مقاله سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اکنون


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اکنون  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اکنون  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار ۴
چکیده ۶
مقدمه ۷
جهان آگاهی ۱۲
عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی ۱۵
نگرش به انسان و طبیعت در نگارگری ایرانی ۲۱
نگارگری ایران میراث گذشتگان ۳۱
مکاتب عباسی و سلجوقی ۳۳
مکتب مغول ۳۸
مکاتب شیراز ،‌‌ جلایری و تیموری ۴۴
مکتب هرات ۴۷
مینیاتور ایران در دوران صفویه ۵۰
تعامل و تجلی مذهب و عرفان در پیکره انسان ۵۵
هنر دینی ۶۰
سیر تصوف در ادبیات و هنر ایران ۶۳
سیر عرفان در ادبیات ایران : ۶۸
هم زیستی عرفان و تصوف در نگارگری و سخنوری ۷۳
نگارگری ایرانی ۸۱
هنر نگارگری قرون هفتم و هشتم هجری ۸۲
نتیجه ۸۵
فهرست منابع و مآخذ ۸۹

 فهرست منابع و مآخذ :

۱٫ آرام، احمد، علم در اسلام، تهران : انتشارات سروش، ( ۱۳۶۶ ) .
۲٫ اتینگهاوزن، ریچارد و احسان یارشاطر، اوجهای درخشان هنر ایران، ترجمه: روئین پاکباز و هرمز عبدالهی، تهران : انتشارات آگاه، ( ۱۳۷۹ ).
۳٫ بورکهات، تیتوس، هنر اسلامی‌( زبان و بیان )، تهران: انتشارات سروش، (۱۳۶۵ )‌.
۴٫ تاجبخش، احمد، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویه، شیراز: نوید شیراز، ( ۱۳۸۱ )‌.
۵٫ پوپ، آرتواپهام، آشنایی با مینیاتور های ایران ( بررسی و تحقیق در مورد ریشه های هنر مینیاتور و مکتبهای مختلف آن )، ترجمه:‌ حسینی نیر، تهران : انتشارات بهاره ( ۱۳۶۹ ).
۶٫ تالبوت رایس، دیوید، هنر اسلامی‌، تهران: انتشارات علمی‌و فرهنگی، (۱۳۷۵).
۷٫ تجویدی، اکبر، نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، تهران :‌ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، ( ۱۳۷۵ ).
۸٫ حاتم، غلامعلی، نگارگری ایرانی (شاهنامه نگاری ـ مجموعه سخنرانیها)، تهران: انتشارات انجمن هنرهای تجسمی‌، ( ۱۲۶۷ ).
۹٫ حلیمی‌، محمد حسین، اصول و مبانی هنرهای تجسمی‌، تهران: انتشارات احیاء کتاب، (‌۱۳۸۱ ) .
۱۰٫ رهنورد، زهرا، حکمت هنر اسلامی‌، تهران :‌ انتشارات سمت، ( ۱۳۷۸ ).
۱۱٫ سپهری، سهراب، اتاق آبی به همراه سه مقاله دیگر، تهران: انتشارات سروش، (۱۳۶۹ ).
۱۲٫ شریعتی، علی، هنر (مجموعه آثار ۳۲ )، تهران : انتشارات چاپ پخش، (۱۳۷۹).
۱۳٫ شوان، فرید هوف، مطالعاتی در هنر دینی، تهران: چاپخانه مکه، جلد۱، (۱۳۴۹).
۱۴٫ ضیاپور، جلیل، آشنایی با رنگ آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن ترین زمان تا دوره صفویه، تهران: انتشارات وزات فرهنگ و هنر، ( ۱۳۵۳).
۱۵٫ عکاشه، ثروت، نگارگری اسلامی‌، ترجمه : غلامرضا تهامی‌، تهران :‌ سازمان تبلیغات اسلامی‌( حوزه هنری )، ( ۱۳۸۰).
۱۶٫ کروچه، بندتو، کلیات زیبا شناسی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (۱۳۴۴)‌.
۱۷٫ کن بای، شیلار، نقاشی ایران، ترجمه مهدی حسینی، تهران: دانشگاه هنر، (۱۳۷۸ ).
۱۸٫ کونل، ارنست، هنر اسلامی‌، ترجمه : هوشنگ طاهری، تهران : انتشارات توس، ( ۱۳۶۸ )‌.
۱۹٫ گری بازیل، نگاهی به نگارگری در ایران، ترجمه : فیروز شیروان لو، تهران : انتشارات توس، (۲۵۳۵) .
۲۰٫ محمدحسن، زکی، تاریخ نقاشی در ایران، ترجمه : ابوالقاسم سحاب، تهران : انتشارات سحاب کتاب، ( ۱۳۷۲ ).
۲۱٫ محمدحسین، زکی، هنر ایران، تهران: انتشارات صدای معاصر، ( ۱۳۷۷ ).
۲۲٫ مددپور، محمد و تجدد دین زدایی در فرهنگ و هنر منور الفکری، تهران : سالکان، ( ۱۳۷۲ ).
۲۳٫ مددپور، محمد، حکمت معنوی و ساخت هنر، تهران :‌ انتشارات حوزه هنری، (۱۳۷۱ ).
۲۴٫ ویلسن. ج . کریستی، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریار، تهران : انتشارات فرهنگسرا، ( ۱۳۱۷ ).
۲۵٫ نصر، سید حسین، نظر متفکران اسلامی‌درباره طبیعت ( خلاصه ای از آراء اخوان الصفار بیرونی و ابن سینا راجع به جهان ) تهران:‌‌ انتشارات دهخدا، (۱۳۴۵).
۲۶٫ نفیسی، شهین دخت، نگارگری ایرانی ( شاهنامه نگاری – مجموعه سخنرانیها )، تهران : انتشارات انجمن هنرهای تجسمی، ( ۱۳۶۷ ).

فهرست مجلات و جراید :
۱٫ ادیب برومند، عبدالهی ، اثر شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی و روح و فکر ایرانی، ماهنامه مردم و هنر، شماره ۱۵۳– ۱۵۴ ، تیر و مرداد، ۱۳۵۴ .
۲٫ بینیون لورنس، کیفیت زیبایی در نقاشیهای ایران، ترجمه : نوشین دخت نفیسی، ماهنامه و مردم شماره ۳۵، شهریور ، ۱۳۴۴ .
۳٫ تیمایی فریدون، انعکاس یک انگیزه یا احساس ناخودآگاهانه در صفحه مینیاتور، هفت تیر، شماره ۴، ۱۳۴۸ .
۴٫ ده بزرگی، غلامحسین، اشاره ای به اسطوره های مذهبی در دیوان صائب تبریزی، ماهنامه هنر و مردم سال شانزدهم، شماره ۱۸۲، آذر ، ۲۵۳۶ .
۵٫ زرین کوب، عبدالحسین، تصوف و ایران باستانی و ماهنامه هنر و مردم، سالن شانزدهم، شماره ۱۸۶، فروردین ، ۲۵۳۷ .
۶٫ سجادی سید جعفر، تجلی عرفان و تصوف در ادب پارسی، ماهنامه هنر و مردم ، شماره ۱۳۱، شهریور ۱۳۵۲٫
۷٫ سجادی، سید جعفر، تصوف و عرفان در ادبیات ایران، ماهنامه هنر و مردم، شماره ۱۳۲، مهر ، ۱۳۵۲ . ‌
۸٫ فرشچیان، محمود، نقاشی ایران (مینیاتور)، هفت هنر، شماره ۱،‌ ۱۳۴۸ .
۹٫ محجوب ، محمد جعفر، فرهنگ عامه و زندگی، ماهنامه هنر و مردم، سال شانزدهم، شماره ۸۴ – ۸۵ ،‌ بهمن و اسفند ، ۲۵۳۶ .
۱۰٫ نصر، سید حسین، عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور، ایران، مجله باستان شناسی و هنر ایران، دوره ۱، زمستان ،‌ ۱۳۴۷ .
۱۱٫ ورجاوند، پرویز، سیری در هنر ایران و دیگر سرزمینهای اسلامی‌، هنر و مردم دوره ۱۰، شماره ۱۱۷، تیر، ۱۳۵۱ .

 

چکیده:

شروع نقاشی ایران را می توان در نقاشیهای دیواری ادوار پیش ازتاریخ بویژه دوران پارتیان و ساسانیان جستجو کرد. هنر پارتیان و ساسانیان در ادامه با نقوش کتابهای مانویان پیوند می خورد و این نقاشیها در دوران بعدی, مینیاتور ایران را تشکیل می دهند.

تفکر و اندیشه عرفانی واسلامی ازطریق نفوذ در ادبیات به نقاشی نیز وارد می شود, این اندیشه ها ازدیرباز در ایران باستان ریشه داشته است. استفاده از نمادها و سمبل ها و پرهیز از هر نوع طبیعت گرایی تلاشی بوده است برای ساختن دنیای خیالی و مثالی و نمایشی از اندیشه های الهی.

رساله حاضر پژوهشی است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجری وتاثیر اندیشه های آنان درتصویر انسان و طبیعت در نقاشیهای مینیاتور.

البته عوامل دیگری از جمله نظام حاکم و عوامل محیطی نیز تاثیری در نحوه ترسیم این نقاشیها داشته است.

در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین عرفان و مذهب وتاثیر آن بر روی هنر, ایجادهنر دینی و نگرش عارفانه هنرمندان نگارگر وتاثیر این نگرش بر روی انسان و طبیعت و نحوه ارتباطی که بین این دو درتصاویر برقرار شده است مورد بررسی قرار بگیرد.

  مقدمه:

          نقاشی ایران از جمله هنرهای طراز اول آسیاست. این هنردارای معیارها و ضوابط سنتی مشترک با نقاشی هندی، چینی و ژاپنی است ولی در حدود حجم خود خصوصیاتی خاص و بی همتا دارد.

مرزبندی ها و محدودیتهای آن روشن و بارز است، لیکن درست به موجب همین مرزبندیها و محدودیتها، اهداف و مقاصد خویش را با انسجامی‌ویژه ، پی جویی کرده است. اصولاَ هنر تصویری را در ایران محدود به نگارگری می‌دانند مخصوصاَ نگاره هایی که برای نسخ خطی تدارک دیده شده اند. از آنجا که بخش اعظم دیوارنگاره ها محو شده اند اما هنوز هم این نگاره ها میزانی برای سنجش و ارزیابی است.

نقاشی دیواری از همان ادوار پیشین، برای تزئین کاخها به کار رفته است، این مطلب از منابع ادبی و ازقطعات بازمانده و مکشوفه ازروزگاران قبل از تاریخ و قبل از اسلام معلوم می‌شود. نقاشی های دیواری که خارج از مرزهای واقعی سیاسی ایران، ولی در حوزه فرهنگی آن قرار دارد، هنر تصویری دوران قبل از اسلام را تشکیل می‌دهد. قبل از سده دوم وسوم هجری نمونه ای از آثار نگارگری ایران به دست نیامده است. و فقط قطعاتی از کتابهای مانویان مکشوفه در تورفان موجود است از این رو  وقفه ای حدود سه قرن در تاریخ نگارگری ایران به وجود آمده که اطلاعاتی در خصوص آن در دست نیست. بنابر، این پی جویی تاریخ هنر نگارگری ایران است که در قرن دهم پس از نفوذ غرب نقاشی ایرانی به آرامی‌از سنت گذشته فاصله می‌گیرد و در قرون بعدی بی توجه به هنراصیل نگارگری حرکتی نورا آغاز می‌کند.

نگارگری ایرانی مانند هر هنر دیگر ایرانی، از تفکر و اندیشه اسلامی‌و عرفانی بی بهره نیست، اندیشه های عرفانی در تار و پود هنر نگارگری نیز ریشه یافته اند و این مرهون نفوذ عرفان در ادبیات داستانی و حماسی می‌باشد. هنگامی‌که هنرمند نگارگر به تصویر داستان های حماسی و گاه عاشقانه می‌پردازد از این اندیشه ها غافل نبوده و با جهان بینی خیالی و ماورایی خویش را به تصویر می‌کشد.

بررسی وآشنایی با جهان بینی و نوع نگرش هنرمندان نگارگر و تفکر آنان که موجب ایجاد آثاری جاودانه شده است از اهداف این پژوهش می‌باشد که در این راستا ارتباطی که نگارگر بین انسان و طبیعت در طی قرن چهارم برقرار کرده است و انسانی که در این نگاره ها ازقرنی به قرن دیگر، دچار تحول و تکامل شده است،  علاوه بر خصوصیات ظاهری، از لحاظ معنایی نیز رشد قابل توجهی یافته که در این پژوهش مورد توجه بوده است.

البته نمی‌توان در این میان از نقش حکام و افراد متنفذی که با حمایت یا عدم حمایت از هنرمندان، موجبات رشد و شکوفایی را برای این قشر از جامعه ایجاد می‌کردند یا مانع از ادامه پیشرفتشان می‌شده اند نادیده گرفت. پیش زمینه‌های تحقیقی در این مورد محدود و انگشت شمار بوده است و بیشتر به تحول و خصوصیات ظاهری انسان یا طبیعت بطور مجزا پرداخته است از جمله رنگ آمیزی های طبیعت و یا نقوشی که از ممالک دیگر به هنر طبیعت پردازی ایران وارد شده است و یا نوع پوشش و جامه ها و یا مسائلی از این قبیل.

پژوهش حاضر براساس فرضیات زیر انجام شده است:

–    اول اینکه، در بسیاری از موارد در یک نگاره اهمیت انسان و طبیعت و نحوه نگاه به این دو ازاهمیت یکسانی برخوردار بوده که البته گاهی نگارگر یکی را بر دیگری ترجیح می‌داده است.

–    براساس تحول فکری و اعتقادات هنرمند جایگاه طبیعت یا انسان تعیین ومشخص می‌شود، گاهی طبیعت در پس زمینه تصویر، بی توجه باقی مانده، گاهی پویا و شکوفا ترسیم می‌شود گویی نقشی خیالی است ازبهشت.

–     گاهی انسان برتر از طبیعت است و تمام توجه به اوست و گاهی مانند نقشی از گل و گیاه در میان طبیعت جای می‌گیرد و به همان اندازه که درختی  پرشکوفه جلب نظر می‌کند او هم خود نمایی می‌کند.

–         پژوهش حاضر شامل پنج فصل می‌باشد.

فصل اول

اشاره بر جهان شناسی و درک ارتباط میان جهان و مبدا داشته و اینکه هنرمند نگارگر چگونه از صورت خیالی تعالی پیدا کرده و می‌تواند به ساحت متعالی عالم قدس قدم گذاشته و با خلق اثر خود، بیننده را از این افق حیات و وجود مادی به مرتبه ای متعالی، یعنی جهانی مافوق این جهان جسمانی برساند.

فصل دوم

مروری است بر پیدایش و آغاز نگارگری در ادوار مختلف و بررسی آثار و عوامل محیطی و اجتماعی بر این هنر و نفوذ و تاثیر پذیری از ملل دیگر.

فصل سوم

از تجلی مذهب وعرفان در ذات انسان وپیدایش هنر مقدس و نیز سیر تصوف در هنر و هم زیستی عرفان و تصوف در نگارگری و سخنوری فرازهایی دارد.

فصل چهارم

به بررسی تاثیر عوامل طبیعی در نگارگری دوره ساسانی و بیان این مطلب که به علت عدم دسترسی به آثار نگارگری قرون اولیه اسلام در ایران، امکان تحقیق و بررسی دقیق آثار این دوران میسر نمی‌باشد، می‌پردازد. از دیگر نکات این فصل بررسی آثار مکتوب قرون پنجم تا هشتم هجری از جمله پژوهش بر مینیاتور های سلجوقی یامکتب بغداد و نیز مینیاتورهای ایلخانیان وافزایش اهمیت نقش انسان نسبت به طبیعت، تاثیر هنرخاور دور بر نقاشی های این دوران، بیان پیشرفت فن تصویر سازی در قرون هشتم توسط جلایریان. معرفی برخی آثار این دوران و توضیحات مربوط به آثار مذکور و درنهایت نگاه انتزاعی هنرمندان این دوران به انسان و طبیعت.

فصل پنجم

نگارگری سده های نهم و دهم هجری را تحلیل نموده و به بررسی اجمالی سه مکتب سده نهم یعنی مکاتب شیراز، هرات و تیموری و مشخصات این سبکها می‌پردازد. هم چنین به بیان تغییر موضوعات نقاشی این دوران و ابداعات پدید آمده در نیمه دوم سده نهم هجری ازجمله صحنه هایی نظیر چوپانی و کارهای ساختمانی و غیره می‌پردازد.

از دیگر مطالب نگاهی گذرا به شاهنامه طهماسبی و موضوعات آن و تغییر نگرش هنرمند  و علاقه به تصویر کردن جنبه های ناخوشایند زندگی و همینطور معرفی برخی آثار این دوران وبیان توضیحات مربوطه و درنهایت ذکر  تعبیر سهراب از نگارگری ایران.

در بخش آخر و نتیجه  گیری نهایی نوع نگرش هنرمند نگارگر، به فضای اطراف و رابطه آن با انسان، بررسی شده است. که این نگرش بر مبنای اندیشه های عرفانی است که در ایران متداول بوده است و درشعر و ادبیات و در نتیجه در نقاشی ایرانی نمایان می‌گردد. این عقاید که از دیرباز در اندیشه های مزدیسنایی، زرتشت، مانی و … و در نهایت در اندیشه مسلمانان تجلی یافته، زمینه مناسبی را برای گسترش در ایران زمین بعد از اسلام پیدا می‌کند و هنر دینی که از زمان مانی شروع شده، در هنراسلامی‌شکل جدیدی می‌یابد.

در نگارگری ایران تلاش برای کشف و کاوش بعد سوم، صورت نمی‌گیرد و تاثیرات جو و نور و سایه به فراموشی سپرده می‌شود. منظره طبیعت هیچگاه آئینه حالت انسان نمی‌شود، برخلاف هنر چینی که منظره، توضیح ارتباط انسان با جهان می‌باشد.

انسان مینیاتور مورد توجه نگارگر قرار می‌گیرد و طبیعت تنها بعنوان یک زمینه پذیرفته میشود و هرگز به خاطر خودش مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. با این حال منظره سازی درعهد تیموری گسترش می‌یابد و علیرغم اینکه درسده هشتم هنرمند نگارگر، ظرایف بیشتری را در مورد انسان و طبیعت ترسیم می‌کند و تجملات ظاهر می‌گردد. لیکن باز هم انسان موضوع اصلی است و بر طبیعت اطراف خویش سیطره دارد و نگارگر شیفته انسان مینیاتور خویش است، به گونه‌ای که در سده یازدهم، هنرمند به فضای اطراف بی توجه شده و دنیای پیرامون مانند درخت،بوته و غیره به راستی در تصاویر کمرنگ می‌گردد.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تأثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز
 • پاورپوینت نگارگری دوره صفوی
 • مقاله نقاشی کودکان
 • تحقیق هنر نقاشی
 • پایان نامه هنر در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.