مقاله رودخانه ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رودخانه ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رودخانه ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول.. ۱

کلیات تحقیق.. ۱

بیان مسئله: ۲

اهمیت موضوع: ۳

انگیزه تحقیق: ۳

اهداف تحقیق: ۴

سوالات تحقیق: ۵

فرضیات تحقیق: ۵

قلمرو تحقیق: ۵

روش تحقیق: ۶

مشکلات و محدودیت های تحقیق: ۷

فصل دوم. ۸

مبانی نظری.. ۸

مقدمه: ۹

پیشینه تحقیق: ۱۰

مفاهیم: ۱۰

هیدرولوژی: ۱۰

اطلاعات مورد نیاز در علم هیدرولوژی.. ۱۱

ژئومورفولوژی: ۱۱

هیدرو مورفولوژی: ۱۲

سیل: ۱۲

بارش: ۱۴

تبخیر: ۱۴

تبخیر و تعرق بالقوه به روش بلانی کریدل: ۱۵

رواناب: ۱۵

حوضه آبخیز : ۱۵

اهمیت ژئومورفولوژی حوضه های آبخیز: ۱۶

علوم ذیر بط در مطالعات ژئومورفولوژی: ۱۶

.۱- زمین شناسی: ۱۷

۲- اقلیم شناسی: ۱۷

۳- خاک شناسی: ۱۷

۴- پوشش گیاهی : ۱۸

۵- سنجش از دور: ۱۸

۶-  شناخت فعالیتهای انسان در مطالعات ژئومورفولوژی: ۱۹

مبانی نظری : ۲۰

چرخه آب: ۲۱

مساحت حوضه: ۲۱

طول حوضه: ۲۱

مرز حوضه: ۲۱

شکل حوضه: ۲۲

– ضریب گراویلیوس (رابطه شماره ۱). ۲۳

– ضریب شکل میلریا گردشدگی:(رابطه شماره۳). ۲۳

– ضریب شکل شیوم: (رابطه شماره ۴). ۲۵

شبکه هیدروگرافی: ۲۵

تراکم شبکه رودخانه ای(نسبت تراکم )(رابطه شماره۶). ۲۶

نسبت انشعاب( رابطه شماره ۷). ۲۷

شیب متوسط حوضه (رابطه شماره۸). ۲۷

ارتفاع متوسط حوضه (رابطه شماره ۹). ۲۸

پروفیل رودخانه. ۲۹

محاسبه شیب پروفیل رودخانه: ۳۰

محاسبه زمان تمرکز: ۳۰

ارتفاع رواناب: ۳۲

ضریب رواناب: ۳۳

روش برآورد سیلاب: ۳۴

برآورد رواناب با استفاده از روش scs: 34

هیدروگراف حوضه: ۳۷

میزان بارندگی و ارتفاع ایستگاه ها ر ابطه شماره ۱۷). ۳۸

طبقه بندی اقلیمی: ۳۸

۲- طبقه بندی اقلیمی به روش آمبرژه: (رابطه شماره ۱۹). ۳۹

۳- طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن:(رابطه شماره ۲۰). ۴۰

فصل سوم. ۴۱

زمینه شناسی منطقه. ۴۱

شرایط آب و هوا یی منطقه. ۴۱

خاک پوشش گیاهی منطقه. ۴۱

زمین شناسی عمومی منطقه: ۴۲

مقدمه: ۴۲

زمین شناسی عمومی منطقه: ۴۳

مختصری از زمین شناسی استان یزد: ۴۴

چینه شناسی و لیتولوژی: ۴۷

دوره ی ژوراسیک : ۴۷

سازند گرانیت شیرکوه : ( gSh ). 48

دوره کر تاسه: ۴۹

سازند سنگستان: ۵۰

عضو پایینی: ۵۱

عضو میانی : ۵۱

عضو بالایی: ۵۱

سازند تفت: ۵۱

-بخش پایینی: ۵۲

-بخش میانی: ۵۲

بخش بالایی: ۵۳

آهک های کرتاسه: ۵۴

رسو بات کواترنری (دوارن چهارم): ۵۵

تراس های آبرفتی مرتفع : ۵۶

زمین شناسی ساختمانی: ۵۸

رفتار سنگ ها در مقابل هوازدگی و فرشایش: ۶۰

تکتونیک : ۶۱

کوهزایی سیمیرین پسین: ۶۲

کوهزایی لارامی: ۶۲

گسل : ۶۲

گسل تفت : ۶۳

گسل دره زنجیره : ۶۵

گسل طزرجان-تفت: ۶۵

شرایط آب و هوایی منطقه. ۶۶

مقدمه: ۶۶

جریانات هوایی موثر بر حوضه مورد مطالعه: ۶۶

توده هوای پرفشار سیبری: ۶۸

توده هوای قارهای قطبی: CP. 68

جریانات موسمی: ۶۸

توده هوای قارهای حارهای: ۶۹

موقعیت ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه: ۶۹

دما: ۷۲

بارش: ۷۶

توزیع زمانی و مکانی بارش: ۷۶

شدت بارندگی: ۸۰

بارندگیسالیانه: ۸۲

الف) حدود تغییرات حقیقی بارندگی: ۸۲

ب) انحراف معیار: ۸۲

ج) ضریب تغییرات ( cv): 83

تغییرات بارندگی در حوضه رودخانه دهبالا: ۸۴

منحنی آمبروترمیک: ۸۶

تحلیل دیاگرام آمبروترمیک حوضه رودخانه دهبالا: ۸۶

هاتیرگراف (Hythergraph): 88

رطوبت نسبی: ۸۹

یخبندان: ۹۳

تبخیر: ۹۴

تبخیروتعرق پتانسیل : ۹۵

تعیین نوع اقلیم حوضه: ۹۶

خاک های محدوده مورد مطالعه: ۹۷

الف) کوه ها: ۹۸

ب) واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار: ۹۸

ج) آبرفت های رودخانه ای: ۹۹

وضعیت پوشش گیاهی منطقه: ۹۹

پوشش گیاهی مرتعی: ۹۹

– تیپ گیاهی درمنه کوهی: ۱۰۰

– تیپ درمنه کوهی- بادام کوهی: ۱۰۰

– تیپ درمنه کوهی- شکر تیغال : ۱۰۱

–  تیپ جارو- درمنه: ۱۰۱

– تیپ گیاهی گلاه میر حسن- چوبک: ۱۰۱

تیپ گون- وارس: ۱۰۲

درمنه کوهی- جاشیر: ۱۰۲

– تیپ درمنه کوهی- چوبک: ۱۰۲

– تیپ جارو- درمنه: ۱۰۳

فصل چهارم. ۱۰۴

هیدرولوژی.. ۱۰۴

ژئومورفولوژی.. ۱۰۴

سیل خیزی.. ۱۰۴

فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه. ۱۰۵

مقدمه: ۱۰۵

ـ سطح و پیرامون حوضه: ۱۰۶

ـ تراکم شبکه آبراههها (تراکم زهکشی): ۱۰۶

ردهبندی رودخانه: ۱۰۷

شکل حوضه: ۱۰۹

ـ ضریب فشردگی (گراویلیوس): ۱۰۹

بررسی شیب در حوضه دهبالا: ۱۱۱

ارتفاع حوضه: ۱۱۲

منحنی آلتی متری حوضه: ۱۱۳

محاسبه ارتفاع متوسط حوضه: ۱۱۳

پروفیل طولی رودخانه: ۱۱۵

طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آن: ۱۱۶

زمان تمرکز: ۱۱۷

زمان تمرکز به روش کرپیچ: ۱۱۸

زمان تمرکز به روش کالیفرنیا: ۱۱۸

زمان تمرکز به روش چاو : ۱۱۹

ارتباط بین ریزشهای موجود و هرزآب (رواناب). ۱۱۹

دبی: ۱۲۰

سیر ماهیانه دبی: ۱۲۰

دبی حداکثر و حداقل: ۱۲۴

دبی فصلی: ۱۲۶

دبی سالانه: ۱۲۷

رسم هیدروگراف سیل حوضه: ۱۲۹

وضعیت منابع آب (سطحی و زیرزمینی): ۱۲۹

هیدرولوژی:

برای علم هیدرولوژی تعاریف متعددی ارائه شده که هر یک نشان دهنده اهمیت این علم وارتباط آن با علوم دیگر است. بر اساس تعریفی که انجمن دولتی علوم و فن آوری برگزیده است هیدرولوژی علم مطالعه آب در کره زمین بوده و در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می کند اما عملاً واژه هیدرولوژی شاخه ای از جغرافیای فیزیکی است که گردش آب در طبیعت را مورد بررسی قرار می دهد.(اصغری مقدم،۱۳۸۴)

اطلاعات مورد نیاز در علم هیدرولوژی

مطالعات در محدوده علم هیدرولوژی مانند بسیاری از شاخه های جغرافیای طبیعی نیازمند دانش اطلاعاتی دقیق و بلند مدت از فرآیندها و عوامل مؤثر بر چرخه هیدرولوژی می باشد. که همین نیازمندی رابطه این علم را با علوم دیگر مشخص می کندکه به طور خلاصه عبارتند از :

۱- اطلاعات و آمارهای اقلیمی، که نیازمندی به این اطلاعات ارتباط مستحکم بین این علم و علم اقلیم شناسی را مشخص می کند.

۲- نفوذ آب درلایه های زیرزمینی که رابطه تنگاتنگی بین این علم و شاخه های مختلف علم زمین شناسی ،سنگ شناسی و تکتونیک ایجاد می کند.

۳-  بررسی کیفیت آب ها که ضمن ارتباط داشتن با عوامل زمین شناسی و اقلیمی نیازمندی این علم مهم را به فیزیک و شیمی مشخص می کند.

۴- مطالعات فیزیو گرافی حوضه ها رابطه این علم را به غیر از متأثر بودن از زمین شناسی،اقلیم شناسی و هم چنین ارتباط آن را با ریاضی و فیزیک بیش از پیش مشخص می کند.

۵- بهره برداری از منابع آبی اعم از سطحی و زیر زمینی غیر از وابستگی به علوم فوق  وابستگی این علم را به علوم انسانی مانند جمعیت شناسی،اقتصاد،علوم اجتماعی و در نهایت جغرافیای انسانی اعم از روستایی و یا شهری نشان می دهد .(اصغری مقدم۱۳۸۶)

ژئومورفولوژی:

 ژئومورفولوژی واژه ای است یونانی که مرکب از سه کلمه، شامل geo به معنی زمین ،morph به معنی شکل وفرم ، logy به معنی شناسایی می باشد.به طور کلی میتوان گفت که ژئومورفولوژی علم مطالعه پدیده های سطح زمین است اما باتوجه به قلمرو این علم وتنوع پدیده های سطح زمین باید گفت که ژئومورفولوژی علم مطالعه پدیده های طبیعی سطح زمین و بررسی وشناخت فرآیندها و عوامل مؤ ثر بر تشکیل آن ها در گذشته، حال و آینده است. (اصغری مقدم،۱۳۸۳)

هیدرو مورفولوژی:

هیدرومورفولوژی یکی از زیر مجموعه های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه اشکالی که بویژه در نتیجه ی رواناب های حوضه ایجاد می شود می پردازد. در واقع نحوه عملکرد روان شدگی و دینامیک آن ها از ویژگی های سطح زمین و ناهمواری ها تبعیت می کند. نیاز هیدرومورفولوژی به دلیل مشاهدات دبی و بار رسوبی و آنالیزهای مورفولوژی حوضه های زهکشی ازسویی و نیاز ژئومورفولوژی به مطالعه شبکه زهکشی حوضه ها اثرات آب های جاری و رواناب های سطحی در شکل گیری اشکال زمین از سوی دیگرچنین ارتباطی را نمایان می سازد.(اصغری مقدم، ۱۳۸۳)

سیل:

سیل عبارت است از جریان کوتاه با شیب بسیار تند در بستری از مواد کم مقاوم که معمولاً درسازند رسی ایجاد می گردد.البته آب و هوای منطقه در مقدار دبی سیلاب بسیار مؤثر است ولی به طور کلی سیلاب ها دارای دبی نامنظم و غیر عادی می باشند. سیلاب یکی از مسائل مهم فرسایش رودخانه ای است و موضوع قابل مطالعه عبارتند از۱- مواد حاصل از تخریب که بوسیله سیلاب حمل می گردد.۲- کیفیت حمل مواد و چگونگی رسوبگذاری آن ها

سورل سیلاب را چنین تعریف می کند ، هرز آب ها با تخریب دامنه ها و پیروی از ناهمواری های زمین راهی انتخاب میکنند که نامنظم بودن شیب نیز به این موضوع کمک میکند و مواد محموله خود را در نقاطی که شیب کاهش می یابد به جا گذاشته و موجب بالا آمدن بستر خود می گردد. نتیجه نهایی آن است که سیل این بستر راترک کرده و در پایین دست ، بستر جدیدی که به مراتب مناسب تراز نیمرخ اولیه جریان آب خواهد بود به وجود می آورد و به تدریج به مرحله نیمرخ تعادل نزدیک می شود. ( احمدی،۱۳۶۷). جریان سیل به طور عمده ناشی از رواناب سطحی می باشد که حاصل ازخصوصیات بازش و خصوصیات حوضه آبخیز است. که در این میان تأثیر پوشش گیاهی و خاک در کاهش جریان سیل حوضه های کوچک کمتر از حوضه هایی بامساحت زیادی می باشد. در یک طبقه بندی کلی می توان سیلاب های رخداده در کشود را در دسته های زیرتقسیم بندی نمود.

الف) سیل ناگهانی : ناشی از بارش شدید در حوضه های معمولاتً کوچک می باشدکه وقوع این نوع سیلاب ها معمولاً در فصل بهار و تابستان ناشل از عکس العمل سریع هیدرولیکی حوضه نسبت به بارش شدید می باشد و به دلیل ماهیت غافلگیر کننده این نوع سیلاب منجر به خسارات و ضایعات قابل توجهی می شود.

ب) سیل رودخانه ای:این سیل ناشی از بارش نسبتاً شدید و طولانی مدت در حوضه هایی با مساحت زیاد و یا بارش های متوالی، بیش از ظرفیت نفوذ پذیری حوضه می باشد.

ج) سیل دریایی:  این سیل به خاطر بالا آمدن سطح آب دریا و یا دریاچه ها ایجاد می شود.

د) سیل ناشی از ذوب برف: این سیل ناشی از ذوب برف های بالا دست به دلیل افزایش ناگهانی دما است که می تواند توأم با بارندگی نیز باشد.(اقتباس از مقاله بررسی سیل کشور،مشکلات و راه ها)

بارش:

مقدار آبی که از سطح خشکی ها و دریاها تبخیر می شود به طور موقت در جو زمین به صورت بخار ذخیره می گردد این بخارآب موجود در جو طی فرآیندهای فیزیکی مختلف متراکم شده و به شکل ابر در می آید که پس از اشباع شدن ، قطرات آب یا ذرات یخ در آن شکل گرفته و به صورگوناگون مانند برف، تگرگ و غیره دوباره به زمین برمی گردد. که به همه آن ها واژه نزولات جوی و یا بعضاً بارندگی اتلاق می شود.

 اطلاعات بارش بیشتر از دیگر اجزای چرخه هیدرولوژی در یک منطقه قابل بررسی است. و در بعضی نقاط دور افتاده بارش تنها اطلاعات موجود
می باشد. (بهبهانی،۱۳۸۰)

تبخیر:

تبخیر پدیده ای است که از هر گونه سطح مرطوب مانند سطوح آزاد آب و یا سطح مرطوب خاک و گیاه صورت گرفته و طی آن مایع به بخار تبدیل شده و مجدد اً به جو باز میگردد. در بین پدیده های مختلف چرخه هیدرولوژی، اندازه گیری تبخیر واقعی مشکل ترین آن هاست. (علیزاده،۱۳۸۱)

تبخیر و تعرق بالقوه به روش بلانی کریدل:

محاسبه تبخیر و تعرق بالقوه با روش بلانی کریدل بسیار ساده است و تنها، پارامتر اقلیمی دما را مورد بررسی قرار داده است.

(۱/۸+E= p(%46t

P=درصد ساعات روشنایی در ماه

T= میانگین درجه حرارت

رواناب:

هرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به داخل خاک بیشتر باشد بخشی از آب حاصله از بارندگی در سطح حوضه باقی می ماند. این آب پس از پر کردن گودیهای سطح زمین که به آن چالاب گفته می شود در امتداد شیب جریان پیدا کرده و از شبکه آبراهه ها و سپس رودخانه اصلی از حوضه خارج می گردد و به این بخش از بارندگی که می توان مقدار آن را در رودخانه ها اندازه گیری کرد رواناب سطحی می گویند.رواناب ایجاد شده برای رسیدن به انتهای شیب یا از آبراهه ها ی موجود استفاده می کند و به جریان خود ادامه می دهد و یا بر روی اراضی مساعد اقدام به حفر زمین و ایجاد آبراهه های جدید می نمایدکه این امر بستگی به میزان و شدت بارندگی دارد.

به هر حال رواناب های ایجاد شده از طریق آبراهه های فرعی به آبراهه های اصلی که همان رودخانه حوضه می باشد وارد شده و از طریق آن از حوضه خارج می شود.

حوضه آبخیز :

حوضه آبخیز محدوده ای از پستی و بلندی های سطح زمین است که بارش های  انجام شده بر روی آن با ایجاد رواناب ها و زه آب ها از نقاط مرتفع در امتداد شیب زمین و در جهات مختلف به طرف پست ترین نقطه حوضه که نقطه ی تمرکز نامیده می شود روان می گردد. وضعیت قرار گیری نقطه تمرکز خود باعث به وجود آمدن دو نوع حوضه متفاوت می گردد. به طوری که اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد و باعث شود گه آب از حوضه خارج شود. حوضه مذکور را حوضه بازمی گویند در حالی که اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه باشد حوضه بسته به وجود می آید.

اهمیت ژئومورفولوژی حوضه های آبخیز:

آب یک فرایند ژئومورفولوژیکی است که به عنوان یک عامل مهم فرسایشی هم در تبخیر وهم در حمل وهم د رروسوب گذاری ایفای نقش
می کند ،از دیدگاه ژئومورفولوژیکی جزءفرایند های شکل سازی است که از آغاز شکل گیری و فعالیت تا لحظه ای که به آرامش کامل برسد به ساخت و ساز اشکال ژئومورفولوژیکی مشغول است حوضه های آبخیز به عنوان یکی از مراکز اصلی فرسایش خاک در تشکیل پدیده های مورفو دینامیک اهعمیت دارند . رخدادهایی چون حرکت توده ای ، فرسایش قهقرایی ،حفر بستر رودخانه ،هوازدگی ،انحلال وغیره از فرایندهای ژئومورفولوژیک در حال رخداد است که میتوان با برنامه ریزی مناسب و عملیات مختلف میزان آن را کاهش داد .

همچنین اشکالی از قبیل یخچال ها و رسوبات ناشی از تراس های رودخانه ای و پدیده های کارست از مناظر جالب ژئومورفولوژیکی در حوضه هاست که میتواند موجب انگیزه در بین انسان ها برای فعالیت باشد به طوری که تراس های رودخانه ای و پدیده های کارست از مناظر جالب ژئومورفولوژیکی در حوضه هاست که می تواند موجب انگیزه در بین انسان  ها برای فعالیت باشد به طوری که تراس های رودخانه ای مکانی مناسب برای کشاورزی و زراعت است .(رجائی، ۱۳۸۲)

علوم ذیر بط در مطالعات ژئومورفولوژی:

فرایندهای ژئومورفولوژی جزءتحولاتئ اساسی در حوضه های آبخیز محسوب شده و منجر به اثر گذاری بر شکل ناهمواری ها ،آبراهه ها ،ویژگی های رسوب دهی و در نهایت زندگی انسان می شود . لذا در راستای شناخت فرایندهای ژئومورفولوژی نیاز به مطالعات پایه در زمینه زمین شناسی ،اقلیم شناسی ،خاک ،پوشش گیاهی ویژگی های انسانی و هیدرولوژی لازم و ضروری به نظر می رسد

۱- زمین شناسی:

در خلال بیست و پنج سال گذشته، ژئومورفولوژی دیگر علمی جداگانه نیست و بخشی از جریان اصلی علوم زمین گردیده است. واضح است که ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع (مگاژئومورفولوژی) مدیون کارهای اخیری است که ژئوفیزیکدانان و زمین شناسان در خصوص دیاستروفیسم کلی زمین انجام داده اند.(معتمد،۱۳۷۷) . در جغرافیاعوارض سطح زمین توصیف شده است. ولی در زمین شناسی از پیدایش زمین،چگونگی تغیرۀن و عواملی که سبب این تغیرات می شوندبحث و گفتگو می شود. و به همین دلیل بعضی از شاخه های علم جغرافیا مانند جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی مستقیماً با زمین و عوارض زمین شناسی سرو کار دارند.و بعضی مانند جغرافیای انسانی به طور غیر مستقیم به آن مربوط می شود. برای پی بردن به جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی ) یک سرزمین لازم است تاریخ زمین شناسی آن سرزمین را ورق بزنیم. مطالعه تاریخ زمین شناسی یک سرزمین با بررسی سنگ ها ، فسیل ها و شواهد زمین شناسی امکان پذیر است.

۲- اقلیم شناسی:

ناهمواری ها از اشکال متنوعی برخوردارند. تنوع اشکال نه تنها در قلمرو های مختلف بلکه در یک محدوده مشخص طبیعی نیز مشاهده می شوند. حتی در گسترهی یک نوع سنگ با ساختمان زمین شناسی یکنواخت این تفاوت ها به چشم می خورند. مجموعه این ناهماهنگی ها چیزی جزاثر اقلیم در ارتباط با ساختمان زمین شناسی  و سنگ شناسی نیست.

۳- خاک شناسی:

خاک قسمت سطحی پوسته زمین است که براثر عوامل مختلف فیزیکی،شیمیایی و حیاتی بوجود می آید.(کردوانی،۱۳۷۸)

بطور کلی مسائلی که در خاک شناسی مطرح می باشدبه صورت زیر است:

تجزیه و تحلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک

طبقه بندی خاک ها در برابر آبیاری

تعیین رابطه خاک با نوع کشت محصول

و حال آنکه در جغرافیای خاکها مسائلی چون، شرایط تکوین خاک، چگونگی توزیع سیاره ای آ ن، طبقه بندی خاکها از نظر ژنر،رابطه خاک با اقلیم و پوشش گیاهی،چگونگی بهره برداری و قابلیت خاکها و مشکلات بهره برداری آنها ، نقش خاک در ایجاد چشم اندازهای متفاوت جغرافیایی مورد توجه قرار می گیرد.(رامشت،۱۳۷۹)

۴- پوشش گیاهی :

در اکوسیستمهای طبیعی به طور معمول جوامع گیاهی تحت تأثیر عوامل کلیماتیک خاک و ژئومورفولوژیکی شکل گرفته اند و به بیانی دیگر پوشش گیاهی از نوع و ساختار بر آیند عوامل موثر اکولوژیکی هر منطقه محسوب
می شود.

۵- سنجش از دور:

در تحقیقات جغرافیایی یکی از روشهای شناسایی منابع ،روش نمونه برداری است که بر اساس تجربیات گذشته حاصل از کار آمار برداری پایه گذاری می شود. ارزیابی توان اکولوژیکی محیط  نیازمند اطلاعات دقیق کمی از کیفیت سرزمین است بنابر این برای جمع آوری چنین اطلاعاتی نمی توان به نمونه برداری تنها بسنده کرد ، اگر چه منطقه ای غیر قابل دسترس باشد و نتوان به نمونه برداری پرداخت یا اگر بودجه کافی برای انجام کار صحرایی مورد نیاز در نمونه برداری در اختیار نباشد، برای رفع اینگونه مشکلات استفاده از عکس های هوایی ، تصاویر ماهواره ای ، نظام اطلاعاتی جغرافیایی GIS جهت انجام یک تحقیق جغرافیایی دقیق اجتناب ناپذیر است. برای استفاده از روش تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در شناسایی منابع ، وجود اطلاعات گذشته از سرزمین ضروری است که اطلاعات گذشته توسط روشهای  آمار برداری یا نمونه برداری جمع آوری شده اند.علاوه بر داشتن اطلاعات گذشته از سرزمین ، شناخت سه پدیده شکل ، تن و بافت عکس نیز ضروری است.بطور کلی استفاده از روش عکس های و تصاویر ماهواره ای در شناسایی منایع زیر کاربرد دارد:

منابع آب سطحی ، قنات ، چشمه ، واحد شکل زمین ، امتداد شیب ، طبقه شیب ، طبقات ارتفاع از سطح دریا ، گسلها و امتداد آنها ، نوع سنگها ، رنگ و بافت خاک ، تراکم پوشش گیاهی و….

زمانی که تفسیر اتوماتیک عکس های هوایی یا ماهواره ای برای تمامی یک منطقه یا کشور به عمل آمده باشد، یعنی نقشه های منابع به صورت نقشه های کامپیوتری و جدول های مربوط در بانک اطلاعات ذخیره شده و موجود باشند می توان این گونه اطلاعات وسیع را بر حسب موقعیت جفرافیایی تنظیم و گروه بندی نمود و کلیه اطلاعات مربوط به منابع را در منطقه های متفاوت در اختیار داشت . اگر این چنین اطلاعات با این ابعاد در دسترس باشد ، حتی
می توان عمل ارزیابی را بر روی نقشه های منابع انجام داده ، بطور مستقیم
می توان هر منطقه را بر حسب موقعیت جغرافیایی در بانک اطلاعات کامپیوتر به صورت نقشه و جدول ذخیره نمود. نمونه چنین روشی امروزه به صورت نرم افزارهای  کامپیوتری GIS وجود دارد.

۶-  شناخت فعالیتهای انسان در مطالعات ژئومورفولوژی:

در رفع نیاز های جمعیتی که هر لحظه ، با سرعت فزاینده ای رو به ازدیاد است ، زمین و امکانات آن به عنوان تنها منبع منحصر به فرد ولی محدود، اهمیت خاصی پیدا می کند . این جاست که بهره گیری بیشتر از محیط های طبیعی آن ، برای پاسخگویی به نیاز های اولیه انسانها ، با ظرافت خاصی مطرح می شود . در این میان نقش روستا اساسی تر است . اگر میزان رشد کشاورزی در روستاها ، بطور منطقی افزایش یابد ، اولاً در شرایط زندگی روستائیان تغییراتی به وجود می آید که نتیجتاً « صنعت ایستاییکه ادامه آن خللی در اقتصاد کشور به وجود می آورد، رواج نمی یابد،ثانیاً طبق نظر آرتو لوئیز رشد و توسعه ی بخشهای دیگر ، در هر نوع آن به رشد و توسعه کافی بخش کشاورزی بستگی دارد. بنابر این ، از منابع موجود باید ، با اتخاذ روشهای مناسب در رشد منطقی این امر استفاده به عمل آورده باید دانست که منابع محدود یاد شده را نباید بیهوده به مصرف رسانید و یا در امر استفتده از آن اسراف در پیش گرفت ، بلکه باید نهایت دقت و کوشش را بکار برد تا مصرف آن موجب بروز زیانهای بعدی نشود . به همین دلیل که تنظیم برنامه های صحیح و منطقی که به شناخت دقیق امکانات بالقوه و بالفعل محیط طبیعی متکی باشد ضرورت تام دارد . مطالعات ژئومورفولوژیدر این شناخت نقش موثری بر عهده دارد و می تواند اطلاعات مورد لزوم را از دینامیک محیط طبیعی و امکانات آن فراهم آورد . با توجه به امکانات محیط طبیعی و دینامیک آن و با تحلیل داده های حاصل از پژوهش های ژئومورفولوژیکی ، بکار گیری تکنیک به طور متناسب امکان پذیر می شود . (رجائی ، ۱۳۸۲ )

 مبانی نظری :

به منظور شرح تقریبی وضعیت پدیده های اقلیمی  جهت تخمین بارندگی  تعیین تبخیر و نوع اقلیم ، هیدروگرافی و هیدرولوژی با هدف تعیین شکل حوضه ، نسبت انشعاب ، تراکم شبکه رود خانه های حوضه ، زمانی تمرکز و تعیین میزان آب در طبیعت به سه شکل مایع ،جامد و بخار وجود دارد . آب همواره در بین سه شکل مذکور در گردش است . به این گردش چرخه ای یعنی تبدیل از حالتی به حالت دیگر و بر گشت از نقطه ای به نقطه دیگر ،اصطلاحاً سیکل هیدرولوژی یا سیکل آب می گویند . عوامل موثر بر این چرخه بارش ،تبخیر ،تعرق،نفوذ، جریانات سطحی وزیر زمینی می باشد . سیکل هیدرولوژی را ترازنامه آب می نامند وبه صورت رابطه زیر نشان
می دهند.

چرخه آب:

P=E+I+R                                                                                                                                                      

در این رابطه :

P= نزولات جوی

E= تبخیر وتعرق

I= نفوذ

R= رواناب

مساحت حوضه:

سطحی است که توسط مرز حوضه (حصار کوهستانی )مشخص شده و مهم ترین عامل فیزیکی بوده که دبی های حداکثر، حداقل،متوسط سالانه و       هم چنین شکل هیدروگراف بدان بستگی دارد و معمولاً با حروف A مشخص می شود.

طول حوضه:

محیط حوضه به خط فرضی تقسیم آب گفته می شود که حوضه را از حوضه های مجاور مجزا می کندو معمولاً با حرف P مشخص می شود. برای مشخص کردن طول حوضه نمایه های زیادی به کار برده می شود که در تحلیل رواناب و سیل از آن ها استفاده می شود.

مرز حوضه:

خط فرضی است که محدوده حوضه را مشخص می کند و از به هم پیوستن خط الرأس هایی که حوضه را محدود کرده اند و بر روی نقشه های توپوگرافی رسم می شود.(اصغری مقدم،۱۳۸۷)

 

 شکل حوضه:

شکل حوضه یکی از خصوصیات فیزیکی حوضه است که نقش مهمی را درفرم هیدروگراف سیل دارد. در صورتیکه سایر خصوصیات فیزیکی ثابت باشند دبی حداکثر سیلاب ها در حوضه های کشیده از حوضه های گرد کمتر است.  دلیل ابن امر آن است که در حوضه های گرد زمان تمرکز کمتر است و در نتیجه عکس العمل حوضه نسبت به رگبارهای شدید سریعتر از حوضه های کشیده می باشد.

برای مقایسه اشکال حوضه روش های مختلفی تعریف شده است که از جمله آن ها ضریب گراویلیوس، هورتن، شیوم، میلر،و مستطیل معادل
می باشد.

 

پروفیل رودخانه

منظور از نیم رخ طولی رودخانه ،رسم منحنی تغییرات طول مسیر رودخانه نسبت به ارتفاع از یک مبنا در سطح افق می باشد .نیمرخ طبیعی نشان دهنده تغییرات ارتفاعی طول مسیر آبراهه اصلی می باشد. به طور کلی در پروفیل طولی یک رودخانه تکامل یافته می توان شاهد سه قسمت بود:

الف: قسمت سرابUPSTREAM )):

این قسمت داری شیب تند است و جریان آب دارای سرعت زیادی
می باشد ،فرایند تخریب وحفر بستر در این قسمت زیاد است تا اینکه به تدریج از حالت جوان بودن خارج شده و به مرحله ی تکامل برسد .

ب:قسمت میانی: این قسمت دارای شیب کمتری میباشد ،بیشتر شاخه های فرعی به آن می پیوندد ودر قسمت های مختلف آن یک مرتبه دبی افزایش پیدا می کندخصوصیات این قسمت از رودخانه عوامل اصلی طراحی را تشکیل
می دهد زیرا این قسمت از رودخانه تقریباً تکامل یافته است.

ج: قسمت پایاب( (Downstream:

در این قسمت رودخانه به میزان زیادی شیب خود را از دست داده است و عمل حفر و تخریب بستر پایان پذیرفته و با کم شدن شیب بسترجریان آب انرژی لازم برای حمل رسوبات را نداشته در نتیجه در این قسمت از رودخانه شروع به رسوب گذاری می کندو رودخانه به سن تکاملی خود رسیده است.

 

روش برآورد سیلاب:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.