مقاله سازمان های بین المللی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سازمان های بین المللی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سازمان های بین المللی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
ظهور جنبش عدم تعهد :   ۲
هند و نهرو :   ۳
اندونزی و سوکارنو :   ۴
مصر و ناصر :   ۴
یوگسلاوی و تیتو :   ۵
کنفرانس روابط آسیایی :   ۵
کنفرانس کلمبو اولین گام :   ۶
کنفرانس باندونگ :   ۷
ده اصل منشور باندونگ :   ۷
اولین کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد ۱۹۶۱ بلگراد :   ۹
ماهیت حقوقی گروه غیر متعهدان:   ۱۲
ارگانهای سازمان عدم تعهد :   ۱۲
عضویت ایران :   ۱۴
عدم تعهد جدید دنبالة عدم تعهد قدیم :   ۱۵
عدم تعهد جدید :   ۱۶
نتیجه گیری :   ۱۹
منابع :   ۲۰

منابع :

 ـ علی اکبر عبدالرشید  ، سازمان عدم تعهد از آغاز تا سال ۱۹۸۵ ( تهران ، سروش ۱۳۶۵ ) .

ـ مجلة سیاست خارجی فصلنامه سیاسی، اقتصادی فرهنگی و حقوقی ( سال دهم ۱۳۷۵ )

ـ عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل .

مقدمه :

پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان در برابر این پرسش قرار گرفتند که با وجود آنکه آنان در آغاز ، ادامه و پایان جنگ تمایل یا نقشی آگاهانه نداشته اند علت تحمل آن همه تلفات و خسارات سنگین  بر آنها چه بوده است ؟

این کشورها پاسخ این پرسش را در وابستگی  و انقیار نظامی خواسته یاناخواسته به سرممداران جنگ چه در جبهه و دول محور و چه در جبهة متفقین یافتند و آنانکه طعم تلخ دو جنگ جهانی را بیشتر چشیده بودند به منظور گریز از جنگی دیگر عدم وابستگی نظامی به قدرت های بزرگ و بی طرفی در مناقشات جهانی را بنای سیاست خود قرار داده و به شکوفایی اندیشه ای پرداختند که بعدها به عدم تعهدات شهرت یافت . جنبش عدم تعهد از ابتدا بر عدم وابستگی نظامی تأکید داشت هو اگر چه از سال ۱۹۷۳ (کنفرانس الجزایر ) مسائل اقتصادی بخش عمدة مباحثات و بیانیه ها را در بر گرفت . لیکن هیچ گاه عدم وابستگی اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به عنوان شرط عدم تعهد تلقی نگردید . اخیراً  زمزمه هایی از گوشه و کنار  جنبش شنیده میشود که حاکی از ناقص بودن تعریف سنتی و کلاسیک عدم تعهد است . با توجه به این که جنگ سرد سالهای ۱۹۶۰ دیری است که تغییر شکل داده و وابستگی نظامی دیگر خطر صرف نیست ، آیا می توان کشورهای دارای وابستگی های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را غیر متعهد دانست ؟

جنبش عدم تعهد در حال حاضر اعتقاد دارد که کشورهای عضو می توانند بدون توجه به ایدئولوژی حاکم بر کشورها همزیستی کامل داشته باشند و شاید همین امر باعث شده که جنش عدم تعهد به سازمان ملل دیگری تبدیل شود که محل برخورد غیر مستقیم  منافع و ایدئولوژیهای سیاسی کشورهای بزرگ باشد .

ظهور جنش عدم تعهد :

 همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و استقرر صلح اردوگاه فاتحان بتدریج به سوی یک همزیستی خصمانه گرایید ، دو ابرقدرت بعد از جنگ ، آمریکا و شوروی سابق تجسم همه جانبه این سیاست خصمانه بودند ه در اروپا ، آسیا ، آفریقا و حتی در سازمان ملل متحد رویاروی یکدیگر قرار گرفتند . از این رقابت دو بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری آمریکا در شکل سیاسی و نظامی پدید آمد . به این ترتیب جهان درگیر جنگ سردی شد و بحرانی را که ناشی از نابرابری های ژرف در پیشرفت اقتصادی  و اجتماعی بین ملت ها بود و زائیده استعمار خارجی و نادیده انگاشتن منافع ملل محروم و رعایت نکردن حقوق کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه موجب ظهور نهضت های آزادیخواه رشد تشکیلات و سازمانهای استقلال طلبانه شد . جنبش عدم تعهد که به مفهوم عدم وابستگی  به شرق و غرب است و گاهی از آن به عنوان بیطرفی مثبت یاد می شود ابتدا به صورت یک حرکت سیاسی ضد امپریالیستی و ضد تبعیض نژادی آغاز گردید و سپس ضمن حفظ مواضع قبلی خود به صورت یک جنبش اقتصادی دسته جمعی میان کشورهای جهان سوم توسعه پیدا کرد . بانیان عدم تعهد کوشیدند سنتزی از ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم به وجود آوردند تا ضمن حفظ منافع ملی کشورها آن ها را در سرنوشت یکدیگر سهیم سازند بسیاری از انگاره های عدم تعهد از سنت های باستانی برخی از کشورهای جهان سوم سرچشمه می گرفت . مثلاً در هندوستان تفکرات مزبور از دو جریان اخلاقی بود او اشوکا سیراب شده بود . مزید بر این برخی از اصول همزیستی مسالمت آمیز میان دولت ها مانند پانچا شیلا  الهام بخش نهضت مزبور شد . پانچشیل که به ۵ اصل مسالمت آمیز  توافق شده میان هندوستان وچین بر سر مسئله تبت در سال ۱۹۵۴ اشاره داشت شامل اصول زیر است :

۱ـ احترام متقابل به تمامیت ارضی  و حاکمیت یکدیگر

 ۲ ـ برابری و منافع متقابل

 ۳- عدم تجاوز به یکدیگر

۴- همزیستی مسالمت آمیز

۵- عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر

ذکر این نکته ضروری است که در حدود ۲۲۰۰ سال قبل اصول یاد شده توسط یکی از رهبران هند (‌اشوکا ) مطرح شده بود و این اصول در عصر حاضر در گفته های گاندی و سایر رهبران این کشور تجلی یافته بود و برخی از آثار آن را می توان منشور ملل متحد و نیز سایر اصول حقوقی بین الملل معاصر مشاهده کرد . ۱

رهایی از حلقة نفوذ شرق و غرب  جنبش عدم تعهد نیز همچون جنبشهای دیگر از شخصیت افراد و رهبران برخی کشورها تأثیر پذیرفته است در رأس  این شخصیت ها مارشال تیتو رهبر فقید یوگسلاوی ، جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هند ، جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر و احمد سوکارنو رئیس جمهور فقید اندونزی قرار دارند . کشورهای مزبور و رهبران آنها همگی  در استقلال کشورهای  خود و رهایی از نوع استعمار و نفوذ اجنبی نقشی تاریخی بر عهده داشتند .

 

هند و نهرو :

جواهر لعل نهرو ( ۱۸۸۹-۱۹۶۴ )  از یاران هم رزم مهاتماگاندی درمبارزات رهایی بخش از سلطة امپراتوری بریتانیا بود .

نهرو به دنبال کشتار آمرتسیار در همان سال به جنبش استقلال هند پیوست از رهبران جنبش شد و به عنوان اولین نخست وزیر هند و به عنوان سیاستمداری  بین المللی قدرت را در دست گرفت سیاست خارجی وی بر اساس عدم وابستگی به بلوک غرب و شرق بود .

اندونزی و سوکارنو :

 اندونزی طی سالیانی که زیر سلطه هلند قرار داشت به مجمع الجزایر هند شرقی معروف بود . این کشور از قرن هفدهم تا زمان استقلال ( ۱۹۴۵ )  مستقیماً زیر نظر دولتهای هلندی اداره می شد . رشد انگیزه های ناسیونالیست در اندونزی  در سال ۱۹۲۷ منجر به ایجاد حزب ناسیونالیست اندونزی شد  . هلندیها تمام سازمان های انقلابی را تخت فشار قراردادند و احمد سوکارنو رهبر حزب ناسیونالیست دستگیر و زندانی شد . اشغال اندونزی در جنگ جهانی دوم از طرف ژاپن  به حکومت استعماری هلند خاتمه داد . ژاپنی ها  سوکارنو و رهبران استقلال طلب این کشور را به امید جلب حمایت آنها آزاد کرد و امتیازات نسبی از جمله تشکیل دولت وارتنی اندونزیایی را به آنان دادند استقلال طلبان از این فرصت برای جلس حمایت مردم استفاده کردند روزی که ارتش ژاپن از خاک اندونزی عقب شینی کرد سوکارنو به عنوان رئیس جمهور اندونزی استقلال کشور را اعلام کرد ( اوت ۱۹۴۵ )‌.

مصر و ناصر :

 سرزمین مصر از حساسترین نقاط استراتژیک  بین المللی است آبراه سوئز که قدمتش به دو هزار سال می رسد . موجب تحولات و دگرگونیهای عظیم  سیاسی و اجتماعی برای مصر بوده است . مصر به عنوان حلقه پیوند دهنده آفریقا و آسیا و به خاطر میراث های اسلامی و نبرد ضد استعماری برای نجات از سلطة بریتانیا و با ایستادگی در برابر توسعه طلبی بریتانیا داعیة رهبری جهان عرب را بخصوص  در متن مناقشات اعراب و اسرائیل  تقویت کرد و علمدار یک انقلاب اجتماعی در جهان عرب شد .

جمال عبدالناصر در ژوئیه ۱۹۵۶ کانال سوئز را که به اعتقاد او گذرگاهی مقدس و از ملت نهادی از تسلط استعمار محسوب می شد ملی اعلام کرد و یک سازمان مصری را برای ادارة آن بوجود آورد .

یوگسلاوی و تیتو :

 یوگسلاوی به رهبری تیتو که سابقه طولانی در جنگ با فاشیسم آلمانی و مقابله با فشار شوروی از سال۱۹۳۹ تا ۱۹۵۶ داشت متعهد به ناسیونالیسم  عدم تعهد و قرار نگرفتن در بلوک بندی ها بود و همین امر انگیزه ای شد برای پیوستن یوگسلاوی به جنبش عدم تعهد .

وجوه مشترک هند ـ‌اندونزی ـ مصر ـ یوگسلاوی در اصول زیر می باشد :

۱ ) هر چهار کشور دوران سخت و طولانی تحت استعمار را گذرانده و مبارزة آنان برای استقلال عدم وابستگی و عدم وابستگی و عدم تعهد بجا و به حق بوده است .

۲ )‌همه رهبران چهار کشور از نخستین رهبران سیاسی کشورهای خود پس از استقلال و رهایی از استعمار بوده اند ، آنها نه تنها در جنگهای ضد استعماری و ضد امپریالیستی فعالانه شرکت کرده اند بلکه رهبران آن جنگهای را نیز بر عهده داشته اند .

۳ ) سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ برای هر چهار کشور نقطة عطفی در مبارزات سیاسی بوده است .

۴ )  در سال ۱۹۵۴ ( کنفرانس کلمبو )  ، نهرو نخست وزیر هند است و سوکارنو در نخستین انتخابات پس از استقلال به عنوان اولین رئیس جمهور اندونزی  برگزیده  شده است ، ناصر به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد و تیتو رهبر جمهوری خلق یوگسلاوی گردید این چهار رهبر در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ شرکت می کنند .

کنفرانس روابط آسیایی :

پس از سالها تلاش در اول آوریل ۱۹۴۷ کنفرانس روابط آسیایی در دهلی نو بر پا شد به قولی این کنفرانس شالوده جنبش عدم تعهد را پی ریزی کرد از ویژگی های این کنفرانس  نطق مهاتما گاندی ( ۱۸۶۹-۱۹۴۸ ) رهبر ملی و بنیان گذار استقلال هند بود که خطاب  به شرکت کنندگان چنین گفت :  هند امروزه در آستانة استقلال کامل قرار داردمیکوشد از انقیاد هر کس که می خواهد مالک این کشور باشد دور بماند ما           نمی خواهیم اربابانم تغییر کند ما می خواهیم ارباب خاک خودمان باشیم جواهر لعل نهرو نیز طی سخنانی گفت از این کنفرانس و در این کارکه ما شروع کرده ایم نه مرادی وجود دارد ونه مریدی همة‌کشورهای آسیایی باید بر پایه تساوی در وظیفه و رفتار در کنار هم زندگی کنند ، ما هیچ قصدی علیه دیگران جز ایفای صلح و پیشرفت در سراسر جهان نداریم ما سالها شکایت هایمان را به دادگاههای غربی برده ایم ولی این ماجرا مربوط به گذشته هاست امروزه  آماده ایم که روی پای خود بایستیم ، صلح تنها زمانی حاصل می شود که ملت ها آزاد باشند .

کنفرانس کلمبو اولین گام :

 در آوریل ۱۹۵۴ یک گروه از کشورهای آسیایی در کلمبو  پایتخت سیلان گرد آمدند در مورد همکاری های بیشتر با یکدیگر و با کشورهای تازه استقلال یافته در آسیا و آفریقا به توافق رسیدند . رهبران شرکت کننده در این کنفرانس عبارت بودند از جواهر لعل نهرو ( هند ) ، اونو ( برمه ) ، محمد علی (‌پاکستان ) احمد سوکارنو                   ( اندونزی )‌و کوفلاوالا ( سیلان ) . دومین کنفرانس کلمبو در سال ۱۹۶۲ با شرکت برمه ، کامبوج ، سیلان ، غنا ( ساحل طلا )‌اندونزی و جمهوریعربی متحده تشکیل شد که هدف آن میانجیگری در جنگ مسلحانه چین و هند بر سر تبت بود که منجر به موافقتنامه ترک مخاصمه بین آن دو کشور گردید  تجربه ای که از این رهگذر حاصل شد انگیزه مناسبی برای گسترش روابط آسیایی  و آفریقایی گردید . ملاقات های بعدی چوئن لای نخست وزیر چین و پاندیت نهرو  خطوط اساسی بر پایی کنفرانس پاندونگ را ترسیم کرد .

کنفرانس باندونگ :

 در آوریل ۱۹۵۵ نخستین اجلاس گسترده ، مشرکت کشورهای آسیایی و آفریقایی بر اساس توافق های کنفرانس کلمبو در شهر باندونگ اندونزی  بر پا گردید  کشورهای شرکت کننده عبارت بودند از اتیوپی ، اردن ، افغانستان ، ایران ، اندونزی ، برمه ، پاکستان ، لیبی ، لیبر ، مصر ، نپال ، ویتنام جنوبی ، ویتنام شمالی ، هند و یمن . اسقف کاریوس از قبرس نماینده ای به این کنفرانس فرستاد و یک سیاهپوست عضو کنگرة امریکا  و یک نماینده از کنگره ملی آفریقا نیز شرکت داشتند .

احمد سوکارنو به عنوان میزبان نطق افتتاحیه را ایراد کرد وی سیاست های استعماری رااز هر شکل و نوع ، تقسیم جهان به بلوکهای مختلف و قطبی شدن از سوی استعمارگران را بشدت محکوم کرد .

بعدها کشورهای شرکت کننده در باندونگ را به ۳ دسته تقسیم کردند :

۱ـ  کشورهای کمونیست یا متمایل به کمونیسم مثل چین کمونیست و ویتنام شمالی .

۲ ـ کشورهای متمایل به سیاست غرب یا تحت نفوذ غرب مثل هند و اندونزی و سیلان که خود به ۲دسته تقسیم می شدند آنها که خواستار ستیز با قدرت ها بودند و آنها که به صرف عدم وابستگی رضایت می دادند .

ده اصل منشور باندونگ :

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.