مقاله سازمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سازمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سازمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

هماهنگی ارتباطات   ۱
هماهنگی و وظایف ستاد   ۲
سازمان کل بودجه   ۳
سازمان کل خدمات کشوری   ۴
سازمان کل تدارکات   ۴
هماهنگی و حیطة نظارت   ۷
میزان لزوم سرپرستی   ۹
قدمت سازمان   ۱۰
عدم تمرکز   ۱۰
شخصیت سرپرست و توانایی مرئوسین   ۱۱
حیطة نظارت و ارتباطات   ۱۳
هماهنگی و تشکیل کمیته   ۱۹
هماهنگی کردن طرق اجرای عملیات   ۱۷
اصول هماهنگی   ۱۸
هماهنگی از طریق بررسی تأثیر متقابل عملیات واحدهای دستگاه   ۱۸
هماهنگی از طریق مستقیم   ۱۹
هماهنگی در مراحل اولیه   ۱۹
هماهنگی به صورت یک جریان مداوم   ۲۰
ارتباطات   ۲۱
موانع ارتباطات   ۲۲
ارتباطات عمودی   ۲۶
ارتباطات مستقیم   ۳۰
ارتباطات دورانی   ۳۲
شبکه ارتباطات   ۳۳
منابع

منابع و مأخذ

مدیریت عمومی تألیف : دکتر سید مهدی الوانی ، انتشارات نی ، سال ۱۳۸۵

سازمان مدیریت دکتر علی محمد اقتداری ، انتشارات مولوی ،چاپ ۲۶ ، بهار ۱۳۷۲

دکتر عبدالهی جاسبی ، انتشارات سروش ، سال ۱۳۷۴

هماهنگی و ارتباطات

دو موضوع در تشکیل سازمان اهمیت بسیار دارد : یکی تقسیم کار و طبقه بندی وظایف ، و دیگری هماهنگ کردن عملیات واحدهای مختلف سازمان به منظور تحقق هدف های مشترک دستگاه .بدیهی است که تقسیم منطقی وظایف میان واحدهای مختلف سازمان کافی نمی باشد و برای اینکه هدف های مشترک سازمان تحقق یابد لازم است که عملیات واحدهای متعدد دستگاه هماهنگ گردیده ون ارتباط مناسبی بین آنها برقرار گردد.

لزوم هماهنگ کردن عملیات دستگاه محتاج به توضیح زیاد نیست. همان طور که اجزاء یک ماشین به خودی خود کار نمی کنند، و برای به حرکت در آوردن ماشین لازم است که احزاء آن به دقت و احتیاط بر روی هم سوار گردند، به همین ترتیب نیز ایجاد ارتباط مناسب و منطقی میان وظایف افرادی که عملیات گوناگونی را انجام
می دهند برای جلوگیری از اختلاط مسئولیت و ایجاد وحدت عمل به منظور تحقق هدف های مشترک سازمان ، لازم است.

هماهنگ کردن عملیات کارمندان معدودی که در مؤسسه کوچکی کاز می کنند اشکالی ندارد، زیرا در نتیجة سهولت ارتباط و تماس های مداوم هدف نهائی سازمان برای کلیة افراد روشن است و هر کارمندی سعی می کند که عملیات خود را با فعالیت های سایر کارمندان هماهنگ سازد. در سازمان های بزرگ ، عوامل مختلفی مانند کندی عمل ارتباطات ، تقسیم کار و تفویض اختیارات ایجاب می کند که مکانیسم مؤثری برای هماهنگ کردن عملیات افراد به منظور تحقق هدف های مشترک سازمان برقرار گردد. لزوم این عمل بیشتر از این جهت است که «‌تمایل گریز از مرکز» در اغلب واحدهای سازمانی وجود دارد ، بدین معنی که هر واحدی ممکن است خود را غایت وجودی سازمان بداند و از تأثیر عملیات خود در نتایج فعالیت های سایر واحدهای سازمان بی خبر باشد. از این رو تطبیق عملیات واحدهای متعدد سازمان به منظور نیل هدف های مشترک آن یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود.

شکی  نیست که هر قدر دامنه تقسیم کار براساس تخصص وسیع تر باشد، هماهنگ کردن فعالیت های تخصصی دشوارتر خواهد بود. بدین جهت ، در سازمان های وسیع تدابیر خاصی برای هماهنگ کردن فعالیت های متعدد دستگاه به کار می رود.

چنان که قبلاً توضیح دادیم ، در نظریه های کلاسیک روی هماهنگی از طریق تمرکز اختیارات و سلسله مراتب اداری تأکید شده است ، بدین معنی که هر مقامی موظف است فعالیت های واحدهای زیر نظر خود را با توجه به هدف های عمومی دستگاه هماهنگ کند. لکن در سازمان های وسیع طرق دیگری نیز برای هماهنگ کردن فعالیت های دستگاه به کار می رود. مانند تقویت ستاد مرکزی ریاست عالی سازمان ، ترکیب سازمان حیطة نظارت ، تشکیل کمیته ، یکسان کردن امور تکراری و غیره که دراین فصل مورد بررسی قرار گرفته است . دربارة تمهیدات دیگری مانند سازمان بر مبنای پروژه که در عمل هماهنگی مؤثر است در طی فصول دیگر بحث شد.

هماهنگی و وظایف ستاد

یکی از طریق مؤثر هماهنگ کردن عملیات ، تقویت ستاد مرکزی ریاست سازمان است. واحدهای ستاد مرکزی به منزلة چشم و گوش ریاست سازمان هستند که او را در تعیین خط مشی و تنظیم برنامه ، هماهنگ کردن عملیات و نظارت بر اجرای آن ، یاری می کنند. به عنوان مثال ، در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحدآمریکای شمالی ، ریاست جمهور در حدود ۶۵ وزارتخانه و مؤسسات مستقل را رهبری
می کند. بدیهی است که هماهنگ کردن عملیات این مؤسسات وسیع از توانائی یک نفر خارج است و به همین دلیل رئیس جمهور از طریق تقویت ستاد مرکزی خود عملیات واحدهای تابعه را هماهنگ می کند. علاوه بر دفتر ریاست جمهور ، واحدهای مهم ستاد مرکزی وی عبارتند از :

سازمان کل بودجه

سازمان کل بودجه یکی از واحدهای ستاد مرکزی ریاست جمهور است . شاید هیچ تدبیری مانند بودجه در هماهنگ کردن عملیات سازمان مؤثر نباشد، مشروط بر اینکه ریاست سازمان اختیارات کافی در تنظیم بودجه و نظارت بر اجرای آن داشته باشد.

در تنظیم بودجه طبق روش های عملی جدید ، عملیات و برنامه های سازمان مبنای برآورد هزینه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، قبل از اینکه اعتباری درخواست گردد باید برنامه یا عملیاتی که اعتبار برای اجرای آن درخواست گردیده است. صریحاً تشریح شود، و اعتبارات مورد درخواست معادل مخارج اجرای برنامه یا عملیات مشروحه باشد.

چنانچه ادارة کل بودجه اختیار تجدید نظر در برآوردهای هزینه مؤسسات دولتی را داشته باشد. در این صورت می تواند عملیات سازمان های مختلف را مورد بررسی قرار دهد و از طریق حذف عملیات متضاد و یا متضاعف ( یعنی عملیات مشابهی که به وسیلة دستگاههای مختلف انجام می گیرد) و پیشنهاد اصلاحات سازمانی ، در فعالیت های مختلف سازمان های دولتی هماهنگی ایجاد نماید. در سازمان های خصوصی نیز اداره بودجه چنین نقشی را ایفا می کند.

سازمان کل خدمات کشوری . در سازمان حکومت مرکزی کشورهای متحد آمریکای شمالی، تنظیم کلیة  امور استخدامی کارمندان مؤسسات دولتی در صلاحیت هیأت می باشد که ریاست آن به عهدة شخصی است که از طریق رئیس جمهور منصوب می گردد. هیأت مذکور که بنام «‌ کمیسیون خدمات کشوری » معروف است ، ستاد مرکزی ریاست جمهور در امور استخدامی به شمار می رود، و وظیفة مهم آن هماهنگ کردن امور استخدامی کلیة مؤسسات وابسته به حکومت مرکزی می باشد.گر چه طبقه بندی مقدماتی مشاغل به وسیلة سازمان های دولتی صورت می گیرد، معذلک تصویب نهائی طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف کمیسیون خدمات کشوری است . در سازمان های خصوصی ، ستاد مرکزی کارگزینی چنین نقشی را ایفا
می کند.

سازمان کل تدارکات  :

تدارکات در اینجا به معنای وسیع به کار رفته و شامل اموری از قبیل خرید ملزومات، انبارداری ، نگهداری و تعمیر ساختمان ها، چاپ و تکثیر، نظارت بر اثاثه و ماشین آلات، حمل و نقل و ارتباطات می گردد. تمرکز عملیات نامبرده به منظور صرفه جوئی در هزینه ، تسهیل نظارت و مخصوصاً هماهنگ کردن عملیات مربوطه لازم است . به همین دلیل طبق پیشنهاد کمیسیون هوور که در سال ۱۹۴۹ مأمور اجرای تحقیقات و بررسی های عملی به منظور اصلاح سازمان حکومت مرکزی آمریکا گردید. امور مذکور در سازمان مستقلی که یکی از واحدهای ستاد مرکزی ریاست جمهور را تشکیل می دهد، متمرکز گردیده است. در سازمان های خصوصی نیز ، ستاد‌ « خرید و تدارکات » این وظایف را انجام می دهد.

علاوه بر سازمان های فوق که جزو واحدهای ستاد مرکزی ریاست جمهور می باشند، کمیته های مشورتی متعددی مانند شورای امنیت ملی ، شورای عالی اقتصاد و کمیسیون اصلاح سازمان های دولتی، ریاست جمهور را در وضع خط مشی و هماهنگ کردن عملیات سازمان های حکومت مرکزی کمک می کنند.

در سازمان حکومت مرکزی کشور ما ، وحدت عمل سیاسی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از طریق هیأت دولت که با شرکت وزراء تشکیل می شود، به عمل می آید ، وزیران مکلفند که خط مشی عمومی دولت را در وزارتخانه ها ی خود به موقع اجرا بگذارند، و نخست وزیر بعلت ریاستی که نسبت به وزیران دارد مراقبت می کند که تصمیمات هیأت دولت در تمام وزارتخانه ها اجرا گردد. مع الوصف می توان گفت که قبل از تصویب قانون معاونین ثابت اداری در دی ماه ۱۳۳۶ ، هیچ گونه مکانیسم مؤثری برای هماهنگ کردن عملیات اداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود نداشت. طبق قانون مذکور در نخست وزیری و در هر یک از وزارتخانه ها، یک نفر معاون ثابت اداری از بین کارمندان عالی مقام و سابقه دار دولت برای مدت پنج سال «‌به منظور ایجاد ثبات و دوام بیشتر در امور اداری ، و فراهم ساختن موجبات بررسی و سنجش کافی دربارة مسائل مربوط به تشکیلات اداری، و همچنین برقرار نمودن سازمان بهتر و طرق و روش های مؤثر در جریان امور »تعیین گردید. به علاوه برای هماهنگ کردن امور اداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، یک شورای عالی مرکب از معاونین ثابت اداری وزارتخانه ها به ریاست معاون ثابت اداری نخست وزیر تشکیل گردید.

علاوه بر شورای عالی معاونین ثابت وزارتخانه ها ، به موجب تصویب نامه نهم دی ماه ۱۳۴۰ سازمانی به نام «‌شورای عالی اداری کشور » تشکیل گردید. سازمان مزبور که در واقع یکی از واحدهای ستاد مرکزی نخست وزیر محسوب می شد، موظف به اجرای تحقیقات و تهیه طرح برای تجدید نظر در تشکیلات سازمان های دولتی و روشهای کار و مکلف به اجرای بررسی های علمی به منظور بهبود امور استخدامی و مالی مؤسسات دولتی گردید. شورای عالی اداری که از دبیر کل و هیأت رئیسه و کمیته های تحقیقاتی متعدد تشکیل یافته بود، به موجب ماده ۱۰۳ لایحه قانونی استخدام کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ با اختیارات وسیع تری برای اجرای مقاصد مذکور در فوق تحت عنوان «‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور » تثبیت گردید.

به طوری که در بالا مذکور افتاد، ایجاد هماهنگی بین عملیات دستگاههای مختلف دولتی در حکومت مرکزی کشورهای متحد آمریکای شمالی از طریق ستاد مرکزی ریاست جمهور انجام می گیرد. در کشور ما نیز استقرار بعضی از واحدهای مهم ستاد مرکزی زیر نظر مستقیم نخست وزیر در تعقیب همین منظور می باشد.

تمرکز این قبیل امور در سازمان های مستقل زیر نظر مستقیم رئیس دولت و تقویت ستاد مرکزی نخست وزیر، از جمله اصلاحاتی است که انجام آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بیشتر در عملیات دستگاه های دولتی لازم به نظر می رسد.

هماهنگی و حیطة نظارت

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سازمان های غیر دولتی
 • مقاله تفکر استراتژیک
 • مقاله مدیریت و ارتباطات
 • مقاله اندازه سازمان
 • تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.