مقاله ذرت علوفه ای و سیلوی آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ذرت علوفه ای و سیلوی آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ذرت علوفه ای و سیلوی آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
فصل اول : خصوصیات گیاه شناسی ذرت
۱-۱-  شکل ظاهری یک بوته ذرت   ۷
۱-۲-  خصوصیات بوتانیکی ذرت    ۸
۱-۲-۱- ریشه   ۹
۱-۲-۲- ساقه   ۱۰
۱-۲-۳- برگ    ۱۱
۱-۲-۴- دانه ذرت   ۱۲
۱-۳- طبقه بندی ذرت   ۱۳
۱-۴- رشد   ۱۴
۱-۵- اکولوژی ذرت   ۱۶
۱-۶- آب وهوا    ۱۸
۱-۷- آبیاری   ۱۹
۱-۸- کود   ۲۱
۱-۸-۱- بررسی اثرات تنش آبی وکود پتاسیم بر عملکرد
ارقام ذرت علوفه ای   ۲۲
۱-۸-۲- اثرات کاربرد پتاسیم وروی در زراعت ذرت علوفه ای   ۲۳
۱-۸-۳- اثرات کود زیستی فسفاته بارور-۲
بر عملکرد ذرت علوفه ای   ۲۴
۱-۸-۴- اثر کود آبیاری بر مصرف کود و آب
بر ذرت علوفه ای   ۲۶
۱-۸-۵- اثرات کاربرد باکتر یها ی محرک رشد(PGPR)
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱- خصوصیات فنو لوژیکی   ۳۰
۲-۱-۱-کاشت تا سبز شدن   ۳۰
۲-۱-۲-کاشت تا انتقال مریستم رویشی به زایشی   ۳۱
۲-۱-۳-کاشت تا کاکل دهی   ۳۲
۲-۱-۴-گرده افشانی و کاکل دهی   ۳۳
۲-۲-خصوصیات رشد رویشی   ۳۵
۲-۲-۱-تعداد برگ   ۳۵
۲-۲-۲-سطح برگ   ۳۸
۲-۲-۳-ارتفاع بوته   ۳۹
۲-۲-۴-گل آذین نر   ۴۱
۲-۲-۵-زاویه برگ   ۴۱
۲-۲-۶-ماده خشک   ۴۲
۲-۳-تاریخ کاشت   ۴۳
۲-۴-تراکم بوته   ۴۶
۲-۵- تناوب،آئیش و روشهای نوین زراعت ذرت   ۴۷
۲-۵-۱- تناوب وآئیش   ۴۷
۲-۵-۲- روشهای زراعی نوین   ۵۰
۲-۶- اهمیت اقتصادی   ۵۳
۲-۷- کارآیی مصرف انرژی در ذرت  ۵۴

فصل سوم : سیلو
۳-۱- کشت ذرت برای تهیه علوفه تازه وسیلو    ۵۶
۳-۲- راه و روش نگهداری علوفه    ۵۶
۳-۳- عملکرد وبهره برداری   ۵۷
۳-۴- انواع مواد سیلوئی   ۵۹
۳-۵- سیلو ذرت   ۵۹
۳-۶- فوائد سیلو کردن نباتات علو فه ای   ۶۰
۳-۷- روش پر کردن سیلو   ۶۱
۳-۸- گنجایش سیلو    ۶۲
۳-۹- استفاده از مواد افزودنی در سیلو   ۶۲
۳-۱۰-انواع ساختمان سیلو   ۶۴
۳-۱۰-۱- سیلوهای روی زمین   ۶۴
۳-۱۰-۲- سیلو های نیمه زیرزمینی   ۶۶
۳-۱۰-۳- سیلوهای زیر زمینی    ۶۶
۳-۱۱- روش کلی سیلو کردن گیاهان علوفه ای   ۶۷
۳-۱۱-۱- سیلوی گرم   ۶۷
۳-۱۱-۲- سیلوی معمولی(سرد)   ۶۷
۳-۱۱-۳- سیلو کردن با افزایش مواد   ۶۸
۳-۱۱-۴- سیلو کردن علوفه با رطوبت کم   ۶۸
۳-۱۲- آماده نمودن سیلو   ۶۹
۳-۱۳- تکنولوژی سیلو کردن ذرت    ۷۰
۳-۱۳-۱- سیلو کردن گیاه کامل ذرت    ۷۰
۳-۱۳-۲- سیلو کردن بلال ذرت    ۷۱
۳-۱۳-۳- سیلو کردن بقایای ذرت   ۷۳
۳-۱۳-۴- سیلو کردن بقایای ذرت با  افزودن آب و نمک   ۷۳
۳-۱۳-۵- سیلو کردن بقایای ذرت مخلوط با آب ملاس دار   ۷۴
۳-۱۳-۶– سیلو کردن بقایای ذرت مخلوط با تفاله
کارخانه های الکل سازی یا تفاله آبدار چغندر    ۷۴
۳-۱۳-۷– سیلوکردن بقایای ذرت مخلوط با
علوفه های سبز یا سایرعلوفه های آبدار   ۷۴
۳-۱۳-۸- سیلو کردن چوب بلال ذرت  ۷۵
۳-۱۴- روش برداشت مواد سیلو شده    ۷۵
۳-۱۵- استفاده از سیلو در تغذیه دام   ۷۶
۳-۱۶- ارزیابی کیفیت مواد سیلو شده   ۷۶
۳-۱۷- مصرف علوفه سیلو شده در تغذیه دام    ۷۸
۳-۱۸- تذکرات و یادآوری ها    ۷۹
منابع    ۸۰

منابع:

۱-جامعی،ملک محمدی،ایرج،۱۳۷۴،«سیلو کردن علوفه واستفاده ازآن دردامداری ها»،چاپ دوم،انتشارات جهاد دانشگاهی.

۲-چوکان،رجب،۱۳۷۵،«برسی و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد ارقام هیبرید ذرت سیلویی»،نشریه نهال وبذر،شماره ۲،ص ۳۶٫

۳-چهره نگار ،فریدون،۱۳۸۲،«نگاهی به ذرت دانه ای »،انتشارات آوای مهر.

۴-حمیدی،آرین،قلاوند،امیر،دهقان شعار،مجید،ملکوتی،محمد جعفر،اصغرزاده،احمد،چوکان،رجب،بهار ۱۳۸۵،«اثرات کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR)بر عملکرد ذرت علو فه ای»،نشریه در زراعت و باغبانی،شماره ۷۰٫

۵-رحیمیان،محمد حسین،خاوری خراسانی،سعید،با صفا،محمود،۱۳۷۹،«بررسی اثرات تنش آبی و کود پتاسیم بر عملکرد ارقام ذرت علوفه ای»،انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان،شماره ۴۰۱/۲۲۱٫

۶-سیادت،عطاءا…،۱۳۷۱،«سیلو کردن گیاهان علوفه ای »،انتشارات دانشگاه شهید چمران.

۷-شاملو،جعفر،۱۳۷۵،«بررسی و مقایسه عملکرد هیبرید های ذرت سیلوئی و تعیین درجه سازگاری آنهابا شرایط مختلف محیطی»،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.

۸-شریفی جهان تیغ،غلامرضا،زمستان ۱۳۸۲،«ذرت علوفه ای و سیلوی آن»،چاپ دوم،گرگان،انتشارات کانون آگهی پیام گلستان/

۹-شریفی جهان تیغ،غلامرضا،زمستان۱۳۸۱،«اصول فنی کاشت ،داشت،و برداشت ذرت»،چاپ اول،انتشارات کانون آگهی پیام گلستان.

۱۰-صادقی،علی،۱۳۸۵،«بررسی اثر تاریخ های کاشت به کمیت و کیفیت۳رقم ذرت علوفه ای»،پایان نا مه کارشنا سی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.

۱۱-ضیائیان،عبدالحسین،۱۳۸۵،«اثرات کاربرد پتاسیم وروی در زراعت ذرت علو فه ای»،مجله علوم خاک وآب،جلد۲،شماره ۱٫

۱۲-کریمی،هادی،۱۳۷۸،«گیاهان زراعی»،چاپ۲،انتشارات جهان.

۱۳-«کشت ذرت» آموزش روستایی استان کرمان،معاونت امور اجتماعی.

۱۴-کوچکی،عوض،۱۳۶۷،«زراعت در مناطق خشک»،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۵-ملاحسینی،حمید،مهاجر میلانی،پرویز،«مقایسه دو روش آبیاری در شرایط شور بر ذرت علوفه ای»،مقاله شمار۳۱،یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی.

۱۶-نقیبی نسب،سید علی اصغر ،۱۳۸۰،«ذرت واصلاح آن»،پایان نامه  کارشناسی زراعت واصلاح نباتات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.

۱۷-واحدی،ابوالقاسم،۱۳۷۱،«گزارش نهائی بررسیدور و میزان آب آبیاری وکودهای شیمیاییبر روی عملکرد ذرت علو فهای واریته۷۵۵»،مرکز تحقیقات کشاورزی فارس،شماره۲۸/۷۱٫

۱۸-واعظی،علیرضا،همایی،مهدی،حکومتی،محمد جعفر،۱۳۸۱،«اثرات کود آبیاری بر کارآیی مصرف کودوآب در زراعت علوفه ای»،مجله علوم وآب وخاک،جلد۱۶،شماره۲٫

۱۹-وحدت،ایرج،خاوری،سعید،۱۳۷۶،«بررسی ومقایسه عملکرد نهائی هیبریدهای ذرت سیلوئی»،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان.

۲۰-یغموری،شیرین،۱۳۷۳،«بررسی ومقایسه عملکرد نهائی هیبرید های ذرت سیلوئی وتعیین سازی آبی آنها با شرایط مختلف محیطی»،مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان.

۲۱-Braunworth,w.s.j.r.and harry j.mack.1989.crop water production for sweet corn j.Amer soc. Haret.sci.114(2):210-215.

22-Eck,H.v.1986.EFFect and water use efficiency of irrigated corn. Agron.j.78:1030-1040.

23-Edmeandes,G.D,M.banziger.j.Bolanes and Nitrogen use in tropical Maize and wheat improvement cent er [CIMMYT],Apolopostal.Menice.D.F,Mennico,6:641-660.

24-Goffarf.A.,(1879),manual of calave and Ensillage of Maize and  other fodder crops library of the academi of medicine.paris

1-1   شکل ظاهری یک بوته ذرت :

بوته ذرت شامل قسمتهای ریشه،ساقه، برگ وگل می باشد.ذرت قوی بوده و درسطح خاک گسترش می یابد ساقه آن بندبند وتوخالی است وارتفاع آن به ۲ تا ۳ مترودربعضی شرایط ممکن است ارتفاع ذرت به ۶ تا ۷ مترهم برسد برگهای ذرت درازوکشیده است وبطور متوسط درروی هربوته ۱۲ تا ۱۸ برگ وجود دارد .

گلهای ذرت به صورت نروماده هستند که گلهای نربه شکل خوشه بوده ودرانتهای ساقه قراردارند.گلهای ماده روی ساقه ودرکناربرگها قراردارند که وقتی تبدیل به دانه شوند« بلال» ذرت را به وجود می آورند گلهای ماده توسط غلامی که به آن پوست بلال می گویند،پوشیده شده ودرانتهای بلال نیزرشته هایی که آن را « کاکل ذرت » می نامند،قراردارد [۱۳].

 

1-2   خصوصیات بوتانیکی ذرت :

ذرت گیاهی است،یک ساله دارای ۲۰=n2 کروموزوم متعلق به  تیره Poaceae اززیر تیرهpanicoidea  گروه maydeae جنس zea وگونه mays که سه جنس zea،Tripsacam،Euchiaena  بومی امریکا بوده وپنج جنس chionachne,trilobachne,scherachn Coix poly foea    بومی استرالیا وجنوب شرقی آسیا هستند .

برخی گیاه شناسان گونه Euchlaena mexicena teosinte را درهمان جنس ذرت zea معرفی می کنند جنس های Euchlena ,Tripsacum  نزدیکترین خویشاوندان ذرت به شمار می آیند . ذرت گیاهی است یک پایه (Monoique-monoecious ) بدین معنی که گلهای نروماده جدا ازهم ولی برروی یک پایه قراردارند گلهای ماده ذرت ازجوانه ای که درقاعده غلاف برگ وجود دارد،تولید می شود.محور سنبله های ذرت بعد ازتکامل تبدیل به مغزبلال(چوب محوربلال)شده که درروی محور بلال سنبلچه های  متعددی بصورت جفت قرارداشته که هرکدام دارای دوگل مونث می باشند .

ازمحل تخمدان میله بلند وباریکی بنام خامه یا سیلک خارج می گردد که درروی آن کلاله ظریف وکرکداری وجود دارد اولین میله بلند ازراس پوسته دور بلال خارج و ظاهر می گردد میله خامه درطول مدت زمانی حدود ۵ تا۱۰ روز تشکیل شده درتمام طول خود مستقیماً می تواند،با گرده های مذکررا بپذیرد تعداد بلال های ذرت و رگه های گیاه بسته به واریته های مختلف متفاوت بوده وبین یک تا ۱۲ عدد درنوسان است آلت نربه صورت خوشه ویا خوشه های فرعی یا دو سنبلچه بلندوکوتاه به طورمنظم درانتهای ساقه اصلی قرارگرفته است .هر سنبلچه دارای دوگل وهرگل دارای سه پرچم است درگیاه یک پایه ذرت به علت جدا بودن اعضای زایشی گرده افشانی بطور غیرمستقیم صورت گرفته وگرده های گل بطرق مختلف برروی اعضای مونث انتقال پیدا کرده،درنتیجه گرده افشانی آزاد ومستقیم کمترانجام می گیرد . (از۱ تا ۱۵ درصد)گرده های ذرت تقریباً درتمام ارقام آن از۱ تا ۵ روز قبل از ظهور سایراندامها رسیده وگل کردن (protandry ) آن نیزچندروز به طول می انجامد .

بعد ازآنکه میله پرچم خارج گردیده،ازکیسه گرده مقادیرزیادی گرده های سبک آزاد می شود که تعداد آن بالغ بر۵/۲ میلیون عدداست گرده افشانی غیرمستقیم ذرت عمدتاً بوسیله باد صورت گرفته که گاهی تا چندین کیلومترگرده ها را منتقل می نماید .

گرده های منتقل شده برروی کلاله بالافاصله جوانه زده اما فقط یک میله گرده بعداز۲۰ دقیقه به تخمدان می رسد تحت شرایط عادی مدت ۲۴ ساعت زمان لازم است،تا عمل باروری یک بلال به صورت کامل انجام گیرد هربلال حاوی ۸-۳۰ ردیف سنبلچه  زوج بوده که هریک دارای چندین گلچه می باشد،که تنها یکی ازآنها بارور میشود دانه ذرت میوه ای است گندمه(caryopsis)وپوسته آن فقط شامل پوسته میوه (fericarp) است .ذرات دارای ساقه های راست ومستقیم بوده که گاهی طول آن درمناطق خشک به ۸ مترمی رسد برگ های ذرت شبیه سایرغلات پهنک برگ دارای غلاف بوده که ساقه را درآغوش می گیرد طول برگ بین ۳۰ الی ۸۰ سانتی متر وگاهی به ۱۵۰ سانتی متر نیز می رسد عرض آن حدود ۱۰ سانتی متروضخامت آن ۱۲ میلی متراست .

ارتفاع بدنه های ذرت بانوع گونه ارتباط داشته بطوریکه ارقام زودرس ۹۰ سانتی متر و پاپ کورن ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر بلندی دارد ضخامت ساقه ذرت حدود ۳ سانتی متربطور متوسط ۸ تا ۱۲ میانگره داشته که گاهی به ۱۴ می رسد میان گره های قاعده ساقه کوتاه ونسبتاً ضخیم ومیان گره های انتهای ساقه بلند،ضخیم،توپر وفاصله بین آنها ۱۰ تا ۲۰ سانتی متراست .

ساقه ذرت مثل ساقه سایرغلات بندبند وتوخالی بوده وتنها بخش ناچیزی ازآن توپروکاملا خشبی است ارتفاع ذرت هیبرید ۱۸۰ تا ۲۲۰ سانتی متراست ارتفاع ارقام کوتاه قد ۶ سانتی متروارقام بلند قد ۶۶۰ سانتی مترمی گردد [۱۲].

۱-۲-۱   ریشه:  

ذرت قدرت پنجه زدن نداشته ودارای ریشه های قوی نبوده وسطحی است سیستم ریشه ذرت شامل ۵-۳ ریشه جنینی ثانویه که ازاولین گره زیر سطح خاک تشکیل گردیده ودارای ریشه های هوایی می باشد ریشه های هوایی از گره های نزدیک سطح خاک تشکیل شده که علاوه برجذب آب ومواد غذایی باعث مقاومت گیاه نیز می گردند .

ریشه درگیاهان جوان به سرعت توسعه پیدا می کند بطوریکه درگیاهان جوان که هنوز به ارتفاع ۱۰ سانتی مترنرسیده اند،ممکن است به عمق ۳۰ سانتی متری نفوذ کرده باشند قسمت اعظم ریشه های گیاهان کامل در عمق ۷۵-۷۰ سانتی متری خاک قراردارند ولی گاهی تا عمق ۲۰۰ سانتی متری یا بیشترنیز نفوذ می کنند رشد جانبی ریشه ها نیز تا شعاع ۱۰۰ سانتی متری صورت می گیرد .

 ذرت دارای سه نوع ریشه است :

۱- ریشه های بذری وریشه های اولیه تعداد این نوع ریشه ها ۳ تا ۵ عدد بوده وبا جوانه زدن بذر ظاهرمی شوند کاراین ریشه ها جذب آب ومواد غذایی ازاعماق خاک می باشد .

۲- ریشه های تاجی یا ثانویه : از گروههای واقع در طوقه گیاه ودر زیرسطح خاک به وجود آمده وگسترش پیدا می کند تعداد آنها ۷ الی ۸ عدد وگاهی به ۱۵ الی ۲۰ عدد می رسد کاراین ریشه ها جذب آب ومواد غذایی از خاک است .

۳- ریشه های هوایی یا نگه دارنده : این ریشه ها در واقع همان ریشه های تاجی هستند که دربالای سطح خاک تولید می شوند نقش آنها بیشتردرقائم نگاه داشتن گیاه است زیرا طول گیاه زیاد بوده ولذا برای مقاومت دربرابرخوابیدگی این ریشه ها مانند یک تیرک عمل می کنند نقش این ریشه ها درعمل جذب بسیارکم است [۱۲].

۱-۲-۲  ساقه  :

ساقه ذرت مانند سایرغلات بندبندوگره دار،توخالی واستوانه ای بوده وطولش بسته به یرقم ممکن است از ۳۰ سانتی متر تا ۷/۵ متر وقطرش از۱/۳ سانتی متر تا ۵ سانتی متر تغییر می کند .

ساقه ذرت به عکس سایرغلات معمولا بدون انشعاب است وپنجه ای تولید نمی کند خوابیدگی یا ورس در ذرت بندرت رخ می دهد وارقام هیبرید ذرت مقاومت بسیارخوبی دربرابرخوابیدگی ازخودنشان مید هد لازم به ذکراست که طول معمول ذرت ۵/۱ تا ۲ متراست مانند سایرغلات کشیده بوده وازپهنک وغلاف تشکیل شده است طول برگ ها ذرت از ۳۰ تا ۸۰ سانتی متروگاهی متغیراست وپهنای هربرگ حدود ۸ تا ۱۰ سانتی متراست ذرت گیاهی یک ساله است ودارای یک پایه است که گلهای نروماده در طول ساقه در محل گره هاودر مجاورت برگها تشکیل می شوند وتعداد گلهای ماده درارقام مختلف ذرت متفاوت است،گل گل آذین ذرت را به طوکل سنبله می دانند ودر واقع گل نروخوشه وگل ماده سنبله است تا گلهای ماده درآینده بلال ذرت را ایجاد می کنند که بلال ذرت که دارای محوری قطوری به نام چوب بلال یا (COD) دانه هایی که درردیف های منظمی قرارگرفته اند وبا دوپوشه ضخیم پوشیده شده اند وخامه های بلندی (SIRA)که درانتهای شاخه می شوند وگل بلال ذرت را ایجاد می کنند لازم به ذکراست .محور گل آذین نه همان امتداد ساقه است و دارای گل های سه پرچمی است[۱۲] .

۱-۲-۳  برگ :

ذرت نیزمانند غلات دارای برگ های بلند دراز کشیده وموازی است که معمولا برگ های پایین کوچکتروبه طول ۱۲ تا ۱۳ سانتی متر وبرگ های میانی ۹۰-۸۰ وعرض آنها بین ۱۱-۸ سانتی متراست در ذرت همانند یولاف گوشوارک وجود نداشته اما زبانک کاملا درشت،شفاف وقابل رؤیت است تعداد برگها به طول دوره رشد بستگی داشته به نحوی که درارقام زودرس ۱۲-۸ ودر ارقام دیررس تا  برگ رویش دارند(ارقام معمولی ۱۵-۱۴ برگ)برگها به طور متناوب ودرچپ و راست یکدیگربرروی ساقه ذرت استقرار می یابند [۱۲].                              


۱-۲-۴  دانه ذرت :

دانه ذرت همانند سایرغلات یک میوه گندمه یا به عبارت دیگر یک میوه تک لپه ای خشک وناشکوفا است ۹ تا ۱۶ میلی مترطول،۶ تا ۹ میلی مترعرض و۳ تا ۶ میلی متر قطر داشته وساختمان آن به شرح زیر می باشد :

الف : پوسته میوه یاپدیکارپاد برون

ب : لایه آلودن

ج : آندوسپرم// یا آردینه( ا- آندوسپرم سخت    ۲- آندوسپرم نرم ،ازدی یا نشاسته ای دانه ذرت ازنظررنگ به سه دسته ذرتهای سفید،ذرتهای زرد وقهوه ای وذرت های الوان طبقه بندی می شوند . )

د: جنین ، جنین ذرت که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد وزن دانه را تشکیل می دهد،درقسمت پایین آن قراردارد جنین ازدوقسمت اصلی لپه یا اسکوتلوم ومحورجنین تشکیل یافته است محورجنین شامل جوانه  که درآن ۵ تا ۶ برگ جنینی دیده می شود وبه وسیله کولئوپتیل احاطه شده و ریشه چه که به وسیله کلئوریزا محافظت می گردد پس از لقاح رشد ونمو دانه آغاز می گردد ۱۲ تا ۱۴ روز پس ازلقاح جنین تکامل می یابد.به طوری که یک تا دو هفته پس ازگرده افشانی با مطالعات میکروسکوپی می توان اندام های جنینی از قبیل ریشه چه،ساقه چه،کولئوپتیل،اسکوتلوم ویا یافته های آغازین اولین ودومین برگ را درریشه چه،ساقه چه،کولئوپتیل،اسکوتلوم ویا یافته های آغازین اولین ودومین برگ را درآن مشاده کرد .

دانه بدون آب ذرت حدود ۷۷ درصد نشاسته ۳/۲  نشاسته ذرت معمولا آمیلوپکتین و۳/۱ آن آمیلوز  ۹ درصد پروتئین(پروپلامین) به خصوص زئین حدود ۴۸ درصد،گلوبولین حدود۱۴ درصدگلوتین حدود ۳۱ درصد،۵ تا ۷ درصد چربی،۵ درصد پنتوزان،۲ درصد قند،۲ درصد خاکستردارد.مقدار پروتئین دانه ذرت تابعی اززنوتیپ عوامل محیطی ومدیریت های زراعی است[۱۶] .

 

1-3 طبقه بندی ذرت :

ذرت را از چندین لحاظ می توان تقسیم بندی کرد .

الف ) از لحاظ ارتفاع ساقه :ارتفاع ساقه ذرت ممکن است بین ۶۰ سانتی مترتا ۸ متر وتعداد برگ درهرساقه بین ۸ تا ۴۴ برگ متغیرباشد

ب ) ازروی دوره رشد :دوره رشد بین ۵۰ تا ۳۳۰ روز متغیربوده و ذرت ها را دراین ارتباط به سه گروه به شرح زیرطبقه بندی می کنند : ارقام زودرس – ارقام متوسط رس – ارقام دیررس

ج ) ازروی رنگ دانه : ذرت های سفید- ذرت های زرد – ذرت های الوان

د) طبقه بندی از روی نحوه تولید بذر که شامل :

– واریته های ذرت با گرده افشانی باز

– واریته های ذرت هیبرید

– واریته های ذرت کمپوزیت

-واریته های ذرت مصنوعی(سنتتیک)

 ر) طبقه بندی از روی شکل ظاهری ،کیفیت دانه و مواد مصرف آن ذرتها را بر حسب صفات مشخص آندوسپرم،شکل ظاهری دانه ،ترکیبات دانه وموارد مصرف آن در هفت گروه طبقه بندی کرده اند:

 -ذرت دانه اسبی Dent corn

    -ذرت بلوری Flint corn

   -ذرت بو داده  Pop corn

   -ذرت آردی Flour corn

-ذرت شیرین Sweet corn

   -ذرت مومی [۱۶]  Waxy corn

 

۱-۴ رشد  :

 در شرایط گرم ومرطوب دانه ذرت پس از۴ تا ۵ روزجوانه زده ودرمواردی که درجه حرارت کمترازحداپتیمم باشد،تا ۱۴ روزنیزطول می کشد اگربذرذرت درعمق مناسب ۷-۵ سانتی متری کشت شود،مزوکوتیل شروع به رشد کرده ونیمی ازفاصله تا خاک را طی نموده که با طویل شدن کلئوپتیل برگ،بقیه فاصله تا سطح خاک نیزطی می گردد . با خروج کلئوپتیل اولین دوبرگ حقیقی تشکیل شده وبرگ های بعدی به تعداد هربرگ ۳ روز ظاهر می گردند.درعرض دوهفته گیاه جوان معمولا ۵ تا۶ برگ ویک سیستم رشد اولیه دارد،که رشد آن دیگربه ذخیره مواد غذایی بستگی نخواهد داشت ازاین مرحله به بعد رشد برگها سریعترخواهد بود .

هنگامیکه چهارمین برگ رؤیت شد تشکیل کاکلها شروع می شود دراین مرحله رشد اولیه برگها متوقف شده تعداد آنها بسته به ژنتیک گیاه،رطوبت محیط،دما ،طول روز وسایرشرایط محیطی متغیرمی باشد.دراین حالت سه هفته از سبزشدن گیاه گذشته وارتفاع گیاه حدود ۳۵ تا ۴۵ سانتی متر وجوانه رویشی درچند سانتیمتری بالای سطح خاک واقع شده وبرگها قسمت اعظم ارتفاع گیاه را پوشانده اند دراین مرحله شکل ظاهری گیاه بسادگی قابل تشخیص بوده وجوانه رویشی همچنان فعال است .

پس ازچند روزکاکلها درحالت جنینی درحواشی جوانه رویشی شکل گرفته وگیاه درفاصله زمان اندکی پس ازتشکیل اولیه گلهای نروماده حاوی همه برگهای خود شده وساقه ها به سرعت رشد کرده ومیزان جذب مواد غذایی به سرعت افزایش می یابددراین مدت سطح برگ تا ۱۰ برابروطول ساقه ها ۵۰ تا ۱۰۰ برابرمی گردد همچنین تا هنگامی که برگها به تعداد کامل خود برسند،فعالیت ۲ تا۴ برگ اولیه ممکن است،متوقف شده باشند کاکلها دراین مرحله کاملا رشده کرده اما هنوزدرداخل برگها مخفی می باشند .حدود ۵ هفته پس ازتشکیل اولین کاکلها میانگره های فوقانی به سرعت طویل شده وکاکلها خارج می گردند پس ازچند روزدانه گرده آنها خارج شده و۲ تا ۳روزبعد بلال ها خارج گردیده وتازمان گرده افشانی رشد می نماید این مرحله بحرانی ترین رشد گیاه ازنظرنیاز به رطوبت ومواد غذایی بوده وهرگونه کاستی اثرمخرب خود را برمیزان تولید وعملکرد خواهد گذاشت .

۲ الی ۳ روزقبل از آمادگی کلاله برای پذیرش دانه گرده پراکنش دانه های گرده اغازشده ودگرگشتی نامیده می شود دگرگشتی عمدتاً به طور متوسط ۱۴ روز طول می کشد با وجود فعالیت تعداد زیادی حشره برروی گلها اکثردانه های گرده توسط باد پراکنده می شوند معمولاً ۳ تا۵ درصد گرده افشانی بصورت خودگشتی صورت می گیرد .در اقلیم های گرم وخشک دوره گرد افشانی معمولا کوتاه است .

پس ازگرده افشانی رشد رویشی متوقف شده وبلال ها برای مدت ۳ هفته به سرعت رشد می کنند(بلال ها درداخل غلاف ابتدا حدود ۲۵ میلی مترهستند ) درهریک ازگره ها یک جوانه تولید کننده بلال وجود داشتند که درهیبریدهای تک بلالی تنها یک جوانه رشد می کند وبقیه به مرحله رشد نهایی نمی رسند پس ازآن تجمع مواد خشک دردانه ها به سرعت اتفاق می افتد دراین مرحله تجمع ماده خشک تا ۶۰ روز پس ازظهور بلال ها ثابت ثابت باقی مانده ودراین حالت که گیاه ازنظرفیزیولوژیکی به مرحله نهایی رشد می رسد،تجمع ماده خشک متوقف می شود .بطور کلی ازکاشت وبرداشت ذرت چهاردوره متمایز می توان تشخیص داد :

۱) خفیف : این دوره از زمان سبزشدن شروع شده وتا۱۵ الی ۲۰ روز ازظهورگلهای نرادامه دارد.

۲)دوره رشد سریع : ازظهورگلهای نرتا حدود ۱۰ روزقبل ازشیری شدن دانه ها می باشد دراین دوره وزن گیاه به حداکثروحساسیت آن به کم آبی به حد اعلال خود می رسد .

۳)دوره کاهش خفیف وزن : این دوره پس ازاتمام دوره دوم شروع شود وتا حدود ۱۰ روز بعد ازشیری شدن دانه ها ادامه می یابد .

۴)دوره کاهش شدید وزن : این دوره به دنبال دوره قبل شروع می شود وتارسیدن کامل دانه طول می کشد[۱۴] .

۱-۵   اکولوژی ذرت :

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی تاثیر زمانهای مختلف محلول پاشی و غلظت های مختلف کود کلات روی بر روی ذرت دانه ای
 • گزارش کار آموزی زراعت و اصلاح ذرت
 • مقاله بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای
 • پایان نامه بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی
 • مقاله ذرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.