مقاله سیره ی اخلاقی پیامبر اسلام(ص) در ابعاد فردی و اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیره ی اخلاقی پیامبر اسلام(ص) در ابعاد فردی و اجتماعی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله سیره ی اخلاقی پیامبر اسلام(ص) در ابعاد فردی و اجتماعی    نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بخش اول:تعاریف و کلیات ۱
فصل اول: طرح تحقیق ۲
(الف) تعریف و تبیین موضوع ۲
(ب) سوالات تحقیق ۲
(ج) فرضیه های تحقیق ۲
(د) اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
(ه) پیشینه ی تحقیق ۳
(و) قلمرو و دامنه ی تحقیق ۳
(ط)روش تحقیق ۴
(ی) واژگان کلیدی ۴
۱- سیره ۴
۲- خلق ۴
فصل دوم: مبانی و مفاهیم ۵
(الف) تعاریف مفاهیم و اصطلا حات کلیدی ۵
۱ . سیره ۵
۱-۱تعریف لغوی ۵
۲-۱تعریف اصطلاحی ۵
۲٫ خلق ۵
۱-۲ تعریف لغوی ۵
۲- ۲تعریف اصطلاحی ۶
(ب) جایگاه اخلاق ۶

بخش دوم:اخلاق فردی ۹
فصل اوّل: فضائل و سجایای اخلاقی ۱۰
(الف) توکل ۱۰
(ب) راستگویی ۱۲
(ج) حیاء و سکوت ۱۴
(د) زهد ۱۶
(ه) شرح صدر و استقامت ۱۹
فصل دوم:عملی و رفتاری ۲۳
(الف) عبادی ۲۳
۱٫ نماز ۲۳
۲٫ روزه ۲۵
۳٫ قرآن ۲۶
۴٫ دعا ۲۹
۵٫ ذکر ۳۱
۶٫ وضو و غسل ۳۱
(ب) بهداشتی ۳۳
۱٫ آراستگی و نظافت ۳۳
۲٫ مسواک کردن ۳۶
۳٫ ناخن گرفتن ۳۸
۴٫ عطر زدن ۳۹
(ج)در رابطه با نیازهای اساسی ۴۰
۱٫ لباس ۴۰
۲٫ خوراک ۴۲
۳٫ خواب ۴۷
۴٫ مسکن ۴۹

بخش سوم:اخلاق اجتماعی ۵۱
فصل اول: ازدواج و امور خانوادگی ۵۲
(الف) ازدواج در منظر حضرت رسول(ص) ۵۲
(ب) رفتار حضرت با زنان خویش و دیگر زنان ۵۴
(ج) رفتار پیامبر(ص) با کودکان ۵۸
(د) همسایه داری ۶۲
فصل دوم: مردم داری ۶۴
(الف) حسن خلق با مردم ۶۴
(ب) تواضع حضرت و ویژگی های مجلس او ۶۷
(ج) انفاق ۷۰
(د) مشورت ۷۳
(ه) گذشت و مدارا ۷۴
(و) وفای به عهد ۷۵
(ط) آداب عیادت و وفات ۷۶
فصل سوم: نظامی ۷۸
(الف) شجاعت حضرت و برخی تدابیر نظامی ایشان ۷۸
(ب) رفتار ایشان با مخالفان ۸۱
۱- با مشرکان و کافران و اشرار ۸۳
۲- با منافقان ۸۶
۳- با افراد پشیمان ۸۹
۴- با اسراء ۹۰
(ج) پیامبر(ص) و رزمندگان ۹۱
(د) برخی تدابیر امنیتی ایشان ۹۲
۱- دردفاع ۹۲
۲- در پذیرش صلح ۹۲
۳- درامان دادن به دشمن ۹۳
نتیجه گیری ۹۴
فهرست منابع ۹۵
فهرست منابع مطالعاتی ۹۷

 

فهرست منابع

• قرآن مجید ، ترجمه آیه الله مشکینی، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۸۶٫
• نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی ، قم ، قدس، ۱۳۸۳٫
۱- احمدی ، حبیب الله ، رسول الله (ص) الگوی زندگی ، قم ، بی نا ، ۱۳۷۷٫
۲- بابویه قمی ، محمد (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضا (ع)، ج۲، ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری، بی جا، نشر صدوق، ۱۳۷۳٫
۳- جباران ، محمد رضا ، درسنامه ی علم اخلاق (۱) ، تهران ، سنابل ، ۱۳۸۴٫
۴- حکیم ، محمد تقی ، پیام پیامبر ، بی جا ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۷۴
۵- رازی ، فخرالدین ، تفسیر کبیر ، ج۱۵و۱۶ ، تهران ، دارالکتب اسلامیه ،بی تا.
۶- راغب اصفهانی ، حسین ، مفردات الفاظ قرآن، ج۱و۲ ، ترجمه و تحقیق از . دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی ، تهران ، انتشارات مرتضوی ،۱۳۸۳٫
۷- سهروردی ، شهاب الدین ، عوارف المعارف ،ج۴، ترجمه ابو منصور بن عبد . المؤمن اصفهانی ، به اهتمام انصاری ، تهران ، شرکت انتشارات علمی و . فرهنگی ،۱۳۸۶٫
۸- شیرازی ،رضا ، بوی گل محمدی (گزیده هایی از سنن النبی علامه طباطبایی) . ،تهران ، پیام غدیر ،۱۳۸۵٫
۹- صادقی اردستانی ، احمد ، پیام های پیامبر (ص) آموزه های زندگی ساز ، . تهران، هستی نما ، ۱۳۸۵٫
۱۰- طباطبایی ، محمد حسین ، سنن النبی ، ترجمه و تحقیق : محمد هادی فقهی . ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، ۱۳۷۵٫
۱۱- طبرسی ، حسن بن فضل ، مکارم الاخلاق فارسی- عربی ، ترجمه سید ابراهیم . میر باقری ، تهران ، فراهانی ، ۱۳۸۱٫
۱۲- _____، مجمع البیان ، ترجمه و تحقیق و نگارش : علی کرمی ، بی جا ، . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰٫
۱۳- حرّ عاملی ، محمد ، وسایل الشیعه ،تهران ، دارالکتب اسلامیه ،۱۴۰۲ق.
۱۴- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، (دوره سه جلدی ، ج۲)، تهران ،مؤسسه . انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۴٫
۱۵- قرائتی ،محسن ، سیره پیامبر اکرم (ص) با نگاهی به قرآن کریم ،تهران ،مرکز . فرهنگی درس هایی از قرآن ،۱۳۸۵٫
۱۶- قرشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ج۳و۴ ،تهران ،دارالکتب اسلامیه ، ۱۳۸۴٫
۱۷- قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، بی جا ،بی نا،۱۳۴۵٫
۱۸- _______ ،سفینه البحار ،ج۱و۲ ،بی جا ، انتشارات کتابخانه سنائی ،بی تا.
۱۹-کریمشاهی بیگدلی ، حسین ، خلق عظیم در پیامبر اعظم (ص) از نگاه قرآن و . نهج البلاغه، قم، انتشارات لاهوتیان، ۱۳۸۵٫
۲۰- کریمی ، رضا ، خصائص الرسول الاعظم(ص) ،قم ،نسیم حیات ،۱۳۸۵٫
۲۱- مجلسی ، محمد باقر ، حلیه المتقین ، تهران ، مطبوعاتی حسینی ،۱۳۷۴٫
۲۲- ________ ، بحار الانوار ، تهران ،دارالکتب اسلامیه ،بی تا.
۲۳- مکارم شیرازی ، ناصر و همکاران ، تفسیر نمونه ، ،تهران ،دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۵٫
۲۴- معلوف، لوئیس، المنجمد (عربی به فارسی ) ترجمه محمد بندر ریگی، تهران، انتشارات ایران،۱۳۸۲٫
۲۵- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، (دوره ۶ جلدی متوسط ج۱ ) ، تهران . مؤسسه انتشارات امیر کبیر ،۱۳۷۵٫
۲۶- موسوی گرمارودی ، ابوالفضل ، سیمای آفتاب ، قم ، دفتر نشرالهادی ، ۱۳۷۷٫
۲۷- مهدوی کنی ، محمد رضا ، نقطه های آغاز در اخلاق عملی ، تهران ، دفتر نشر . فرهنگ اسلامی ،۱۳۸۲٫

 فهرست منابع مطالعاتی

۱- اکبری ، محمود ، اخلاق (۱)، قم ، نشر دانش حوزه ، ۱۳۸۲٫
۲- العقاد ، عباس محمود ، راه محمد (ص) ، ترجمه دکتر اسد الله مبشّری ، تهران ، سازمان کتاب های جیبی ، ۱۳۴۱٫
۳- بابویه قمی ، محمد (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه ، ج ۱و۳و۴ ، دارالکتب اسلامیه ، بی تا.
۴- _______،امالی شیخ صدوق ، بی جا ، مرکز چاپ ونشر مؤسسه بعثت ، ۱۴۱۷ ق.
۵- _______، خصال شیخ صدوق ،ج۱ و۲، ترجمه آیة الله محمد باقر کمره ای ،تهران ،انتشارات کتابچی ، ۱۳۷۴٫
۶- جویباری ، محمود ، سرگذشت های پیامبر و کودکان و کودکی پیامبر ، قم ، انتشارات امّ ابیها ، ۱۳۷۹٫
۷- حرانی ، حسن ، تحف العقول عن آل الرسول ، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات ،۱۳۸۹ ه ق.
۸- خوارزمی ، محمد (ابو حامد غزالی )، احیاء علوم الدین ، به کوشش حسین خدیو جم، بی جا، انتشارات بنیاد فرهنگی ایران، ۱۳۸۵٫
۹- دوانی ، علی ، پیامبر اسلام (ص) از نظر دانشمندان شرق و غرب ، قم ، . انتشارات پیام اسلام ،بی تا.
۱۰- سروی مازندرانی ، محمد ( ابن شهر آشوب) ، مناقب آل ابی طالب ، ج۱و۳ ، . تحقیق و فهرست ، د. یوسف البقاعی ،بی جا ، انتشارات ذوی القربی ، ۱۳۷۹٫
۱۱- شوشتری ، محمد تقی ، مستدرک اخبار الدخیله ، ج۳ و۴، تهران ، کتابخانه . صدوق،۱۳۵۹٫
۱۲- شیخو ، محمد امین ، حقیقت حضرت محمد(ص) و قرن بیستم ، تحقیق و . تنظیم عبدالقادر مشهور به ایرانی ، بیجا ،انتشارات ذوی القربی ،۱۳۸۱٫
۱۳- طباطبایی ، محمد حسین ، تفسیر المیزان، ج ۶ و ۹، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، بی جا، نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۷٫
۱۴- فلسفی ، محمد تقی ، گفتار فلسفی ، بزرگسال وجوان از نظر افکار و تمایلات ، . ج۱و۲ ، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی ، ۱۳۵۲٫
۱۵- فیض کاشانی ، محسن ، اسرار نماز ، تهران، انتشارات فراهانی ،۱۳۷۷٫
۱۶- قمی ، عباس ، منتهی المال ؛ تاریخ چهارده معصوم ، ج۱ ، تحقیق صادق حسن . زاده ، قم ، انتشارات مؤمنین ،۱۳۷۹٫
۱۷- کرمی ، علی، برگردانی تازه از نهج الفصاحه (پرتویی از پیام پیامبر) قم ، انتشارات حلم ، ۱۳۸۵٫
۱۸- کلینی ، محمد ، اصول کافی ،ج۱ ، با ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی ، تهران ،دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ، ۱۳۴۸ه ق.
۱۹- ________________ ،ج۲ ،تهران ، دارالکتب اسلامیه ، ۱۳۸۸٫
۲۰- ________________ ، ج۳ ،به قلم سید جواد مصطفوی ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ،بی تا.
۲۱- ________________ ،ج۴ ، با ترجمه و شرح سید هاشم رسولی ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، ۱۳۸۶ ه ق
۲۲- ________ ، فروع کافی، ج۶٫ تهران ، مؤسسه دارالکتب اسلامیه ،۱۳۷۹ه ق .
۲۳- ________ ، روضه کافی، ج۱ ، به قلم محمد باقر کمره ای ، تهران ،دارالکتب اسلامیه ،۱۳۸۲ه ق.
۲۴- ________ ،کتب اربعه ، (کافی ، من لا یحضر الفقیه ، تهذیب الاحکام . ،استبصار )ج۱ ، تنظیم صادق برزگر بفرویی ، قم ، انصاریان ، ۱۳۸۲٫
۲۵- گیرگیو ، کونستان ویژ ریل ، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، ترجمه ذبیح الله منصوری ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ،۱۳۵۴٫
۲۶- مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه ، معرفت دینی ، بی جا ، اداره. . آموزشهای عقیدتی – سیاسی ولی فقیه در سپاه ، ۱۳۸۱٫
۲۷- مطهری ،مرتضی ،سیری در سیره ی نبوی ،تهران ، صدرا ،۱۳۸۵٫
۲۸- محدّثی ،جواد ،پیامبر اعظم (ص) (درس هایی از نهج البلاغه۹) ،مشهد ، بنیاد . پژوهش های اسلامی ، ۱۳۸۵٫
۲۹- موسوی خمینی ،روح الله ، سیره رسول الله (ص) و آرمان های انبیاء از دیدگاه . امام خمینی ، تهیه و تنظیم : رسول سعادتمند ، قم ، انتشارات تسنیم ، ۱۳۸۵٫
۳۰- میر عرب ، فرج الله ، با محمد ، نگاهی به اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر . اعظم(ص) ، قم ، نشر جمال ، ۱۳۸۵٫
۳۱- همدانی ، اسحق ، سیرت رسول الله (مشهور به سیرت النبی)، ج۱و۲، ترجمه . دکتر اصغر مهدوی ، تهران ،۱۳۷۷٫
۳۲- هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق ، نگرشی کوتاه به زندگی پیامبر اسلام (ص) ،قم ، انتشارات در راه حق ،۱۳۸۰٫

 

چکیده:

      سیره اخلاقی حضرت محمد مصطفی(ص) که حاکی از روش و منش ثابت نفسانی آن حضرت است برترین الگو در تمام ابعاد فردی و اجتماعی برای همه ی نسل ها و عصرهاست.

       ایشان در زمینه فردی دارای اخلاق والا و برجسته ای بودند؛ دارای صفاتی چون توکّل ،زهد،شرح صدر و در زمینه های عبادی؛ مانند نماز و روزه و تلاوت قرآن مصداق یک بنده ی واقعی و در زمینه های بهداشتی چون آراستگی و نظافت زبانزد خاص و عام بودند.در رابطه با نیازهای اساسی چون خواب و خوراک همیشه معتدل رفتار نموده و در مواردی که استفاده نمودن حتّی به حدّ معمول هم برایشان مقدور نبود به حداقل ممکن اکتفا نموده و قانع بودند.

      و امّا راجع به اخلاق اجتماعی آن حضرت چه در امور خانوادگی ، چه در امور نظامی و چه در امور دیگر همواره ایشان به وفای به عهد،حسن خلق با مردم ،گذشت و مدارا و تواضع ملتزم بودند.

فصل اول: طرح تحقیق:

(الف) تعریف و تبیین موضوع:

      در جهان امروز با پیشرفت علم و صنعت به نظر می رسد اخلاق گامی به عقب می نهد. انسان ها هم از کمبود اخلاق رنج می برند. هر کسی می داند که اخلاق مفید است و به آن نیاز دارد اما بنا بر قاعده ی همرنگ جماعت شدن کار خاصی انجام نمی دهد . اما ما مسلمانان شخصیتی را داریم که برترین مردم و عصاره ی عالم خلقت و هدف آفرینش است. پس در این دنیای مادیات و فاقد اخلاق  نوشیدن جرعه ای از زلال معارف اخلاقیات آن حضرت ،ما تشنه کامان را سیراب نموده و به سر منزل مقصود می رساند.

      موضوع تحقیق پایانی اینجانب هم درباره ی سیره اخلاقی پیامبر اسلام (ص) است. موضوعی که بیانگر اخلاق فردی مانند زهد و توکل و اخلاق  اجتماعی از قبیل اخلاق نظامی و خانوادگی و مردم داری آن حضرت می باشد.

(ب) سؤالات تحقیق:

۱- اخلاق فردی پیامبر (ص) چگونه بوده است؟

۲- اخلاق اجتماعی پیامبر (ص) چگونه بوده است؟

(ج) فرضیه های تحقیق:

۱- اخلاق فردی پیامبر (ص) شامل خصوصیاتی چون توکل و زهد بوده است.

۲- پیامبر (ص) در همه ی موارد همواره بر حسن خلق با مردم، مدارا و تواضع ملتزم بودند.

(د) اهمیت و ضرورت تحقیق:

      ما به عنوان یک فرد مسلمان قطعاً باید با سیره ی پیامبرمان آشنا باشیم،تا آن را به عنوان الگو و اسوه در زندگی مدّ نظر قرار داده و از آن پیروی کنیم سیره شخصی که مصداق (لَولاک َ لَما خَلقت اَلافلاک)[۱] است و تمام خوبی ها را یکجا دارد. و در این عصر برهنگی فرهنگی و مالامال گناه و جنایت و تهی از اخلاق چه کسی جز خاتم انبیاء و پیامبر آخر الزمان می تواند الگو و اسوه ی ما بوده و ما را از منجلاب گناهان و آلودگی ها برهاند. چرا که خواه ناخواه الگو ها بر افراد تاثیر می گذارند و اگر ما یک الگوی خوب و مناسب را معرّفی نکنیم افراد به خصوص جوانان و نوجوانان به سوی الگو ها ی مخرّب کشیده می شوند. از آنجایی که این دوران را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند و جهان را دهکده ی جهانی،همه ی مکاتب و تمدن ها با انواع تبلیغات سعی در تاثیر گذاری بر دیگر افراد و جلب آنان به سوی خویش دارند، لذا هرچه که ازاخلاق پیامبر(ص)  نوشته وگفته شود بازجای آن دارد تا با قلم های متفاوت مناسب هرفکر ومکتب به معرّفی ابعاد مختلف سیره ی پیامبر اکرم (ص)به خصوص سیره ی اخلاقی ایشان که جهان تشنه ی آن است بپردازیم.

 (ه)پیشینه ی تحقیق:

         از دیر باز تاکنون راجع به سیره ی اخلاقی  پیامبر اکرم(ص)در کتاب ها ی متعددی مطالبی نگاشته شده است؛حال یا در کتاب ها یی که به صورت عام به این موضوع پرداخته اند مانند کتاب منتهی الامال نوشته ی شیخ عباس قمی و کتاب بحارالانوار نوشته ی علامه مجلسی و یا در کتابهایی که به صورت خاص به این موضوع پرداخته اندمثل کتاب خصائص الرسول الاعظم (ص) نوشته ی رضاکریمی و کتاب سیره ی رسول اکرم نوشته محسن قرائتی ونیز کتاب ارزشمند سنن النبی نوشته ی علامه طباطبائی .ولیکن با وجود اینکه در پاره ای از موارد خوب و معتبر هم بوده اند ولی یا خیلی پراکنده گویی شده یا خیلی کم به آن پرداخته اند. سعی من بر آن بوده تا آن را به صورت منسجم تر با یک نگاه تازه و دسته بندی متفاوت  به خوانندگان ارائه نمایم. امید است که راهگشا و مفید باشد.

 (و) قلمرو و دامنه تحقیق:

        دامنه ی تحقیق محدود به آیات و روایات می باشد که ابعاد فردی و اجتماعی سیره ی اخلاقی پیامبر (ص) را بررسی نموده و البته در مورد اخلاق   فردی به بررسی فضایل اخلاقی ایشان همچون توکل و زهد و شرح  صدر و در بعد اخلاق اجتماعی به اخلاق ایشان در امور خانوادگی مثل رفتار با زنان و همچنین اخلاق نظامی آن حضرت مانند چگونگی برخورد با اسیران و یا منافقان و مشرکان خواهم پرداخت.

       ( ولی از آنجایی که این تحقیق تاریخی محسوب می شود وجود کتاب های دسته اول و معتبر بسیار حائز اهمیت است. با وجود مراجعه کردن به کتابخانه های منزل، مدرسه ، شهر و شهرستان علاوه بر کتاب ها یی که استاد راهنما لطف کردند باز هم در برخی موارد به علت نبود یا کمبود برخی کتاب ها به خصوص کتابهای دسته اول و البته وجود برخی مشکلات و موانع دیگر مرا از نگارش تحقیقی بهتر باز داشت).

(ط) روش تحقیق:

        از آنجایی که موضوع این پایان نامه تاریخی توصیفی محسوب می شود لذا روش تحقیق کتاب خانه ای به شیوه ی توصیفی و در مواردی تحلیلی را برگزیده ام ولیکن تمام سعی ام بر آن بوده تا در عین حال از کتاب های متنوع دسته اول و معتبر استفاده نمایم . کتاب هایی همچون بحار الانوار و سنن النبی و در مواردی هم که از کتاب های دسته دوم و … استفاده نمودم سعی کردم معتبر باشد؛ مانند کتاب خصائص الرسول الاعظم (ص) که وقتی چندین حدیث آن را به کتاب هایی که در پاورقی ذکر شده بود ، ارجاع دادم ، مشاهده نمودم که هماهنگ و صحیح است.[۱] . مضمون این جمله در حدیث کساء آمده است. ر.ک به: عباس قمی، مفاتیح الجنان، بی جا، بی نا، ۱۳۴۵، ص ۱۰۸۵٫

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اخلاق و فرهنگ آفرینی
 • مقاله زندگینامه پیامبر (ص)
 • مقاله اخلاق و عرفان اسلامى
 • تحقیق تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص ) قبل و بعد از بعثت
 • مقاله اخلاق پیامبر اعظم (ص)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.