مقاله روش های محاسبه زمان تمرکز در حوضه ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله روش های محاسبه زمان تمرکز در حوضه ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله روش های محاسبه زمان تمرکز در حوضه ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

بخش اول : کلیات    ۲
۱-۱- مقدمه    ۳
۲-۱- تعاریف مختلف زمان تمرکز    ۳
۳-۱- نکات قابل توجه برای محاسبه زمان تمرکز     ۴
بخش دوم : معرفی روشهای مختلف زمان تمرکز    ۶
۱-۲- بررسی فرمول های تعیین زمان تمرکز حوضه ها     ۷
بخش سوم : تعیین زمان تمرکز برای یک حوضه فرضی به روشهای مختلف    ۳۲
بخش چهارم : نتیجه گیری    ۳۸
منابع و مآخذ    ۴۰

منابع و ماخذ

۱) صفوی ،حمیدرضا،هیدرولوژی مهندسی ، بی تا ، بی جا

۲) علیزاده ، امین ، اصول هیدرولوژی کاربردی ،چ۱۸،دانشگاه امام رضا(ع)، مشهد مقدس ،۱۳۸۴

۳) میر باقری ، سید احمد ،هیدرولوژی مهندسی،چ۱،دانشگاه شیراز،شیراز، ۱۳۷۷

۴) نجمایی ،محمد ،هیدرولوژی مهندسی ،چ۲،دانشگاه علم و صنعت ایران ، ۱۳۶۹

پیشگفتار

 «وجعلنا من الماء کل شیء حی»

به درستیکه آب ، مایع حیات هر موجود زنده است و یا به سخن دیگر ، آب ضروریترین و مهمترین جز مجموعه منابع طبیعی مورد نیاز برای بقای زندگی انسان ، پیشرفت و بهبود آن به شمار می رود . هر چند که انسان بدون آب توانایی ادامه زندگی را ندارد اما آب عامل تهدید کننده سلامتی ، آسایش و رفاه انسان و حتی مناطق جغرافیایی نیز به شمار می آید . بنابراین مطالعه دقیق آب در ابعاد گوناگون ضروری به نظر می رسد . بسیاری از مسایل مربوط به آب به کمک هیدرولوژی که علم آب شناسی است مورد بررسی و مطالع قرار می گیرند .

با توجه به اینکه زمان تمرکز یکی از پارامترهای مهم در مطالعات هیدرولوژی به شمار می آید لذا اینجانب روشهای به دست آوردن زمان تمرکز حوزه ها را گردآوری کرده ام که امید است مفید واقع شود .

 ۱-۱- مقدمه :

بسیاری از سازه های هیدرولیکی بر اساس دبی سیلابی طراحی می شوند. در مقدار دبی سیلابی خروجی از حوزه های آبریز، مشخصات حوزه و نیز مؤلفه های هواشناسی مؤثرند. از جمله مشخصات حوزه های آبریز مؤثر در در دبی های سیلابی زمان تمرکز (  Time of concentration) می باشد.

زمان تمرکز در یک حوضه آبریز عاملی متغییر است ولی معمولاً آن را به صورت مقدار ثابتی در نظر می گیرند.

۲-۱- تعاریف مختلف زمان تمرکز :

۱ – tc به عنوان فاصله زمانی است که یک قطره آب از دورترین فاصله هیدرولیکی حوضه به نقطه خروجی حوضه یا نقطه طراحی برسد.منظور از دورترین فاصله هیدرولیکی ، دورترین فاصله هندسی نبوده بلکه ممکن است به دلیل شیب کمتر بخشی از حوضه ،دورترین نقطه به لحاظ زمان تمرکز دارای فاصله کمتری نسبت به خروجی یا نقطه طراحی داشته باشد. بر اساس این تعریف روش های تجربی مختلفی بر حسب مشخصات حوضه های آبریز به دست آمده که در ادامه ارائه شده است.

۲ – بر اساس هایتوگراف بارش و هیدروگراف رواناب ناشی از آن صورت می گیرد. بدین ترتیب که بر اساس هایتوگراف بارش و هیدروگراف رواناب ، میزان بارش مازاد و رواناب مستقیم محاسبه می گردد.زمان تمرکز فاصله زمانی بین مرکز جرم بارش مازاد و نقطه عطف در بازوی کاهشی هیدروگراف است. در برخی موارد نیز زمان تمرکز را به عنوان تفاوت زمانی بین انتهای بارش مازاد و نقطه عطف بازوی کاهشی هیدروگراف در نظر می گیرند.

بررسی ها نشان می دهد که هیچکدام از روش های بدست آمده از این دو تعریف برای محاسبه زمان تمرکز ، مقدار واقعی را بدست نمی دهد.

روش های تجربی بر اساس مشخصات حوضه های آبریز میتواند به دلیل تقریب در پارامترها و ثابت نبودن این پارامترها در دبی های سیلابی مختلف و یا تغییر این پارامترها با زمان ، دارای تفاوت در تخمین زمان تمرکز  واقعی حوضه باشد. همچنین روش محاسبه زمان تمرکز بر اساس داده های بارش و رواناب نیز دارای مشکلاتی است ، از جمله اینکه روش یگانه ای جهت جدا کردن جریان پایه از رواناب مستقیم وجود ندارد. همچنین در این روش نیاز به رطوبت خاک و الگوی منطقه ای بارش نیز می باشد. لذا در مجموع روش واحدی جهت تعیین TC وجود نداشته و با توجه به شرایط حوضه های آبریز با فرضیاتی که در هر روش تجربی ارائه شده بایستی روش مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد. لذا بایستی توجه ویژه ای به فرضیات در نظر گرفته شده در توسعه هر روش نمود.

 

۳-۱- نکات قابل توجه برای محاسبه زمان تمرکز :

فرمول های TC بر اساس یک سری مفروضاتی است که نهایتاً در طبیعت خارج وجود ندارند و یا غیر قابل کنترل است و از این رو آنچه از محاسبات به دست می آید نمی تواند چندان قابل اعتماد و اتکا باشد . لذا همواره برای محاسبه چنین عاملی از چندین روش استفاده می گردد و با توجه به عوامل طبیعی و قضاوت مهندسی عدد مناسب انتخاب می شود.

قبل از تخمین زمان تمرکز باید مسیلجریان ، نوع خاک ، پوشش گیاهی ، شیب و وضعیت آب و هوا را در نظر داشت. زبری مسیر ، پایداری شیب ها ، اندازه سطح مقطع جریان ، اندازه موادی که جریان با خود حمل می کند ، نوع انشعابات زیر حوضه ای ، طول مسیر ، نوع بریدگی ها ، آبشار ها و شکستگی ها نیز باید در مد نظر باشد تا از هرگونه اشتباه فاحش در تخمین جلوگیری شود. گاهی اوقات تخمین TC با استفاده از عوامل هیدرولیکی انجام میگیرد. بخصوص در هنگامی که هیچگونه منحنی آبنمودی در حوضه آبریز موجود نیست ، این روش مؤثر واقع می شود. این روش برای مناطقی که جریان سطحی یا رواناب بخش عمده سیلاب را تشکیل می دهد ، مفید است. در صورتی که بخش زیادی از سیلاب رودخانه از آبهای زیر زمینی تغذیه شود ، مقدار TC بسیار کمتر از آنچه واقعیت دارد به دست می آید. در این روش طول بستر و سرعت حرکت آب ملاک عمل قرار می کیرد و بایستی برای رسیدن به تخمین TC مراحل زیر را انجام داد :

۱ – ابتدا در محل مورد نظر شدت جریانی با زمان بازگشت دو ساله تخمین زده می شود و اگر این کار عملی نباشد ، میتوان شدت جریانی را که تمام مسیلرا پر می کند ، با استفاده از فرمول های هیدرولیکی ، مانند مانینگ و شزی بدست آورد.

۲ – متوسط سرعت جریان با توجه به سطح مقطع جریان محاسبه می گردد. هرگاه به علت تنگی دره سیلابی ، عمق جریان در هنگام سیلاب از ۳ متر کمتر باشد ، از مسیل هایی با زمان بازگشت    ۱۰۰-۱۰  ساله استفاده می شود.

۳ – با استفاده از سرعت متوسط جریان و طول مسیر ، زمان پیمایش ( Tt) برای هر زیر حوضه یا قطعه از مسیر محاسبه می گردد.

۴ – از مجموع Tt در طول مسیر مقدار TC به دست می آید.

لازم به تذکر است که احتمال دارد Tt مربوط به بخش کوهپایه که در آنجا مسیلی وجود ندارد ، معلوم نباشد. در اینگونه موارد مقدار Tt آن ناحیه را با حدس و گمان و قضاوت مهندسی و یا با استفاده از فرمول ها به دست آورده و به مقدار TC میرسند. در این روش حوضه آبریز را از نظر کلیه خصوصیات در شرایط متوسطی در نظر گرفته اند و توزیع جریان سیلابی در حوضه یکنواخت است. حال اگر توزیع سیلاب حوضه آبریز یکنواخت نباشد ، بایست حوضه را به زیر حوضه های کوچکتر تقسیم نمود و عملیات فوق را به انجام رساند.

 

 توصیف اجزاء معادله :

TC : زمان تمرکز بر حسب ساعت

L : طول مسیر آبراهه اصلی (km )

i : شدت بارندگی ( mm/hr )

H : اختلاف ارتفاع دو طرف آبراهه اصلی

C : ضریب رواناب که مقادیر آن برای سطوح مختلف از جدول زیر به دست می آید :

 K : ضریب مربوط به نوع سطح که مقدار آن برابر است با :

– آسفالت                                        K= 0.007

– بتن                                              K = 0.012

– اراضی لخت                                 K = 0.017

– اراضی کشاورزی                          K = 0.046

– مراتع                                           K = 0.060

* بر حسب تجربه معادله ایزارد برای شرایطی صادق است که در آن i.L < 3.8 باشد که i شدت بارندگی بر حسب mm/hr و L طول مسیر آبراهه بر حسب Km می باشد.

۲-۱-۲-  معادله کربای ( kerby ) :

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.