مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رهیافت ترویجی – مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان FFS نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اهمیت موضوع : ۱

مقدمه ۴

مدیریت تلفیقی آفات IPM 5

تاریخچه مختصری از IPM.. 6

توسعه مدیریت تلفیقی مشارکتی آفات.. ۹

برنامه های IPM باید قادر به نشان دادن مسائل زیر باشند : ۱۰

توسعه روستائی فقر زدائی توانمندی کشاورزان. ۱۰

توانمند سازی زنان کشاورز : ۱۰

حفظ محیط زیست و تنوع زیستی. ۱۱

بهداشت حرفه ای و عمومی. ۱۱

مدارس مزرعه ای کشاورزان Farmer Field Schools. 11

تاریخچه مختصری در موردی FFS. 13

روش ترویجی مدرسه مزرعه ای کشاورزان. ۱۴

دلایلی برای توجه به رهیافتهای مدرسه در مزرعه ۱۶

مشارکت گرایی در ترویج. ۱۶

تعامل در فرایندهای تولدی و سازگاری دانش و فناوری. ۱۶

مراحل تاسیس و هیافت FFS. 17

پیش نیازهای راه اندازی و هیافت FFS. 18

توسعه دانش اکوسیستم زراعی. ۱۸

توسعه ظرفیتها برای انجام کارهای گروهی. ۱۸

انگیزش و تثبیت علایق. ۱۸

تسهیل گری. ۱۹

تامین مالی. ۱۹

استمرار اقدامات جمعی کشاورزان. ۲۰

حمایت محلی و سازمانی. ۲۰

ویژگیهای رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان. ۲۱

تمام یادگیری های اولیه در مزرعه کشاورزان صورت می گیرد : ۲۱

کارکنان ترویج نقش تسهیلگری دارند نه اموزشگری. ۲۱

برنامه اموزشی تلفیقی و یکپارچه است.. ۲۲

اموزشها تابع چرخه فصلی محصولات زراعی می باشد : ۲۲

نشستهای گروهی بصورت کاملا منظم می باشد : ۲۲

پویایی گروه – تشکیل تیم. ۲۲

اهداف رهیافت مشارکتی FFS. 27

نقاط قوت رهیافت FFS. 28

نقاط ضعف رهیافت FFS. 28

تحقیقات انجام شده بر روی FFS در سایر کشورهای جهان: ۲۹

منابع و ماخذ: ۳۴

منابع و ماخذ:

اکسین . ج . اچ . ۱۳۷۰ . رهنمودی بر رهیافتهای بدیل ترویج کشاورزی. ( ۱٫ شهبازی ، مترجم ) . تهران : انتشارات سازمان ترویج کشاورزی
بازرگان ، ع و فتح آبادی ، ج و عین اللهی ، ب . ۱۳۷۹ . رویکردی مناسب برای ارزیابی درونی برای ارتقا مستمر کیفیت گروههای اموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی مجله روانشناسی و علوم تربیتی جلد ۲۶۰ . شماره ۲ . ص ۲۰۱-۱۹۳٫
بست ، ج . ۱۳۷۴ . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری  ترجمه حسن پاشا شریفی ، نرگس طالقانی . چاپ ششم ، تهران : انتشارات رشد .
بی نام ۱۳۸۱ . رویکرد مشارکت در مدیریت تلفیقی تولید محصولات کشاورزی : شیوه برنامه ریزی ، اجرا و توسعه IPM مشارکتی ، تهران : معاونت ترویج و مشارکت مدرم ی. ۴۱ ص.
بی نام ۱۳۷۳ . اولین همایش علمی مدیریت مشارکتی تولید و حفاظت از محصول با تکیه بر شیوه مدرسه در مزرعه تهران : معاونت ترویج و نظام بهره برداری ، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی ترویج . ۸ ص
حیدری ، ح ۱۳۸۳ اولین همایش علمی مدیریت مشارکتی تولید و حفاظت از محصول با تکیه بر شیوه مدرسه در مزرعه . سخنرانی مازندران ، ساری .
خوی نژاد ، غ ۱۳۸۰ . روشهای پژوهش در علوم تربیتی . تهران : انتشارات سمت .
زمانی بور ، ۱۳۷۳ . ترویج کشاورزی در فرایند توسعه . بیرجند ، ایران : انتشارات مجتمع اموزش عالی بیرجند.
سرمد ، ز . بازرگان ، ع . حجاتریان ف ا . ۱۳۷۸ . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران : انتشارات اگاه
صدیقی ، ح . درویشی نیا ، ا . ۱۳۸۱ . بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان مازندران . مجله علوم کشاورزی ایران . جلد ۳۲ . شماره ۲ . ص ۳۲۳-۳۱۳٫
کرمی ، ع و فنایی ، ۱۳۷۳ . بررسی نظریه پردازیها در ترویج کشاورزی . انتشارات معاونت ترویج و مشارکت مردمی ، وزارت جهاد کشاورزی ، جلد اول ، ۲۹۲ص .
مظاهری طلب ، ح . ۱۳۷۸ . عوامل ایجاد کننده مقاومت در گیاهان نسبت به افات . ویژه نامه کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی . زیتون . شماره ۸ . ص ۲۰-۱۶
هاراهاپ ، ا . ۱۳۷۸ . اندونزی و نهاده های شیمیایی . ترجمه : معرفی ، پ . ویژه نامه کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی . زیتون ، شماره ۸ ، ص ۱۵-۱۱٫
هومن ، ح . ۱۳۷۶ . شناخت روش علمی در علوم رفتاری . تهران : نشر پارسا .

 اهمیت موضوع :

با گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد ، البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای جهان سوم محسوب می شود .

در این رهیافت مسائل و مشکلات کشاورزی در موسسات ، مراکز ، ایستگاهها و ازمایشگاهها بررسی شده و نتایج و راه حلها به مروجین و کارشناسان ترویج منتقل شده و به وسیله انها در بین روستائیان و کشاورزان ترویج می گردد ، در رهیافت متعارف چنین تصور می شود که کشاورزان نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند و لازم است بخش ترویج از طریق نمایشهای نتیجه ای و طریقه ای ، روزهای مزرعه رسانه های انبوهی و غیره در کشاورزان ایجاد اگاهی نموده و انها را به استفاده از فن اوری های موجود ترغیب نماید . فن اوری های جدید اغلب به وسیله افراد حرفه ای و اموزش دیده در سطوح عالی و در محیط های کنترل شده و سر بسته ای مانند ازمایشگاهها کارگاههای اموزشی یا ایستگاههای تحقیقاتی و گلخانه ای ازمایش و تولید شده و سپس به کارکنان میدانی ترویج انتقال می یابد تا ان را در بین کشاورزان نشر دهند و بدین ترتیب عاملان ترویج عمدتا خود را بعنوان انتقال دهندگان یک سویه فن اوری ها فرض کرده و نقش خود را در برگشت مشکلات کشاورزان به محققان مورد غفلت قرار می دهند ( Swanson, 1997 ; Sadighi and Mohammadzadeh , 2002 ).

در واقع در ترویج متعارف به برقراری یک نظام ارتباطی عمودی با بهره برداران با هدف انتقال اطلاعات پرداخته می شود و اگاهی از بازخورد و نظرات روستاییان و نیز جوابگویی به نظرات و نیازهای انان چندان امکانپذیر نیست و بدین ترتیب این رهیافت نتوانسته انچنان که شایسته است پاسخگوی کشاورزان و نیازهای فن اوری تولید کنندگان کشاورزی در مناطق و موقعیتهای مختلف باشد و در این الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و .. به فراموشی سپرده نشده است Pretty and Roling 1997

در پاسخ به این نارساییها زا دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بسیار کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکار گرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزیابی مشارکتی روستایی PRA نظام پژوهش و ترویج مزراعه ای FSRE توسعه مشارکتی فن اوری PTD مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه FFS در رهیافتهای مشارکتی کشاورزان از طریق مشاهدات دانش و توانایی های گروهی و با روش اکتشافی بحث های گروهی تجزیه و مشاهده به یادگیری و ابداع فن اوری های نوین می پردازند وجه مشترک رهیافتهای مشارکتی در این است که فن اوری جدید با مشارکت و تعامل سه گروه کشاورزان تیم چند تخصصی مروجان کارشناسان موضوعی و محققان در دیسیپلین های مختلف و سایر ذینفعان از جمله سازمانهای دولتی و غیر دولتی تولید می شود . این امر موجب پذیرش وسیع تر فن اوری ها و افزایش توانایی های کشاورزان جهت ازمای شو حل مسائل در مزارعه خودشان می شود . از خصوصیات دیگر این رهیافت این است که موجب می شو جهت گیری های تحقیقاتی در ارتباط با نیازها و مسائل و مشکلات مهم کشاورزان بوده و تجربیات انها در زمینه دانش بومی مورد بهره برداری محققان قرار گیرد . که اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای جامعه روستایی واهد داشت کرمی و فنایی ، ۱۳۷۳٫

مقدمه

امروزه تمامی بخشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه در معرض تغییر قرار دارند و کشاورزی ساختهای پیرامونی ان نیز از این قاعده مستثنی نیستند . قطعا تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فنی بر موقعیت ترویج کشاورزی تاثیر گذار بوده و انرا مجبور به تغییر می کند در همین زمینه انقلاب عظیمی چه در حجم اطلاعات و دانش تولیدی و فنون کاربردی و چه در مکانیزمهای ارتباطی توزیع کننده اطلاعات در سطح جهان در حال ظهور است . اطلاعات و دانش فنی در سازوکارهای تولید و بازاریابی بخش کشاورزی به عنوان یک فاکتور مهم همپای زمین نیروی کار و سرمایه عمل نموده و ترویج کشاورزی تامین و یا تسهیل گری دسترسی به این فاکتورهای مهم را در بخش کشاورزی بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته قطعا می تواند بر ساخت و کارکرد ترویج کشاورزی تاثیر بگذارد FAO , 1998

با وجود گذشت بیش از پنج دهه از فعالیتهای رسمی ترویج در ایران در حال حاضر فعالیتهای نظام ترویج کشور اغلب در قالب رهیافت متعارف می باشد البته فعالیت در قالب این رهیافت یکی از ضعفهای اساسی نظام ترویج کشور و اکثر کشورهای در حال توسعه محسوب می شود . دراین الگو بسیاری از عوامل و سازه ها از جمله مشارکت کشاورزان و بهره گیری از دانش بومی انها کشاورزی پایدار و … به فراموشی سپرده شده است Pretty and Roling , 1997

در پاسخ به این نارساییها از دهه ۱۹۷۰ به بعد دانشمندان و متخصصان ترویج کشاورزی به الگوها و رهیافتهایی روی اورده اند که بیشتر بر مشارکت قدرت بخشی توسعه منابع انسانی و تسهیل تاکید دارند این رهیافتها که با عنوان کلی رهیافتهای مشارکتی شناخته می شوند از ان زمان تا کنون در بیشتر کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه بکارگرفته و نتایج مطلوبی از ان حاصل شده است Swanson 1997 مهمترین رهیافتهای مشارکتی بکار گرفته شده توسط کشورها عبارتند از ارزیابی مشارکتی روستایی PRA نظام پژوهش و ترویج مزرعه ای FSRE توسعه مشارکتی فن اوری PTI مدل مشارکتی مدرسه در مزرعه FFS

رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان farmer field schools Approach نیز از جمله رهیافتهای مشارکتی است که در ان تکنیک های مشارکتی اموزشی برای رسیدن به اهداف یادگیری استفاده می شود . دراین رهیافت اهداف یادگیری تنها شامل فعالیتهای زراعی نمی شود بلکه شامل حیطه قدرت بخشی و تعاملی افراد هم می شود . در این روش مشارکت کنندگان هدف اموزش نبوده بلکه انها قادرند از تجارب همدیگر در موضوعات اموزشی استفاده نمایند و بعلاوه مشارکت کنندگان در کنترل تصمیم سازی سهیم اند Asiabaka , no datc

مدیریت تلفیقی آفات IPM [1]

در سال ۱۹۶۸ سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد FAO تعریفی بدین مضمون برای IPM ارائه کرده است . شیوه ای در مدیریت آفات که طی ان محیط زیست و جمعیت فعال افات خاص را مد نظر قرار داده و از تمام فنون و الگوهای مناسب به عنوان یک روش امکان پذیر و سازگار استفاده می نماید . نتیجتا جمعیت آفات را کنترل و در زیر آستانه زیان اقتصادی نگه می دارد .

 تاریخچه مختصری از IPM

45,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.