مقاله سلسله پهلوی و مسئله نفت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سلسله پهلوی و مسئله نفت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سلسله پهلوی و مسئله نفت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

جایگاه مجلس ودولت درزمینه ملی کردن نفت دراوایل سلطنت محمدرضا پهلوی   ۱
شخصیت روانی شاه با توجه به عملکرد او   ۲
زمینه‌های سقوط رضاخان   ۴
جایگاه پانزده خرداد درمبارزات علیه رژیم   ۶
ساختاراجتماعی ایران درعهد ساسانی   ۸
دین زرتشت درجامعه ایران   ۱۰
ویژگیهای عمومی عصر قاجار   ۱۳
رضاخان چگونه مراحل قدرت را طی کرد   ۱۶
مهمترین عامل ایجاد جنگهای صلیبی   ۱۹
موقعیت شرق وغرب در زمان جنگ‌های صلیبی   ۲۰
تحولاتی که بعد ازجنگهای صلیبی درغرب به وجود آمده است   ۲۲
انگیزه‌های استعماری دراصلاحات رضاخانی   ۲۳
منابع :   ۲۶

منابع :

 ۱ـ تاریخ جنگ‌های صلیبی سه جلد                   رانسیمان

۲ـ ایران درعهد ساسانیان                                   پروفسور آرتور کریستن فن

۳ـ تاریخ ایران در عهد باستان                حسن پیرنیا ( مشیرالدوله )

۴ـ ایران درعصر قاجار                          لمبتن

۵ـ تاریخ ایران                                       پژوهش دانشگاه کمبریج ( از سلوکیان  تا انقراض ساسانیان )

۶ـ دائره المعارف تشیع                          مجلدین متعدد

۷ـ دائره المعارف فارسی                                   مصاحب جلد ۱ـ۲ـ۳

۸ ـ کتب درسی وزارتی                                    مقاطع مختلف

۹ـ مدرس قهرمان آزادی                                  حسین مکی جلد ۱ـ۲

۱۰ـ تحلیلی بر نهضت امام خمینی                     سید حمید روحانی ( زیارتی ) جلد۱

۱۱ـ تاریخ مفصل ایران                          عباس اقبال آشتیانی

۱۲ـ اروپا درقرون وسطی

۱۳ـ تاریخ جهانی                                              دکتراحمد بهمنش

جایگاه مجلس ودولت درزمینه ملی کردن نفت دراوایل سلطنت محمدرضا پهلوی

پس ازسقوط رضاشاه دستگاه دیکتاتوری رژیم پهلوی که به شدت ضعیف شده بود کنترل خود را برروی دیگرنهادهای انتخابی تاحد زیادی ازدست داده بود حضور متفقین درایران نیز به این عدم توانایی دولت و دستگاه استبداد از جهت پیاده کردن برنامه‌ها به استبداد ودیکتاتوری دامن می‌زد. بنابراین ازسال۱۳۲۰  سقوط رژیم رضاشاه  تاسال۱۳۳۲که زمان ملی کردن صنعت نفت می‌باشد مجلس شورای ملی ودولت‌های ایران اختیارات بیشتری داشتند پس ازسقوط رضاشاه به تدریج گروهی ازرجال گذشته مانند محمدعلی فروغی ، سهیلی ، ساعد و بیات به صدارت ایران رسیدند درهمان موقع روسها نیزخواهان دراختیارگرفتن امتیاز نفت شمال ودریای خزر بودند که با موافقت نمایندگان توده‌ای این مسئله درمجلس شورای ملی ایران مطرح شده بود. جبهه ملی ایران که شاخص آن وریاست آن با دکتر محمد مصدق بود با بررسی و تغییر وارائه طرح عدم واگذاری امتیازنفت به بیگانگان درمجلس ایران مطرح واقدام به این امرکرد سرانجام این امرموجب شد تا نه تنها امتیاز نفت شمال به روسها داده نشود بلکه برنامه‌ای برای ملی کردن نفت جنوب ریخته شود. دکترمحمد مصدق که ریاست فراکسیون جبهه ملی را در مجلس به عهده داشت به کمک رهبران مذهبی که شاخص آن آیت …کاشانی بود به مبارزه با دربار و عوامل انگلیس درکنترل نفت ایران پرداخت دکتر مصدق طرح خلع ید از انگلیس‌ها را به مجلس شورای ملی برد که این امر باعث شد که تا یک تا دو دولت از دولتهای دست نشانده نخست وزیران شاه با سقوط مواجه شوند.پس ازمدتی درسال ۱۳۲۹به دکترمحمد مصدق پیشنهاد نخست وزیری شد ودربار که فکر نمی‌کرد دکتر مصدق این پیشنهاد را بپذیرد به ناگاه با موافقت دکترمصدق روبروشد. دکترمصدق پس ازبه عهده گرفتن مقام نخست وزیری ایران مبارزات خود را برای ملی شدن صنعت نفت ادامه داد لازم به ذکراست که مدتی قبل ازنخست وزیری دکترمصدق علی رزم آرا نخست وزیرایران که فردی نظامی وطرفدارسلطه بیگانگان برایران بود نیز ترورشده بود واین امر کار مصدق را آسانتر و دستیابی برملی شدن نفت را برای مجلس ایران وملت ایران آسانترمی‌کرد مصدق پس ازتلاشهای سیاسی فراوان سرانجام نفت را ملی کرد ودر پی شکایت دولت انگلیس مصدق به دیوان داوری لاهه رفت که درنهایت این امربه سودایران تمام شد و پس از این به کمک مجلس ودولتی که خودمصدق عهده‌دارآن بود در روز۲۹ اسفند سال۱۳۳۰نفت ایران ملی شد.

 شخصیت روانی شاه با توجه به عملکرد او

محمدرضا پهلوی هنگامی که به دنیا آمد پدرش سرتیپ رضاخان هنوز به فرماندهی قزوین نرسیده بود وهرچند قزاقی بلند پایه بود ولی هنوزمشهور نشده بود(۱۲۹۸ه.ش) رضاخان اندکی بعد درسال ۱۲۹۹ه.ش. کودتای مشهورخودراانجام داد وپس ازآن به مقام سردارسپه نائل شد واین امرباعث شد که خانه رضاخان که اکنون محمدرضا یکساله شده بود به خانه بزرگتری تغییرپیدا کند درضمن محمدرضا خواهردوقلویی به نام اشرف داشت(که بعدها تبدیل به زنی اژدهاصفت شد).

محمدرضا پس ازمدتی با قدرتمند شدن بیشترپدرش به فرزندی نخست وزیروسپس به عنوان ولیعهد ایران درسن شش سالکی انتخاب شد این امرباعث شد تا محمدرضا از امکانات تربیتی وتحصیلی بیشتری برخوردارشود. اما ازلحاظ جسمانی چون فردی لاغر ومریض احوال بوداین موضوع درروحیات اوتاثیرداشت واورا به تدریج منزوی کرده بود. پس ازآنکه درسن شش سالگی به ولیعهدی ایران برگزیده شده بود رضاخان او وبرادرانشان را به ترتیب برای تربیت وآمورش به مدرسه‌ای درسوئیس فرستاد که درآنجا محمدرضا علاوه برمسائل عیاشی که داشت دریک سری ازدرسها قوی ودریک سری دیگرضعیف بود محمدرضا پس ازبازگشت به ایران درسن۲۲سالگی به سلطنت ایران رسید این امرومسائلی که درکودکی اووجود داشت سایه پدری قدرتمند ومستبد که سخت محمدرضا ازاومی‌ترسید ، داشتن خواهری بسیارقدرت طلب وخودکامه درکنارخود ، ضعف جسمانی وبدنی همچنین رویدادهایی که منجربه خلع پدرش ازسلطنت شده بود باعث شد که چهره‌ای چندگانه پیداکند محمدرضا ظاهراًخودرابسیارقدرتمند وقوی وتوانا نشان می‌داد وظاهراًخودرا مستبد ومطلع می‌نمایاند واین امردررفتاروسکنات اودرتمام دوران سلطنتش ومخصوصاً دراواخردوران سلطنت بسیارمشخص بود.اما اودرواقع مردی بسیارضعیف النفس ، عشرت طلب ، پول دوست وفاقد توانائیهای تصمیم گیری درمواقع حساس بود.محمدرضا دوباردرطول زندگی خود با قیام ودوبار با ترور روبرو شد ازسوء قصدها جان سالم بدربرد(سال۱۳۲۷و۱۳۴۴) ودویا سه بارهم با قیام روبرو شد(قیام۱۳۳۲دکترمصدق وانقلاب ایران درسال۵۷ که درهردومورد بسیارفاقد تصمیم گیری درست بود وسرانجام درقیام آخری سلطنت خودراازدست داد.درمجموع محمد رضا را می‌توان یک فردی کاملاً ضعیف‌النفس وبسیارمطیع اطرافیان وفاقد توانایی تصمیم گیری درلحظات حساس دانست اوبسیاراجنبی پرست وبیگانه دوست بود ونمی‌توانست برای ملت خودش آن چیزهایی که واقعاً نیازداشته رافراهم کند وموضع گیریهایی صحیح کند وهمین امرباعث تسریع درسقوطش شد.

زمینه‌های سقوط رضاخان

همانطوریکه می‌دانیم رضاخان با کودتای سوم اسفند۱۲۹۹ه.ش درعرصه سیاسی ایران ظاهرشد وپس ازمدتی به سرعت مدارج ترقی را طی کردوبه فرماندهی کل قوا و وزارت  جنگ وپس ازآن به نخست وزیری ودرنهایت امربه ریاست حکومت موقت وسرانجام به شاهی رسید.رضاخان هرچند مردی قلدرونسبتاً کارآمد شده بود ولی اکثروضعیت خود را مرهون حمایتهای دولتهای بیگانه خصوصاً انگلیسی‌ها بود رضاخان ازسال۱۲۹۹ تا سال۱۳۲۰که سقوط کرد که مجموعاً درطی ۲۰سال که چه به‌عنوان وزیرجنگ وفرمانده قوا وچه عنوان شاه که سلطنت می‌کرد یک رژیم دیکتاتوری واستبدادی محضی را بر کشورایران تحمیل کرد.یک پلیس سیاسی بسیارمخوف وبازداشتگاههای وحشتناک و همچنین دراختیارگرفتن املاک ودارائی‌ها وامکانات زیاد برای خودش تهیه وتدارک دیده بود این امرباعث شده بود که نفرت مردم ایران نسبت به رضاشاه برانگیخته شود واگر درسالهای اول سلطنتش ظاهری اصلاح طلبانه ازخود نشان می‌داد اما به تدریج این امر، مسئله کشف حجاب وقتل عام مردم درمسجد گوهرشاد ، وابستگی بسیارزیادش با خارجی‌ها وهمچنین قتل وغارت‌هایی که انجام می‌داد چهره اصلی حکومتش را نشان داد. ازطرفی د یگر رضاشاه که به شدت دربین مردم ایران منفورشده بود با یکسری ازمسائل خارجی هم روبروشد ازمسائل خارجی که او روبرو شد جنگ جهانی دوم بود و رضاشاه که آلمان را طرف پیروزی این جنگ می‌پنداشت به تدریج تصمیم گرفت که از وابستگی خود ازانگلیسی‌ها کم کند وبه آلمان ملحق شود این امرکه رضاشاه به آلمان نزدیک می‌شد وهمچنین اتحاد انگلیس وشوروی ازیک طرف ونفرت عامه مردم ایران که به رضاشاه داشتندازطرف دیگرباعث شدکه انگلیس‌ها سرانجام برای اینکه راه ارسال تجهیزات به روسیه را بازکنند ومواجه شده بودند بامخالفت شاه درطی یک هجوم دوطرفه ازطرف روس وانگلیس ازشمال وجنوب ایران کشورایران رابه سادگی اشغال کنند کارهای رضاخان که اکثرا روبنایی بود حتی باعث شده بود ارتش کشوربسیار ضعیف باشد وحمایت مردم ایران را هم که دراختیارنداشت باشد بنابراین ارتش ایران به زودی منهدم شد واندک مقاومتهای آن هم با شکست روبروشد.

هیچ مقاومت ملی هم به سود رضاشاه وبه ضرراشغالگران ومتفقین نبود پس بنابراین رضاشاه خیلی سریع باقوای دشمن مواجه شد وخصوصاً چون ازروسها می‌ترسید وروسها به تهران نزدیک شده بودند رضاشاه خیلی زود استعفا داد وازایران فرارکرد ابتدا به یزد وکرمان وسپس به بندرعباس رفت وازایران خارج شد پس :

سه عامل ۱ـ روبنایی بودن کارها  ۲ـ عدم پشتیبانی مردمی  ۳ـ مخالفتش با متفقین وانگلیسها   رامی‌توانیم سه عامل بسیارمهم سقوط اونام ببریم البته دین ستیزی رضاشاه را مزید برعلت باید دانست وانزجارمردم رانسبت به خودش بیشترکرد وبنابراین باعث سقوطش شد.

 جایگاه پانزده خرداد درمبارزات علیه رژیم

مبارزات امام خمینی درحقیقت ازسال۱۳۴۱شروع شد وپانزده خرداد۴۲ اوج این مبارزات بوده است. پس ازسرنگونی دولت ملی ایران به رهبری دکترمصدق وساقط شدن او و همچنین متلاشی شدن جبهه ملی وسرکوب قیام دانشگاه یک حالت رکودی درجامعه ایران پیدا شده بود.

ازطرفی دیگر تجربیات ملی شدن نفت واختلافی که به وجود آمده بود وناکارآیی سیاستمداران و وابستگی بیشتراطرافیان شاه به آن ازیک طرف وایجاد یک سری از برنامه‌هایی که ازامینی واعلم درایران پیاده می‌شد که کشوررا هرچه بیشتر به سوی خارجی‌ها سوق می‌داد باعث شده بود که ملت ایران دچاریک نوع خمودی درشیوه مبارزه شوند.

بعد ازاینکه انجمن‌های ایالتی ودیالتی درسال۴۱ تصویب شد اعلامیه‌های امام خمینی ومخالفت‌های دیگر مراجع تقلید سبب شده بود که فازجدیدی به نام فازمذهبی درایران باز شود این فازمذهبی توانسته بود راه مبارزه جدیدی را برای مردم ایران بازکند هرچند که مسئله انجمن‌های ایالتی ودیالتی موقتاً با تمکین دولت با خواسته‌های روحانیون خاتمه پیدا کرد اما لوایح ششگانه باعث شد که باردیگرمبارزات مردم شروع شود وسرانجام منجربه قتل عام مردم درپانزده خرداد سال۱۳۴۲شود.

پانزده خرداد درواقع سرآغاز برنامه ریزیها وعملیات ومبارزات مسلحانه مذهبی مردم ایران بود که به رهبری یک مرجع تقلید واطرافیانش انجام می‌شد وگروههایی هم که دریک راه قرارداشتند ازمبارزین مسلمان محسوب می‌شدند پانزده خرداد هرچند سرکوب شدوبعد درسال۴۳ امام خمینی به نجف تبعید شداما این مسئله یک راهی را نشان داده بود که این بارباید ازراه مذهب با شاه جنگید پس ازسرکوب پانزده خرداد تاسال۵۷ می‌توانیم بگوییم شاه عملاً بیشترسالها را گرفتاربود:سال۴۴ ترورشد بعد گروههای چریکی سردرآوردند بعد کارگران جهان چیت کرج قیام کردند ، دکترشریعتی ومطهری مشغول فعالیت بودند شکنجه‌های ساواک هم بسیارزیاد بود وشاه هم با کارهایی چون جشن‌های۲۵۰۰ساله مشغول سرگرم کردن مردم بود وهمچنین درآمد نفت هم زیاد شده بود واقتصاد ایران یک اقتصاد آماس کرده‌ای شده بود (پف کرده بود نه زیربنایی) و موقتاً یک سری نیازها را برآورده می‌کرد اما سرانجام فاصله گرفتن شاه ازدین ومقابله با مظاهردین که باعث تشدید مبارزات مذهبی مردم شده بود وسرانجام منجربه انقلاب۵۷ وسرنگونی شاه شد بنابراین پانزده خرداد۴۲رامی‌توانیم سر‌آغازــــ انقلاب ایران وخط مشی دهنده ــــ نوع انقلاب ونحوه برنامه ریزی برای قیام ومبارزات بیشترمردم وجهت دادن به آن دانست.

 ساختاراجتماعی ایران درعهد ساسانی

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شکل گیری تمدن مدرن غرب
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.