مقاله شهر یاسوج


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  شهر یاسوج مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  شهر یاسوج نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عوامل تأثیر گذار در پیدایش شهر یاسوج از لحاظ ۴
چکیده ۵
مقدمه ۷
روش تحقیق ۸
شناخت تاریخچه شهر یاسوج ۸
مبانی نظری ۱۰
ویژگی های محیطی شهر یاسوج ۱۱
ویژگیهای اجتماعی شهر یاسوج ۱۲
ویژگیهای اقتصادی شهر یاسوج ۱۴
ویژگیهای سیاسی شهر یاسوج ۱۷
از مهمترین دستاوردهای شهر جدید ۱۹
نتیجه گیری ۲۰
منابع و مأخذ ۲۱

 منابع و مأخذ :

۱- مشهدیزاده ، دهاقانی ،‌ناصر ، تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران ،‌چاپ چهارم ، ۱۳۸۱
۲- شاهی سوندی ، حمیده ، بررسی و تحلیل عوامل موثر در شکل گیری و توسعه فضایی شهر استهبان ، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ، گروه جغرافیا ،‌دانشگاه یزد ، ۱۳۸۴٫
۳- ابن خلدون ، عبدالرحمن ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمد پروین گنابادی ، جلد دوم ، تهران ، ۱۳۵۳٫
۴- یوسف زاده ، مجید، آغاز شهر نشینی در ایران ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۶۸
۵- طرح توسعه و حوزه نفوذ شهر یاسوج‌، جلد دوم ، ۱۳۷۸
۶- غفاری ، یعقوب ، تاریخ اجتماعی کهگیلویه و بویر احمد ، ۱۳۷۸
۷- بشارتی فر ، الیهار ، ارائه الگوی مدیریت بهینة شهرداری یاسوج ، ۱۳۸۳
۸- شکوهی ، حسین ، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، تهران ، ۱۳۷۳٫
۹- حبیبی ، سید محسن ، از شار تا شهر ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۵٫
۱۰- رضوانی ، علی اصغر ، نقش عوامل طبیعی در مکانیابی جغرافیای شهرهای ایران ، همچنین کنگره جغرافیای ایران ، ۱۳۷۰٫
۱۱- غفاری ، عطا، ارزیابی نظام توسعه کالبدی و ارائه الگوی مناسب توسعه کالبدی شهر در قالب مدل توسعه پایدار ، ۱۳۸۰٫
۱۲- زنده دل ، حسین و دستیاران ، مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی ، استان کهگلیویه و بویراحمد ، ۱۳۸۰٫
۱۳- طرح جامع شهری یاسوج ، ۱۳۶۵٫
۱۴- صارم ، علی و نیک اقبال سیروس ، شاخص های توسعه انسانی در استان کهگلیویه و بویراحمد و کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ک و ب ، خرداد ۱۳۷۹
۱۵- مهندسین مشاور همسو ، جلد دوم .
۱۶- سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد ، مجموعه مقالات سمینارهای ادواری برنامه و بودجه، استان کهگیلویه و بویراحمد ، شماره ۲ ، زمستان ۱۳۷۸٫
۱۷- غفاری ، هیبت الله ، ساختار اجتماعی عشایر بویراحمد ، ۱۳۶۴
۱۸- مصاحبه با آقای محمد رحیم دهراب پور ، رئیس شورای شهر یاسوج ،۲۵/۱۰/۸۵
۱۹- مصاحبه با آقای دکتر قاسم عوض زاده ، استاد دانشگاه یاسوج ، گروه فیزیک ، ۸/۱۰/۸۵
۲۰- راهنمایی ، محمد تقی و شاه حسینی ، پروانه ، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران ، تهران، سال ۱۳۸۵

 

 چکیده :

 شهر ها در همه زمانها و در تمامی نقش‌ها و اشکالی که در طی زمان پذیرفته اند ، وجوه مشترکی کلی را به نمایش گذاشته‌اند.  بدین ترتیب در بیانی کلی می توان گفت که شهر موجودی است زنده و پویا و متحول ، در بستر زمان و در پهنه مکان و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، سیاسی و ….

در این میان پیدایش و شکل گیری شهر یاسوج‌، اتفاقی و تصادفی نبوده است . بلکه متأثر از فرآیندهای طبیعی،‌ا قتصادی ، اجتماعی و سیاسی بوده که در چند دهه اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده است .

 سئوال اصلی این پژوهش این است که عوامل اصلی شکل گیری این شهر چه بوده است ؟

 هدف این پژوهش پاسخ گویی به این سئوال اساسی  میباشد .

مقدمه :

انسانها برای کار و زندگی در پهنة ‌محدود و کم و بیش متراکم گرد هم می آیند‌کم‌کم شهرها را پدید می‌آورند‌.بنابراین می‌توان گفت شهر عالیترین مکان تجمع زیستی انسان از ابتدا تا کنون بوده است. به عبارت دیگر شهر به عنوان محل سکونت و معیشت انسانی بیان کنندة فعل و انفعالات سیاسی – اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی بوده است که امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است. شهرها روند متفاوتی را در طول تاریخ طی کرداند. مرحله رو آوردن انسان به زندگی شهری ازمهمترین مقاطع تاریخی بشریت است(شاهی سوندی ،۱۳۸۴، صص (۳-۲))

عبدالرحمن بن خلدون (۸۰۸-۷۳۳هـ .ق )‌در مورد تحول زندگی اجتماعی بشر از بادیه‌نشینی تا سکونت در شهرها و روستاها می گوید انسان به علت سرشت مدنی ناگزیر به گردهم آمدن با همنوعان خود و ایجاد تشکیلات اجتماعی که در آن هر عضو برای رفع نیازهای خود محتاج به همکاری با دیگران است شهرهای بزرگ نتیجه روند طولانی شهرنشینی در مقیاس کوچک بوده و شهر نشینی در مقیاس کوچک را نیز باید ناشی از بهبود در وضعیت زیر بنای روستا دانست . بررسی تاریخی شیوة‌گسترش هر شهر دلایل گوناگونی دارد این دلایل در شناسایی الگوی شکل گیری و ساختار فضایی و کالبدی شهر در گذر زمان و بستر مکان حائز اهمیت است . کاربرد مهم این شناسایی ، به تشخیص درست نحوه توسعه کمک می کند . شهرها با تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، و سیاسی و نوآوری و فن شناختی متحول و دگرگون می شوند .

شهرها حاوی مسائل اقتصادی و اجتماعی خاص خود دارند ، که طی مراحل تاریخی و توسعه فضایی شکل گیری مقیاسهای مختلف سرزمین نمود پیدا کرده‌اند و از این جهت چشم انداز مسأله ، شکل گیری هسته اصلی شهر ، موقعیت و نحوه استقرار اجزاء شهر در یک فضای گسترده با توجه به نقش منطقه ای و ملی شهر خود را نشان می دهد (‌مجید زاده ، ۱۳۶۷)

در این میان پیدایش و توسعه شهر یاسوج متأثر از فرایندهای طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که در چند دهه اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده است ( از این رو در این مقاله برآنیم تا به عوامل مهم و اساسی در پیدایش شهر یاسوج پی ببریم)

روش تحقیق :

روش تحقیق بکار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی است و در راستای فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و روش مطالعه میدانی استفاده شده است در ضمن از مصاحبه با مسئولان و کارشناسان سازمانهای مختلف نیز کمک گرفته ایم در پایان با تنظیم اطلاعات بدست آمده به جمع بندی آنها پرداخته شده و نتیجه گیری صورت پذیرفته است .

شناخت تاریخچه شهر یاسوج

 شهر مجموعه  پیچیده ای از روابط و مناسبات انسانی با محیط است ، در این مجموعه نه تنها روابط انسانی با محیط از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است بلکه روابط درونی انسانها و ویژگیهای فرهنگی اجتماعی از دیدگاه شهر‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد . شهر یاسوج از این قاعده مستثنی نبوده است پیدایش و شکل گیری شهر ، نتیجه تعاملات اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی و طبیعی بوده است. نام این شهر واژه فارسی است که به تدریج ضمن تلفظ به لهجه محلی ( یاسیج ) بوده  به زمان به یاسوج مبدل گشته است ، و در فرهنگ معین یاسوج به معنای مرد پیکان‌دار آمده است ( طرح توسعه عمران و حوزه نفوذ شهر یاسوج، ۱۳۷۸)

در کتب تاریخی کهن به تمام نواحی عشایر نشین کهگیلویه و بویر احمد بلوک کهگیلویه می‌گفتند ، یکی از جامعترین و بزرگترین کتابهای که در مورد کهگیلویه بحث کرده است کتاب فارسنامه ناصری ، تألیف حاج میرزا حسن حسینی فسایی است ( غفاری ، ۱۳۷۸)

هسته تاریخی شهر یاسوج محدوده تل خسرو بوده است که آثار آن در ۶کیلومتری جنوب شهر یاسوج به چشم می خورد . تل خسرو زمانی مرکز نفوذخوانین بویراحمد علیا بوده است و قدمتی دو هزار ساله دارد .

نخستین بار حدود سالهای (۱۳۰۷-۱۳۰۶) دولت وقت تصمیم گرفت در این منطقه نفوذ نماید، که به واسطه مقاومت مردم ودرگیرهای شدید ، هر دو طرف متحمل تلفات فراوانی گردید تا اینکه در سال ۱۳۰۹ قوای نظامی به منطقه وارد شد و مقدمات ایجاد شهری را در تل خسرو ایجاد کرد ولی بدلیل صلح آمیز بودن این شهر از لحاظ طبیعی کم کم توسعه پیدا کردتا اینکه به مرکز استان تبدیل شد ( بشارتی فر ، ۱۳۸۳)

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.