مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
بررسی روند گذشته وجاری عرضة نیروی کار در ایران   ۱
تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن   ۸
تحلیل نرخ های مشارکت نیروی کار   ۹
جمعیت فعال   ۹
نرخ مشارکت عملی نیروی کار   ۱۰
توزیع فضایی اشتغال   ۱۷
بهره وری نیروی کار   ۲۰
نتیجه گیری   ۲۳
منابع وماخذ   ۲۶

منابع وماخذ

۱٫بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶ ،ادارة حسابهای اقتصادی ،خرداد ۱۳۶۰٫

۲٫بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حسابهای ملی ایران۱۳۶۶-۱۳۵۳ ،ادارة حسابهای اقتصاد ،خرداد ۱۳۷۰٫

۳-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،حسابهای ملی ایران ۶۹ ۱۳-۱۳۶۷ ادارة حسابهای اقتصادی ،اردیبهشت ۱۳۷۰٫

۴٫—،بورس ،تیرماه ۱۳۷۸ .

۵٫مایکل تودارو ،توسعة اقتصاد ی در جهان سوم ،ترجمة غلامعلی فرجادی ،تهران ،نشر نی ،۱۳۷۰٫

۶٫سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،معاونت امور اقتصادی وهماهنگی ،دفتر اقتصاد کلان ،مجموعة آماری ،سری زمانی  آمارهای  اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۷۵ ،تیرماه ۱۳۷۶٫

۷-سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  کشور ،لایحة برنامه اول توسعة اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،پیوست  شماره یک .مرداد ۱۳۶۸ .

۸-محسن نظری ،«تحولات بازار کار در ایران ،روندها وپیامدها » ،اطلاعات سیاسی –اقتصادی ،سال دوازدهم ،شمارة ۱۳۲-۱۳۱ (مرداد وشهریور ۱۳۷۹ )

مقدمه

امروزه بسیاری از اقتصاددانان دراین مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی  پایة اصلی  ثروت ملتها را تشکیل می دهد ویکی از عوامل  مهم تعیین کننده  درروند توسعة اقتصادی –اجتماعی هر کشور محسوب  می شود . تجارب دهه های  پس از جنگ جهانی دوم  بوضوح نشان می دهد که سرمایة انسانی علت  اساسی تفاوت میان کشورها  وجوامع  مختلف است .در این میان ،افزایش چشمگیر در آمد نفت اعضای اوپک طی دهة ۱۹۷۰ ،اگر چه سرمایة فراوانی  در اختیا ر این کشورها قرار داد، ولی سبب توسعة آنها نگردید .این تجربه ثابت می کند که فقدان  سرمایة انسانی  یا عدم استفادة کار آمد  از آن سبب می شود که حتی وجود  در آمدهای سرشار نفتی نیز  به توسعة واقعی منجر نگردد.

بهره برداری از نیروی انسانی در هر جامعه به عواملی همچون ترکیب سنی جمعیت ،میزان جمعین فعال ومتخصص، نرخ مشارکت واشتغال نیروی کار ،بهره وری نیروی کار و… بستگی دارد .در این مطالعه وضعیت موجود نیروی انسانی واشتغال  در اقتصاد ایران مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت تا تصویری از روند  وچگونگی تحولات نیروی کار در کشور به دست اید .در این راستا ،موضوعاتی همچون نرخ مشارکت نیروی کار ، نرخ های اشتغال وبیکاری ، تحلیل مسئله اشتغال وبهره وری  نیروی کار  در چار چوب بخشهای مختلف  اقتصادی مورد بررسی وتعمق قرار خواهد گرفت .

بررسی روند گذشته وجاری عرضة نیروی کار در ایران

عرضة نیروی کار یکی از دو مؤلفة بسیار مهم مهم بازار کار  است که شناسایی  عوامل مؤثر برآن می تواند  سیاستگذاران را در اتخاذ  سیاست های مناسب برای کاهش  نرخ بیکاری  کمک نماید . عرضة نیروی کار تحت تاثیر عوامل اقتصادی –اجتماعی از جمله پوشش تحصیلی ،نرخ بیکاری  ،در صد جمعیت دارای تحصیلات عالی  ،سرانة تولید  ناخالص ملی ،شاخص دستمزد  ،سرانة هزینه های تامین اجتماعی و… قرار می گیرد .

جدول (۱) وضعیت جمعیت فعال کشور را به تفکیک زن ومرد  طی دورة ۷۸-۱۳۴۵ نشان می دهد . آن گونه که از جدول پیداست .،جمعیت  فعال کشور از

 ۸/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۷۸ ،رسیده ولی همواره  سهمی  از آن معادل حدوداً ۹۰ ردصد مربوط به مردان بوده است . البته روند تغییرات  جمعیت فعال زنان  در طی سالهای اخیر حاکی از افزایش این سهم  می باشد که نوید  دهندة نقش بیشتر  زنان در بازار کار است .

رشد جمعیت فعال زنان  طی دورة ۷۸-۱۳۷۵ بالاتر از رشد جمعیت فعال مردان بوده است . از سوی دیگر ،رشد جمعیت فعال طی دورة ۷۵-۱۳۷۰ کمتر از دورة ۷۱-۱۳۶۵ بوده است .این کاهش را می توان  عمدتاً به دلیل  گسترش  دانشگاهها وافزایش پوششهای تحصیلی دانست ، ولی به هر حال  ،فارغ التحصیل شدن  همین افراد در حال حاضر باعث افزایش  شدید عرضة نیروی کار  شده است .

براساس همین  جدول در بین ردورها های زمانی ،تغییرات نرخ رشد سالانة جمعیت فعال  زنان قابل  ملاحضه است .در حالی که نرخ رشد سالانة جمعیت فعال زنان پیش از انقلاب (۵۵-۱۳۴۵ ) ،۴/۳ درصد بوده، باشروع انقلاب وتحولات فرهنگی ایجاد شده ،دو دورة (۶۵-۱۳۵۵ )،جمعیت فعال زنان ،سالانه بطور متو سط با یک در صد رشد منفی  مواجه گردیده است .در هر سه دورة (۷۰-۱۳۶۵ )،(۷۵-۱۳۷۰ )و(۷۸-۱۳۷۵ ) ،جمعیت فعال زنان بطور متوسط سالانه ۵/۴ ،۵/۴ و۷/۵ درصد رشد داشته است ،که در مقایسه  با کاهش رشد  جمعیت فعال مردان  ،بسیار قابل  توجه است وبیانگر  تقویت نقش زنان در بازار کار می باشد . البته باید در  نظر داشت که سهم جمعیت فعال ،به مراتب بالاتر  از سهم جمعیت  فعال زنان است .برای نمونه سهم جمعیت فعال مردان وزنان در سال ۱۳۴۵ به تریتب ۸/۸۶ و۲/۱۳ درصد بوده است .

تصویری کلی از وضع موجود بازار کار (اشتغال وبیکاری ) در ایران

بحران بیکاری از جمله مهمترین معضل های اجتماعی –اقتصادی است

سال

       جمعیت فعال

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۱۳۷۵

۱۳۷۸

کل جمعیت فعال

۷۸۴۱

۹۷۹۶

(۳/۲)

۱۲۸۷۵

(۷/۲)

۱۴۷۲۹

(۸/۲)

۱۶۰۲۷

(۶۹/۱)

۱۷۹۲۶

(۸/۳)

 جمعیت فعال مردان

۶۸۰۸

۸۳۴۷

(۱/۲)

۱۱۵۰۵

(۲/۳)

۱۳۱۰۰

(۶/۲)

۱۳۹۹۰

(۳/۱)

۱۵۵۱۷

(۵/۳)

سهم جمعیت فعال مردان

۸/۸۶

۲/۸۵

۸/۸۹

۹/۸۸

۳/۸۷

۶/۸۶

جمعیت فعال زنان

۱۰۳۳

۱۴۴۹

(۴/۳)

۱۳۷۰

(۰۳/۱)

۱۶۲۹

(۵/۴)

۲۰۳۷

(۵/۴)

۲۴۰۹

(۷/۵)

سهم جمعیت فعال زنان

۲/۱۳

۸/۱۴

۲/۱۰

۱/۱۱

۷/۱۲

۴/۱۳

مآخذ : مستندات برنامة سوم توسعه جلد ۶

اعداد داخل پرانتز متوسط رشد سالانه را در دورة مورد نظر نشان می دهد .

 که مشکلات بسیار ی را در کو تاه مدت وبلند مدت  بر پیکرة اقتصاد تحمیل  می کند . رشد شتابان جمعیت در سالهای پس از انقلاب ،بویژه در سالهای  اولیة دهة ۱۳۶۰ ،باعث افزایش عرضة نیروی کار با یک  وقفة زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله در جامعه گردید ولی رشد  اقتصادی ناچیز  کشور امکانات جذب این نیرو را فراهم نیاورد .نتیجة این امر ،بیکاری شتابان  بانرخهای دو رقمی  در اقتصاد کشور شد . به عبارت دیگر ،یکی از ویژگیهای بازار کارایران وتحولات  آن در گذر زمان ،افزایش نرخهای بیکاری وپایین آمدن  نرخهای اشتغال است .

جدول (۲) روند تغییرات اشتغال وبیکاری را در کشور طی دورة ۷۸-۱۳۴۵ نشان می دهد .

همانگونه که از جدول (۲) بر می اید ،نرخ بیکاری از ۹ در صد در سال ۱۳۴۵ با افزایشی بیش از ۵۰درصد به ۱۴ درصد در سال ۱۳۶۵ رسیده است .ولی در سال ۱۳۶۵ ،این نرخ روندی نزولی  به خود می گیرد ،به طوری که در سال ۱۳۷۵ از نوبه  رقم ۹ درصد  باز می گردد .ولی از این سال به بعد دوباره روند صعودی پیدا می کند وبا افزایشی بیش از ۷۰ درصد به ۱۶ درصــــد در ســـال ۱۳۷۸ بالغ

 می شود .

در جدول (۳) توزیع جمعیت شاغل  به تفکیک  جنس طی  سالهای ۷۸-۱۳۴۵ آورده شده است .ارقام حاکی از  سهم اندک  زنان در اشتغال کل کشور  بویژه در دهة اول انقلاب است .

جدول (۴) وضعیت نرخ بیکاری را به تفکیک مرادان وزنان درطی دورة ۷۸-۱۳۴۵ نشان می دهد .نرخ بیکاری  مردان از ۸/۳ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۳/۱۵ درصد در سال ۱۳۷۸ افزایش یافته است .

حداکثر نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۶۵ (معادل ۲۸ درصد ) بوده است .گذشته از دلایل  اشاره شده در دورة ۶۵-۱۳۵۵ ،تغییر دیدگاه جامعه ودستگاه سیاسی کشور نسبت به فعالیت  اقتصادی زنان  در بازار کار  وکاهش تقاضا  برای نیروی  کار زنان ،از جمله دلایل افزایش  نرخ بیکاری  زنان در  سالهای پس از انقلاب بیش از نرخ بیکاری مردان باشد ، در حالی که این روند  در سالهای پیش از  انقلاب معکوس  بوده است .

نقش زنان در اشتغال  از چند دیدگاه قابل برسی است .تحول در سهم زنان شاغل ، به تغییر در زمینه هایی همچون مشارکت زنان در اقتصاد  کشور ،خانواده،بنیة اقتصادی کشور ،وغیره منجر خواهد شد .نکتة مهم این است که رشد سهم زنان شاغل می تواند در بلند مدت به کاهش حجم نیروی کار مشور منجر گردد .در دوره های  کوتاه مدت، افزایش اشتغال زنان تاثیر بر حجم نیروی کار نخواهد داشت (درواقع اشتغال  زنان بخشی از  کل اشتغال  وکل اشتغال بخشی از  نیروی کار است ). اما در گذر زمان ،افزایش اشتغال زنان بیش از افزایش تعداد آنان در نیروی کار ،موجب به تعویق افتادن  سن ازدواج وهمچنین کاهش نرخ زاد وولد  می شود و به تبع آن رشد نیروی کار پس از

 ۵/۱ تا دو دهه با کاهش مواجه می گردد.

سهم زنان در اشتغال طی دورة۵۵-۱۳۴۵ افزایش وطی  دورة ۶۵۵-۱۳۵۵ کاهش یافته ،واز سال ۱۳۶۵ همانگونه که قبلاً نیز گفته شد مجدداً روبه افزایش گذاشته است  .رشد سهم اشتغال زنان روستایی نیز  بیش از زنان شهری  بوده وبه طور کلی رشد  شاغلان  زن روستایی نیز از زن شهری بیشتر بوده است . بنابراین  نوعی نیروی نیروی محرکه مخفی  در حجم نیروی کار زنان وجود دارد که حتی باکاهش رشد جمعیت ،به دلیل افزایش سهم ومشارکت آنان در حجم نیروی کار در کشور بدان می افزاید .

اگر این نیروی محرکه مخفی  در نظر گرفته  نشود ،پیش بینی های  مربوط به عرضه وتقاضا ی نیروی کار  از دقت کافی برخوردار نخواهد بود .

تحلیل نرخهای اشتغال وویژگیهای آن

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران
 • مقاله بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران
 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بحران مالی کنونی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
 • مقاله بهره وری
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.