مقاله سيمان استخوان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سيمان استخوان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 40  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سيمان استخوان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه:   1
خواص سيمان هاي استخوان اكربليكي   9
خواص مكانيكي   9
تقويت سيمان PMMA و سيمان استخوان (Simplex – P)   15
خواص مكانيكي سيمان استخوان شامل پركننده HA :   16
پارامترهاي گيرش و زيست سازگاري   23
بررسي  خواص سيمان هاي فسفات كلسيم   25
اثر افزودني هاي مختلف و دما روي برخي خواص  سيمان فسفات كلسيم آپاتيتي   25
اثر سيالات بدن و خون   25
اضافه شونده كربنات   26
اثر افزودني منيزيم   26
اثر افزودني هاي آلي   27
استحكام مكانيكي Vitro   Inو In Vivo   27
خواص سيمان هاي گلاس يونومر   29
رهايش يون  ها از سيمان يونومري و بررسي اثرات آنها   33
سيمان هاي بيواكتيو   34
منــابـع:   36

منــابـع:

1- مقدمه اي بر بيومتريال ها، دكتر جون بو پارك، دكتر رودريك اس ليكز، ترجمه مهندس محمد حسين فتحي و دكتر  وجيه السادات مرتضوي.

2-Khairoun I. , Boltong Mc.G ,et.al. , J.Master . Sci. Master. Med . 425-428:1998

1-    Takagi S. , chow L.C. , et. al . , Biomaterials , 1593 – 1599: 19: 1998

2-    Yamamotho H. , Boltong M.G , et. al .j. Mater . sci. Med . , 512 -519 : 9: 19998.

3-    Ginebra M.P . , Boltong M.G . , et . al. , j . Mater . Sci . Mater. Med . , 612- 616 : 6:1995.

4-    Andrian jatovo H. , Jost F. , et. At , J. Mater. Sci. Mater Med. , , 34-39 : 7: 1996.

5-    Blades  M.C. , Moor D. P . , et . al. J . Mater. Sci. Mater. Med. , 701-706: 9 : 1998.

6-    Johal K.K m Gariag G. T . , et . al , J . Mater . Sci. Mater. Med . ,690-694: 6: 1995.

7-    Oevlin A. J. , Hatton P. V. , et. Al , j. Mater . Sci. Mater. Med . 337- 741:9: 1998.

8-    Yamamurat. ,  Nakamura T. , et . al , Biomaterials , 1479-1482 : 19: 1998.

9-    Funk M. and listky A. , Biomaterials , 1561 -1567 : 19 : 1998.

10-            Sadao M. , kohtaro H. , et. , al . , Biomaterials , 1661 – 1606: 19 : 1998.

11-            Benjamin R . and subrate S. , Conference . 1997 IEEE.

12-            Timmie Topolesky L. D. , Duchenyne P. , et. Al. , Biomatrials , 1659 -1677 : 19: 1998.

13-            Revell P. A , Braden M. , et . al ., Biomaterials , 1579 – 1586 : 19: 1998.

14-            Elvirta C. Vazquezb . , et . al. , j. Mater . Sci. Mater. Med . , 679-685 : 9 : 1998.

15-            Pascual B. , gurrochaga M. , at, al ., j . Mater sci. Mater . Med . , 793- 798: 6 : 1995.

16-            S.McCullough , F . J . Buchanan , J. F. orr , and G. M. walker. , plastics m Rubber and Gomposites. , 378- 384 : 7 : 2000.

17-            Yetkinter D. and litsky A. , Biomaterials , 1551 -1559 : 19 : 1998.

مقدمه:

دراين تحقيق برخي مقالات كه از سال 1996 به بعد در ارتباط با سيمان هاي استخوان مختلف ارائه شده است مورد بررسي قرار گرفته اند.

به طور كلي چهار نوع سيمان استخوان براي كاربردهاي ارتوپدي و دندانپزشكي موجود است كه دو تاپايه پليمري و دوتاي ديگر سراميكي دارند كه عبارتند از:

–         سيمان هاي اكريليكي يا سيمان هاي با پايه پلي متيل متاكريلات PMMA))

–         سيمان هاي با پايه پلي پروپيل فومريت (PPF)

–         سيمان هاي فسفات كلسيم (CPBCS)

–         سيمان هاي گلاس يونومر (glass inomer)

هر كدام از اين چهار نوع سيمان خود داراي تركيبات و فرمولاسيونهاي متفاوت بوده كه هر كدام خواص مختلف با يكديگر دارند.

سيمان استخوان PMMA براي كاربردهاي كلينيكي وبه منظور  اطمينان از تثبيت عضو مصنوعي مفصل  در تعويض مفصل ران و زانو مصرف شده است. سيمان استخوان در اصل از پودر پلي متيل متاكريلات و مايع  مونومرمتيل متاكريلات تهيه مي شود.

سیمان استخوان

بخش مايع (20 ميلي ليتر)

متيل متاكريلات (مونومر)

4/97 درصد حجمي

ان وان دي متيل پلي تولوئيدن

6/2 درصد حجمي

هيدوركئينون

1575 قسمت در ميليون

بخش پودر جامد (40 گرم)

پلي متيل متا كريلات

15 درصد وزني

كوپليمر متيل متاكريلات – استيرن

75 درصد وزني

باريم سولفيد

10 درصد وزني

دي بنزوئيل پراكسيد

درحد بسيار اندك

هيدور كئينون از پليمريزاسيون سريع جلوگيري مي كند. پليمريزاسيون سريع تحت شرايط خاصي به وقوع مي پيوندد. مثلاً قرار گرفتن  در معرض نور بالارفتن درجه حرارت و امثال آن مي تواند سبب پليمريزاسيون نابهنگام شود.

ان وان دي متيل- تولوئيدين براي ترويج يا شتاب بخشيدن عمليات اصلاح  سازي سرد به تركيب نهايي اضافه مي شود. (عامل پخت cold curing). واژه اصلاح سازي سرد به اين منظور به كار مي رود كه تفاوت شرايط اجراي عمليات باوضعيت كار در دماي بالا و فشار زياد  (مثل روش قالب گيري تحت فشار و دماي بالا جهت ساخت اجزاء دنداني در دندانسازي ها) مشخص  گردد. قسمت مايع از طريق گذراندن از صافي به خوبي سترون مي شود. بخش جامد ماده نيز پودري سفيد و بسيار ريز است.

هنگامي كه پودر و مايع با يكديگر مخلوط مي شوند مايع مونومر از طريق فرايند پليمريزاسيون اضافي، عمل پليمريزاسيون را انجام مي دهد. دي بنزوئيل پراكسيد كه نقش فعال كننده را به عهده دارد با پودر مخلوط شده و با مونومر واكنش انجام مي دهد تا يك راديكال مونومر را تشكيل دهد. اين راديكال مونومر سپس به مونومر ديگري هجوم مي برد تا يك راديكال ديمر تشكيل دهد. فرايند  ادامه مي يابد  تا مولكولهاي زنجير- طويل توليد شود. مايع مونومر سطح ذرات پودر پليمر را خيس مي كند و آنها را پس از پليمريزاسيون به يكديگر مرتبط و متصل مي سازد و يك حالت خميري به وجود مي آيد كه به حفره تزريق مي شود. و پوتوز روي سيمان جداداده مي شود.

خواص سيمان استخوان مي تواند توسط عوامل داخلي و خارجي تحت تأثير قرار  گيرد كه شامل:

عوامل داخلي :

تركيب مونومر و پليمر

اندازه، شكل و توزيع ذرات پودر : درجه پليمريزاسيون

نسبت مايع به پودر

عوامل خارجي

محيط مخلوط كردن: درجه حرارت ، رطوبت، نوع ظرف

روش مخلوط كردن: آهنگ و تعداد زدن با همزن (كاردك)

محيط اصلاح سازي: درجه حرارت، رطوبت، فشار، سطح تماس، (بافت، هوا، آب و….)

مهمترين عامل تعيين كننده خواص سيمان استخوان اكريليكي را مي توان تخلخل ايجاد شده در خلال عمليات اصلاح سازي دانست، حفره هاي بزرگ (با قطر چند ميليمتر) سبب تضعيف خواص مكانيكي مي شود. بخار مونومر و هواي محبوس شده در خلال مخلوط كردن دو دليل بروز تخلخل در مخلوط است . با استفاده از اعمال خلاء و قرار دادن مخلوط مونومر و پودر تحت نيروي گريز از مركز (سانتريفوژ) خلال مخلوط كردن مي توان تخلخل را كاهش داد. در هر حال هر دو روش مذكور معايبي را مثل دشواري مخلوط كردن هنگامي كه خلاء اعمال مي شود و جدايش اجزاء مخلوط وقتي كه نيروي گريز از مركز به كار مي رود و دربر دارد و گذشته

از آن نياز به تجهيزات اضافي نيز وجود دارد. تخلخل همچنين مي تواند با كاهش دماي توليد شده حين پليمريزاسيون كاهش يابد.(1)

به طور كلي وظيفه اصلي سيمان توزيع تنش روي نواحي تماس بين استخوان و پروتز است در واقع به عنوان يك فاز بينابين پروتز فلزي با مدول بالا و استخوان است. و براي انتقال و توزيع بارهاي وزن بدن و بارهاي سيكلي به خاطر حركت هاي حين راه رفتن از پروتز به استخوان به كار مي رود.(17). مونومرهاي اكريليكي بسيار واكنش پذير بوده و حين پليمريزاسيون گرماي زيادي آزاد مي كند. ميزان آستانه  (حد) براي آسيب حرارتي بافت، در اطلاعات مستند در محدده زير  تا بالاي  براي استخوان  مي باشد. دانسته شده است كه اكريليك  سبب مرگ سلولهاي استخوان در محل كاشت به خاط گرماي پليمريزاسيون يا اثرات موضعي منومر متيل متا كلريلات كه از مواد خارج مي شود، مي شود. سمي بودن اثر ديگر در زمان كاشت مي باشد كه شامل ارگانهاي مثل شش و قلب مي شود. برخي تغييرات تنفسي قلب در بشر و حيوانات آزمايشي تشريح شده و عمدتاً به خاطر اثرات گردش منومر متيل متا كريلات است. (15)

آمين هاي حلقوي نوع سوم خيلي سمي هستند و تركيب سرطانزا محسوب مي شوند، آنها پس از واكنش با بنزوئيل پراكسيد (BPO) اكسيده شده و به آمينهاي نوع دوم و اكسيدهاي آمين بدل مي شود. به علاوه برخي آمينهاي تغير نيافته رها خواهند شد.

مشكل ديگر سيمان هاي اكريليكي لق شدگي در محل فصل مشترك سيمان- پروتز است. همچنين سيمان اتصال خوبي با استخوان نداشته و معمولاً باعث شكست مي شود.  با پوشش دادن پروتز با سيمان استخوان يا پليمر PMMA لق شدگي سيمان- پروتز كاهش مي يابد زيرا پوشش دادن باعث اتصال خوب بين سيمان و پروتز مي شود.

انقباض سيمان حين پليمريزاسيون نيز مي تواند بر لق شدگي پروتز ها تأثير بگذارد. مينيموم كردن فاصله هاي بين بافت سخت و پروتز در تثبيت طويل المدت پروتز ها مهم است. چسبيدن سيمان استخوان به استخوان و پروتزها ممكن است براي حل اين مشكل مهم باشد. (12). براي حل اين مشكلات برخي ذرات استخوان را به سيمان استخوان اكريليكي اضافه كرده اند كه كاهش درتعداد تخلخل را باعث شده اما توليد مجدد استخوان را باعث مي شود. اجزاي ديگر كه فرمولاسيون هاي سيمان استخوان اكريليكي اضافه شده اند، هيدوركسي آپاتيت است كه به صورت ذرات ريز اضافه شده است و از خواص مكانيكي حمايت كرده و ماكزيمم دماي سيمان را كاهش داده و تشكيل بافت استخوان را در اطراف كاشتني با توجه به فرمولاسيون كلاسيك PMMA تسريع مي كند.(16)

سيمان هاي اكريليكي معمولترين كاربرد براي ايمپلنت هاي غير فلزي در ارتوپدي هستند. آنها معمولاً با اضافه كردن يك تركيب غير آلي كه معمولاً باريم سولفات است، راديو اوپك (غير شفاف) مي شوند. اگر چه مقادير كمي از نمك هاي غير آلي كه به طور ظريف در سيمان پخش شده اند با زمينه آلي PMMA سازگار نيستند. مطالعات روي اثر اضافه كردن اين تركيبات كاهش ذاتي خواص مكانيكي را آشكار كرد كه در اين باره تافنس و استحكام كششي به طور قابل توجهي كاهش يافتند. همچنين باريم سولفات مقاومت شكست توده ماده را كاهش مي دهد كه مي توان به عنوان يك چادره از متاكريلات كه  نسبت به نور اشعه X  غير شفاف است. استفاده كرد.

سيمان هاي استخوان فسفات كلسيم (CPBCS) شامل مايع (محلول يا محلول آ‎بي) و يك پودر شامل يك يا بيشتر تركيبات جامد كلسيم و يا نمك هاي فسفات است. در نتيجه اگر پودر و مايع با نسبت مناسب با هم مخلوط شوند خميري تشكيل مي دهند كه با رسوب يك يا بيشتر از تركيبات جامد ديگر كه حداقل يكي از آنها فسفات كلسيم است، همواره بده و در دماي اتاق يا بدن گيرش ايجاد مي كند. آنها نه تنها زيست سازگار هستند بلكه Osteotransductive نيز مي باشند. يعني پس از جايگذاري در عيوب استخوان پس از اينكه به آهستگي جذب شدند و به طور همزمان بايكديگر به بافت استخوان جديد تبديل شدند، باعث كامل شدن استخوان مي شوند. آنها همچنين ممكن است با سيمان هاي PMMA و پوشش هاي آپاتيت براي تثبيت پروتز هاي فلزي در ارتوپدي و ايلپنت شناسي دهاني رقابت مي كنند (2) زيرا آنها اتصال خوبي  با فلز و استخوان برقرار مي كنند. اين سيمان ها به دليل اين كه واكنش پليمريزاسيون ندارند گرمايي توليد نمي كنند بنابراين مشكل مرگ سلولي كه در سيمان هاي PMMA يك مشكل اساسي است. در اين سيمان ها به چشم نمي خورند.

يكي از ويژگيهاي اين سيمان تشكيل هيدروكسي ايپلنت حين گيرش  است كه باعث سخت شدن سيمان مي شود. Chow , Brown (3) سيمان فسفات كلسيم خودگير را گزارش كردند كه شامل مخلوط تتراكلسيم فسفات ريز (TTCP) و دي كلسيم فسفات آبهنيدراس(DCPA) يا كلسيم فسفات دي هيدرات (DCPD) به عنوان فاز جامد است. وقتي اين تركيبات با آب مخلوط مي شوند، سيمان تشكيل هيدوركسي آپاتيت ميدهد. به دليل اينكه سيمان فسفات كلسيم PH خنثي دارد و تنها فسفات كليسم را شامل مي شود، زيست سازگاري بالا و قابليت  تشويق استخوان سازي دارد. اطلاعات مستند نشان مي دهد كه سرعت تشكيل HA  (هيدوركسي آپاتيت) مي تواند با حضور فسفات در محلول افزايش يابد. اخيراً سيمان كلسيم فسفات جديد كه نيازي به TTCP ندارد گزارش شده است. دراين سيمان ها، تشكيل HA بوسيله استفاده از محلول حاوي فسفات يا محلول PH بالا به عنوان فاز مايع بدست مي آيد. (3)

سيمان هاي فسفات كلسيم مي توانند پس از مخلوط شدن يا حين گيرش قالبگيري شوند يا به سادگي به عيوب استخوان تزريق شوند. بعضي سيمان هاي فسفات كليسم وقتي تحت فشار قرار مي گيرند به يك خمير نازك خارج شده  و جرم جامد داخل سرنگ تفكيك مي شوند، بنابراين انتخاب خوب از خمير ضروري است. خواص سيمان ها با استفاده از اضافه شونده ها تغيير مي كند. (5). همچنين مي توان با تغيير  در فرايند ساخت يا مواد اوليه مثلاً ريز كردن دانه هاي پودر، زمان گيرش و خواص مكانيكي سيمان را تغيير مي دهد.(6)

سيمانهاي گلاس يونومر (GIC) و سيمانهاي يونومري (Ic)پ از سيمان هاي پايه سراميكي هستند كه اغلب در دندانپزشكي استفاده مي شوند ولي كاربردهايي نيز در ارتوپدي و اعضاي اسكلتي بدن دارد. اين سيمان ها از تركيب شدن يك اسيد پليمريك غليظ (پلي اكريليك اسيد) با يك شيشه  فلوئورآلومينو- سيليكات تخريب پذير نيز به دست مي آيند.

گرمازايي در اين واكنش وجود نداشته و يا كم است و به علاوه اين سيمان ها اتصال چسبنده بين فلز و استخوان تشكيل مي دهند. (7). اين مواد براي كاربرد به عنوان سيمان ارتوپدي و جانشين استخوان در جراحي دهاني و صورتي ارزيابي شد است كه مزايايي بر سيمان اكريليك و هيدوركسي آپاتيت يا جانشين هاي تري كلسيم فسفات  دارند. پيشنهاد شده است كه اساس خواص Osteotransductive و اتصال با استخوان براي اين سيمان ها تغيير يون ها در تماس  بافتها در محل كاشت ايپلنت است. سيمان هاي يونومري مي توانند آب جذب كنند ولي اين مسأله باعث تغيير خواص آنها مي شود. در ضمن اين سيمانها يونهاي مختلفي مانند كلسيم، پتاسيم، سديم، فلوريد و آلومينيوم از خود آزاد مي كنند كه برخي اثر مثبت دارند و باعث افزايش رشد استخوان در اطراف سيمان مي شوند مانند فلوريد و برخي نيز مانند آلومينيوم اثر منفي داشته و زيست سازگاري را كاهش مي دهند (8). براي غلبه بر برخي مشكلات رايج سيمانهاي PMMA مانند عدم اتصال  به استخوان استحكام مكانيكي نسبتاً پايين و  توليد گرماي بالا طي پليمريزاسيون، سيمانهاي استخوان بيواكتيو (BA) كه اتصال مستقيم با بافت استخوان زنده دارند و استحكام مكانيكي بسيار بيشتري از سيمانهاي PMMA دارند وهنگام سخت شدن گرماي زيادي توليد نمي كنند،  مورد استفاده قرار مي گيرند.


خواص سيمان هاي استخوان اكربليكي

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی