مقاله دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله دیوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسیان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
شروط احراز منصب حسبه (معیارهاى مشترک)    ۶
دیوان حسبه    ۶
الف) مفهوم‏شناسى    ۶
ب) شروط و ویژگى‏هاى محتسب    ۸
۱٫ شروط فقهى    ۸
۲٫ ویژگى‏هاى شخصیتى و رفتارى    ۸
ج ) وظایف و حدود اختیارات محتسب    ۱۰
د) ویژگى‏ها و خصال محتسبان در مرحله عمل    ۱۱
ه ) دستیاران محتسب؛ وظایف و شروط احراز    ۱۲
منابع    ۱۴

منابع

۱٫ ابن اثیر، عزالدین على، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارالصادر لطباعة و النشر، ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م.

۲٫ ابن اخوه، محمد بن احمد بن قرشى، آیین شهردارى در قرن هفتم هجرى (مَعالِمُ الْقُربَه فى اَحکامِ الحِسبه)، ترجمه جعفر شعار، چاپ سوم: تهران، چاپخانه شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۶٫

۳٫ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادى، چاپ هشتم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۵٫

۴٫ ابن طقطقى، محمد بن على بن طباطبا، تاریخ فخرى در آداب ملک‏دارى و دولت‏هاى اسلامى، ترجمه محمدوحید گلپایگانى، چاپ سوم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۷٫

۵٫ ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، چاپ مکتبة المعارف، ۱۹۶۶ م.

۶٫ ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربى.

۷٫ ابن ندیم، اسحاق بن محمد، الفهرست، شرح و تعلیق یوسف على طویل، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۶ م.

۸٫ ابویعلى، محمد بن حسین فرّاء، الاحکام السلطانیه، تصحیح محمد حامد، چاپ دوم: مصر، مرکز النشر، مکتبة الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۶ ق / ۱۳۵۷ ش.

۹٫ تنوخى، قاضى ابوالحسن بن على، النشوار و المحاضرة، بیروت، [بى‏تا].

۱۰٫ جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهر کلام، چاپ ششم: تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۹٫

۱۱٫ جوینى، منتجب‏الدین على بن احمد کاتب، عتبه‏الکتبه، تصحیح علامه فقید محمد قزوینى و عباس اقبال، تهران، شرکت سهامى چاپ، ۱۳۲۹٫

۱۲٫ خطیب بغدادى، ابوبکر احمد بن على، تاریخ بغداد، بیروت، دارالفکر، [بى‏تا].

۱۳٫ خنجى اصفهانى، فضل بن روزبهان، سلوک الملوک، تهران، چاپ محمدعلى موحد، خوارزمى، ۱۳۶۲٫

۱۴٫ خواجه نظام‏الملک طوسى، ابوعلى حسن، سیاست‏نامه، به اهتمام هیوبرت دارک، چاپ چهارم: تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۸٫

۱۵٫ ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، ۱۳۶۵٫

۱۶٫ سمعانى، ابوسعد عبدالکریم بن محمد، کتاب الانساب، چاپ اول: بمساعده وزاره المعارف و الشئون الثقافیه الحکومت الهندیه العالیه، ۱۴۰۱ ق.

۱۷٫ سیوطى، جلال‏الدین، تاریخ الخلفاء، تحقیق محیى‏الدین عبدالحمید، مصر، ۱۹۵۲ م.

۱۸٫ شیخلى، صباح ابراهیم سعید، اصناف در عصر عباسى، ترجمه هادى عالم‏زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۲٫

۱۹٫ شیزرى، عبدالرحمن، نهایة الرتبه فى طلب الحسبه، بیروت، دارالثقافه.

۲۰٫ غزالى، ابوحامد، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمى، به کوشش حسین خدیو، تهران، چاپ سعه، انتشارات علمى فرهنگى، ۱۳۷۷٫

۲۱٫ فقیهى، على‏اصغر، آل‏بویه و اوضاع زمان ایشان، چاپ سوم: تهران، چاپخانه دیبا، ۱۳۶۶٫

۲۲٫ قلقشندى، شهاب‏الدین احمد، صبح‏الاعشى فى صناعة الانشاء، تصحیح محمدحسین شمس‏الدین، لبنان، بیروت، دارالفکر لطباعة و النشر.

۲۳٫ کانپورى، محمدعبدالرزاق، برمکیان (دورنمایى از عصر طلایى اسلام و دستگاه خلافت عباسى)، ترجمه و نگارش سیدمصطفى طباطبایى، چاپ پنجم: کتابخانه سنایى.

۲۴٫ کتانى، عبدالحى، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام، ترجمه علیرضا ذکاوتى قراگزلو، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

۲۵٫ لمبتون، ا.ک.س، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول: تهران، نشر نى، ۱۳۷۲٫

۲۶٫ لمبتون، ا.ک، سیرى در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱٫

۲۷٫ ماوردى، ابوالحسن على بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۶ ق.

۲۸٫ مقدسى، ابوعبداللّه‏، (۱۹۰۶م) احسن التقاسیم فى معرفة الأقالیم، لیدن.

۲۹٫ یاقوت حموى، شهاب‏الدین، معجم‏البلدان، بیروت، دارالکتب العلمیه.

چکیده

پژوهش حاضر داراى دو بخش است: بخش نخست آن به سیر تاریخى، حدود و اختیارات محتسب و شروط احراز آن در آرا و آثار عالمان دینى و رجال دیوانى عصر عباسیان اختصاص یافته است و در بخش دوم، میزان انطباق بین انتصاب‏ها با ویژگى‏ها و معیارهاى لازم براى تصدى این نهاد دینى بررسى شده و سرانجام به این نتیجه دست یافته که این مسئولیت بیشتر به افراد عالم، آشنا به مسائل فقهى و حقوقى و رجال امین و شایسته واگذار مى‏شده است، اما با وجود این، شمارى از زمام‏داران منصبى را که باید امنیت و آرامش و رفاه نسبى مردم را فراهم آورد، در معرض فروش گذاشته و به افرادى واگذار مى‏کردند که تعهد مالى بیشترى را وعده مى‏دادند.

واژگان کلیدى: عباسیان، تشکیلات ادارى، محتسب و شروط احراز.

مقدمه

حکومت اسلامى در سال‏هاى آغازین شکل‏گیرى خود، به دلیل سادگى و محدودیت قلمرو جغرافیایى، به تشکیلات ادارى گسترده‏اى نیازمند نبود، بلکه در پرتو مشورت و با به کارگیرى تنى چند از والیان، عاملان، قاضیان و… امور جامعه اسلامى اداره مى‏شد. اما با تغییر سیستم و روش حکومت در دوره اموى، مقدمات بسط تشکیلات دیوانى فراهم آمد و در عصر عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو جغرافیایى و سلطه سیاسى ـ اجتماعى آنان بر غرب و شرق عالم اسلام، دیوان‏هاى متعددى شکل گرفت و سازمان ادارى به مراتب پیچیده‏تر و کامل‏ترى از ادوار پیشین به وجود آمد.

بى‏شک، اداره چنین محدوده‏اى، بدون برخوردارى از دستورالعمل و راهنمایى براى اداره امور، و ضوابط و معیارهایى براى گزینش مدیران و صاحب‏منصبان مورد نیاز، میسور نبود. این احساس نیاز، برخى از خلفا و زمام‏داران را بر آن داشت تا براى اداره بهینه امور کشور و در دست داشتن ملاک‏هایى براى احراز شایستگى متصدیان، تهیه و تدوین دستورالعمل‏هایى را با الهام از تجارب ملت‏ها و دولت‏هاى پیشرفته آن روزگار، به ویژه ایرانیان در دستور کار خود قرار دهند. این گام مهم به اهتمام و پایمردى برخى از عالمان دینى، وزیران و رجال با فرهنگ دیوانى، از جمله خواجه نظام‏الملک طوسى، ماوردى، غزالى، بیهقى، جیهانى، بلعمى و… برداشته شد و در قالب آثارى، نظیر سیاست‏نامه، نصیحه‏الملوک، احکام‏السلطانیه، قابوسنامه، ادب‏الوزیر، ادب‏الکاتب، ادب‏القاضى و… به عنوان پاسخى عملى به این نیاز به رشته تحریر درآمد که از آن‏ها مى‏توان به عنوان آثار مربوط به آداب و آیین کشوردارى یاد کرد.۱

شروط و ویژگى‏هاى یاد شده در منابع و آثار مورد نظر، گرچه بیشتر جنبه نظرى و آرمانى دارد، اما از آن‏جا که بر دیدگاه و آثار دولت‏مردان این عصر و عالمان آشنا با امور دیوانى مبتنى است، ارزش آن‏ها را به لحاظ واقع‏نمایى معیارها و شروط احراز، بیشتر نموده، تصویر نسبتاً روشنى از اهم ویژگى‏ها و ملاک‏هاى احراز مناصب، از جمله «منصب حسبه» ارائه کرده است.

در پژوهش حاضر نیز که با استناد به آثار مذکور صورت پذیرفته، در آغاز از شروط و ویژگى‏هاى لازم جهت تصدى منصب حسبه به اجمال سخن به میان آمده است، آن‏گاه میزان پاى‏بندى زمام‏داران به شروط احراز و عوامل مؤثر در عدم انطباق بین انتصاب‏ها با معیارهاى گزینش محتسبان، بررسى شده است.

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.