مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده و شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده وشیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله رابطه ی بین مولفه های خانواده وشیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
روش ۱۲
الف)جامعه ونمونه ۱۲
ب)ابزارها ۱۲
۱-پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) ۱۲
۲-پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی خانواده (مولفه های خانواده) ۱۳
روش های تحلیل داده ها ۱۴
یافته ها ۱۴
بررسی تفاوت پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای مولفه خانواده ۱۷
۱)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی از لحاظ تعداد اعضای خانواده ۱۷
۲)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان درآمد خانواده ۱۷
۳)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیلات پدر ۱۸
۴)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ میزان تحصیلات مادر ۲۰
۵)تفاوت پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ سن پدر ۲۱
۶)تفاوت بین پیشرفت تحصیلی فرزندان از لحاظ سن مادر ۲۱
بحث ونتیجه گیری ۲۲
منابع ۲۵

 

منابع:

۱-ابراهیم زاده پارسایی ،ملیحه (۱۳۸۷)”مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی وغیر مذهبی “پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
۲ -ابراهیمی قوام،صغری(۱۳۷۴)”بررسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین بافرزندان “،مجله تربیت ،سال یازدهم ،شماره ۳٫
۳-آقا محمدیان،حمیدرضا و مهران حسینی ، (۱۳۸۴)،”روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی
۴-جوهری ،حسن (۱۳۸۷ )،”رابطه شیوه های فرزند پروری وسبک های دلبستگی با هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر قاین” ،پایان نامه کارشناسی ارشد،، دانشگاه آزاد واحد بیرجند
۵-خویی نژاد،غلامرضا –رجایی،علیرضا-محب راد،تکتم، (۱۳۸۶ )”رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر “،نشریه دانش وپژوهش در روان شناسی ،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)،شماره ۳۴،صص۹۲-۷۵
۶-معتمدی،عبداله (۱۳۸۷ ) ،”بررسی شیوه های والدینی وتاثیر آن بر تحصیلات فرزندان ،مجله علمی –پژوهشی روان شناسی ، شماره ۴،صص ۳۸۳-۳۷۰
۷- ویسی ناصر(۱۳۸۳). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم مقطع ابتدایی شهر کامیاران در سال تحصیلی ۸۳-۸۲٫ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
۱-Amy,Garriso,B:blok,E.B;Gramer,K;7tiller,v(2002)the influence of Parenting styles on children,scognitive development.louisiana state university agcenter.
2-Aquilino,W.S.&Supple,A.J.(2001).Long-term effects parenthng practices during adolescence on well-being :outcomes in young adulthood. Journal of family issues,22(3),289-308.
3- Bandura , A. (1993) . Perceived self- efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist , 28 , 117-148
4-Baldwin,A.L.(1949)the effect of home environment on nursery school behavior child development .20,49-62.
5-Barling ,j( 1996)”fathers work experiences effect childrens j .stewart,w behaviors viajob-relatedaffectand parenting behaviors. Journal of organizational behavior17″(221-232)
6-Baumrind,d.(1978).parental disciplinary patterns and social competence in children.youth and society,9(3).239-276
7- Baumrind,d.(1971).current patterns of parental authority. Developmental psychology monographs,4,(1),1-103
8- Baumrind,d.(1983).rejoinder to lewiss reinterpretation of parental firm control effects :are authoritive families really harmonious?psychological bullotin,94,132-142.
9-Baumrind,d.(1989).rearing compent children. In w. damon(ed.)child development today and tomorrow (pp.349-378).san Francisco:jossey bass.
10- Bandura . A. (1997) . self- efficacy. The exercise of control. NewYork : freeman.
11-Berzonsky,M.and Smits,i.(2008).Perceved Parenting dimensions and identity styles :Exploring the socialization of adolescencent processing of identity – relevant.Journalof adolescence,31(2),151-164
12-BornsteinM.(2002)Hand book on parenting :children and parenting (vol1). Mahwah NJ:Lawrence Erlbaum publishers.
13-Brown,A.M.&Whiteside,S.P.(2008).Reiations among perceived parental rearing behaviors, attachment style, and worry in anxious children. Journal of Anxiety Disorder,222(2),263-272.
14-Dekovic, m. and meeus, w. (2002). Peer relation in adolescence:Effects of parenting and adolescents self-concept. Journal of adolescence, 20,163,176.
15- Dekovic, m. and Janssens .j.(1992)Parents rearing style and child,s sociometric status.Development al Psychology ,28,925-932.
16-Dobbines, B.(2006).Lation adolescents perceptions of parenting style ,locus of control and school climate .Dissertation. www. Proquest .com.
17-Dixon.S.V,Graber,J.A.&Brooks-Gunn,I.(2008).the roles of respect for parcntal authority and parenting practiees.in parent –child conflict Afriean American, Lation, and European American families. Journal of Psychology,22(1).1-10
18- Katleen cotton and Laren Reed wiklund (2001). Parent involvement in Education 19-Kelly kozik & Lean million (1997) parenting style and academic out come. Rcfcfall 1997 Newsletter vol .6 No.

 

چکیده

هدف تحقیق  حاضر بررسی رابطه  بین شیوه های مختلف فرزند پروری (اقتداری، استبدادی و سهل گیر) و مولفه های خانواده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.بدین منظور نمونه ای به حجم ۲۰۰-نفر از بین دانش اموزان پسر پایه اول دبیرستان های نظری شهرستان خواف با روش نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند.

 اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهای اندازه گیری تحقیق شامل “پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا بامریند(۱۹۷۱ ) و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد .اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد.

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه و تمیز نشان دادبین شیوه فرزند پروری اقتداری و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار و بین دوشیوه دیگر( استبدادی و سهل گیر) با پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد و همچنین بین دوتا از مولفه های خانواده( درآمد و تحصیلات والدین) و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار و بین بقیه مولفه های خانواده  و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مشاهده نشد.

کلیدواژه ها: مولفه های خانواده، شیوه های فرزند پروری، پیشرفت تحصیلی

مقدمه

خانواده[۱] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، ۱۳۷۵).

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،۱۳۷۰)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [۲]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،۱۳۷۲).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از ۸میلیارد در سال ۱۹۶۵به بیش از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش یافته است.(برومند،۱۳۷۸).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،۱۳۷۸).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،۱۳۷۷).

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (ماتارازو،[۳]۱۹۷۲:به نقل از مهدی پور ،۱۳۸۶).

نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [۴]آغاز شد.(شاملو،۱۳۷۵).

 از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، ۱۳۷۶)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، ۱۹۹۷)نیز (حسینیان آقا ملکی، ۱۳۷۶)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [۵]۱۹۹۱،به نقل از لیل آبادی، ۱۳۷۵)، انگیزش (پیزو، ۱۹۹۳، گلیسون و دیگران [۶]به نقل از شارون و همکاران ۱۹۹۷) خود تنظیمی ( ملک مکان، ۱۳۷۸)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،۱۹۹۷ به نقل از مهر افروز ۱۳۷۸) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس[۷] (۲۰۰۶)،  برومند نسب (۱۳۷۳)  مهر افروز (۱۳۷۸) و پور عبدلی و همکاران (۱۳۸۷)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.

براساس نظریه بامریند(۱۹۹۱)،سبک های فرزند پروری به عنوان واسطه ی بین متغیرهای هنجاری آنان وجامعه پذیری فرزندان عمل می کندوبا شایستگی های اجتماعی رابطه دارد.همچنین (کوریدو،وارنر وایبرگ،[۸]۲۰۰۲) نشان دادند که سبک های فرزند پروری مقتدر با سازماندهی، پیشرفت تحصیلی و جهت گیری عقلانی در کودکان رابطه مثبت وجود داردهمچنین تحقیقات نشان داده است که نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند ونمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشند شاید به این دلیل که به قدر کافی فرصت نداشته اند که عقاید خود را بیازمایند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند(آلدر ،۱۹۸۰و لوئیس[۹]،۱۹۸۲)در ضمن این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر واستقلال وخلاقیت کمتری دارند ،ذهن کنجکاوی ندارند ،از لحاظ رشد اخلاقی کمتر رشد یافته اند ودر برخورد با مشکلات روزمره عملی ،تحصیلی وذهنی انعطاف پذیری کمتری دارند (گونگرو  وپیترسون ۱۹۸۴والدر۱۹۸۰[۱۰]) .

از طرفی دخالت خانواده در تعلیم وتربیت می تواند پیشرفت آموزشگاهی را پیش بینی کند .تحقیقاتی که در زمینه تعلیم وتربیت ودر رابطه با تحول صورت پذیرفته است، نشان  داده اند که نگرش، شیوه های تعاملی ورفتار والدین وارتباط آنها با مدرسه با تحول اجتماعی کودک وعملکرد تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد.

(کریستنسون وشریدان[۱۱]،۲۰۰۱به نقل از معتمدی ،۱۳۸۷).

خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،۱۳۸۵).

ازمیان عوامل اجتماعی ،برجته ترین تاثیر را والدین ونظام خانواده بر هویت فرد وچگونگی شکل گیری آن ایفا می کنند.چنانکه اکثر صاحب نظران تاثیر پذیری فرد از خانواده را غیر قابل انکار می دانند وخانواده را مهمترین نهاد در شکل گیری هویت فرزندان تلقی می کنند.در همین راستا آدامز[۱۲] (۱۹۸۵)به این نتیجه دست یافت که والدین می توانند رشد مثبت هویت را تسهیل کرده یا به تاخیر اندازند. منظور از مولفه های خانواده، عوامل جمعیت شناختی وفرهنگی والدین از قبیل سن، میزان درآمد، سطح تحصیلات است که در تکوین رشد فردی وبنای شخصیت فرزند وهمچنین در موفقیت یا عدم موفقیت ان ها تاثیر دارد.

فرهی نیا در این باره می نویسد: کلیه شرایط اجتماعی، اقتصادی خانواده که نقش مهمی در پیشرفت فرزندان آن خانواه دارد بعنوان عوامل فرهنگی –اجتماعی قلمداد می شود.

منظور از وضعیت اجتماعی، ارزشهایی هستند که شامل روابط بشری وارتباط های وسیع می شوند که درسطح هر جامعه ای برقرار است(شعاری نژاد،۱۳۷۳،ص ۶۱۸:به نقل از حسن نژاد،۱۳۸۰).


family-[1]

Educational achivement-[2]

manarazo-[3]

Kassanin&night and sage-[4]

Lamborn andet al-[5]

Pizoo,gleason-[6]

dobbines-[7]

Querido,warner,eyberg-[8]

Alder,loeis-[9]

Gongro,piterson.j and alder-[10]

Kerstnon and sheridan-[11]

adams-[12]

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه سبک های والدینی
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.