مقاله زراعت غلات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زراعت غلات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زراعت غلات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

تقسیم بندی اقلیمی ایران. ۴

فیزیو گرافی ایران : ۴

اقلیم شناسی.. ۶

اقلیم های ایران از نظر بارندگی.. ۶

مناطق اکولوژیکی زراعی ایران. ۷

پیشنهاد جهت بهبود  تولید گیاهان زرعی در این منطقه : ۷

برنج.. ۱۲

سابقه کشت و کار برنج در ایران : ۱۳

مناطق مهم کشت و تولید برنج در جهان : ۱۴

مناطق کشت برنج در ایران. ۱۵

مقدار تولید برنج.. ۱۷

مشخصات گیاه شناسی.. ۱۷

جو. ۱۹

موارد استعمال جو. ۲۰

سیب زمینی.. ۲۲

اکولوژی سیب زمینی.. ۲۳

عوامل تعیین کننده تولید. ۲۴

غلات… ۲۴

گندم. ۲۵

اهمیت اقتصادی.. ۲۶

سطح زیر کشت و مقدار تولید در دنیا ۲۷

سطح زیر کشت و تولید گندم در ایران. ۲۸

فهرست  منابع. ۳۰

فهرست  منابع

– خواجه پور ، محمد ر ضا ، ۱۳۸۰ ، اصول و مبانی زر اعت ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان .

– محلاتی ، مرعشی ، خیر آبادی ، ۱۳۷۶، اصلاح گیاهان زراعی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

– خدابنده ، ناصر ، ۱۳۷۴، زراعت گیاهان صعتی ، انتشارات  سپهر .

– کریمی ، هادی ، ۱۳۶۹، زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای ، انتشارات دانشگاه تهران.

– کوچکی عوض  خلقانی ، جواد ، ۱۳۷۴، شناخت مبانی تولید محصولات زراعی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

– کوچکی عوض ، نصیری محلاتی ، مهدی ، ۱۳۷۳، اکولوژیکی گیاهان زراعی جلد اول ، انتشارات جهاد  دانشگاهی مشهد .

– مهندس سلطنت خویی، ۱۳۷۱  ، اصول تغذیه مرکبات ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

–ترجمه، رضایی، عبد المجید ، سلطنتی ، افشین ، ۱۳۷۵، زراعت سیب زمینی ، اتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

– خدابنده ، ناصر ، ۱۳۶۸ ، زراعت غلات ، انتشارات نشر سپهر تهران.

مقدمه

         علم زراعت فعالیتهایی از انسان  را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازهای بعضی از گیاهان  و در نتیجه بهره گیری از حداکثر قدر ت تولیدی آنها انجام می شود . این فعالیتها علاوه بر کاشتن ، داشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات ، امراض و علفهای هرز می تواند عموما شامل تغییر در عوامل محیطی باشد . عوامل موثر بر رشد گیاهان عبارتند از : هوا ، حرارت ، باد ، آب ، نور ، خاک و مواد غذایی . انسان قادر است بعضی از این عوامل را مستقیما تغییر د هد ولی غالبا مجبور است شرایط را برای بهره وری بیشتر و بهتر مناسب سازد . استفاده صحیح و دراز مدت از عوامل محیطی می بایست به عنوان دو هدف اصلی زراعت مورد توجه قرار گیرد .ثبات تولید در کشاورزی یکی از جنبه های مهم کشاورزی پایدار است . گرچه مفاهیم پایداری تولید در کشاورزی دیدگاههای همه جانبه ای را در بر می گیرد و جنبه های مختلفی را شامل می شود اما اقلیم و خاک از مهمرین عوامل تولید می باشند و بهره برداری از  زمین عمدتا“ بر اساس کیفیت این دو عامل استوار است .

پراکنش و توزیع گیاهان در عرضهای جغرافیایی مختلف و همچنین در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محیطی و به خصوص بارندگی و درجه حرارت و در مرحله بعد شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد . ای موضوع در ارتباط با گیاهان زراعی نیز صادق است . بدین ترتیب شناخت عوامل مختلف محیطی و انتخاب گیاهان مناسب برای شرایط متفاوت از مهمترین عوامل موثر در تولید است .بدین ترتیب به منظور بهره گیری هر بیشتر از منابع محیطی و کاهش خسارت وارده به محیط از طریق به کار گیری اصول صحیح اکولوژیکی در اکوسیستم های زراعی و نیز کاربرد روشهای منطقی تولید ، بحث اکولوژیکی گیاهان زراعی مطرح می شود .

         با پیشرفت دانش هواشناسی ، دانشمندان بر حسب نوع و هد ف مطالعات خود ، یک یا دو یا چند عامل اقلیمی را مبنای تقسیم قرار داده و به این ترتیب سیستم های مختلف طبقه بندی اقلیم ها را به وجود آورده اند . بطور کلی می توان این مناطق را اینگونه تقسیم بندی نمود :

مناطق بسیار مرطوب جنگلی

 مناطق جنگلی نسبتا مرطوب

استپ های جنگلی یا مناطقی که رطوبت آنها متوسط است .

 مناطقی که رطوبت آنها کافی نیست ( استپ ها )

 مناطقی که رطوبت آنها کم است ( بیابانها ).

 مناطقی که رطوبت آنها بسیار کم است ( صحراها ) .

با توجه به تقسیم بندی فوق : کشور ایران با توجه به عرض جغرافیایی فیزیوگر افی اقلیم و خاک به ۷ منطقه اکولوژیکی زراعی قابل تقسیم است . هر منطقه بر حسب فیزیوگرافی اقلیم و خاک تعریف شده و بر این اساس استفاده مناسب از اراضی و محصولات زراعی ، سیستم کاشت مربوط به خود ر ا  دارد که در این تحقبق به شناخت این مناطق و نوع محصولات کشاورزی در این نواحی می پردازیم .

 تقسیم بندی اقلیمی ایران

فیزیو گرافی ایران :

         کشور ایران فلاتی کوهستانی است و در حدود ۷۸ درصد از مناطق آن دارای ارتفاعی بیش از ۵۰۰ متر می باشد . در زیر توزیع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است :

مناطق دارای ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا          ۷/۱۵ درصد

مناطق دارای ارتفاع ۲۰۰۰-۱۰۰۰  متر از سطح دریا         ۳/۲۵ در صد

مناطق دارای ارتفاع ۱۰۰۰- ۵۰۰   متر از سطح دریا         ۳/۹   در صد

مناطق دارای ارتفاع ۵۰۰  –  ۲۸    متر از سطح دریا         ۱/۲۰ درصد

مناطق دارای ارتفاع کمتر از ۲۸    متر از سطح دریا         ۶/۱   درصد

منطقه کوهستانی : این ناحیه شامل رشته کوههای البرز در شمال و ر شته کوههای زاگرس درجنوب غربی است . این دو رشته کوه در شمال غربی به یکدیگر می پیوندند . رشته کوه البرز دیواری را در شمال کشور تشکیل می دهد که از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترین قله آن ۵۸۶۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . رشته کوه زاگرس از مرز ترکیه در شمال غربی تا خوزستان در جنوب شر قی کشیده شده است . این رشته کوه ۱۰۰۰ کیلومتر طول و حدود ۲۰۰ کیلومتر عرض داردو قله مرتفع آن ۴۵۰۰  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این رشته کوه در جنوب کرمان به دو شاخه تقسیم می شود.آتشفشان تفتان بخشی از شاخه شمالی را تشکیل می دهد و شاخه جنوبی در امتداد دریای عمان به طرف مرز پاکستان امتداد دارد .

ناحیه فلات : منطه فلات بین رشته کوههای زاگرس و البرز واقع شده و مثلثی را در مرکز ایران تشکیل میدهد . ارتفاع این ناحیه بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر متغیر می باشد . مرتفع ترین نقاط در شمال شرقی و شرق واقع بوده و با حرکت به سمت غرب از ارتفاع آن کاهش می یابد .کوههای این ناحیه شیب تند و لخت دارند و تنها دردامنه های آنها خاکـهای آبرفتـی که معمولا دارای سنگ و قلوه سنگ مـی باشد ، وجــود دارد . رودخانه های این نواحی کم عمق بوده و تنها بعد از بارندگی مدتی دارای آب هستند .

دشت خوزستان و نواحی سواحل جنوبی : این ناحیه شامل بیابان وسیع خوزستان در جنوب غربی ایران و بیابانهای پست واقع در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان می باشد . این منطقه دارای تپه های کم ارتفاع و بیابان هایی است که بخشی از آنها شور می باشد . خوزستان بیابان وسیعی است که حدود ۳۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد .

ناحیه سواحل شمالی : این نواحی نوار باریکی با عرض ۵۰ کیلومتر می باشد و رود خانه های متعددی که از کوههای البرز منشاء گرفته اند در آن جریان دارند . شیب عمومی این ناحیه از جنوب به شمال است و رودخانه های اصلی آن ، گرگان ، دشت مغان و سفید رود می باشند  .

 اقلیم شناسی        

              قسمت عمده کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است ولی بسته به اختلافات درجه حرارت و میزان تاثیر بارندگی بر حسب ارتفاع از سطح دریا تغییرات اقلیمی مشاهده میشود . بنابراین ارتفاع عامل مهمی است که بر تغییرات اقلیمی تاثیر گذار می باشد .

اقلیم های ایران از نظر بارندگی 

 

35,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت علفهای هرز گندم
 • پاورپوینت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج
 • پاورپوینت روغن سبوس برنج و روش های استخراج آن
 • پاورپوینت اکولوژی گندم
 • پاورپوینت اکولوژی برنج
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.