مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق         ۱
مقدمه          ۲
بیان مسئله        ۵
تعریف دانش آموز یش دانشگاهی         ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۷
اهداف تحقیق        ۹
فرضیه های تحقیق      ۹
تعیین متغیرها        ۱۰
تعاریف عملیاتی مفاهیم    ۱۰
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق       ۱۲
تاریخچه مواد مخدر      ۱۳
تاریخچه تریاک و مواد مخدر در ایران       ۱۶
تاریخچه مصرف  هروئین در ایران         ۱۸
قوانین ایران درباره اعتیاد    ۱۸
تاریخچه کنترل بین المللی مواد مخدر       ۱۹
تاریخچه عملی تحقیق     ۲۰
فصل سوم: روش تحقیق    ۲۲
نوع تحقیق        ۲۳
ابزار اندازی گیری      ۲۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها       ۲۴
جدول ها و نمودارها      ۲۵
فرضیه ها        ۴۲
فصل پنجم: نتیجه گیری    ۴۷
خلاصه تحقیق        ۴۸
ارائه پیشنهادات       ۴۹
محدودیت های تحقیق    ۴۹
محدودیتهایی که در کنترل محقق است       ۵۰
منابع و مآخذ        ۵۲

منابع و مآخذ

۱- ستوده،  هدایت الله- مقدمه ای بر آسیب شناسی چاپ اول انتشارات پیام نور، پاییز ۱۳۷۲٫

۲- دکتر کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، آبان ۱۳۷۰٫

۳- دکتر کی نیا، مهدی، عوامل اجتماعی طلاق، ناشر مطبوعات دینی، بهار ۱۳۷۳٫

۴- دکتر هومن، حیدر علی، استنباط در پژوهش های رفتاری، انتشارات دیبا، ۱۳۷۳٫

۵- اورنگ، جمیله، پژوهش درباره اعتیاد، انتشارات فرهنگ ارشاد، ۱۳۶۷٫

۶- رعدی، منوچهر، راهنمایی پیشگیری از اعتیاد.

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاک می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است که ازعمر آن شاید بیش از۱۵۰ سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیکن از قرن ۱۹ به بعد است که به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب کرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی که مرفین، هروئین،  کوکائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه ۱۹۶۰ تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی کرد؛ اما دراوایل دهه ۱۹۷۰ استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یک موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

  ودردنیای هیــپیگری مــاری جوانا ۱وسیله ای  برای تفریح اشتراکی وگروهی شد وهمراه موسیقی وعشق به عنوان ســه رکن اساســی فرهنگی هیپیها متجلی گردید. ۲ مشکل این آفت ویرانگر دردهه مذکور به چند کشور صنعتی ثروتمند جهان محدود می شد، اما اینک به یک معضل جهانی تبدیل شده وآثار تخریبی آن بیشتر متوجه کشورهای توسعه نیافته است.

گسترش کشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسیار خوبی برتوسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده داشته است. براساس یافته های یک مؤسسه تحقیقات اقتصادی درکلمبیا، بیش از۸۰ درصد سودتجار عمده مواد مخدراین کشور درخارج سرمایه گذاری می شود ودولت سالانه معادل یک میلیارد دلار صرف مبارزه با گروه های مسلح تولید کننده این مواد وحفاظت از جان مقامات کشور می کند.

حجم معاملات کارتلهای جهانی مواد مخدر سالانه به ۵/۱ تریلیون دلار بالغ می شود. درآمد حاصله ازتجارت غیرقانونی آن، ازصادرات نفت بیشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان کمتر است.

درپاسخ  به نگرانی های فزاینده بین المللی درباره این بلای خانمانسوزبودکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی مواد مخدر وتجارت ممنوع را درسال۱۹۸۷ دروین تشکیل داد.

هدف کنفرانس، ترتیب دادن اقداماتی درسطح محلی، ملی و بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر

همچنین مشخص کردن فعالیت های آینده درزمــینه آموزش های پیشگیرانــه، کاهش مصــارف

غیرقانونی، فشارهای قانونی ، ریشه کن کردن منابع مواد مخدر، وتوان بخش معتادان وبه خصوص وارد کردن آنان به اجتماع بود. درحلسات این کنفرانس ‹‹ گیسب دب گنارو›› عمل تولید کنندگان موادمخدر سرکوب نخواهد شد مگر اینکه فرهنگ اعتیاد ازمیان برداشته شود واین بدان معناست که مبارزه ای سرسختانه وپیگیر باید علیه تولید کنندگان ، قاچاقچیان وسندیکاهای جنایتکار وقدرتمندی که از این راه پول هنگفتی به جیب می زنند، صورت گیرد.

بیان مسأله

موضوع: ‹‹ راهکارهای پیشگیری ازاعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر جاجرم››

– تعریف راه کارها: به مجموعه راه حل های پیشنهادی برای حل یک مسأله یامشکل راه کار گفته می شود.

– تعریف پیشگیری: پیشگیری درفرهنگ لغات به معنای جلوگیری ازوقوع چیزی یا کاری است ودراصطلاح هررشته ای ازعلوم با موضوع آن ترکیب می شود، چنانچه درحقوق جزا، پیشگیری ازوقوع جرم، درپزشکی، پیشگیری از بیماری ودراین تحقیق، پیشگیری از استفاده نابجای  مواد مخدر، روان گردان درمعنای اصطلاح سازمان بهداشت جهانی (Drug Abuse) ترتون والکل می باشد.

– تعریف اعتیاد: اعتیاد چیست؟ اعتیاد را به عادت کردن۱، خو گرفتن، خوگر شدن وخود را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کرده اند. به عبارت دیگر، ابتلای اسارت آمیز به ماده مخدر که ازنظر جسمی یا اجتماعی زیان آورشمرده شود اعتیاد نام دارد.

اصطلاح اعتیاد به سهولت قابل تعریف نیست، اما عواقب آن به صورت های مختلف نظیرکم شدن تحمل۲ ووابستگی بدنی۳ هویدا می شود.

درطب جدید به جای کلمه اعتیاد، وابستگی به دارو۴ به کارمی رود که دارای همان مفهـوم ولـــی

دقیق تر وصحیح تر است.

– تعریف مواد مخدر: سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این گونه تعریف می کند‹‹ هرماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بریک یا چند عملکرد  ازعملکرد ها تأثیربگذارد، ماده مخدر است››. این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افراد غیر طبیعی ومنحرف می داند وبر اساس آن مخدرهایی نظیر توتون ومشروبات الکلی وهم مخدرهای غیرقانونی مانند:                 هروئین، ۱ال.اس. دی۲ را دربر می گیرد.

– ازنظر آسیب شناسی هردارویی که پس ازمصرف چنان تغییراتی را درانسان بوجود آوردکه از نظر اجتماعی قابل قبول وپذیرش نباشد واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان دهد، آن دارو مخدر است وکسی که چنین دارویی را مصرف می کند معتاد شناخته می شود.

تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی

به کلیه کسانی که درمقطع دبیرستان تحصیل می کنند وسال سوم دبیرستان را گذرانده اندو موفق به اخذ دیپلم شده اند ومشغول به تحصیل درسال آخر دوره دبیرستان هستند دانش آموز پیش دانشگاهی می گویند.

تعریف شهر جاجرم

شهر جاجرم مرکز شهرستان جاجرم است که این شهرستان یکی ازتوابع استان خراســان شمــالی

است که درفاصله ۱۷۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان خراسان شمـالی قرار دارد. وهمـــجوار

 

این شهرستان درای سه بخش است.             ۱- بخش مرکزی به مرکزیت شهر جاجرم.

۲- بخش شوقان به مرکزیت شوقان.                       ۳- بخش سنخواست به مرکزیت سنخواست.

اهمیت وضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت زیادی که این تحقیق دارد برآنیم تا با انجام آن راهکارهای جهت رهایی از این دام با جستجو دراثرات اعتیاد برروی نحوه زندگی ومعیشت افراد گام برداریم وبا توجه به اینکه چقدر از نیروی انسانی ما روزانه دراین راه تلف می شود وچقدر از این بابت ما ضررمی بینیم؟ با توجه به اینکه ۸۰% افرادی که درزندان ها بسر می برند گرفتار اعتیاد هستند وبیشتر آنهانیز جوان وجزءنیروی کار این مرز وبوم هستند.

پس این خود اهمیت وضرورت تحقیق را مشخص می کند. متأسفانه برخی از افراد با انتخاب این راه که به بن بست اعتیاد منتهی می شود، خودرا از بسیاری پیشرفت ها منع کرده اندو گرفتار زندان شده اند وبه جای قرار گرفتن درچرخه اقتصادی کشور وکمک به آبادانی این کشور واستفاده بهتر از زندگی، بدون هیچ هدفی درچهاردیواری زندان مشغول سپری کردن مدت حکومت خود هستند. آیا این مهم نیست که بدانیم سرنوشت چنین افرادی بعد از اتمام محکومیت چیست؟ آیا این مهم نیست که بعد ازخارج شدن ازاین محیط چه خواهندکرد؟

آیا بازهم به این علت که بیکارند وجامعه آنها را رد کرده به این محیط بازنخواهند گشت؟ همه این سوالات نشانگر اهمیت فوق العاده تحقیق می باشد وبا اینکه آیا می توانیم ازنتایجی ازسوی امروزه مسئله اعتیاد به مواد وداروها چه به مواد مجاز وغیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی وفراگیر درآمده است. آمارهای منتشره ازسوی سازمان های بین المللی، بخصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر، وسازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد درسطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها ورده های سنی مختلف، درالگوی مصرفی آنها است. برهیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند بییشتر تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی واجتماعی یک جامعه می زندوآن را ازدرون دچارفساد می کند ودرنهایت به انحطاط می کشد. این مشکل امروزه آنچنان خودنمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملاً مصون از آن بداند.

ازاین رو پی بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد به عنوان اولین قدم پیشگیری مطرح می شود از آنجا که اعتیاد دارویی ووابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده وچند بعدی است، طبیعتاً فعالیتی فراگیر وگسترده درهمه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و… را طلب می کند. آنچه مسلم است علاج واقعه قبل ازوقوع ، بیش ازهر راه حل دیگر با عقل سلیم جوردرمی آید. مطالعات جهانی نشان داده است که درپیشگیری اولیه، آموزش همه جانبه نقش قطعی وتعیین کننده دارد وسرمایه گذاری دراین بخش نتایج بلند مدت ودیرپایی حاصل می کند.با توجه به مطلب ارائه شده واهمیت مسأله پیشگیری ازاعتیاد می توان به اهمیت وضرورت این تحقیق پی برد ما برآنیم که بتوانیم به اهمیت وحساس بودن این مسأله گامی جهت رسیدن به جلوگیری ، راهی جهت پیشگیری ازاعتیاد برداریم. ازسویی حساس بودن سن دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی و ورود به دوره جدیدی درزندگی تحصیلی وشغلی می توان به اهمیت بالای این تحقیق پی برد.

امید است که با توکل برخدا ویاری اساتید محترم گامی درجهت رسیدن به این مهم که همانا آشنایی این قشر عظیم وحساس جامعه با معضلات وپی آمدهای اعتیاد است برداریم. انشاءالله

اهداف تحقیق

هر تحقیق بالطبع دارای هدف خاصی می باشد. که محقق درنظر دارد به این اهداف دست پیدا کند. تا بتواند با ارائه راه حل های مناسب مشکل جامعه را نیز حل کند. هدف از تحقیق درزمینه اثرات اعتیاد دروهله اول پاسخ به سوالات ذهنی محقق بود که او زا واداربه تحقیق دراین رابطه نموده است. که بتواند روشن کند که آیا اعتیاد درموفقیت یا عدم موفقیت فرد درزندگی تأثیر دارد یا خیر ودیگر اینکه اصولاً چه افرادی به دام اعتیاد گرفتار می شوند. وچرا روزبه روز برتعداد معتادان افزوده می شود.

پیدا کردن پاسخ این سوالات باوقت کمی که دراختیار محقق می باشد امکان پذیر نیست واین درحیطه کاری متخصصین وکارشناسان است که به طور جدی دنبال نمایند وهمچنین این کارتوجه عمیق مسئولان کشور را می طلبد. بنابراین حداقل کاری که ما می توانیم انجام دهیم تحقیقی هرچندسطحی دروقتی اندک است که امید است درآینده ای نه چندان دور با این مشکل وداع کنیم.

وبه گفته مجتبی جبل عاملی جانشین دبیرکل ستاد مواد مخدر: با توجه به تدوین سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر از این پس پیشگیری ازاعتیاد اولویت اول مبارزه با مواد مخدردر کشوراست. بنابراین  ما امیدواریم که با انجام این تحقیقات جزئی اثرات اعتیاد را ریشه یابی کنیم وبا ارائه راه حل های مناسب گامی مثبت درپیشگیری از اعتیاد جوانان برداریم.

فرضیه های تحقیق

۱- به نظر می آید که،  سازگاری والدین درگرایش فرزندان به اعتیاد مؤثر است.

۲- به نظر می آید بیکاری یکی ازعوامل کشش افرادبه اعتیاد است.

۳- به نظر می آید میزان درآمد خانواده درابتلای افراد به اعتیاد مؤثراست.

۴- به نظر می آید عدم آگاهی والدین از روحیات ومسائل خاص جوانان درگرایش فرزندانشان به اعتیاد مؤثر است.

۵- به نظر می آید تنها ومجرد زندگی کردن افراد درابتلای آنها به اعتیاد مؤثر است.

تعیین متغیرها

دو نوع متغیر دراین تحقیق وجود دارد:

– متغیر مستقلX                                            – متغیر وابسته Y

متغیروابسته:     اعتیاد

متغیر مستقل :  معاشرت با دوستان ناباب- علاقه- بیکاری- وجود معتاددرخانواده- مشکلات خانوادگی- رتبه تولد وتحصیلات- میزان توجه والدین.

تعاریف عملیاتی مفاهیم

۱) اعتیاد

الف- تعریف نظری: درمعنای وسیع عبارت است ازرفتاری که براثر عادت برفرد چنان مسلط         می شودکه کاملاً ویا تا حدودی رفتارهای سالم او را تحت تأثر قرارمی دهد وآنها را تحت سیطره خود در می آورد.

ب- تعریف عملی: اعتیاد به استفاده مکرر وزیادازمواد مخدر ومحرک والکل اطلاق می گردد.

۲) دانش آموزان پیش دانشگاهی

الف- تعریف نظری: به کلیه افرادی که مدرک دیپلم خود را اخذ کرده اند ودردبیرستان مشغول گذراندن آخرین سال تحصیلی خود قبل ازورود به دانشگاه ها می باشند.

ب) تعریف عملی: این افراد دررشته های مختلف تحصیلی ازجمله علوم انسانی، تجربی وریاضی مشغول به تحصیل هستند.

۳) مواد مخدر

الف- تعریف نظری: هرچیزی که انسان یا حیوان را ازحالت عادی خارج کند مانند هزچیز             لذت آور.

ب) تعریف عملی: مواد مخدر انواع واقسام زیادی دارد، مانند حشیش، تریاک، هروئین و… .

تاریخچه مواد مخدر

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.