مقاله سنگ های ادراری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سنگ های ادراری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله سنگ های ادراری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
تاریخچه ۴
مقدمه۶
فصل اول
کلیه- نمای ظاهری ۱۰
کلیه- بافت شناسی ۱۲
کلیه- خونرسانی۱۳
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی ۱۶
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی ۱۶
مثانه- نمای ظاهری۱۷
مثانه- بافت شناسی ۱۸
مثانه- خونرسانی ۱۸
کارکرد های کلیه ۱۹
تشکیل ادرار ۱۹
پالایش گلومرولی۲۰
بازجذب توبولی و ترشح توبولی۲۱
دفع فرآورده های زائد ۲۱
تنظیم دفع الکترولیت ۲۱
تنظیم دفع اسید۲۲
تنظیم دفع آب ۲۳
اسمولالیته۲۳
چگالی ویژه ادرار ۲۴
هورمون ضد ادراری۲۴
خود تنظیمی فشار خون……… ۲۵
پاک سازی کلیوی ۲۵
سایر کارکرد های کلیه۲۶
کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه ۲۷
ذخیره ادرار ۲۷
دفع ادرار ۲۷
کنترل عضله۲۷
کنترل عصبی ۲۸
درد ۲۸
مشخات درد های ادراری۲۸
تغییرات در دفع ادرار۲۹
نشانه های گوارشی ۲۹
معاینه فیزیکی ۲۹
برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری۳۰
علایم انسداد دهانه خروجی مثانه ۳۰
ادرار خونی۳۰
بررسی آزمایشگاهی ادرار۳۲
بررسی ماکروسکوپی۳۲
سایر تست های ادراری ۳۳
تست های عملکرد کلیه ۳۳
اورولیتیاز ۳۴
پاتوفیزیولوژی ۳۴
تظاهرات بالینی۳۵
بررسی و یافته های تشخیصی ۳۵
فصل دوم
سنگ های کلیوی و حالب ۳۸
اتیولوژی ۳۸
تظاهرات سنگ ها ۴۰
عبور سنگ ها ۴۰
سایر سندروم ها ۴۱
فعالیت بیماری سنگ کلیه ۴۱
پاتوژنز سنگ ها ۴۲
حالت فوق اشباع ۴۲
هسته سازی۴۳
مهار کننده های تشکیل کریستال ها۴۴
یون های ادراری ۴۵
انواع سنگ های کلسیمی ۴۹
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی۵۰
نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی ۵۱
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک ۵۲
نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک ۵۴
سنگ های غیر کلسیمی ۵۴
استرووایت۵۴
اسید اوریکی ۵۵
سیستین ۵۶
گزانتین۵۷
سنگ های ایندیناویر ۵۸
نادر ۵۸
جدول۲-۱ ۵۹
علایم ونشانه ها ۶۱
درد: ۶۱
درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه ۶۱
۱-کالیس کلیه۶۲
۲- لگنچه کلیه ۶۲
۳- حالب فوقانی و میانی ۶۵
۴- حالب دیستال۶۵
هماچوری(هماتوری) ۶۶
عفونت ۶۶
تب همراه۶۷
تهوع و استفراغ ۶۷
وضعیتهای ویژه ۶۸
پیوند کلیه ۶۸
حاملگی ۶۸
دیس مورفی۶۸
چاقی ۶۹
کلیه با مدولای اسفنجی۶۹
اسیدوزتوبولی کلیوی ۶۹
تومورهای همراه۷۰
کودکان ۷۱
بررسی۷۲
تشخیص افتراقی۷۲
تاریخچه ۷۲
فاکتورهای خطرزا ۷۲
معاینه فیزیکی۷۳
بررسی های رادیولوژیک ۷۴
مداخله درمانی۷۶
الف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانه: ۷۶
ب) مواد حل کننده: ۷۶
ج) برطرف کردن ( رفع) انسداد:۷۶
د) سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدنESWL:77
ر)نفرولیتوتومی از طریق پوست: ۷۷
و) جراحی باز سنگ: ۷۷
ز) سایر روش ها: ۷۸
پیشگیری ۸۳
الف) بررسی متابولیک:۸۳
ب) در مان های خوراکی:۸۴
سنگ های مثانه: ۸۸
سنگ های پروستات و کیسه های منوی: ۸۹
سنگ های مجرای ادراری: ۸۹
فصل سوم
درمان۹۱
اهداف اصلی درمان : ۹۱
درمان سنگ های کلیوی۹۲
سنگ های کلسیمی: ۹۲
درمان سنگ های کلسیمی هیپراوریکوزوری۹۲
درمان هیپرکلسیوریک بازجذبی(هیپرپارائیدیسم اولیه) ۹۳
درمان هیپرکلسیوری کلیوی۹۳
درمان هیپراگزالوری۹۳
درمان هیپوسیتراتوری:۹۴
درمان سنگ سازی کلسیمی اید یو پاتیک۹۴
درمان سنگ های استرووایت ۹۴
درمان سنگ های اسید اوریکی :۹۵
در مان سنگ های سیستینی ۹۶
درمان سنگهای گزانیتنی:۹۷
درمان سنگ های ایندینا ویر: ۹۷
درمان سنگ های سیلیکاتی: ۹۷
درمان سنگ های تریامترنی: ۹۷
روش های جدید ۹۷
شکستن سنگ ازطریق خارج بدنی ۹۷
-لیتوترپسی ماوراءصوتی ازطریق پوست۹۸
شکستن سنگ به وسیلهUreterdscope 98
-اثرعسل بربیماری های کلیوی ۹۸
توصیه های غذائی برای پیشگیری ازسنگ های کلیوی: ۹۹
فصل چهارم
ارائه تحقیق در مورد سنگ های کلیوی۱۰۱
نمودارها ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۹
اصطلاحات و واژه ها:۱۱۱
منابع ومآخذ۱۱۳

منابع ومآخذ

۱ اسمیت،( اورولوژی عمومی اسمیت۲۰۰۰)، ترجمه: شامخی.ح- شاهوردی علمداری.م- جوان شیر.م، چاپ اول(۱۳۸۰)، انتشارات سماط، ویرایش ونظارت: بهرام قاضی جهان- آیدین تبریزی،صفحات ( ۱-۱۵از فصل یک و فصل ۱۷صفحات ۲۹۵-۳۲۷)
۲- اسمیت ،(چکیده اورو لوژی عمومی اسمیت ۲۰۰۰) ترجمه وتخلیص: زعیم کهن. ح(فصل ۱۶)
۳- کرمی.م، اورولوژی(چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار۳)، چاپ اول(۱۳۸۱)، انتشارات طبیب تهران(فصل یک و فصل دو صفحه ۱۷ ،فصل ۴ صفحه ۲۱و۲۲وفصل ۱۱)
۴- سوزان.س.اسملتزر-برنداجی.بیر، (کلیه ومجاری ادراری) جلد نهم، ،ترجمه: فتح آبادی .ع ، چاپ اول(۱۳۷۹)، انتشارات ارجمند تهران، ویرایش:صدیقه سالمی (صفحات ۱۱تا۲۳ ،۱۲۹تا۱۳۵)
۵- براون والدفوسی کاسپر هوسرلونگرجمیسن،) بیماری های کلیه ومجاری ادراری-اصول طب داخلی هاریسون۲۰۰۱(، ترجمه: شریفی .ا ، زیرنظر ایرج نجفی، چاپ دوم(۱۳۸۲)، انتشارات ارجمند تهران(فصل۲۷۹ صفحات۲۳۵تا۲۴۰)
۶- ساعدی. ف –نجفی.س(۱۳۸۳).( کاربرد عسل)، پایان نامه ،کارشناسی،دانشگاه پیام نوربیجار

 

چکیده:

فصل اول

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.

کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است.

این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد.

حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه).

فصل دوم:

انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.

و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستند

بلور های آن در ادرار صفحات  شش ضلعی صاف می باشند.

سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی  استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند.

فصل سوم:

درمان سنگ های موجود در کلیه یا مجاری ادراری نیازمند ترکیبی از اقدامات طبی (مصرف دارو) و جراحی است. درمان بیماران با سنگ های کلسیمی استفاده از دارو های مدر تیازیدی است.  سنگ سازی (نفرولیتیازیس)هیپرکلسیوریک باز جذبی درمان فقط با برداشتن جراحی آدنوم مهاجم پاراتیروئید می باشد. سنگ سازی هیپر کلسیوریک کلیوی به طور موثر با هیدروکلرو تیازید ها درمان می شود. سنگ سازی کلسیمی هیپراوریکوزوری درمان با رژیم غذایی کم پورین، آلوپورینول و پتاسیم سیترات است و درمان سنگ سازی کلسیمی هیپر اگزالوری با کلسیترامین و لاکتات کلسیمی است و درمان هیپو سیتراتوری با نمک های پتاسیم از جمله سیترات پتاسیم موفقیت آمیز است. درمان سنگ های (غیر کلسیمی)

۱ – استرووایت، درمان آن خارج کردن کامل سنگ با جراحی است(نفرولیتوتومی پروکوتا نئوس)

۲ – درمان سنگ های اسید اوریکی با کاهش رژیم غذایی پورین دار و تجویز آلو پو ر ینول می باشد.

۳ – درمان سنگ های سیستینی با مصرف فراوان مایعات و رژیم کم سدیم و پنی سیلامین است.

۴ – درمان سنگ های گزانتینی با مصرف فراوان مایعات و مصرف دارویی آلوپورینول و رژیم غذایی محدود از نظر پورین است. درمان سنگ های ایند ینادیر با قطع مصرف دارویی ایندینادیر(داروی مبتلایان به ایدز)و درمان سنگ های سیلیکاتی و تریامترین به ترتیب درمان جراحی و درمان با قطع مصرف دارویتریامترنی می باشد.

در این قسمت به عنوان چکیده این پایان نامه مطالعه جدول ۲-۱ توصیه می شود. درمان جراحی سنگ ها نیز وجود دارد. شکستن از طریق خارج بدنی ، شکستن از طریق لیتوترپسی ماوراءصوتی از طریق پوست و به وسیله لیزر، ۳ روش جدید است که جایگزین روش های قدیمی هستند.

مقدمه

اورولوژی علمی است که در مورد بیماریها و اختلا لات سیستم ادراری –تنا لسی مردانه وسیستم اداری زنانه بحث می کند. بیماری های غده ی فوق کلیوی در حوضه جراحی نیز مربوط به این رشته هستند. دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه وپیشابراه است. درک کامل فیزیولوژی کلیوی ودستگاه ادراری برای ارزیابی، طراحی واجرای مناسب مراقبت های پرستاری در افراد مبتلا اختلا لات کلیوی وادراری ضروری است. در پیگیری هر بیمار، شرح حال حایز بیشترین اهمیت است و این موضوع به خصوص در اورولو ژی صدق می کند. نه تنها اطلاع از حاد یا فرض بودن بیماری بلکه اطلاع از راجعه بودن آن نیز مهم است، زیرا ممکن است علایم راجعه، نشان دهنده تشدید حاد علایم بیماری فرد باشند.  سنگ ها هنگامی در دستگاه ادراری تشکیل می شوند که غلظت ادراری موادی مانند اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم و اسید اوریک افزایش یابد .

سنگ ها به دو دسته ی سنگ های کلسیمی شامل :

۱: نفرولیتیاز هیپرکلسیوریک جذبی .

۲: نفرو لیتیاز هیپر کلسیو ریک باز جذبی .

۳: نفرولیتیاز هیپر کلسیوریک ناشی از اختلالات کلیوی .

۴: نفرولیتاز کلسیمی هیپراوریکوزوریک .

۵: نفرو لیتاز کلسیمی هیپر اگزالو ریک .

۶: نفرو لیتاز کلسیمی هیپو سیتراتوریک است .

و سنگ های کلسیمی در حدود۷۵-۸۰   درصد از تمامی سنگ های کلیوی را تشکیل می دهند .

سنگ های غیر کلسیمی شامل :

۱: سنگ های استروویت ( ۱۵ درصد  از تمامی سنگ های ادراری ) در ادرار قلیایی غنی از آمونیاک به رابطه وجود باکتری های تجزیه کننده ی اوره ساخته می شوند .

۲: سنگ های اسید ادریکی ( ۵-۱۰ درصد ) تمامی سنگ ها ) ممکن است در بیماران مبتلا به نقرس دیده شوند .

۳: سنگ های سیستینی ( ۱-۲ درصد تمامی سنگ ها ) منحصرا”در بیماران مبتلا به یک نقص ارثی نادر در جذب کلیوی سیستین ( یک اسید آمینه ) تشکیل می شوند .

۴: سنگ های گزانیتنی ناشی از کمبود مادر زادی گزانیتن  اکسید است .

۵: سنگ های ایند ینادیر در ۶ درصد از مصرف کننده گان ایندینا دیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود

۶: سنگ های نادر : سنگ سیلیکاتی و سنگ های رادیو لوسنت تریا مترنی می باشد .

سنگ کلیه به زبان ساده :در واقع رسوب مواد دفع شده از کلیه هاست که کریستال می دهند اگر مقداری از این مواد به هم بچسبند و تشکیل توده سفتی بدهند سنگ کلیه تشکیل می شود اگر کوچکتر از یک سانتی متر باشند شن کلیه کفته می شوند.شن کلیه معمولا” قابل دفع است. هنگامی که این سنگریزه از حالب عبور کرد و وارد مثانه شد به آن سنگ مثانه گویند. دلایل علمی قطعی برای پیدایش سنگ کلیه وجود ندارد اما عوامل اختلالات متابولیسمی، مواد معدنی، کالبدی به عنوان عوامل مهم و همچنین وراثت ونوع تغذیه( افراد منطقه فیجی که از خوراک های بی طعم و شیرین استفاده می کنند، بیماری سنگ کلیه به ندرت در آن ها دیده می شود. اما اغلب افراد هندوستانی که معمولا” از غذاهای تند و کاری دار استفاده می کنند از بیماری سنگ کلیه رنج می برند) و شرایط آب و هوا ( گرم ومرطوب ) در آن موثر شناخته شده اند سنگ کلیه یکی از درد ناکترین

بیماری هاست و درد آن را با درد زایمان مقایسه می کنند! نمونه های سنگ کلیه حتی در مومیایی های مصر باستان نیز یافت می شود تقریبا” حدود ۸۰% از سنگ های کلیه از طریق ادرار دفع می شوند به جز مواردی که سنگ بیش از اندازه بزرگ باشد از اعمال جراحی مانند لیزر  ، eswl tul   سیستوسکوپی، نفرولیتوتمی ،کمولیز و غیر جراحی و بدون بریدگی مانند: امواج اکستراکورپوریل.به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، تحقیقات جدید نشان می دهند که برای جلوگیری از برگشت سنگ کلیه محدودیت در مصرف پروتئین های حیوانی و نمک در رژیم غذایی موثر تر از کاهش مصرف کلسیم است در تابستان خطر افزایش سنگ کلیه بیشتر وجود دارد چراکه گرمای هوا و کم نوشیدن آب و عرق کردن وجود دارد برای پیشگیری از این مشکل کافی است که قبل از غذا به اندازه کافی آب بنوشید، سعی کنید نیم ساعت آب فراوان بنوشید و تا یک ساعت بعد از خوردن غذا هم آب نخورید به تدریج بدن شما به این وضعیت خو گرفته و ضمن آنکه معده شما ناراحت نمی شود می توانید به فراوانی آب نوشیده و کلیه های خود را در امان نگه دارید.

از کجا بفهمیم که آب فراوان می نوشیم یا نه؟

در واقع تنها معیار دقیق برای اینکه بدانید آب کافی می نوشید یا نه رنگ پیشاب (ادرار )است اگر رنگ پیشاب تیره است نتیجه می گیریم که بدن به میزان بیشتری به مایعات نیاز دارد و اگر رنگ پیشاب زرد روشن و یا شفاف است نشان دهنده این است که شما مایعات کافی می نوشید همه مایعات از جمله آب، شربت، آب معدنی، عرقیات، آب جو، شراب، ماالشعیر و آبمیوه را می توان نوشید مگر آنکه پزشک نوشیدن برخی از آن ها را با توجه به سنگ کلیه و شرایط بدنی ممنوع کرده باشد در بنا به دلایل نامشخص در ۳۰سال گذشته تعداد افراد مبتلا به سنگ کلیه در امریکا افزایش یافته است در کشور ما ایران نیز گرچه طبق معمول آمار دقیقی وجود ندارد اما به نظر می رسد که وضع مشابهی وجود دارد کارشناسان اثبات کرده اند که می توان ار طریق مصرف خوراکی اکسید منیزیم به همراه ویتامین B6  پیشـگیری کـرد و مصرف این داروها  و نیز  مصرف فسفات  و آنتی بیوتیک  برای درمان تحت نظر پزشک معالج باشد هدف فوری درمان درد و هدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است پیشرفت های پزشکی تا حد بسیار زیادی استرس مداوای سنگ کلیه را کاهش داده است اگر چه بهتر است سعی کنیم تا جایی که ممکن است از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم  همچنین سعی کنید تا میزان کافی آب بنوشید آیا درمانی از این ساده تر وجود دارد ؟

آناتومی سیستم ادراری

کلیه ها

نمای ظاهری

الف) آناتومی: کلیه ها در خلف صفاق، روی دیواره ی خلفی شکم از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری ودر امتداد حاشیه عضلات پسوانی وبه شکل مایل قرار دارند وزن کلیه افراد بالغ ۱۲۰-۱۷۰ گرم و ابعاد آن  ۱۲ سانتیمترطول و۶ سانتیمتر عرض و۵/۲ سانتیمتر ضخامت است. به علت موقعیت کبد کلیه راست پایینتر قرار دارد.

کلیه ها به وسیاه دنده ها، عضلات، فاسیا، چربی دور کلیوی به خوبی محافظت می شوند وکپسول کلیوی هر کلیه را دربر می گیرد. به هنگام دم ویا در وضعیت ایستاده،به طورمتوسط کلیه ها ۴-۵ سانتیمتر نزول می کند . فقدان تحرک کلیه نشانه جاگیری غیر طبیعی آن دارد ودرحالی که تحرک بیش از حد لزوما” پاتولوژیک محسوب نمی شود.

 در برش طولی کلیه متشکل ازکورتکس در لایه خارجی مدولا در وسط وکالیس های داخلی ولگنچه است.

کورتکس ظاهری یکنواخت دارد وقسمت های از آن بین پاپیلاها وفورنیکس ها به سمت لگنچه نفوذ می کند وستون های برتن را می سازد قسمت مدولا از ستون های متعدد تشکیل شده از لوله های متقارب جمع کننده کلیوی، تشکیل یافته که درراس پاپیلاها به درون کالیس های کوچک تخلیه می شوند.(شکل ۱-۱)

ب) ارتباطات:مجتورت کلیه با اعضای داخل صفاقی وعصب گیری خود کار مشترک با این اعضا برخی از علایم مربوطه به سیستم گوارشی را در بیماری های سیستم ادراری-تناسلی، تا حدودی توجیه می کند.

شکل ۱-۱ – آنا تومی سیستم ادراری –تناسلی مردانه .مجرای فوقانی  ومیانی فقط در کار تولید ادرار شرکت دارند..

 بافت شناسی

الف) نفرون:

واحد عملکردی کلیه است.نفرون از لوله هایی تشکیل یافته که هم عملکرد ترشحی و هم عملکرد دفعی دارد.

کلیه حاوی دو ناحیه متمایز قشر خارجی (کورتکس) ومدولای داخلی است. قشر حاوی گلومرول ها وتوبول های پروگزیمال ودیستال،مجاری جمع کننده قشری و مویرگ ها ی مربوط به آنهاست. که به نام راست رگ ها مربوط است.

بخش ترشحی که در کورتکس واقع است متشکل از کورپوسکول کلیوی و قسمت ترشحی لوله های کلیوی است.

بخش دفعی در مدولا واقع است . وکورپوسکول کلیوی متشکل از گلومرول عروقی است، که به داخل کپسول بومن نفوذ می کند و با اپی تلیوم لوله پیچیده پروگزیمال در یک امتداد است.

بخش دفعی لوله کلیوی شامل لوله پیچیده پروگزیمال قوس هنله و لوله پیچیده دیستال است.

بخش دفعی نفرون، لوله جمع کننده نام دارد که درامتداد انتهای دیستال شاخه صعودی لوله پیچیده قرار دارد لوله جمع کننده محتویات خود را از طریق راس پاپیلای هرم به داخل کالیس کوچک می ریزد .پس نفرون حاوی یک گلومرول واجد شریانچه های آوران روا بران، کپسول بومن،توبول پروگزیمال،قوس هنله، توبول دیستالل ومجاری جمع کننده است. واین مجاری به پاپیلاها همگرا می شوند .

شکل ۲-۱  نمایش یک نفرون.هرکلیه حدود یک میلیون نفرون دارد که دو نوع هستند :قشری و جنب مدولایی .نفرون های قشری در قشر کلیه قرارا دارند ؛نفرون های جنب مدولایی در مجاورت مدولا قرار گرفته اند.

ب) بافت محافظتی :

         استرومای کلیه از بافت همبند شل تشکیل می شود وحاوی عروق خونی، مویرگ ها، اعصاب لنفاوی است خون رسانی

الف) شریانی :

 به هر کلیه یک عدد شریان کلیوی که شاخه ازآئورت است ودر حد فاصل لگنچه که در قسمت خلف قرار داردو ورید کلیه وارد ناف کلیه می شود(ناف کلیه:قسمت مقعرآن است که شریان کلیوی وارد آن وورید کلیوی خارج می گردد).

شریان کلیوی به دو شاخه قودامی وخلفی تقسیم می شود شاخه خلفی قسمت میانی وسطح خلفی را وشاخه قدامی مسئول خون رسانی قطب های فوقانی وتحتانی ونیز کل سطح قودامی است. تمام شریان های کلیوی،از شرایین انتهای هستند، وخود شریان های کلیوی به شریان های بین لوبی تبدیل شده که در حد فاصل کورتکس ومدولا به شریان های قوسی تبدیل می شوند واز آنها شاخه های بین لوبولی به سمت کورتکس خارج می شود. شاخه های آوران کلافه ی گلومرولی از این شاخه ها منشاء می گیرند.

ب) وریدی:

وریدهای کلیه به صورت جفت در کنار شرایین قرار دارند. بستر عروق کلیه را معمولا” شریان و ورید کلیوی تشکیل می دهند، ولی عروق فرعی کلیوی نیز شایع هستند وچنانچه حالب را تحت فشار قرار دهند منجربه هیدرونفروز می گردند.

عصب رسانی: اعصاب کلیوی برخاسته ازشبکه عصبی، کلیه در سرتاسر پارانشیم کلیه،عروق کلیوی را همراهی می کند.

لنفاتیک ها:لنف عروق لنفاوی کلیه به گرم های لنفاوی کمری می ریزد.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.