مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار
۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم¬های تعمیرشدنی   ۱
۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال¬ها   ۱
۱٫۲ – سیستم¬های تعمیرنشدنی   ۱۱
۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی   ۱۸
۱٫۲٫۲ –  توزیع پواسن   ۲۵
۱٫۲٫۳ – توزیع گاما    ۲۹
۱٫۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای   ۳۵
۱٫۴ – مروری بر مدل¬ها   ۴۷
۱٫۵ – تمرین¬ها   ۴۸
۲ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای پواسن   ۵۱
۲٫۱ – فرایند پواسن   ۵۱
۲٫۲ – فرایند پواسن همگن   ۶۷
۲٫۲٫۱ – طول وقفه¬ها برای HPP   ۷۹
۲٫۳ – فرایند پواسن ناهمگن   ۸۱
۲٫۳٫۱ – توابع درستنمایی   ۸۳
۲٫۳٫۲ – نمونه شکست¬های بریده شده   ۹۰
۲٫۴ – تمرین¬ها   ۹۲
۳ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها   ۹۹
۳٫۱ – فرایند تجدیدپذیر   ۹۹
۳٫۲ – مدل نمایی تکه¬ای   ۱۱۴
۳٫۳ – فرایندهای تعدیل یافته   ۱۱۵
۳٫۴ – فرایند شاخه¬ای پواسن    ۱۱۹
۳٫۵  – مدل¬های تعمیر ناقص   ۱۲۶
۳٫۶ – تمرین¬ها   ۱۲۸
۴ –  تحلیل داده¬های یک سیستم تعمیرپذیر ساده   ۱۳۱
۴٫۱ – روش¬های گرافیکی   ۱۳۱
۴٫۱٫۱- نمودارهای دو آن   ۱۳۴
۴٫۱٫۲- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون   ۱۴۲
۴٫۲ – روشهای ناپارامتری برای براورد     ۱۴۶
۴٫۲٫۱- برآورد های طبیعی تابع شناسه      ۱۴۶
۴٫۲٫۲- برآوردهای کرنل   ۱۴۸
۴٫۲٫۳- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر   ۱۴۹
۴٫۲٫۴- مثال ها   ۱۵۰
۴٫۳ – آزمون برای فرایند پواسن همگن   ۱۵۵
۴٫۴ – استنباط برای فرایند پواسن همگن   ۱۶۳
۴٫۵ – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده   ۱۶۹
۴٫۵٫۱- برآورد نقطه ای برای β.θ   ۱۷۰
۴٫۵٫۲-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض   ۱۷۴
۴٫۵٫۳- برآورد تابع شناسه   ۱۸۴
۴٫۵٫۴- آزمونهای نیکویی برازش   ۱۸۷
۴٫۶ – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده   ۲۰۰
۴٫۶٫۱ – برآورد فاصله ای برای β.θ   ۲۰۱
۴٫۶٫۲- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض   ۲۰۴
۴٫۶٫۳- برآوردتابع شناسه   ۲۰۷
۴٫۶٫۴- آزمونهای نیکویی برازش    ۲۱۰
۴٫۷ – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است   ۲۱۴
۴٫۸ – براورد بیزی   ۲۱۸
۴٫۸٫۱ – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP   ۲۲۱
۴٫۸٫۳ –  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم¬توان   ۲۳۱
۴٫۸٫۴ – استنباط بیزی برای پیش¬بینی تعداد خرابی¬ها   ۲۴۰
۴٫۹ –  استنباط یک فرایند مدل¬بندی شده به صورت کم¬توان   ۲۴۲
۴٫۹٫۱ –  براورد درستنمایی ماکسیمم برای     ۲۴۲
۴٫۹٫۲ –  آزمون فرض برای فرایند مدل کم¬توان   ۲۴۶
۴٫۹٫۳  – فاصله اطمینان برای پارامترها   ۲۴۹
۴٫۹٫۴ – مثال   ۲۵۰
۴٫۱۰ –  استنباط برای مدل  نمایی تکه¬ای   ۲۵۱
۴٫۱۱ –  استانداردها   ۲۵۶
۴٫۱۱٫۱-  MIL-HDBK-189   ۲۵۹
۴٫۱۱٫۲ –  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781    ۲۶۲
۴٫۱۱٫۳ –  ANSI / IEC / ASQ / 61164   ۲۶۲
۴٫۱۲ –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم¬های تعمیرپذیر    ۲۶۴
۴٫۱۳ –  تمرین¬ها   ۲۶۶
۵ – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه   ۲۷۱
۵٫۱ –  فرایندهای پواسن همگن همسان   ۲۷۱
۵٫۱٫۱ –  براورد نقطه¬ای برای     ۲۷۱
۵٫۱٫۲-  براورد بازه¬ای برای     ۲۷۴
۵٫۱٫۳ – آزمون فرض برای     ۲۷۹
۵٫۲ – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان   ۲۸۲
۵٫۲٫۱-  دو سیستم خرابی قطع شده   ۲۸۲
۵٫۲٫۲ – k  سیستم   ۲۸۵
۵٫۳ –  مدل¬های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن   ۲۸۷
۵٫۳٫۱-  مدل¬های پارامتری تجربی بیزی   ۲۹۱
۵٫۳٫۲ –  مدل¬های سلسله مراتبی بیزی   ۳۰۳
۵٫۴-  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های همسان   ۳۰۶
۵٫۵ –  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم¬توان   ۳۱۴
۵٫۵٫۱ – آزمون تساوی   ها برای دو سیستم   ۳۱۵
۵٫۵٫۲- آزمون تساوی   های k سیستم   ۳۱۹
۵٫۶ –  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های ناهمسان   ۳۲۰

پیشگفتار :

اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و  و سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد:

مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیرو

روشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر .

بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیر پذیر است که شامل روشهای نموداری،برآوردهای نقطه ای،فاصله ای ،آزمون فرض ها،آزمون های نیکویی برازش و پیش بینی های اعتماد پذیری می باشد.

این کتاب برای متخصصین روایی،مهندسین کیفیت،آماردانان،مدیران کیفیت و تمام کسانی که در تولید سیستم های روایی دخالت دارند نوشته و تدوین شده است.و همچنین می توان از آن به عنوان منبع مفیدی برای شاغلین و مهندسین در این زمینه استفاده کرد.به علاوه،این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی سطوح عالی یا ابتدائی اعتمادپذیری به کار برده شود. برای این منظور ما مثال های متنوعی،بیشتر با داده های واقعی،ارائه کرده ایم.خوانندگانی با پیش زمینه مدارک محاسباتی در احتمال و آمار قادر خواهند بود که بیشتر مطالب کتاب را درک کنند.با این وجود درک بعضی از اثبات ها مشکل خواهند بود.خوانندگانی با پیش زمینه متغیرهای تصادفی(گسسته و پیوسته)،توزیع احتمال های توأم وحاشیه ای،امید ریاضی،برآورد نقطه ای،فاصله اطمینان و آزمون فرض ها باید بتوانند تقریبأکل مطالب کتاب را درک کنند.بعضی از مطالب تعمیم یافته همانند مشتقات برآوردهای ماکسیمم درستنمایی،مشتقات برآوردهای بیزی و اثبات بعضی از قضیه ها اختیاری می باشند.

فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده

می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های  احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است.

 

1- اصطلاحات و نمادهای سیستم های تعمیر پذیر:

۱٫۱٫اصطلاحات پایه و مثال ها.

یک سیستم تعمیرپذیر به سیستمی گفته می شود که وقتی شکست یا خرابی روی میدهد می توان آن را با بعضی فرآیندهای تعمیری ونه تعویض قطعات اصلی،دستگاه را به حالت عملکردی و کارایی بازگرداند.به عنوان مثال،اتومبیل یک سیستم تعمیرپذیر است،زیرا بیشتر خرابی ها مانند عدم روشن شدن به خاطر استارت را می توان بدون تعویض قطعه ای ، تعمیر کرد.تعمیر نیازی به هیچگونه تعویضی در هیچ قطعه ای ندارد.به عنوان مثال،اتومبیل می تواند به خاطر اتصال بد ا باطری خوب روشن نشود.در این حالت،با تمیز کردن کابل ها و اتصال آنها با باطری می توان مشکل را رفع کرد.در مقابل چراغ یک سیستم تعمیرپذیر نیست.تنها راهی که می توان یک چراغ سوخته را تعمیر کرد تعویض حباب آن است،که این به معنای تعویض سیستم اصلی است.

یک سیستم تعمیرناپذیر،سیستمی است که بعد از خرابی و شکست دورانداخته می شود.به عنوان نمونه،حباب لامپ یک سیستم تعمیرناپذیر است.المنتگرمایی خشک کننده لباس نیز یک سیستم تعمیرناپذیر می باشد.امروزه با فرآیندهای تولید اتوماتیک،تولید محصولات ارزانتر شده است،بیشتر محصولاتی که در گذشته بعد از شکست ها تعمیر می شده اند در حال حاضر بعد از خرابی وشکست دور انداخته خواهند شد.به طور مثال یک پنکه رومیزی کوچک را در نظر بگیرید که به قیمت کمتر از ۱۰ دلار از حراجی خریداری شده است.وقتی که چنین پنکه ای خراب می شود،احتمالأ آن را دور می اندازیم و پنکه دیگری خریداری می کنیم.زیرا هزینه خریداری آن از هزینه تعمیر آن ارزانتر است.بیشتر سیستم های الکتریکی تعمیرناپذیراند یا تعمیر آنها از تعویض آنها گرانتر است.آیا شما تا به حال یک ماشین حساب جیبی را تعمیر کرده اید؟!

بخشی از یک نرم افزار ممکن است به عنوان سیستم تعمیرپذیر در نظرگرفته شود،همانطور که  نرم افزار توسعه و آزمون می شود،شکست ها مشاهده شدهو اصلاح می شوند.بعد از انجام اصلاحات،نرم افزار تا نقص و خرابی بعدی به کار گرفته می شود.

بیشتر سیستم های دنیای حقیقی،همانند اتومبیل ها،هواپیما ها،کامپیوترها و دستگا های تهویه مطبوع سیستم های تعمیرپذیر هستند.به علارغم این مشاهدات،بیشتر کتاب بر اعتمادپذیری سیستم- های تعمیرناپذیر تأکید داردو بعضی از قسمت ها منحصرأ سیستم های تعمیرناپذیر را تحت پوشش قرار می دهند.این به آن علت نیست که مطالعه سیستم های تعمیرناپذیر موثر نیست بلکه به آن علت است که سیستم های تعمیرپذیر از اجزائی تشکیل شده اند که تعمیرناپذیر هستند.مطالعاتی که می توانند اعتمادپذیری اجزاﺀ تعمیرناپذیر را افزایش دهند به طور قطع می توانند باعث افزایش اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیری شوند که از آن اجزاﺀ ساخته شده اند.

همانگونه که ما مدل هایی را برای اعتمادپذیریسیستم های تعمیرپذیر مطالعه می کنیم باید در مورد اینکه چه مقیاس زمانی را برای اندازه گیری زمان های شکست به کار می بریم ،دقیق باشیم.برای یخچالی که به طور پیوسته کار می کند،مناسب تر خواهد بود که  زمان دقیق سپری شده را اندازه گیری کنیم.برای سایر دستگاهها زمان اندازه گیریهای دیگری مناسب خواهد بود.برای یک اتومبیل مسافت طی شده اندازه مناسب تری از سن است تا آخرین زمانی که سرویس شده است.برای یک دستگاه کپی   تعداد کپی ها مناسب خواهد بود.برای سایر دستگاهها،همانند موتورهای جت یا موتورهای رانشی کشتی دوره را می توان با عبارت تعداد ساعات عملکرد بیان داشت.تفاوت های بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر را دوباره تکرار خواهیم کرد.برای سیستم های تعمیرناپذیر،ماهر شکست را برای هر سیستم به طور منفرد مشاهده می کنیم و برای یک سیستم تعمیرپذیر،تعدادی از  شکستها را در یک سیستم مشاهده می کنیم.نماد ۰<T₁<T₂<… را برای زمان شکست های  اندازه

گیری شدهٔ سیستم در زمان فراموضعی قرار می دهیم  که از زمان اولین شروع به کار سیستم است.زمان

بین شکست ها یا وقفه ها را با X₁,X₂,… نشان می دهیم.با فرمول،داریم:

تعریف۱٫زمان فراموضعی: شکست های یک سیستم تعمیرپذیر در زمان فراموضعی اندازه گیری    شده اند اگر زمان شکست ها از زمان اولین شروع به کار سیستم ثبت شده باشند.شکستها در زمان فراموضعی با نماد…> ₂T>₁T نشان داده می شوند.

تعریف۲٫زمان موضعی: زمان شکستهای یک سیستم تعمیرپذیر در زمان موضعی اندازه گیری       می شوند اگر زمان های بین شکست ها با افزایش دوره میل به کوچکتر شدن داشته باشند.اگر زمان بین شکست ها میل به افزایش داشته باشند،گوئیم سیستم رو به بهبود است.

این تعریف ساده در بعضی مواقع گنگ و نامفهوم است.بعضی مواقع در بیان تعاریف دقیقی از پسرفت و بهبود سیستم ناتوان است.به ابراهیمیٰ (۱۹۸۱) برای درک بیشتر مسئله مراجعه کنید.

مثال۱٫۱٫کاکس و لوئیس² (۱۹۶۶) داده های ۲۵۷ شکست را برای یک سیستم کامپیوتر ارائه     داده اند.زمان های ۱۰ شکست اول را در جدول ۱٫۱ آورده ایم.مجموعه کامل ۲۵۷ عدد هیچ شاهدی مبنی بر پسرفت یا بهبود اعتمادپذیری نشان نمی دهد.

مثال۱٫۲٫جلینسکی وموراندا³ (۱۹۷۲) زمان شکست های یک نرم افزار سیستم را ارائه داده اند. زمان شکست ها به همراه زمان بین شکستها در جدول ۱٫۲ نشان داه شده اند.سیستم نرم افزار به طور قطع در حال بهبود است زیرا زمان بین شکست ها میل به افزایش دارند.

 با وجود اینکه ۲ مثال قبلی زمان شکست ها را در عبارت ساعت بیان می دارند.این لزومأ همواره برقرار نیست.در بسیاری از نمونه ها اندازه دوره مناسب،چیزی غیر از زمان ساعت است.

مثال۱٫۳٫جدول۱٫۳ تاریخ هایی را نشان می دهد که یکحفاظت بدون برنامه ای برای دستگاه فتوکپی بخش ریاضیات و آمار SIUE  مورد نیاز بوده است.برای این مجموعه داده،متغیر دوره t  به وسیله زمان تقویمی اندازه گیری نشده است بلکه به وسیله تعداد کپی های گرفته شده اندازه گیری شده است.تا زمانی که فرآیند جمع آوری داده ها از سیستم جدید شروع نشده است،معقول است که شکست های ثبت شده اولیه را به عنوان زمان صفر در نظر بگیریم.

ستون چهارم جدول۱٫۳ تعداد کپی های انجام شده از زمان اولین شکست ثبت شده را نشان می دهد.ستون پنجم زمان بین شکست ها را ارائه می دهد.با استفاده از اصطلاحات تعریف شده دربالا،گوئیم ستون چهارم زمان شکست ها را در زمان فراموضعی و ستون پنجم زمان شکست ها را در زمان موضعی ارائه می‌دهد.داده‌ها بیان می دارند که دستگاه کپی نه پسرفت کننده و نه پیشرفت کننده است.

 در بسیاری از نمونه ها،زمان دقیق شکست ثبت نمی شودوتنها تعداد شکست ها در هر دوره زمانی ثبت می‌شود.

مثال۱٫۴٫بالابان*(۱۹۷۸)،داده های شکست را برای یک سیستم مکانیکی که خود اوARN-118 نامیده است،جمع آوری کرده است.تعداد شکست ها در هر ماه برای ARN-118 به همراه تعداد  ساعا ت کار در ماه در جدول ۱٫۴ نشان داده شده این سیستم یک بهبود قابل اعتمادی را نشان می دهد.

یک روش ساده برای نمایش زمان شکست ها ی یک سیستم تعمیرپذیر رسم نمودار خط زمان و علامت گذاری زمان شکست ها با یک نماد همانند نقطه(.)،ضربدر(*)،و یا لوزی(◊) است.برای مثال آخر،علامتگذاری دقیق زمان شکست ها امکان پذیر نمی باشد زیرا تنها تعداد شکست ها در فاصله زمانی عملکرد ثبت شده بودند.با این وجود ممکن است که زمان شکست ها را با فاصله مساوی در هر بازه فرض کنیم و نمودار نقطه زمان را رسم کنیم.(این را در شکل ۱٫۴ انجام داده ایم).شکل های

تا ۱٫۴ نمودارهای نقطه زمان را برای داده های مثال های ۱٫۱ تا ۱٫۴ نشان می دهند.

 

1.2. سیستم های تعمیرناپذیر:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.