مقاله شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شبیه سازی رشد و  عملکرد  برخی ژنوتیپ های  سویا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شبیه سازی رشد و  عملکرد  برخی ژنوتیپ های  سویا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده    ۱
فصل اول  مقدمه    ۳
۱-۱- مقدمه و اهمیت     ۴
۱-۲- مشخصات گیاه شناسی  سویا     ۵
۱-۲-۱ – ریشه     ۶
۱-۲-۲- ساقه     ۷
۱-۲-۳- برگ    ۸
۱-۲-۴- گل و غلاف    ۹
۱-۲-۵- دانه    ۱۱
۱-۳- رشد و تکامل سویا    ۱۳
۱-۴- مرفولوژی دانه و جوانه زنی     ۱۶
۱-۵- اکولوژی سویا    ۱۷
۱-۵-۱-احتیاجات جوی و خاک    ۱۸
۱-۵-۲- انتخاب واریته    ۲۱
۱-۵-۳- حاصلخیزی     ۲۲
۱-۵-۴- نیاز سویا به نیتروژن    ۲۳
۱-۵-۵- آهک دادن     ۲۶
۱-۶- عملیات زراعی و تهیه بستر    ۲۷
۱-۶-۱- کنترل علف هرز    ۲۸
  ۱-۶-۲- تاریخ کاشت    ۳۰
۱-۶-۳- فاصله ردیف و میزان کاشت    ۳۴
۱-۶-۴- میزان بذر     ۳۸
۱-۶-۵- عمق کاشت     ۴۱
۱-۶-۶- ماشین آلات کشت    ۴۱
۱-۶-۷- آغشته سازی با باکتری    ۴۲
۱-۶-۸- ضد عفونی بذر     ۴۴
۱-۷- بیماری ها     ۴۸
۱-۸- آفات    ۴۹
۱-۹- نیاز سویا به عناصر غذایی    ۵۱
۱-۱۰- آبیاری     ۵۳
۱-۱۱- برداشت محصول    ۵۴
۱-۱۱-۱- خشک کردن و انبار داری     ۵۶
۱-۱۲- فرآیند و مصارف سویا     ۵۸
۱-۱۳- ترکیبات دانه     ۵۹
۱-۱۳-۱- اجزای فعال بیولوژیکی    ۶۴
۱-۱۳-۲- تهیه کنجاله     ۶۴
۱-۱۳-۳- روغن سویا     ۶۵
۱-۱۳-۴- فرآورده های پروتئینی     ۶۶
۱-۱۴- مدل سازی     ۶۷
۱-۱۴-۱- مدل خانواده DSSAT     ۶۸
فصل دوم بررسی منابع    ۷۰
۲-۱- ارتفاع بوته     ۷۱
۲-۲- اجزای عملکرد و شاخص های رشد     ۷۲
۲-۳- عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و شاخص های رشد    ۷۹
۲-۴- کیفیت بذر (روغن و پروتئین)    ۸۶
۲-۵- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی     ۸۹
فصل سوم : ۳-۱ – مواد و روش ها    ۹۲
فصل چهارم نتایج و بحث     ۱۰۱
۴-۱- ارتفاع بوته    ۱۰۲
۴-۲- تعداد غلاف در بوته    ۱۰۶
۴-۳- تعداد غلاف در متر مربع    ۱۰۹
۴-۴- تعداد دانه در غلاف    ۱۱۲
۴-۵- تعداد دانه در متر مربع    ۱۱۵
۴-۶- وزن صد دانه    ۱۲۰
۴-۷- وزن پوسته غلاف بدون دانه    ۱۲۳
۸-۴- عملکرد غلاف    ۱۲۶
۴-۹- عملکرد دانه     ۱۲۹
۴- ۱۰ – عملکرد بیولوژیک    ۱۳۴
۴-۱۱- شاخص برداشت    ۱۳۷
۴-۱۲- درصد روغن     ۱۴۳
۴-۱۳- عملکرد روغن    ۱۴۷
۴-۱۴- درصد پروتئین    ۱۴۹
۴-۱۵- عملکرد پروتئین    ۱۵۳
۴- ۱۶- شاخص سطح برگ    ۱۵۷
۴-۱۷- سرعت رشد محصول    ۱۵۹
۴-۱۸- سرعت جذب خالص     ۱۶۲
۴-۱۹- مدل سازی     ۱۶۴
۴-۱۹ -۱- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت     ۱۶۴
۴- ۱۹ -۲- شبیه سازی وزن ساقه ، برگ و غلاف    ۱۷۱
۴-۱۹- ۳- شبیه سازی عملکرد دانه    ۱۷۶
پیشنهادات    ۱۸۱
منابع    ۱۸۳
چکیده انگلیسی    ۱۹۷

منابع مورد استفاده :

–  اردکانی .م.ر.،ب .اکبری طرهورانی ،ج .دانشیان ،ب. ثانی .۱۳۸۵٫ ارزیابی شاخص های درجه روز رشد ،فتوپریود ،فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویا.نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص ۳۵۶ .

–  اردکانی .م . ر.، ج .دانشیان ، ع.اصلان، پ .جنوبی .۱۳۸۵٫ ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص ۳۷۱٫

–  اصلان .ع، ج. دانشیان ،م.ر. اردکانی ،پ .جنوبی .۱۳۸۵ . تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۸۳ .

–  اندرخو .س.ع، ا.کارگشا.۱۳۸۵٫بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله خطوط (تراکم) بر خصوصیات کمی و کیفی رقم تلار (BP) سویا در کشت بهاره. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۳۱٫

–  بهتری ،ب . ۱۳۸۴ . اثرات محدودیت آب بر روند ذخیره سازی روغن ،پروتئین و عملکرد دانه در دو رقم سویا. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز.

 بنایان اول .م.۱۳۸۰٫ مدل شبیه سازی رشد و نمو بادام زمینی.علوم و صنایع کشاورزی.شماره ۲ .سال ۱۵ صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵

–  پارسا،م . ۱۳۸۰٫ مقایسه سویا با تراکم های مختلف به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

–  پوردوایی ،ح . ۱۳۷۱ . بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام سویا .سمینار بررسی مسائل دانه های روغنی .کمیته دانه های روغنی .

پنینگ دوریس اف. دبلیو. تی دی. ام جانسن اچ. اف. ام تن برگ و ا. باکما. ۱۳۷۵. مدل سازی در گیاهان زراعی (فرآیند های اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو). ترجمه کوچکی ع و م. نصیری محلاتی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ دوم. ۲۸۷ص.

 –  ترابی ب. ۱۳۸۳. پیش بینی نمو فنولوژیکی در گیاه نخود. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علوم زراعی.

–  تقی زاده ،م.ص. ۱۳۸۳. بررسی اثر نسبت های مختلف بذر و تراکم گیاهی در کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام سویا .پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه فردوسی مشهد.

–  تلاوکی ،م.۱۳۷۶٫ تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ارقام سویادر منطقه کوشک .پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شیراز .

–  جامسون ،م . ۱۳۸۵٫ بررسی اثر محلول پاشی روی بر اجزای عملکرد و اجزای عملکرد دانه و خواص کیفی دانه در دو رقم سویا در کشت تابستانه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علوم زراعی.

–  جنت پور .غ، م.ر. اردکانی ،ج. دانشیان .۱۳۸۶ . تاثیر تاریخ های مختلف کاشت ارقام سویا بر عملکرد سویا و برخی از صفات آن در باغ های هرس کف بر چای .چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران.تهران ص ۳۱٫

–  حضوری .ع، م.جلیلی ،ن. رزمی ،ع. نامور ،ع.نعمتی .۱۳۸۷٫ اثر تاریخ های مختلف کاشت و تراکم بوته و ژنوتیپ بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه سویا.دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.کرج.ص ۳۵۴٫

–  خزائی .ع ، س. نظری ،ش .ندری .۱۳۸۵٫ بررسی و مقایسه عملکرد لاین های خالص سویا در خرم آباد. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۲۶۲٫

–  خواجه پور م. ر. ۱۳۸۳٫ گیاهان صنعتی. تالیف. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. چاپ دوم. ۵۶۰ ص.

خودریان ج و اچ. اچ وان لار. ۱۳۷۹٫ مدل سازی فرآیند های رشد گیاهان زراعی. ترجمه نصیری محلاتی م. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ اول. ۲۸۰ص.

 – دانشیان . ج، ع.اصلان ،م.ر.اردکانی ،پ.جنوبی .۱۳۸۵٫ ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۳۷۲٫

رامئه ،و.ا.ر. ۱۳۸۳ . بررسی خصوصیات کمی مرتبط با عملکرد در ارقام و لاین های خالص سویا . هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران-رشت.ص ۴۵٫

رحیمیان اول ،ح . م . بنائیان. ۱۳۷۵. مبانی فیزیولوژیکی اصلاح نباتات (ترجمه) چاپ اول .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.

–  رستگار ،م .۱۳۸۵ . زراعت صنعتی .تهران .برهمند ۱۳۸۵٫

رضایی زاد ع. ب یزدی صمدی. م. ر. احمدی و ح. زینالی. ۱۳۸۰٫ بررسی روابط میان عملکرد سویا و اجزای آن از راه تجزیه علیت. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پنجم. شماره سوم.  ۱۱۴-۱۰۷٫

رمزی ،ع.۱۳۸۵٫ کشت سویا به عنوان کشت دوم جایگزین ذرت علوفه ای .نشریه ترویجی ،سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ری.

رئیسی .س ، م. شهبازی .۱۳۸۳ . بررسی عارضه اختلال در غلاف بندی در تیپ های مختلف رشد سویا. هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران-رشت.ص ۴۵٫

رئیسی س، ا. هزار جریبی . ۱۳۸۵ . بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان روغن و پروتئین دانه سویا. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۹۰ .

–  زمان .ک ، ا.فرنیا ،ا.ح. شیرانی راد ، ا. رخدادی .۱۳۸۷ .روند رشد و عملکرد ارقام سویا در تاریخ های مختلف کاشت در سنندج. دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.کرج.ص ۳۵۰٫

زرین زاده ،ج.۱۳۷۲ .مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه فردوسی مشهد.

–  سلطانی . ا. ۱۳۸۴٫ مدل سازی ریاضی در گیاهان زراعی.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.۱۷۵ صفحه.

سلطانی. ا. ، م. قلی پور، آ .حاجی زاده آزاد.۱۳۸۴ .  یک مدل ساده برای رشد و نمو چغندر قند.علوم و صنایع کشاورزی. شماره ۲ . سال ۱۲٫ صفحه ۱۱ تا ۲۶ .

 – شجاعی نوفرست ،ک.۱۳۷۴ . بررسی اثرات تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی ،راندمان مصرف آب ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم رشد محدود و نامحدود سویا . پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه صنعتی اصفهان.

شمس . ک، ق . نورمحمدی ، ع.ا. سیادت .۱۳۸۴ . اثر تاریخ کاشت بر روند رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در منطقه کرمانشاه .مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم .پیش شماره اول ،بهار ۱۳۸۴٫

صدقی ،م . ۱۳۸۵ . بررسی اثرات فیزیوولژیک تداخل علف های هرز و سطوح مختلف کود حاوی نیتروژن بر ارقام سویا.پایان نامه دکتری گرایش فیزیولوژی دانشگاه تبریز .

–  عباس رستمی ،ح . ۱۳۸۴ . تاثیر تاریخ کاشت بر صفات مرفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد سویا در کشت دوم .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علوم زراعی.

فروزان ، ک. ۱۳۸۰ . سویا .کمیته دانه های روغنی – شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی . چاپ اول .شرکت چاپ چاوشگران نقش .

فرنیا .ا، ق.نورمحمدی ،ع.سیادت .۱۳۸۴٫ بررسی آنالیز رشد ارقام سویا تحت نژاد های باکتری Rhizobuim japonicum . مجله علمی پژوهشی دانش نوین کشاورزی .دانشگاه آزاد واحد میانه سال اول.  شماره اول ،بهار ۱۳۸۴٫

–  فرشادفر ، ع . ۱۳۷۷ . کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات . ج دوم . انتشارات طاق بستان دانشگاه رازی کرمانشاه.

–  فلاحی ،م .۱۳۷۰ . روغن کشی و پروتئین گیری از سویا.چاپ گوتمبرگ.

قربان زاده م. و م. نصیری محلاتی. ۱۳۸۴٫ واکنش عملکرد دانه ارقام سویا و اجزای آن به تاخیر در کاشت. مجله دانش کشاورزی. ۱۵ (۲): ۱۶۱-۱۴۹٫

قنبری مالیدره.ع، ح.ر. مبصر ،ع .افتخاری ،ح.ر. توحیدی مقدم .۱۳۸۶٫ تاثیر ژنوتیپ و تاریخ کاشت بر روی رشد و عملکرد سویا در سواحل مازندران .چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران .تهران.ص ۱۰۰٫

 – کامکار ب.‘ ع کوچکی.‘ م نصیری محلاتی و پ رضوانی مقدم. ۱۳۸۷. ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ماده خشک در ارزن مرواریدی. مجله تولید گیاهان زراعی. جلد اول. شماره سوم. ص ۱۱۶-۹۹٫

–  کریمی ، ه .۱۳۶۸ .گیاهان زراعی .چاپ دوم .انتشارات دانشگاه تهران .

–  کریمی ،ه .۱۳۸۴ .زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ای .چاپ هفتم .انتشارات دانشگاه تهران.

–  کلانتر احمدی .س ا ،ج .دانشیان .۱۳۸۷٫ تعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام و گروه های رشدی سویا در شمال خوزستان . دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.کرج.ص ۳۵۲٫

–  کوچکی ،ع.، غ . سرمدنیا .۱۳۷۲ . فیزیولوژی گیاهان زراعی .(ترجمه) .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

–  کوچکی .ع .، ج. خلقانی .۱۳۷۴ . شناخت مبانی تولید محصولات زراعی .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

–  کوچکی ،ع . ۱۳۸۰ . زراعت در مناطق خشک (ترجمه) چاپ سوم .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

لطیفی ، ن. ۱۳۷۲ . زراعت سویا (زراعت – فیزیولوژی –مصارف ).(ترجمه) نورمن –ای – جفری . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مبصر .ح .ر، م.بهادری ،د . براری تاری ، ع . افتخاری .۱۳۸۶ . اثرات تاریخ کاشت ،تقسیط نیتروژن و ریزوبیوم بر صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی سویا لاین ۰۰۳۳ . چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران –تهران .

مبصر .ح .ر، م.بهادری ،د . براری تاری ، ع . افتخاری .۱۳۸۶ . اثرات تاریخ کاشت ،تقسیط نیتروژن و ریزوبیم برعملکرد های کمی و شاخص برداشت سویا لاین ۰۳۳ . چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران –تهران .

محققین .آ ، ب. ربیعی ، ع.کافی قاسمی ، م .جواهر دشتی .۱۳۸۷ . تجزیه همبستگی بین صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در سویا. دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.کرج.ص۱۴۹٫

محمد زاده . م ، م .ر.خواجوئی نژاد ، ع .ا. توحیدی نژاد ،م .شمس الدین سعید .۱۳۸۶ . تاثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد رویشی ارقام سویا در منطقه کرمان ،چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران .تهران ص ۱۱۹ .

 – محمد زاده . م ، م .ر.خواجوئی نژاد م .صفاری ،م .شمس الدین سعید .۱۳۸۶ . تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در کرمان. چکیده مقالات دومین همایش ملی حبوبات ایران .تهران ص۱۲۰ .

محمد زاده . م ، م .ر.خواجوئی نژاد ، ع .ا. توحیدی نژاد ،م . صفاری.۱۳۸۷ . اثر تاریخ کاشت بر میزان روغن و پروتئین دانه ارقام سویا (لوبیای روغنی ) در منطقه کرمان . دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.کرج.ص۳۵۳٫

محمدی. ح. م ۱۳۸۲٫ تراکم بوته ، عملکرد دانه ، اجزای عملکرد ، کشت دوم سویا در بناب .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز .

–  مجتهدی .ع.، م . بنی پی لشکری .۱۳۶۸ . زراعت سویا .شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی .

مختار پور ، ح .۱۳۷۶ . بررسی شاخص های رشد و ارتباط آنها با عملکرد در ارقام هیبرید ذرت دانه ای تحت تراکم های مختلف و تاریخ های متفاوت کاشت .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

–  مودب شبستری . م، م .مجتهدی . ۱۳۶۹ . فیزیولوژی گیاهان زراعی .مرکز نشر دانشگاهی تهران .

مودب شبستری . م، م .مجتهدی . ۱۳۷۹ .تاثیر آب و هوا بر کشت سویا در بندر گز مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. ..

میرزائیان ،م . ۱۳۷۸ . اثر تراکم بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا به صورت کشت دوم در منطقه نیشابور .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه فردوسی مشهد .

–  ناصری ، ف .۱۳۷۰ . دانه های روغنی .(ترجمه) ای .ا. وایس .انتشارات آستان قدس رضوی .

نخ زری مقدم .ع ، ه. ، آلیاری ،م .مقدم .۱۳۷۳ . اثر تاریخ های کاشت مختلف بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آن در ارقام زودرس و متوسط رس سویا .مجله دانش کشاورزی ،جلد ۴،شماره ۳ و ۴

–  هاشمی دزفولی .ا ، ع .کوچکی ، م .بنائیان .۱۳۷۵ . افزایش عملکرد گیاهان زراعی .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

هزار جریبی .ا. ۱۳۸۵ . ارزیابی مقدماتی لاین های خالص زودرس سویا در گرگان . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان ص۳۲۹ .

–  هنر نژاد .ر.۱۳۸۰ . اصلاح نباتات خصوصی .انتشارات دانشگاه گیلان .

 –  یزدی صمدی .ب، س .عبدمیشانی .۱۳۷۰ . اصلاح نباتات زراعی .انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .

 –   Amaranath، K.C.، and S.R.Viwanatha.1990. Path coefficient analysis for some quantitive characters in soybean.Mysore J.OF Agric .Sci.24:3،۳۱۲ -۳۱۵٫

–   Andersen ، S. D.، L. Rasmussen C.R. Jensen، V.O. Mogensen، M.N. Andersen ، and S.E. Jacobsen .1996. Leaf water potential and relative waber content. J.Exp. Bot. 121:131-149.

–   Batty، K; D.I.L.Eldridge .A، M.Simpson. 2002. Soybean response to different planting patterns and date Agron.J.74:675-679.

–   Barbour، J.C.، D.C.Bridges.1996. A model of competition for light between peanut (Arachis hypogaea) and broadleaf weeds. Weed Sci.43:247-257.

–   Bhardwaj .H .L.، A.S.Bhagsan .2001 .Soybean harvest index as related to yield .plant architecture and economic volume. Soy bean Genetics newsletter (Abstrract).18:314-316.

–   Bhenirgo، M.، C.M.S.Reis، C.S.Se DiymastS.eoiyama، M.A.S Rade.1999. Influence of physiological quality of seed of soybean .Revistaceres38. (219):409-421.

–   Board، J.E.1987. Yield components related to seed yield in determinate soybean.Crop Science،۲۷ :۱۲۶۹-۹۷ .

–   Board، J.E.، W. Hall. 1994. Premature flowering in soybean yield reduction at noniptimal planting dates as influenced by temperature and photoperiod .Crop Sci.، ۷۶:۷۰۰ -۷۰۴ .

–   Board، J.E.، W.Zhang and B.G.Harville.1996 .Yield ranking for soybean cultivars grown in narrow wide rows with late planting date’s .Agron .J.88:240-245.

–   Board، J.E.، B.G.Harville.2002 .Explantaion for greater light interception in narrow –vs-Wild –row soybean Crop sci ،۳۲ :۱۹۸ -۲۰۲ .

–   Boote، K.J.، and M. Tollenaar. 1994. Modeling genetic yield potential. p. 533–۵۶۵٫

– Boote، K.J.، J.W. Jons، G. Hoogenboom، N.B. Picking. 1998. The CROPGRO model for grain legums. Underestanding options or agricultural production . Academic publishers، Dordretch، pp.99-128

–   Boquet، D.J.1999. Plant population density and spacing effects on soybean at post –optimal planting dates .Agronomy journal.82:59 -64.

-Boyer، J. S.، D.Janson. 1999. Relationship of water potential to growth of leaves plant. Physiol 43:1056-1062.

–         Boumen،B.A.M.،M.J.Kropff،T.P.Tuong.M.C.S.Wopereis،H.F.M.Ten Berg.2001. Modeling Lowland Rice. International Rice Research Institute . Wageningen university and Research Center. Los Bonos/ Wageningen، pp . 235.

–   Brain، P.، R.Cousens .1999. The effect of weed distribution prediction of yield loss.J .APP.Ecol، ۲۷:۷۳۵-۷۴۲٫

–   Brown، S، C.، P. j.، Gregory and A. Wahabi. 1987. Root characteristics and water use in Mediterranean environments. In: Srivastava، J. P.، E.، Proceddu، E.

–   Carter، D.G.1998. Detailed yield analysis of the effect of different planting date on seven varieties .Lowa staty of Res.

–   Clarrson، K.L.، J.E.Specht B.L.Blad.1994. Growth analysis of soybean isolines differing pubescence density .Agron .J.78:168 -172 .

–   Cooper، R.L.1998. Response of soybean cultivars to narrow row and planting rates under weed –free conditions .Agron .J.، ۶۹:۸۹-۹۲ .

–   Costa،J.A; E.S.Oplinger J.W.Pendelton.1999. Response of soybean cultivars to planting patterns.Agron. J، ۷۲: ۱۵۳ /۱۵۶٫

–   Elmore .R .W.1999. Soybean cultivars Response to tillage system and planting date .Agron .J.82:69-73.

–      FAO، ۲۰۰۵. http:// FAOSTAT. FAO. Org/ page 567.

–   Goudriaan J. 1982. Some techniques in dynamic simulation. In: Penning de Vries FWT، van Laar HH، editors. Simulation of plant growth and crop production. Simulation Monographs. Wageningen (Netherlands): Pudoc. p 66-84.

–   Goudriaan J، Van Laar HH. 1994. Simulation of crop growth processes. Dordrecht (Netherlands): Kluwer Academic Publishers. 238 p.

–   Hamilton. A.1993. Soy bean adaptation in Northern New south Wales. I phenological responses to temperature and photoperiod by annual and biennial cultivars. Timgalen. Australian Journal of Agricultural research 29.

–   Hansen،W.D.، R.C.Leffel . R.W.Howel.1998. Seasonal log of the flowering and podding activity of yield –grown soybean.Agron.J. 70: 47-50 .

–   Hartwing T E.F.1994. Factors affecting time of planting soybean in the soybean in the southern states.P.

–   Harnos، N. 2006. Appicability of the AFRCWHEAT2 wheat growth simulation model in Hungray. Applied ecology and environmental research 4(2):55-61.

–   Hanson، I.E.، G. Borton.1994 . Stomatal responses of pearl millet (pennisetum americanum) to leaf water status and anvironmental factors in the field. Plant، cell and Environmnet. 5: 65-774.

–   Heuom .K.، L.Gressvay .1993. Comparison of canola، Indian mustard and linola in two contrasting environments. Field –Crops-Research. 49: 107-125.

–   Horie T، Yajima M، Nakagawa H. 1992. Yield forecasting. Agric. Sys. 40:211-236.

–   Hoogenboom، G.، M.G، Huck and C.M، Peterson. 1987. Root growth rate of soybean as affected by drought stress. Ag. J. 79: 607-614.

–   Imsande، J.1992.Agronomic characteristics that identify light yield .hight protein soybean genotypes.Agron. .J.84:409-414.

–   Islam MS، Morison JIL. 1992. Influence of solar radiation and temperature on irrigated rice grain yield in Bangladesh. Field Crops Res. 30:13-28.

–   Jones، J.W.، G. Hoogenboom، C.H. Porter، K.J. Boote، W.D. Batchelor، L.A. Hunt، P.W. Wilkens، U. Singh، A.J. Gijsman، and J.T. Ritchie. 2003. The DSSAT cropping system model. Eur. J. Agron. 18 (3–۴):۲۳۵–۲۶۵٫

–   Johnson،D.R.، D.J.Major.1999. Harvest index of soybean as effected by planthng date and maturity rating .Agron .J.71:538-540.

–   Kane، M.V.، I.J.Grabau.1997. Early planted early maturing soybean cropping system: growth، development and yield .Agron .J.84:769- 713.

–   Kane، M.V.، C.C.Steele، L.J.Greabau.1999. Early maturing soybean cropping system: yield responses to planting date.Agron.J.89:454-458.

–   Kaplan، S.L.H.R.kollen.1997.Leaf area and co2- Exchange rate as determination of rate of vegetative growth in soybean plants.Crop Sci.، ۱۷،۳۵-۳۸٫

–   Kilen، T.C.1999. Branchtic and narrow leaflet effects on soybean seed composition   and yield.Crop Sci.، ۳:۱۰۰۶-۱۰۰۸٫

–   Koller، H.R.، W.E.Nyiquist، I.S.Kouruosh.GH.Nour mohammadi.1995. Growth analysis of soybean community.Crop Sci.، ۱۰،۲۱۵-۲۱۸٫

–   Kropf، M.j.، Van H.H  Laar. 2003. Modelling crop- weed interaction. CAB international، Walingford and International Rice Research Institude، Manila

–   Little guons، G.، V.Nayro.1996 .Influence of physiological quality of seed of soybean 38.231-236.

–   Leffel، R.C.، P.B.Cregan.1992.Nitrogen metabolism of normal and high –seed –protein soybean.Crop Sci.، ۳۲،۸۰۵-۸۰۸٫

–   Loomis، R.S.،m W.A Conner. 1993. Crop ecology: Productivity and management in agricultural systems. Cambridge Univ. Press Cambridge

–   Mayers.J.D.،R.J Lawn and D.E.Byth.2001. Agronomic studies on soybean on the dry season of tropic .I: Limitis on Yield imposed by phenology.Aust.J.Agric .Res .42:1057 -1092.

–   Major، D.D.، D.R.johnson. 1995. Influence of soybean planting date on velvetleaf competition، Weed Sci.27:183-188.

–   Mayler، R.E.، and J.S. Boyer. 1966. Sensitivity of cell division and cell elongation to low water potenitials in soybean hypocotyls. Planta، ۱۰۸،۷۷-۸۷٫

–   Mehr .g.، f.b.Cavendish.1977. Variability and interdepended of soybean features and their influence on yield. Zesz. Probl. Post. Nauk roln.، z.229 ، s.22-25.

–   Miladinovic، J.M.، M.Vidic، M.Tatic.1996.Path coefficient analysis of inter relationship between yield، protein content and vegetative and reproductive period duration on oil content in soybean.

–   Nave،W.R.،and L.M. Wax .1993.Response of soybean to dates of planting in the imperical valley of California.Agron.J. 23:95-98.

-Nelson، R.1996 .Silk emergence. Corny news network.

–   Olser،R.d.،J.L.Cartter.2004. Effect of planting date on chemical composition and growth characteristies of soybean .p211-223.

–   Pandey،J.P.،J.H.Torrie.،۱۹۹۳.Path coefficient analysis of seed yield componentsin soybean.Crop Sci.، ۱۳:۵۰۵-۵۰۷٫

–   Parviz، J. A. S. A. Patel P. P. Zaveri، and A. R. Pathak. 1999. Genetic analysis of developmental characters in green gram (vigna، adiate). Indian. J. Agric. Sci. 59 (1) : 66-70.

–   Rajput، S.،D. Singh ،L.Kumar . 1996. Modeling soybean growth and camopy apportionment in weed – soybean (Glycine max) comprtition.Weed Sci .38:522- 527.

–   Ritchie، J.T.، Nesmih، D.S.،۲۰۰۱. Temperature and crop development . In: Hanks، R.J.، Ritchie، J.T. (Eds) Modeling plant and Soil Systems. Agronomy Monograph No.31،pp. 5-29

–   Sang،Q.،G.Janyi M.A.Juhua.1996. Canonical correlation analysis and path coefficient analysis of protein content.oil content and yield of summer soybean landrace population from mild –yangtze river .soybean Science.، ۱۵:۱۱-۱۶٫

–   Saxena،N.P.، M.Nafarajam .M.S.Reddy.1993. Chickpea، pigonpea and groundnut، Swaming than symposium on potential productivity of field crop under different environments.IRRI.pp.381-388.

–   Serraj،R.،L.H.Allen.،J.R.Sinclair.1999.Soybean leaf growth and gas exachange response to drought under carbon dioxide enrichment .Global Change Bio.5،۲۸۳-۲۹۱٫

–   Sinclair، T.R.، J.R. Farias، Neumaier، N. Nepomuceno، A.L.، ۲۰۰۳٫ Modeling nitrogen accumulation and use by Soybean . Field Crops Res.81: 149-15.

–   Shaw، W.C.1993.Integrated weed management system technology for agroecosystem management .InCRC Handbook of Natural pesticides: Methods VolI.Manava.N.B.(ed)CRC press.Boca Raton،Fl.

–   Sharma،S.K.، N.D.Rana، H.Mehta.1996. Genetic variability inter relationship and path coefficient analysis in a collection of small-seeded soy bean .Eegyptian J.of Genetics and Cytology .15:2،۲۷۳-۲۸۳٫

–   Shibles،R.M.، C.R.Weber.1985. Interception of solar radiation and dry matter production by various soybeans planting patterns.Crop Sci.6:55-59.

–   Sneller، C.H.2000.Improved soybean drought tolerance through improved nitrogen fixation and genetic transformation .Agron، univer.arkansas.

–   Tsuji، G. Y.، G. Uehara، S. Balas. 1994. Decision support System for agro technology transfer(DSAT) Version 3 . University of Havaii، Honolulu، Havaeii.

–   Vaghan،D.،A.R.L.Bernard and J.B.Sinclar.1998.Soybean seed quality in relation to days/between development stages.Agron.g.81: 215-219.

–   Van Ittersum، M.K.، P.A Leffelaar، Van ،H. Keulm، M.J. Kropff، L. Bastiaans، J. Goudrian. 2003. On approaches and applications of the Wageningen crop models. Eur. J. Agron. 18: 201-234.

–   Van Delden، A.، M.J. Kropfm and A.J. Harverkot. 2001. Modeling temperature- and radiation- driven leaf area expansion in the contrasting crops potato and wheat . Field Crop Research. 72: 119-142

–   Vasilas، B.L.and R.L.Nelson.2002.N2-fixation، dry matter and N accumulation in soybean lines with different seed fill periods.Can.j.plant Sci.12، ۱۰۶۷-۱۰۷۴٫

–   Vandez، V.and R.T.Sinclair.2000.Leaf ureide degradation and fixation tolerance to water deficit in soybean .Agri.Res .Ser، ۳۵٫۲۰۱-۲۰۶٫

–   Varvel، G.E and A.Peterson .1992.Nitrogen fertilizer recovery by soybean in mono cultuvar and rotation systems. Agron.J. 84:215-218.

–   Villalbos، F.J.، A،J. Hall، J.T. Ritchie، F. Orgaz. 1996. OILCROP-SUN: A development، growth and yield model of the sunflower crop. Agron. J. 88:403-415.

–   Vrishali، D. C. Salunke and A، Akmanchi. 2004. Estimation of Soybean growth and yield by CROPGRO-Soybean model. Technolngy report 2.04. Indian Council of Agriculture Research. New Dehli. University of Pune.

–   Wallace، S.V.1996. Yield and seed growth at various canopy locations in a determinate soybean cultivar.Agronomy Journal، ۷۸:۱۷۳-۱۷۸٫

–   Weiss، E.A.2000. Oil seed crops.2End .Publisher black well Science.pp.364.

–   Wells،R.، J.W.Burton and T.C.Kilen .1993. Soybean growth and light interception: response to different leaf and stem morphology. Crop Sci.33:520-524.

–   Wilcox، J.R.، F.Berger.1997.Relationships between seed yield and seed protein in determinate and indeterminate soybean population.Crop Sci.37:361-364.

–   Williams، J.R.، C.A. Jones، J.R. Kinity and D.A. Spanel. 1989. The EPIC crop growth model. Trans. ASAE 32:497-510.

–   Yin، X.، H.H. Laar. 2005. Crop systems dynamics: an ecophysiological simulation model of genotype- by- environment interactions. Wageningen Academic Publishers، Wageningen ، the Netherlands، ۱۵۶p.

–   Zahran، H.H.2007. Rhizobium –legume symbiosis and nitrogen fixation under severe conditions and in an aria climate.Micro.Mol.Biol. 63.968-989.

چکیده :

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل چهار تاریخ کاشت ۱۳  اردیبهشت ، ۲۳ اردیبهشت،۳ خرداد و ۱۳ خرداد (با فواصل ۱۰ روز) در کرت های اصلی و چهار  رقم سویای میان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin  و  M7 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط ۸/۹۵ سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین ۸/۷۲ ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط ۶۳/۵۳۸۷  کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین ۷۱/۳۱۶۸ کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، ۲/۴۱ درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با ۸/۱۲۴ عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط ۰۸/۲ عدد ومیانگین ۶۵/۹ گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام  قرار گرفت . بالاترین  و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب  از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با ۹۲/۲۲  درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با ۸۷/۱۹ درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین ۶۷/۳۴ درصد  توانست بالاترین میزان درصد پروتئین  را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط ۰۹/۳۰ درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با ۳۱/۵ به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با ۹۸/۴ در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با ۳۸/۲۵ کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با ۶۶/۲۳ کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با ۴۱/۲۱ کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل  با ۷۸/۰ کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین ۸/۰ کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل  حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..

واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد

 فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه و تاریخچه سویا

  در واپسین سال های قرن بیستم شاید بتوان سویا را منبع اساسی و عمده پروتئین مصرفی و مردمان قرن آینده خواند. امروزه سویا به عنوان یک کالای استراتژیک نه تنها پاسخگوی مصارف غذایی متنوع و متعدد در زنجیره غذایی است، بلکه مصارف صنعتی فراوانی نیز دارد. گفته ها و مطالبی که در آثار ادبی آمده گویای این واقعیت است که سویا یا لوبیای روغنی از نباتات قدیمی و بومی آسیاست که در سال ۲۸۳۸ قبل از میلاد در نواحی شمال شرقی چین شناسایی و کشت آن مرسوم شد. همچنین سویا یکی از پنج دانه مقدس (برنج، گندم، جو، ارزن و سویا) محسوب می شده است. تاریخچه زراعت سویا دارای سه مرحله است. مرحله اول با کشت آن توسط مردم قدیم چین شروع شد، مرحله دوم در دهه دوم قرن بیستم هنگامی که سویا به صورت یکی از صادرات مهم آسیای شرقی درآمد آغاز گردید و مرحله سوم از حدود سی سال پیش با ابداع روش های مدرن کاشت، داشت و برداشت سویا شروع شد و با تولید ارقام سازگار با شرایط محیطی متفاوت و همچنین پیشرفت صنایع فرآورده های غذایی زمینه مناسبی برای افزایش سریع سطح زیر کشت این گیاه فراهم شد(کوچکی ،۱۳۸۰).

تصور می شود موطن اصلی این گیاه شمال شرقی چین باشد و استرالیا مرکز محتمل پراکندگی برای تمام منطقه اقیانوس آرام از جمله چین است. با توجه به مدارک و اسناد تاریخی، نیمه شرقی شمال چین به عنوان منطقه اهلی شدن سویا شناخته شده است. استخراج روغن از سویا برای اولین بار در سال ۱۹۱۵ در آمریکا انجام شد (ناصری، ۱۳۷۰) و فعالیت های اصلاح بر روی گیاه سویا از سال ۱۹۴۰ بطور جدی آغاز شد که منجر به تولید ارقام با عملکرد بالا و سازگار نسبت به انواع شرایط محیطی گردید.

در ایران اولین بار در سال ۱۳۱۷ مقداری بذر سویای خوراکی برای ناحیه گیلان و نیز مقداری بذر سویای علوفه ای برای ناحیه کرج از آلمان وارد و زیر نظر بنگاه اصلاح بذر مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه آزمایشات حاکی از عملکرد مطلوب این گیاه بود اما بدلیل عدم وجود بازار فروش کشت آن رونق نگرفت (کریمی ،۱۳۶۸). در سال ۱۳۴۱ گروه صنعتی بهشهر مقداری بذر سویا از ژاپن وارد کرد و پس از انعقاد قرارداد با زارعان، در ترویج و افزایش سطح زیر کشت آن تلاش های زیادی مبذول کرد به طوری که در سال ۱۳۵۳ سطح زیر کشت این محصول به حدود ۲۰ هزار هکتار و در سال ۱۳۵۵ به ۶۰ هزار هکتار رسید و محصولی بالغ بر ۱۰۰ هزار تن تولید نمود (رمزی، ۱۳۸۵).

در حال حاضر آمریکا بزرگترین صادر کننده و تولید کننده سویا در دنیا است که همراه با کشورهای چین و برزیل و آرژنتین بیش از ۹۰% تولید جهان را به خود اختصاص داده اند ( فائو، ۲۰۰۵ ، رستگار، ۱۳۸۵).

 کشت سویا هم در زراعت بهاره و هم در زراعت تابستانه صورت می گیرد، کشت دوم آن در ایران بعد از محصولاتی چون گندم، جو، سیب زمینی، کاهو و باقلا انجام می شود و بدین لحاظ نیاز به اختصاص زمینی خاص جهت کشت ندارد. مهم ترین مناطق کشت سویا در استان های گلستان و مازندران (گرگان،گنبد،ساری) و در استان های لرستان وآذربایجان شرقی (دشت مغان) است.

موارد استفاده سویا در کشاورزی و صنعت متکی به روغن زیاد (۲۰%) و پروتئین فراوان (۴۰%) دانه است. از آن جایی که سویا منبع سرشاری از پروتئین و روغن است ماده خاصی برای مصارف گوناگون در صنعت و کشاورزی شده است. سطح کشت آن در تغییر بوده و تحت تأثیر قیمت سویا نسبت به سایر محصولات مخصوصاً ذرت مقدار مازاد، میزان صادرات و وضعیت هوا در فصل کاشت می باشد، به طوری که اگر شرایط برای کشت ذرت مناسب نباشد سطح زیر کشت سویا افزایش می یابد(رمزی ،۱۳۸۵).

 ۱- ۲- مشخصات گیاه شناسی :

سوژا یا سویا گیاهی یکساله از خانواده بقولات، جنس گلایسین، و گونه ماکس که به خاطر درصد قابل توجه روغن در دانه آن به عنوان دانه روغنی کشت می شود. این گیاه خودگشن بوده و مقام نخست در تأمین روغن گیاهی در جهان را دارا است. حدود ۴۰ گونه که به صورت بوته های در هم و پیچیده هستند در منطقه آسیا و استرالیا پراکنده هستند. گیاه سویا به عنوان یک گیاه با ارزش از نظر پروتیین و روغن با داشتن حدود ۴۰ درصد پروتیین و ۲۰ درصد روغن امروزه نزدیک به ۶۰ درصد پروتیین گیاهی و ۳۰ درصد روغن گیاهی مورد نیاز جهانیان را تامین می نماید.سویا گیاهی است روز کوتاه که بطول روز حساس بوده و به این خاطر از نظر زمان رسیدگی به ارقام مختلف در گروههای رسیدگی سه صفر تا دوازده (۰۰۰ تا ۱۲ ) قرار می گیرند.

به طور کلی ارقام سویا از نظر طول دوره رویش به سه گروه تقسیم می شوند :

زودرس  ۷۰ تا ۹۵ روز

  متوسط رس :  ۱۰۰تا ۱۳۰ روز

  دیر رس :   ۱۴۰ تا ۱۸۰ روز

در این طبقه بندی زودرس ترین ارقام در گروه های ۲ تا ۷ قرار می گیرند (فروزان، ۱۳۸۰).

در کشور ما ارقام گروه های ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ با توجه به نواحی مختلف و شرایط آب و هوایی منطقه تطابق بیشتری را نشان داده و در چهار دسته زیر تقسیم بندی می گردند:

– ارقام زودرس شامل گروه های ۲ و۳ : مانند ارقام چیپوا، هاراسوی، زان، ویلیامز و سپیده

– ارقام متوسط رس شامل گروه ۴ : مانند ارقام کلارک ، بونوس و وین

– ارقام دیررس شامل گروه ۵ : مانند ارقام هیل، سحر، ساری و تلار

– ارقام خیلی دیررس شامل گروه ۶ : مانند ارقام هود ، لی، فورست

سویا در ایران معمولا در دو فصل بهار و تابستان کشت می شود. در بهار به عنوان کشت اول و در تابستان به عنوان کشت دوم کشت می شود ( فروزان، ۱۳۸۰).

 ۱-۲-۱-ریشه

سویا دارای یک ریشه اصلی عمیق بوده که تعداد زیادی ریشه های فرعی یا جانبی از آن منشعب می شوند که در صورت وجود رطوبت و عدم خشکی یا وجود لایه غیر قابل نفوذ، ریشه می تواند تا عمق ۱۵۰ سانتی متری خاک نفوذ نماید ( رمزی، ۱۳۸۵).

ریشه های فرعی حاصل از ریشه اصلی دارای پراکنش افقی بوده که پس از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر رشد با وجود رقابت ریشه های ردیف های کناری به سمت عمق گرایش پیدا کرده و تا عمق نفوذ ریشه اصلی در خاک فرو می روند. رشد ریشه در دوره رویشی سریع تر از رشد قسمت های هوایی بوده و عمق آن در مرحله گلدهی اغلب ۲ برابر ارتفاع ساقه است ولی وزن ریشه خشک کمتر از وزن خشک اندام های هوایی می باشد. رشد ریشه تا زمان تشکیل دانه ادامه یافته و سپس قبل از ورود به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک متوقف می شود.

سویا از گونه های گیاهی تثبیت کننده نیتروژن است و این عمل از طریق همزیستی با باکتری های خانواده ریزوبیاسه صورت می گیرد. باکتری های این خانواده هوازی و گرم منفی هستند و دارای شکل میله ای می باشند. باکتری مناسب سویا برادی ریزوبیوم ژاپنیکوم نام دارد. مقدار نیتروژن تثبیت شده توسط ریزوبیوم ها ممکن است تا ۸۰ درصد کل نیتروژن مورد نیاز را در شرایط مساعد تثبیت، تامین نماید. قسمت اعظم نیتروژنی که در اختیار گیاه قرار می گیرد به مصرف تولید دانه می رسد (وارول و پاترسون ۱۹۹۲). باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم به طور طبیعی در خاک های ایران وجود نداردو به همین جهت لازم است این باکتری همراه بذر به خاک اضافه گردد (رمزی، ۱۳۸۵).

 ۱-۲-۲- ساقه :

ساقة و برگ های سویا پوشیده از کرک یا موهای بسیار ظریف خاکستری یا قهوه ای رنگ کوتاهی پوشیده شده است. ارتفاع بوته ها گاهی به ۱۵۰سانتی متر و حتی بیشتر و گاهی واریته هایی یافت می شود که به طور قابل ملاحظه ای بزرگ تر هستند (کریمی ، ۱۳۸۴). یک ساقة اصلی مستقیم، استوار و استوانه ای که کاملا” مشخص بوده و از بخش تحتانی بوته می تواند شاخه ها و یا انشعابات متعددی ایجاد شود، پایه گل را تشکیل می دهد( کریمی ،۱۳۸۴، رستگار، ۱۳۸۵، خواجه پور، ۱۳۸۳). رشد ساقه با خروج محور لپه ها از خاک شروع شده و با تکامل دانه ها در داخل نیام پایان می یابد. ساقة سویا مخروطی شکل بوده و دارای تعدادی گره یا بند (۱۹تا۲۴) می باشد (رستگار، ۱۳۸۵، لطیفی، ۱۳۷۲).  با انجام انشعابات ساقه، از قطر ساقة اصلی کاسته شده و با کاهش تراکم، تعداد شاخه های انشعابی یا فرعی که اغلب در قاعده ساقة اصلی قرار دارند بیشتر می شود. تعداد ساقه های فرعی در ارقام دیررس زیاد بوده و برعکس، در ارقام زودرس تعداد آنها کمتر است. با افزایش ساقه های فرعی در بوته، عملکرد  دانه نیز افزایش خواهد یافت. تعداد   ساقه های مزبور از صفر تا ۶عدد متغیر می باشد( رمزی، ۱۳۸۵).

۱-۲-۳- برگ

سویا دارای برگ های هترومورف یا غیر همگن است. پایین ترین گره نزدیک خاک، محل برگ های لپه ای ، دومین بند محل اتصال برگ های ساده یا اولیه یک برگچه ای و سایر بند ها به ترتیب محل اتصال برگ های سه برگچه ای متناوب بوده و قاعده شاخه ها و پایه گل ها محل برگ های ضمیمه می باشد. (رستگار ، ۱۳۸۵ ).

برگ های لپه ای یا کوتیلدونی اولین برگ هایی هستند که در بوته جوان ظاهر می شوند. این برگ ها بدون دمبرگ و به شکل متقابل می باشند. مواد غذایی درون این دو برگچه قرار دارد. این برگچه ها به صورت اپی جیل یا برون خاکی به سطح خاک راه می یابند.

این برگچه ها در اوایل دورة رشد هنگامی که ظهور برگ های اصلی به تعویق می افتد، دارای اهمیت ویژه ای می باشند، چرا که فعال بودن آنها به مدت ۱۰تا ۱۲روز پس از جوانه زنی که سیستم ریشه ای هنوز فعال نیست، در عملکرد نهائی دخالت دارد. بنابراین هر گونه خسارت یا حذف شدن این برگ ها توسط آفات و یا بیماری ها عملکرد نهائی را کاهش خواهد داد

برگ های ساده یا اولیه، یک برگچه ای و دارای دمبرگ بوده (به طول ۱تا ۲سانتی متر) که به صورت متقابل و ساده هستند. این برگ ها کمی بزرگ تر از برگچه های دو لپه ای هستند و به شکل بیضوی تا باریک کشیده و بعضا” خیلی کشیده و کرکدار دیده می شوند. برگ های ضمیمه، برگ های ساده و خیلی کوچک هستند که بصورت جفت در قاعده شاخه ها و قاعده پایه گل ها قرار دارند. این گل ها فاقد دمبرگ و برجستگی در محل اتصال می باشند ( رستگار، ۱۳۸۵).

برگ اصلی سویا، برگی است مرکب و هر برگ مرکب از ۳ و بندرت ۴ برگچه ای تشکیل شده و از این رو این برگ ها را سه برگچه ای (Trifoliate) می نامند. شکل این برگچه ها قلبی شکل یا مثلثی نوک تیز می باشد. برگ های اصلی سویا همانند برگ های اصلی لوبیای معمولی دارای دمبرگ طویل است. با این تفاوت که در سویا، تمامی سطوح اعم از ساقه، شاخه ها، برگچه های اصلی، دمبرگ ها و میوه ها پوشیده از کرک های زبر و خشن بوده، در صورتی که اندام های فوق در لوبیا فاقد کرک های خشن هستند. آرایش برگ ها در سویا می تواند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. به طور معمول برگ های قائم نسبت به برگ هایی با آرایش افتاده دارای کارایی بالاتری از نظر فتوسنتز بوده و بنابراین گزینش در جهت ایجاد برگ های قائم در حفظ رطوبت و کاهش فشار کمبود آب موثر خواهد بود.

این آرایش برگی به سبب سایه اندازی کمتر به برگ های تحتانی و سهولت نفوذ نورکافی به پای بوته ها، باعث عمر بیشتر برگ های تحتانی و سهولت نفوذ نورکافی به پای بوته ها، افزایش طول عمر برگ های محدوده پایین بوته شده و تولید ماده خشک را افزایش می دهد. از طرف دیگر ارقام دارای برگ های قائم به دلیل حجم کم بوته قابلیت کشت درتراکم های بالا را داشته و در نتیجه ماده خشک بیشتری را تولید خواهند نمود.  وجود کرک نیز در اندام های مختلف سویا، تعرق را به میزان ۲۵% کاهش می دهد و برگ های سویا در هنگام رسیدگی دانه، ریزش می کنند ولی در برخی ژنوتیب ها در مرحلة رسیدگی، برگ ها بر روی بوته ها باقی می مانند که انجام عمل برگ ریزی توسط مواد برگ ریز صورت می گیرد.

 ۱-۲-۴- گل و غلاف

مهم ترین عوامل تحریک کنندگی و تشکیل گل در سویا عبارتند از طول روز و شب، درجه حرارت و ویژگی های ژنتیکی گیاه. رنگ گل در سویا متفاوت بوده و اغلب به رنگ های ارغوانی، سفید تا آبی و بنفش دیده می شود ( کریمی، ۱۳۸۴، رستگار، ۱۳۸۵). گل های سویا کوچک بوده، به طول ۶تا ۷میلی متر و دارای دمگل کوتاه می باشند. اختصاصات خانواده پروانه آسا: هر گل شامل ۵ کاسبرگ، ۵ گلبرگ ( یک بزرگ به نام درفش یا استاندارد، ۲بال و ۲ ناو) ، ۱۰پرچم (۹عدد بهم چسبیده و یکی آزاد ) و یک مادگی کرک دار می باشد (رستگار، ۱۳۸۵). این گل ها در محل اتصالات دمبرگ به ساقه اصلی یا شاخه فرعی که به آکسیل خوانده می شود، به وجود می آیند.

آرایش گل سویا به صورت خوشه ای می باشد. تعداد گل ها در یک آرایش خوشه ای بین ۲ تا ۲۰عدد متغیر بوده و تعدا گل های خوشه ای در یک بوته نیز درحدود ۱۵ تا ۲۰عدد می باشد. گل های سویا ۹۹ درصد خود گشن و حدود۱ درصد دگرگشن می باشند ( کریمی، ۱۳۸۴، رستگار، ۱۳۸۵، ویس، ۲۰۰۰) . دلیل این امر آزاد شدن گرده ها پیش از باز شدن گل ها می باشد بطوری که ارقام کاشته شده در کنار هم نیز به ندرت قادر به استفاده از گرده های یکدیگر خواهند بود( ویس، ۲۰۰۰) .تمامی گل های تولید شده در یک بوته، تولید میوه نکرده و تعداد زیادی از آنها (حدود ۲۰ تا ۸۰درصد ) ریزش می کنند. حداکثر ریزش گل و غلاف های جوان در مرحله اوج گلدهی و بعد از آن صورت می پذیرد. در سویا مراحل ریزش گل و میوه های جوان به شرح زیر است :

۱-    ریزش جوانه گل قبل از گرده افشانی

۲-   ریزش گل بعد از گرده افشانی و تلقیح

۳-   ریزش غلاف های جوان و نارس در سنین مختلف

عملکرد در سویا به تعداد گل وابسته بوده و بنابراین با درصد ریزش گل و غلاف همبستگی عکس دارد. به طور کلی در هر بوته سویا ۲۵ تا ۳۰ درصد گل ها تبدیل به غلاف شده و بقیه گل ها ریزش می کنند. متعاقب این امر تعدادی از غلاف های جوان در سنین مختلف می ریزند و تعدادی نیز با وجود رشد کامل عاری از دانه بوده که به آنها غلاف های پوک گفته می شود. بنابراین به طور معمول ریزش توام گل و غلاف در ارقام مختلف سویا زیاد است .

در هر دو سیستم رشد (محدود و نامحدود ) ریزش گل و غلاف در قسمت پایین بوته بیشتر است. در سیستم رشد نامحدود غلاف بندی در بخش فوقانی بوته کم بوده و بیشترین غلاف ها در قسمت وسط بوته تشکیل می گردد. در ارقام  با رشد محدود تعداد غلاف ها در انتهای بوته بیشتر بوده و بطور نسبی معادل غلاف های وسط بوته است.

تبدیل گل به غلاف در سویا تدریجی صورت می گیرد بنابراین در بوته سویا به طور همزمان اندام هایی نظیر غنچه، گل و همچنین غلاف ها در سنین مختلف دیده می شود. غلاف ها بعد از تکامل گل شروع به رشد می کنند (فروزان، ۱۳۸۰) و هر گل بارور شده تولید یک نیام می کند (رستگار، ۱۳۸۵) در مراحل اولیه  غلاف های کوچک،  گوشتی و نرم و پرزدار هستند و به تدریج که بزرگ تر می شوند (فروزان ، ۱۳۸۰) و به طول ۳ تا ۱۰سانتی متر و عرض ۲ تا ۴ سانتی متر می رسند ( رستگار، ۱۳۸۵، ویس، ۲۰۰۰) در مراحل آخر رنگ غلاف ها، زرد، قهوه ای، قهوه ای روشن، متمایل به سفید و استخوانی است و دانه ها سخت شده و حالت شیری ندارند(فروزان، ۱۳۸۰، رستگار، ۱۳۸۵،  ویس ۲۰۰۰) .تعداد غلاف ها در بوته ممکن است به ۴۰۰عدد برسد (رستگار، ۱۳۸۵). غلاف ها معمولا زمانی که می رسند ، می شکنند و بذر آزاد شده می ریزد (رستگار، ۱۳۸۵، ویس، ۲۰۰۰). زود یا زیاد شکستن غلاف ها یک صفت زیان آور محسوب می شود و خشکی هوا و حرارت نیز موجب تشدید ریزش دانه ها می گردد.

ارقامی نیز که  غلاف بندی آنها از نزدیکی سطح زمین شروع می شود، در برداشت با کمباین مقدار زیادی تلفات دارند و هرچه غلاف بندی از سطح بالاتری شروع شود این صفت مطلوب تر خواهد بود.

 ۱-۲-۵- دانه

دانه سویا دارای اشکال بیضوی، تخم مرغی، گرد و مدور می باشد که در وسط دانه دارای فرورفتگی می باشد وقطر آنها بین ۵تا۱۰میلی متر بوده و به صورت دسته های۲ تا ۳ تایی داخل غلاف قرار دارند ( رمزی، ۱۳۸۵، ویس، ۲۰۰۰).

نمو دانه پس از تلقیح به سرعت صورت می پذیرد. رشد دانه ها در غلاف بطئی بوده ولی پس از متوقف شدن دوره گل، این رشد شدت یافته و مواد غذایی در مدت ۳۰تا ۴۰ روز پس از تلقیح در دانه ها ذخیره می گردد. این مرحله یکی از بحرانی ترین دوره های رشد نبات بوده و بایستی به طور حتم رطوبت و مواد غذایی کافی در خاک موجود باشد( کریمی ، ۱۳۸۴، رستگار ،۱۳۸۵ ). اگر آب در این مرحله جهت آبیاری در دسترس نباشد و یا بارندگی اتفاق نیافتد به علت ریزش برگ ها و غلاف ها، عملکرد دانه می تواند تا ۸۰درصد افت کند. در این دوره حدود ۳۰ تا۴۰ درصد فسفر و پتاس جذب بوته می شود.

دانه های موجود در غلاف اغلب بعد از ۶۵ تا ۷۵ روز پس از تلقیح به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک می رسند.   تشکیل و رشد دانه سویا طی سه مرحله انجام می گیرد : در مرحلة اول بلافاصله پس از تشکیل نیام شروع می شود، انتقال مواد فتوسنتزی به دانه خیلی کند و در پایان این مرحله وزن دانه برابر ۵% کل وزن دانه در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک می باشد. در مرحلة دوم سرعت انتقال مواد به دانه افزایش یافته و تا مرحله فیزیولوژیک ادامه دارد و در مرحلة پایانی رطوبت دانه کم شده و به مرحله رسیدگی نهائی می رسد .

رنگ دانه ها سفید، استخوانی، زرد، زرد نخودی، قهوه ای، قهوه ای مایل به سبز، قرمز وسیاه ولی ارقام تجاری زرد کمرنگ می باشند( کریمی، ۱۳۸۴، خواجه پور، ۱۳۸۳، ویس، ۲۰۰۰). ارقامی که در روغن کشی مورد استفاده قرار می گیرند اغلب به رنگ زرد  نخودی و یا متمایل به رنگ سبز هستند. مقطع دانه های رسیده بایستی به رنگ کرم بوده و برعکس مقطع سبز یا پسته ای رنگ دلیل نارسی بذر است.

ارقامی که بذور آنها به رنگ قرمز، قهوه ای تیره و سیاه باشند دارای روغن اندک (کمتر از ۱۲درصد ) و پروتئین بیشتر می باشند، و از این رو بیشتر جهت تولید علوفه کشت می شوند.

مقدار روغن دانه هایی که در روغن کشی استفاده می شوند در حدود ۱۶ تا ۲۴درصد (باتوجه به نوع ژنوتیب و محیط ) بوده و پروتئین چنین دانه هایی نیز بین ۳۵ تا۴۵ درصد متغیر می باشد ( رستگار، ۱۳۸۵).

روغن سویا حاوی ۱۰ درصد اسید لینولنیک، ۵۵ درصد اسید اولئیک و ۳۰ درصد اسید لینولئیک می باشد. میزان پروتئین و روغن در سویا رابطه عکس دارند. گاهی میزان بالای پروتئین باعث کم شدن باروری بذر می گردد. دما نیز بر میزان افزایش روغن دانه تأثیر دارد: به طوری که بالا رفتن میزان دما باعث افزایش میزان روغن می شود که بر میزان پروتئین تأثیر معکوس دارد ، دانه ها قابل هضم و دارای کلسیم، آهن، ویتامین بالا می باشند (رستگار، ۱۳۸۵).

وزن هزار دانه در سویا دارای طیف وسیعی است به طوری که مقدار آن بین ۸۰ تا ۴۵۰ گرم نوسان می باشد. برای کاشت، ارقامی مناسب هستند که وزن هزار دانه آنها  ۱۲۰ تا ۲۳۰ گرم باشد.

ارقامی که وزن کمتری دارند به دلیل اندوخته اندک غذایی، درصد سبز مطلوبی در مزرعه نخواهند داشت.

البته ژنوتیب هایی که وزن هزار دانه بیشتری دارند (لپه های درشت تری را دارا می باشند) با توجه به سبز نمودن اپی جیل سویا، در خاک های سنگین، نیمه سنگین و سله دار، درصد سبز کمتری رانشان می دهند (کوچکی ،۱۳۸۰).

 ۱- ۳- رشد و تکامل سویا

130,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود
 • پایان نامه مقایسه تاثیر انواع کنجاله سویای ایرانی و خارجی و افزودن مکمل کولین
 • مقاله سویا
 • مقاله اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش
 • مقاله تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.