مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده‌ ۵
مقدمه‌ ۶
آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌ ۷
تقسیم‌بندی‌ منطقه‌ای‌ ستون‌ مهره‌ها ۸
ساختمان‌ مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۸
انحنای‌ ستون‌ فقرات‌ ۹
خصوصیات‌ مهره‌های‌ کمری‌ ۹
دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (Intervertebral Disc) 10
لیگامنت‌ها (Ligaments) 11
بیومکانیک‌ مهره‌ Biomechanics of Vertebral 12
مکانیزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۱۳
نیروهای‌ وارد بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌ ۱۳
تعیین‌ الگوهای‌ شکست‌ در اثر اعمال‌ بار ۱۴
مقاومت‌ فشاری‌ مهره‌ها ۱۴
نیروهای‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (inter retebrol Disc) 15
تست‌ مقاومت‌ فشاری‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ۱۶
خصوصیات‌ کششی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ۱۷
بارهای‌ خمشی‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ۱۷
آزمایشات‌ پیچشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ۱۷
مشاهدات‌ سفتی‌ برشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ ۱۸
خصوصیات‌ بیومکانیکی‌ لیگامنت‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۱۸
بیماریها و ناهنجاری‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۱۹
شکستهای مهره‌ای‌ ستون‌ فقرات‌ ۱۹
لغزش‌ قدامی‌ جسم‌ مهره‌ (Spondylolisthesis) 21
تغییر شکلهای‌ ستون‌ فقرات‌ ۲۱
انواع‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۲۲
ثابت‌ کننده‌های‌ خلفی‌ (Posterior Fixator) 23
ثابت‌ کننده‌های‌ قدامی‌ (Anterior Fixator) 25
خصوصیات‌ عمومی‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۲۸
نیروها و تنشهای‌ وارد شونده‌ بر ثابت‌ کننده‌ها ۲۹
عوامل‌ و محدودیتها در تأثیر ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۳۰
تأثیرات‌ خستگی‌ به‌ ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌ ۳۱
مفهوم‌ کیج‌ ۳۲
تاریخچه‌ استفاده‌ از کیج‌ ۳۳
انواع‌ کیج‌ ۳۴
رفتار بیومکانیکی‌ Spacer ها ۳۶
انطباِ استخوانی‌ پس‌ از جایگذاری‌ Spacer یا کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۳۷
روشهای‌ جراحی‌ و جایگذاری‌ Implant در ستون‌ فقرات‌ ۳۸
روش‌ خلفی‌ Plif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌ ۳۹
روش‌ قدامی‌ Alif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌ ۴۰
مقایسه‌ معایب‌ و مزیتهای‌ روش‌ جراحی‌ خلفی‌ Plit و قدامی‌ Alit 41
چگونگی‌ مکانیزم‌ انتقال‌ بار در کیج‌های‌ استوانه‌ای‌ ۴۲
تحقیقات‌ و بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در مورد کیجهای‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پیوندهای‌ استخوانی‌ ۴۴
تکنیک‌های‌ آماده‌ سازی‌ کیج‌ ۴۵
مفهوم‌ Degenerative 53
عوامل‌ دژنراتیو ستون‌ فقرات‌ ۵۳
برطرف‌ کردن‌ Degenerative دیسک‌ ۵۴
مسائل‌ و مشکلات‌ جراحی‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۵۴
تأثیر تعداد کیج‌ها در پایداری‌ ستون‌ فقرات‌ ۵۴
مزایای‌ استفاده‌ از کیج‌ ۵۵
مراقبتهای‌ پس‌ از جایگذاری‌ ۵۵
بررسی‌ عوامل‌ موقعیت‌ در جایگذاری‌ کیج‌ ۵۶
تأثیرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ (Bone groft) 56
اثرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر روی‌ رفتار بیومکانیک‌ مهره‌ها ۵۸
فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ ۵۸
تاریخچه‌ فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ ۵۹
تأثیر محل‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر توزیع‌ تنش‌ ۶۱
بررسی‌ فیوژن‌های‌ کیج‌ تیتانیومی‌ در نگهداری‌ ستون‌ فقرات‌ ۶۳
دلایل‌ استفاده‌ از فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ ۶۴
فیوژن‌ قدامی‌ ستون‌ فقرات‌ ۶۵
عوالم‌ مؤثر در تسریع‌ فیوژن‌ ۶۵
فیوژن‌ خلفی‌ ستون‌ فقرات‌ ۶۶
آمارهای‌ بدست‌ آمده‌ در مورد فیوژن‌های‌ کیج‌های‌ تیتانیومی ۶۶
خطرات‌ جراحی‌های‌ ستون‌ فقرات‌ ۶۷
عناصر وآلیاژها در پزشکی‌ ۶۷
خصوصیات‌ سطح‌ وتغییر آن‌ ۶۹
عوامل‌ مؤثر در آسیب‌ دیدگیهای‌ ایمپلنت‌ ۷۰
مواد غیرفلزی‌ ۷۰
پلی‌ متیل‌ متاکریلیت‌ ۷۱
معرفی‌ نرم‌افزار المان‌ محدود ANSYS و کاربرد آن‌ در مهندسی‌ ۷۱
کاربرد FEM در مهندسی‌ پزشکی‌ ۷۲
ابعاد و اندازه‌ها در کیج‌ LT 72
نیروها و ممان‌های‌ وارد بر کیج‌ LT 73
چگونگی‌ ترسیم‌ مدل‌ کیج‌ LT 73
چگونگی‌ ترسیم‌ کیج‌ Jaguar 74
مراحل‌ بارگذاری‌ در کیج‌ Jaguar 75
تحلیل‌ کیج‌ LT در حالتهای‌ مختلف‌ بارگذاری‌ ۷۶
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ inferior یا تکیه‌گاهی‌ ۷۶
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ Anterior 78
مقایسه‌ کیجهای‌ Jaguar و LT در حالت‌ Standing و Flextion 78
نتایج‌ و پیشنهادات‌ ۸۰
منابع‌ و مراجع‌ ۸۱

 منابع‌ و مراجع‌

۱- دکتر سید محمد رجایی‌، چاپ‌ اول‌ ۱۳۸۱، بیومکانیک‌ عمومی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌.
۲- حمیدرضا جاهد مطلق‌ – محمدرضا نوبان‌ – چاپ‌ سوم‌ ۱۳۸۱ – Ansys – انتشارات‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌.
۳- مهندس‌ محمد زارعی‌ نژاد – چاپ‌ اول‌ ۱۳۸۱ – Ansys به‌ زبان‌ ساده‌ – انتشارات‌ ارس‌ رایانه‌.
۴- دکتر محمد حسین‌ فتحی‌ – چاپ‌ اول‌ ۱۳۸۱ – خواص‌ و کاربرد پزشکی‌ لپو مواد فلزی‌ – انتشارات‌ ارکان‌.
۵- دکتر غلامحسین‌ مجذوبی‌ – مهندس‌ فرزاد فریبا – چاپ‌ اول‌ ۱۳۷۶ – روش‌ اجزا محدود در مهندسی‌ – انتشارات‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا.
۶- دکتر سید فخرالدین‌ مصباح‌ اردکانی‌ – چاپ‌ اول‌ ۱۳۸۱ – کالبدشناسی‌ عمومی‌ – انتشارات‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شیراز.
۷- دکتر مریم‌ ایرانزاد اصل‌ – چاپ‌ اول‌ ۱۳۸۰ – کمردرد پیشگیری‌ و درمان‌ – انتشارات‌ سالمی‌.
۲۱- Harrington P.R. Treatment of scolosis J Bone Joint surg 1962.
52- Floman Y. Argenson, C.thoracolumbar Spine fractures. Spine 1993.
51- Cren shaw AH. Compellsoperative orthopaedics rolume five 1993.
68- Rohlman A, Bergmann G, Eraichen T – 0 Comparison of intradiscal pressure and spinal fixtator loads for different body posctions and exercises. Ergonomics 2001.
60- Graichen f, Bergmann G, Rohlman A. Patient monitoring ystem for load Mesuremtn worth spinal fixation derices, Medeny phys.
63- Rohlman A. Bergman G, Graichen foloadson aninteral spinal fixation devites during wolking J B iomechanics 1997.
65- Rohlman A, Arntzu, Erai chent , Bergmann Eoloads on an internal spinal fixarias devices during sitting.JBiomechanics 2001.
66- Rohlman A, Bergmann E, Graichen F. Loadson an rnternal spinal fixation devices during physical therapy, pysicolth erapy 2002.

 

 چکیده‌

 در مطالعه‌ انجام‌ شده‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیهای‌ مهره‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود البته‌ تحقیقاتی‌ درمورد آسیب‌ دیده‌گیها و بیماریهای‌ ستون‌ فقرات‌، باری‌ و همان‌های‌ وارد شونده‌ به‌ مهره‌ها، انواع‌ تثبیت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ شده‌ و در ادامه‌ اصول‌ جایگذاری‌ کیج‌ها، انواع‌ مختلف‌ آن‌ و مزیت‌های‌ هر یک‌ به‌ تفصیل‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.

 در گام‌ بعدی‌ به‌ مفاهیم‌ فتق‌ دیسک‌  (Degenerative) ، فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پیوندهای‌ استخوانی‌  (bonegraft)  در استحکام‌ استخوان‌ پرداخته‌ شده‌ و تأثیرات‌ آلیاژهای‌ سازنده‌ ایمپلنتها در چگونگی‌ عملکرد آنها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

 از اهداف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ می‌توان‌ به‌ روشهای‌ بهینه‌ سازی‌ کیج‌ها از طریق‌ ایجاد مدل‌ المان‌ محدود برای‌ تعیین‌ رفتار بیومکانیکی‌ ناحیه‌ کمری‌ ستون‌ فقرات‌ اشاره‌ کرد که‌ در این‌ خصوص‌ ابتدا تحلیل‌ بر تنشهای‌ وارد بر کیج‌  LT  (کیج‌ مخروطی‌) در حالتهای‌ مختلف‌  standing ،  extention ،  lateral bending  و  flextion صورت‌ گرفت‌ و در نهایت‌ در گامی‌ دیگر، مقایسه‌ای‌ نیز بین‌ تنشهای‌ وارد بر سطوح‌ تکیه‌گاهی‌ روکیج‌  LT  و  Jaguar  انجام‌ پذیرفت‌ که‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از حالتهای‌ مختلف‌  Standing ،  extention ،  lateral bending  و  flextion  بر روی‌ سطح‌ تکیه‌گاهی‌  (inferior)  کیج‌  LT  حاکی‌ از آن‌ بود که‌ بیشترین‌ تنش‌  Vonmrses  به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به‌ حالت‌  lateral bending ،  externion ، به‌  flextion  و کمترین‌ تنش‌ نیز مربوط‌ به‌ حالت‌  standing  می‌باشد. بنابراین‌ افرادی‌ که‌ از این‌ نوع‌ کیج‌ استفاده‌ می‌کنند باید از حرکات‌ جانبی‌ بیش‌ از ۵ درجه‌ و حرکات‌  extention  (خم‌ شدن‌ به‌ پشت‌) بیش‌ از ۳ درجه‌ که‌ تنشی‌ بین‌ از حالت‌  flextion  ایجاد می‌کند خودداری‌ کند.

 همچنین‌ مقایسه‌ای‌ که‌ بین‌ کیج‌  LT  و کیج‌  Jaguar  انجام‌ گرفت‌ نشان‌ داد که‌ کیج‌  Jaguar  در حالت‌  Standing  یعنی‌ بدون‌ همان‌ کمترین‌ تنش‌ را دارا می‌باشد. اما زمانیکه‌ حالت‌  flextion  را در ستون‌ فقرات‌ داریم‌ کیج‌ مکعب‌ مستطیل‌  (Jaguar cage)  بیشترین‌ نقاط‌ ضعف‌ را بدلیل‌ بالابودن‌ تنش‌ در نقاط‌ خاص‌ مانند گوشه‌ها و نقاط‌ تمرکز تنش‌ از خود نشان‌ می‌دهد. بنابراین‌ پیشنهاد می‌گردد که‌ کیج‌  Jaguar  با توجه‌ به‌ قابلیت‌ بالای‌  stress shielding  برای‌ افراد سالخورده‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ دلایل‌ خاص‌ از اورتزهای‌  kinght tylor  و دیگر تثبیت‌ کننده‌ها استفاده‌ می‌کنند و کیج‌  LT نیز برای‌ ورزشکاران‌ و افراد جوانتر که‌ نیاز به‌ تحرک‌ بیشتری‌ مخصوصاً در حالت‌ flextion  دارند استفاده‌ گردد.

 مقدمه‌

 ستون‌ فقرات‌ محور تنه‌ و اسکلت‌ انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد و با توجه‌ به‌ بیماریهای‌ مختلف‌ این‌ بخش‌ از بدن‌ و گستردگی‌ آن‌ تعیین‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر یکی‌ از اهداف‌ محققان‌، مهندسان‌ و جامعه‌ پزشکی‌ می‌باشد. یکی‌ از اشکالات‌ بسیار شایع‌ در این‌ خصوص‌ مشکلات‌ بوجود آمده‌ در دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ و بیماریهای‌ فتق‌ دیسک‌ می‌باشد.

 فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ عارضه‌ ایست‌ که‌ بصورت‌ گسترده‌ در جوامع‌ مختلف‌ وجود دارد. راههای‌ مختلفی‌ برای‌ درمان‌ آن‌ پیشنهاد و اجرا شده‌ است‌ که‌ این‌ روش‌ها روز به‌ روز کامل‌تر شده‌ و پیشرفت‌ خودشان‌ را در درمان‌ این‌ بیماری‌ نشان‌ می‌دهند. برای‌ درمان‌ ضایعات‌ فتق‌ دیسک‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ خاصی‌ ابداع‌ و ساخته‌ شده‌ است‌ که‌ یکی‌ از این‌ وسایل‌ کیج‌  (Cage)  می‌باشد. کیج‌ وسیله‌ایست‌ که‌ برای‌ درمان‌ فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ در نواحی‌ مختلف‌ آن‌ بکار می‌رود. به‌ طور کلی‌ کیج‌ها وسایلی‌ هستند که‌ جوش‌ خوردن‌ استخوان‌ را در ستون‌ فقرات‌ بویژه‌ در بیماریهای‌ تخریب‌ و فتق‌ دیسک‌  (Degenerative)  تسریع‌ می‌بخشد.

 کیج‌ها انواع‌ مختلفی‌ دارند که‌ هر روز شاهد پیشرفت‌ در نوع‌ طراحی‌، جنس‌ و نوع‌ جاگذاری‌ آن‌ هستیم‌.

 مروری‌ بر آناتومی‌

 ستون‌ فقرات‌ محور تنه‌ و اسکلت‌ آدمی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. اندام‌های‌ فوقانی‌ و تحتانی‌ بترتیب‌ توسط‌ کمربند شانه‌ای‌ و کمربند لگنی‌ بر ستون‌ فقرات‌ تکیه‌ کرده‌ و به‌ آت‌ متصل‌ می‌شوند. ستون‌ فقرات‌ از استخوان‌ مجزایی‌ بنام‌ مهره‌ که‌ در یک‌ ستون‌ روی‌ هم‌ چیده‌ شده‌اند، تشکیل‌ شده‌ است‌. هر مهره‌ دارای‌ یک‌ بدنة‌ استوانه‌ای‌ است‌ که‌ در تحمل‌ وزن‌ سهیم‌ است‌ و یک‌ قوس‌ استخوانی‌  (Spinous process, lamina)  که‌ نخاع‌ را حمایت‌ می‌کند و به‌ صورت‌ پوششی‌ برای‌ آن‌ است‌. قوس‌ استخوانی‌ توسط‌ دو استوانه‌ کوچک‌  (pedicle)  به‌ بدنه‌ متصل‌ شده‌ است‌. کانال‌ دایره‌ای‌ بین‌ بدنه‌، قوس‌ و  pedicle ها نخاع‌ را احاطه‌ می‌کند و کانال‌ ستون‌ فقرات‌ نام‌ دارد. بین‌ بدنة‌ کیج‌ها را با عمل‌های‌ جراحی‌ در بین‌ مهره‌ها قرار می‌دهند که‌ در این‌ جراحی‌ ضمن‌ نصب‌ کیج‌ عمل‌ فیوژن‌  (fusion)  نیز انجام‌ می‌پذیرد. در عمل‌ فیوژن‌ یا همجوشی‌ معمولاً از استخوان‌ خود شخصی‌ برای‌ پیوند استخوان‌ استفاده‌ می‌شود.

 با توجه‌ به‌ اینکه‌ امکان‌ بیرون‌ آوردن‌ کیج‌ از بدن‌ بیمار وجود دارد بنابراین‌ باید مراحل‌ در طراحی‌ و ساخت‌ آن‌ با دقت‌ فراوان‌ انجام‌ پذیرد. تاکنون‌ مطالعات‌ چندی‌ به‌ منظور بررسی‌ اثر عوامل‌ مختلف‌ بر میزان‌ تنشهای‌ وارده‌ به‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ گرفته‌ که‌ برخی‌ از آنها روی‌ بدن‌ انسان‌ در بعضی‌ روی‌ نمونه‌های‌ اجساد و برخی‌ دیگر روی‌ موشهای‌ مصنوعی‌ انجام‌ شده‌اند، با توجه‌ به‌ مشکلاتی‌ که‌ گریبان‌گیر شیوه‌های‌ تجربی‌ است‌ مدلسازی‌ المان‌ محدود نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشهای‌ مطالعه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

 در این‌ بررسی‌ قصد بر آن‌ است‌ که‌ ضمن‌ ارائه‌ تاریخچه‌ای‌ از بوجود آمدن‌ و ابداع‌ کیج‌ها و  Spacer های‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ بیان‌ چگونگی‌ نیوژن‌ ستون‌ فقران‌ و روشهای‌ جراحی‌ آن‌ پرداخته‌ شود. در این‌ خصوص‌ مقایسه‌ای‌ بین‌ و کیج‌  LT  در کیج‌ مخروطی‌ وکیج‌  Jaguar  مستطیلی‌ با استفاده‌ از روشهای‌  FEM  و نرم‌افزار Ansys  انجام‌ گرفته‌ که‌ نتایج‌ آن‌ در فصل‌ آخر بیان‌ شده‌ است‌.

 آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌

 ستون‌ مهره‌  (Spine)  یکی‌ از پیچیده‌ترین‌ قسمتهای‌ اسکلت‌ بدن‌ می‌باشد. این‌ ستون‌، اسکلت‌ محوری‌ بدن‌ را تشکیل‌ داده‌ و از طریق‌ آن‌ وزن‌ تنه‌، سر و گردن‌ و اندامها به‌ مفاصل‌ لگن‌ و اندامهای‌ تحتانی‌ منتقل‌ می‌شوند. ستون‌ مهره‌ از قاعدة‌ جمجمه‌ شروع‌ و تا ناحیة‌ لگن‌ ادامه‌ دارد. تعدادمهره‌ها در ستون‌ فقرات‌ ۳۳ عدد می‌باشد ولی‌ بعلت‌ جوش‌ خوردن‌ مهره‌های‌ خاجی‌ و دنبالچه‌، در یک‌ فرد بالغ‌ ستون‌ فقرات‌ از ۲۶ قطعه‌ تشکیل‌ می‌شود. ستون‌ فقرات‌ از نیم‌ رخ‌ دارای‌ چهار انحنا است‌ که‌ شامل‌ دو انحناء اولیه‌ و دو انحناء ثانویه‌ می‌باشد. انحناهای‌ مختلف‌ ستون‌ فقرات‌ باعث‌ توزیع‌ مناسب‌ نیرو گردیده‌ و از اعمال‌ فشار نامناسب‌ بر ستون‌ مهره‌ و لگن‌ جلوگیری‌ می‌کند. در بعضی‌ از افراد ممکن‌ است‌ به‌ دلایل‌ پاتولوژیک‌ و یا تکامل‌ غیر طبیعی‌ مهره‌ها، قوسهای‌ غیرطبیعی‌ در ستون‌ فقرات‌ ایجاد شود، که‌ در این‌ صورت‌ باید با عمل‌ جراحی‌ و با استفاده‌ از ایمپلانتهای‌ مهره‌ای‌ این‌ قوسها را تصحیح‌ نمود.

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کمردرد و راه های پیشگیری از آن
 • مقاله صدمات ستون فقرات
 • مقاله آرتوروز ستون فقرات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.