مقاله رابطه کارگر و کارفرما


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رابطه کارگر و کارفرما مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 47  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رابطه کارگر و کارفرما نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   1
ارزشیابی عملی   2
شرایط شرکت کنندگان :   2
برخی ازنکاتی که یک کاگروکارفرما باید انها را بدانند   4
آشنایی بابرخی ازقوانین ومقررارت کار وکارفرما در جمهوري اسلامي ايران   8
فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی   8
ماده 1   8
ماده 2   9
ماده 3   9
ماده 4   9
ماده 5   10
ماده 6   10
فصل2- قراردادکار   11
2-1- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌   11
ماده 7   11
تبصره 1   12
تبصره 2   12
ماده 8   12
ماده 9   12
تبصره 1   13
ماده 10   13
تبصره 1   13
ماده 11   14
تبصره 1   14
ماده 12   14
ماده 13   15
تبصره 1   15
تبصره 2   16
2-2- تعليق‌ قرارداد كار   16
ماده 14   16
تبصره 1   16
ماده 15   17
ماده 16   17
تبصره 1   18
ماده 17   18
ماده 18   18
تبصره 1   18
ماده 19   19
ماده 20   19
تبصره 1   19
2-3- خاتمه‌ قرارداد كار   20
ماده 21   20
تبصره 1   20
ماده 22   21
تبصره 1   21
ماده 23   21
ماده 24   22
ماده 25   22
تبصره 1   22
ماده 26   23
ماده 27   23
تبصره 1   24
تبصره 2   24
ماده 28   24
تبصره 1   25
تبصره 2   25
2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار   26
ماده 29   26
ماده 30   26
تبصره 1   27
ماده 31   27
ماده 32   27
ماده 33   28
ماده 34   29
ماده 35   29
تبصره 1   29
تبصره 2   29
تبصره 1   30
تبصره 2   30
تبصره 3   30
ماده 37   31
تبصره 1   31
ماده 38   31
ماده 39   32
ماده 40   32
ماده 41   32
تبصره 1   33
ماده 42   33
ماده 43   33
ماده 44   34
تبصره 1   34
ماده 45   34
تبصره 1   35
ماده 46   35
تبصره 1   35
ماده 47   36
ماده 48   36
تبصره 1   37
تبصره 2   37
تبصره 3   37
ماده 50   37
تبصره 1   38
ماده 51   38
تبصره 1   38
تبصره 2   39
ماده 52   39
تبصره 1   39
ماده 53   40
ماده 54   40
تبصره 1   40
منابع:   41

منابع:

 عراقی، عزت اله، حقوق کار، انتشارات سمت، 1381.

قاضی، ابوالفضل، حقوق اسلامی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، 1364.

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.

منشی‌زاده، گشواد، قرارداد کار، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی 1377.

مهر، فرهنگ، حقوق کار، انتشارات مدرسه عالی حسابداری.

نگرش برقانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمد هاشمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370.

مقدمه :

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند. بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.

 قانون کار «ج .ا.ا» حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده 188 این قانون به صراحت تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و… در قبال مزد، مزایا و مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند.

ارزشیابی عملی

از شركت كنندگان انتظار مي‌رود پس از طي دوره:

با نهادهای مجری قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند.

با حقوق واقعی خود و استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین تامین اجتماعی در جهت بهبود وضعیت کارکنان آشنا شوند.

با فرآیندهای کوتاه مدت و بلند مدت اجرای قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند.

با چالشها، محرومیتها و موانع پیش‌روی قوانین تامین اجتماعی در ایران آشنا شوند.

با مباحث مربوط به مقررات بازنشستگی، تامین اجتماعی و کشوری آشنا شوند.

با ضوابط استخدامي و ضرورت رعايت آن آشنا شوند.

با مسايل بهداشتي و ايمني محيط كار آشنا شوند.

با نكات مهم در قراردادهاي كار آشنا شوند.

با ضمانت اجرايي مجازاتهاي قانوني پيش‌بيني شده آشنا شوند.

با ضوابط اجرايي قانون كار آشنا شوند.

 شرایط شرکت کنندگان :

 اشتغال به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و ارگانها) تحت عنوان:

مديران و كارشناسان به ويژه مدیران و کارشناسان امورمالی و اداری- کارشناسان حقوق و دستمزد- كارشناسان بودجه- كارشناسان كارگزيني و كارگزيني هيات علمي

 معيارهاي ارزيابي از دوره:

ارزشيابي از كارگاه بر دو محور زير انجام خواهد شد:

ارزشيابي از عملكرد شركت كنندگان

حضور منظم و فعال در كلاس

مشاركت در فعاليتهاي يادگيري

ارزشيابي از كيفيت برگزاري كارگاه:

نظرسنجي از شركت كنندگان و استاد درباره مطلوبيت كارگاه

برخی ازنکاتی که یک کاگروکارفرما باید انها را بدانند

1- تعاریف کلی

تعريف كار از نظر اسلام

كار، كارفرما، كارگر

وظايف، حقوق و اقتدار كارفرما در قانون كار

حوزه وظايف و تعهدات كارگر در قانون كار

2- قرارداد کار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

تعلیق قرارداد

خاتمه قرارداد

ترك خدمت

مشاغل زيان آور

3- شرایط کار

مزد

تعطیلات

مدت

ايمني و بهداشت

 4- آشنايي با آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي قانون كار

 انواع استخدام (رسمي – پيماني- قراردادي- كارمزدي- ساعتي و پيمانكاري)

انواع استخدام در دانشگاه آزاداسلامي

كاركنان (مامور به خدمت_ رسمي قطعي – رسمي آزمايشي – قراردادي- خريد خدمت- قرارداد ساعتي- روزمرد- پيمان فردي)

هيات علمي (تمام وقت، نيمه وقت، حق‌التدريس)

معافيتهاي دانشگاه آزاداسلامي از قانون كار

نوع نظارتهاي قانون كار بر دانشگاه آزاداسلامي

5- آشنايي با تشکلات

 تشكلات كارگري و كارفرمايي

مراجع حل اختلاف

هیات تشخیص

هیات حل اختلاف

دیوان

آشنایی با شورایعالی کار

ترکیب كار

شیوه کار

ب) قانون تامين اجتماعي:

6- ساختار سازمان تامین اجتماعی و اساسنامه آن

ساختار

اساسنامه (كليات قانون تامين اجتماعي)

منابع درآمد

7- آشنايي با ضوابط اجرايي قانون تامين اجتماعي

 چگونگي محاسبه حق بيمه (بيمه سهم كارمند، بيمه سهم كارفرما، بيمه بيكاري)

شرايط پرداخت بيمه بيكاري

2-7- تعهدات، وظايف و حقوق بيمه شدگان

تعهدات، وظايف و حقوق كارفرمايان

4-7- تعهدات تامين اجتماعي نسبت به كارفرما (دانشگاه آزاداسلامي) و بيمه شدگان:

ماده 50 قانون تامين اجتماعي

قوانین مربوط به حوادث و بیماریها

قوانین مربوط به از کار افتادگی

قوانین مربوط به بازنشستگی

نظام هماهنگي بازنشستگي

انواع مرخصي و شراط استفاده از آن (استحقاقي، استعلاجي، زايمان، درمان)

شرايط پرداخت بيمه بيكاري

قوانین مربوط به مرگ

مقررات کلی مربوط به کمک‌ها

مقررات کیفری

سایر مقررات تامین اجتماعی

مقررات تامین اجتماعی ویژه شهدا و ایثارگران

تعهدات قانون بیمه بیکاری

کلیات قانون استخدام کشوری

بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی

بيمه تكميلي (مازاد درمان)

بيمه عمر

8- نوع نظارت تامين اجتماعي بر دانشگاه آزاداسلامي

آشنایی بابرخی ازقوانین ومقررارت کار وکارفرما در جمهوري اسلامي ايران

تصويب كننده : مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

منبع : جهانگير، مصطفي. 1383. مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي(با آخرين اصلاحات). تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي. توضيح : متن اين قانون را آقاي خوشوقتي، آرمين ارسال كرده‌اند.كليدواژه‌ها : قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌ قرارداد كار؛ خاتمه‌ قرارداد كار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار؛ شرايط‌ كار؛ حق‌السعي‌؛ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها؛ شرايط‌ كار زنان‌؛ شرايط‌ كار نوجوانان؛ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار؛ بازرسي‌ كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي‌؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه؛ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي؛ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار؛ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورايعالي‌ كار؛ جرايم‌ و مجازاتها؛

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1

كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.

ماده 2

كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.

ماده 3

كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4

كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.

ماده 5

كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 6

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق روابط کارگر و کارفرما
 • مقاله احتياجات روحي كارگر
 • مقاله كار و پول و بازار
 • مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی بحثی پیرامون پاره ای از نارسائی های قانون كار با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی