مقاله رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

هوش هیجانی… ۳

تعریف هوش هیجانی (EQ) 3

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- آن.. ۴

کارآفرینی.. ۱۰

هیجان‌ها و نقش آنها در محل کار ۱۳

هوش هیجانی.. ۱۴

شرکت کنندگان.. ۱۸

روند. ۲۰

مباحثه. ۲۰

مولفه های هوش هیجانی.. ۲۴

اهمیت و نقش هوش هیجانی درمحیط کار ۲۶

تحقیقات انجام شده ۲۷

کارآفرین کیست ؟کارآفرینی چیست؟. ۲۸

اهمیت کارآفرینی.. ۳۰

کارآفرینی نوش داروی لحظات دشواری : ۳۰

کارآفرینی مسیر خودشکوفایی: ۳۰

وظایف کار‏آفرین.. ۳۳

مدلی از رشد توسعه کارآفرین.. ۳۴

موانع کارآفرینی.. ۳۶

هوش هیجانی داستانی نگفته درپس پدیده کارآفرینی.. ۳۶

منابع.. ۴۳

منابع

-مقصودی، جعفر(۱۳۸۴) بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی وروان شناختی (هوش هیجانی، خلاقیت، خود پنداره، خود کارآمدی، منبع کنترل) کارآفرینان تهران با افراد عادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

-وسیکات، ترجمه نورافروز، ۱۳۷۵ ص ۱۱۰

-سیار وچی و همکاران، ۱۳۸۳ ، هوش عاطفی درزندگی روزمره ترجمه اصغر نوری و حبیب اله نصیری، اصفهان انتشارات نشر نوشته احمدپورداریانی، محمود، ۱۳۸۴ کارآفرینی وزارت آموزش و پرورش دفتر برنامه ریزی تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش

-دیدگاه مشاور، فصلنامه کارشناسی مشاوره منطقه ۱۱ پائیز ۸۳

-سالوی، پیتر و دیگران هوش هیجانی ترجمه نسرین اکبرزاده، تهران،فارابی ،۱۳۸۳

-اسدی، جوانشیر ۱۳۸۲ بررسی رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان، کارکنان شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

-اعرابی، سید محمد ۱۳۸۱ تبین عوامل توفیق کارآفرینان و ارائه الگوی مناسب کارآفرینان دربازار ایران، منتشر شده درکتاب مجموعه مباحث و مقالات اولین کنگره کارآفرینی دربخش بهداشت و درمان تهران، انتشارات سیمای فرهنگ.

-جلالی، سید احمد، ۱۳۸۱، هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت سال هجدهم، شماره ۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۸۱

-شولتز، دوان ، سیدنی آلن ۱۳۷۷٫ نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران : نشر هما

-گلمن، دانیل۱۳۸۲، هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، تهران انتشارات رشد.

-کوراتکو، دانلداف، هاجتسی،ریچاردام.۱۳۸۳ نگرشی معاصر بر کارآفرینی، ترجمه، ابراهیم عامل محرابی جلداول، مشهد : انتشارات نشر دانشگاه فردوسی مشهد.

-کتاب سلسه نشستهای علمی اشتغال، تهران . جهاد دانشگاهی، سازمان همیاری خائف الهی ، احمد علی، دوستار، محمد ۱۳۸۳ ابعادهوشی هیجانی فصلنامه مدریت و توسعه شماره ۱۸۱ سال ۱۳۸۲

منابع انگلیسی :

Berndette cross , antnony travaglione (2003).

The untold story: is the entrepreneur

Of the 21 ST century defined by emotionaL intellgene?

International gournal of oryanizational

Analysis. bowling green 2003. Vol./11 oiss.3

Py.221.8pys copyright © zoo5 proquest

Information and learning company all rights reserved.

هوش هیجانی

با توجه به پیشرفت روز افزون دانش و فن آوری، و همچنین اهمیت فراوان یادگیری و توانایی حل مسائل و مشکلات پیچیده عصر فن آوری، شناخت همه جانبه توانمندی های روان شناختی، اهمیت ویژه ای یافته است. دراین میان عواملی که درموفقیت فردی در ابعاد تحصیلی، شغلی، زناشوئی دخیل هستند بیش از پیش مورد توجه ومطالعه قرار گرفتند. نکته شایان ذکر است که هوش بهریا IQ به تنهایی درموفقیت افراد درابعاد ذکر شده نقش چندانی ایفا نمی کند.

درکشورهای پیشرفته بحث بهره هیجانی و هوش هیجان مطرح شده است. این مفهوم در مؤسسات، سازمانها و مراکز صنعتی و به خصوص درمصاحبه های استخدامی کابرد فراوان دارد. زیرا هوش هیجانی بالا درموفقیت افراد تأثیر فراوان دارد. البته مشروط بر آن که فرد از یک بهره هوشی نرمال برخوردار باشد.

تعریف هوش هیجانی (EQ)

اصطلاح هوش هیجانی درسال ۱۹۹۵ توسط دانیل گلمن مطرح شد. گلمن هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی یعنی توانایی مهارتمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوصی ترین احساسات دیگران، رفتار آرام سنجیده درروابط انسانی، به عبارت دیگر، فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، به خوبی می تواند احساسات خود را مهار کند و آنها را به شکل مناسب بیان کند.


مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- آن

بار- هوش هیجانی را عامل مهمی درشکوفایی توانایی افراد برای کسب موفقیت درزندگی تلقی می کند و آنرا با سلامت عاطفی و درمجموع، سلامت روانی مرتبط می‌داند.

گلمن بامطرح ساختن پژوهش های خارق العاده ای که درزمینه مغز و رفتار انجام شده است. نشان می دهد که عوامل دیگری دست اندرکارند که موجب می شوند افرادی که هوشبهر بالایی دارند درزندگی موفقیت های چندانی به دست نیاورند، اما کسانی که هوش متوسطی دارند، درمسیر موفقیت قرار بگیرند این عامل جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شوند که گلمن آن را هوش هیجانی می خواند.

این ویژگی ها، مشخصه افرادی است که درزندگی واقعی، موفق و کارآمدند. و درمحیط کارخود، نظر همه را به خود جلب می کنند.

هوش بین فردی توانایی درک افراد دیگر است: یعنی اینکه چه چیزی موجب برانگیختن آنان می شود. چگونه کار می کنند و چگونه می توان با آنان کاری مشترک انجام داد.

بازاریاب های موفق، ساستمداران، معلمان، پزشکان و رهبران مذهبی احتمالاً درزمره افرادی هستند که از درجات بالایی از هوش میان فردی برخوردارند.

تعریف قابلیت هیجانی از دیدگاه « کارولین سازی»[۱]

صلاحیت یا قابلیت هیجان عبارت است از تجلی کفایت خود، درمبادلات اجتماعی که هیجانها را برمی انگیزد. کفایت خود یعنی فرد عقیده دارد وی دارای ظرفیت و مهارت برای رسیدن به نتیجه مطلوب می  باشد. هوش هیجانی شامل کنترل احساسات و هیجانهای خود شخص و دیگران می  گردد.

تنظیم آنها و استفاده از اطلاعات برمبنای هیجانها، برای راهنمائی تفکر و عمل قابلیتهائی که درهوش هیجانی وجود دارند شامل الف، ارزیابی و بیان هیجانها درخود و دیگران (ب) جذب و درونسازی هیجانها و افکار (ج) ادراک و تجزیه و تحلیل هیجانها ورد، تنظیم هیجانها برای پیشبرد رشد هیجانی وعقلانی می  باشد.

سالوی درسالهای اخیر تعاریف قبلی از هوش هیجانی راتاحدی تصفیه نموده و به مدل توانایی هوش هیجانی اشاره دارد که شامل چهار جزء اصلی می باشد ۱- ملاحظه و دریافتن، ارزیابی و بیان هیجان ۲- تسهیل تفکر به وسیله هیجان ۳- ادراک و تجزیه و تحلیل هیجانها با بکار بردن معلومات هیجانی ۴- تنظیم سازگارانه هیجان به معنی دیگر هوش هیجانی از دیدگاه مایروسالوی اشاره دارد به یکدسته توانائی ها که در پردازش اطلاعات هیجانی به کار می روند.

بنابراین هوش هیجانی را میتوان این گونه تعریف کرد: توانائی درک، ارزیابی و بیان صحیح هیجانها توانایی درک مفاهیم مربوط به هیجانها کاربرد زبان مربوط به هیجانها، توانایی دستیابی و تولید احساسات برای تسهیل فعالیتهای شناختی، توانایی کنترل و تنظیم هیجانهای خود و دیگران برای رسیدن به رشد، حال خوب و ارتباطات اجتماعی مؤثر پنج عامل مرکب و مقیاسهای ۱۵ گانه هوش هیجانی بار آن عبارتند از  عامل اول) هوشی درون فردی به توانایی تشخیص و درک احساسات شخصی، بیان احساسات، عقاید و افکار و دفاع از حقوق فردی به شیوه ای غیر مخرب و رها بودن از وابستگی اطلاق می  شود.

عامل دوم) هوش بیان فرد: به معنی توانایی هم دلی یعنی آگاهی، درک و ارزیابی احساسات دیگران است.

عامل سوم) قابلیت انطباق : سازگاری شامل توانمدینهای حل مساله، ارزیابی واقعیت، انعطاف و پذیرش است.

عامل چهارم) کنترل استرس : توان تحمل وقایع ناخوشایند و شرایط استرس زا و همچنین مقاومت یا به تأخیر انداختن یک تکانه، سائق یا وسوسه، برای عمل کردن می  باشد.

عامل پنجم) خلق عمومی: توانایی رضایت از زندگی و شاد بودن وداشتن نگرش مثبت یا ثابت حتی درزمان بد اقبالی

خرده مقیاس ها عبارتند از:

۱-خود آگاهی هیجانی:

خود آگاهی هیجانی، توانایی شناخت احساسات خود، تفکیک آنها، آگاهی از احساس خودو چرایی آن.

۲- قاطعیت:

قاطعیت، توانایی بیان احساسات، عقاید و افکار خود و دفاع از حقوق خود به شیوه ای منطقی، غیر مخرب.

مهارت درارتباط بین فردی: توانایی برقراری و حفظ ارتباطات متقابل است که صمیمیت و تبادل محبت ازویژگی های آن می باشد.

۳-حرمت نفس

حرمت نفس توانایی احترام به خود و پذیرش خود به و پذیرش خود به عنوان شخصی ارزشمند، احترام به خود آن گونه که هستیم، بدین معنی که توانایی پذیرش جنبه های مثبت و مفنی قابلیت ها و محدودیت خود را داریم.

۴-خودشکوفایی

خودشکوفایی، مستلزم شناخت توانمندی های بالقوه در خود، سپس رشد و شکوفایی آنهاست.

۵-استقلال:

استقلال عبارت است از توانایی خود هدایت گری و خود کنترلی درتفکر و عمل و عدم وابستگی عاطفی، افراد مستقل افرادی متکی به خود دربرنامه ریزی و تصمیم گیری های مهم می باشند و پیش از تصمیم گیری ، درجستجوی نقطه نظرات دیگران برمی آیند و به آنها توجه می کنند. اما تصمیم نهایی از آن خود آنهاست.

۶-همدلی :

همدلی توانایی فهم و درک احساسات دیگران و حساس بودن به چگونگی و چرایی این احساسات است.

۷-روابط بین فردی:

مهارت درارتباط بین فردی: توانایی برقراری و حفظ ارتباطات متقابل است که صمیمیت و تبادل محبت از ویژگی های آن می  باشد.

۸-مسئولیت پذیری اجتماعی:

مسئولیت پذیری اجتماعی، توانایی ابراز خود به عنوان فردی همکار، کمک رسان و سازنده درگروه های اجتماعی است. این توانایی مستلزم مسئول بودن شخص است.

چنین افرادی دارای وجدان اجتماعی بوده و رفتار آنها با پذیرش مسئولیت های اجتماعی جلوه گر میشوند.

این بعد ازتوانایی، با انجام کار با دیگران، پذیرش دیگران، اخلاقی بودن و رعایت قوانین رابطه دارد.

۹-حل مساله :

حل مساله توانایی شناسایی و تعریف مشکلات، ایجاد و انجام راه حل های مؤثر است.

۱۰-واقعیت سنجی:

واقعیت سنجی یعنی توانایی ارزیابی بین آنچه تجربه می  شود با آنچه عیناً وجود دارد.

۱۱-انعطاف پذیری:

انعطاف پذیری، توانایی منطبق ساختن عواطف، افکار و رفتار با موقعیت ها و شرایط متغیر است. این بعد از هوش هیجانی به توانایی کلی فرد و سازگاری با شرایط ناآشنا، غیر قابل پیش بینی و پویا تکیه دارد.

۱۲-تحمل فشار روانی:[۱] .carolgn sarni

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.