مقاله شیمی و پیوندها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله شیمی و پیوندها  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله شیمی و پیوندها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیوند کووالانسی               ۱
تشکیل و خواص مواد مولکولی         ۲
همپوشانی اوربیتال               ۲
پیوندهای ساده دوگانه و سه گانه         ۴
خواص مواد مولکولی               ۵
ساختمان‌های لوییس قاعده هشت‌تایی      ۵
ساختمان‌های لویس برای اتمها         ۶
نوشتن ساختمان‌های لوییس برای مولکولها      ۷
ساختمانهای لویی شامل پیوندهای چندگانه      ۹
استثناء در مورد قاعده هشت‌تایی         ۱۰
شکل هندسی مولکولی            ۱۱
دافعة جفت الکترون               ۱۳
شکل هندسی چهاروجهی           ۱۳
سایر مولکولها        ۱۴
قطبیت مولکولها               ۱۴
مولکولهای دو اتمی               ۱۵
سایر مولکولهای ساده               ۱۶
اسیدهای اکسیژن دار               ۱۷
منابع

منابع و مأخذ :

 ۱-شیمی عمومی I – چالز مورتیمر

۲-شیمی معدنی – حسین آقا بزرگ ، محمدرضا ملارذی

پیوند کووالانسی

پیوند یونی حاصل از ترکیب یک  فلز و نا فلز می‌باشد. مواد زیادی وجود دارند که دارای پیوندهای یونی نیستند. پیوند یونی در عناصری که تمام اتم‌های آنها یکسانند، نمی‌تواند تشکیل شود برای مثال یک اتم هیدروژن نمی‌تواند الکترون را به اتم‌ هیدروژن دیگر که الکترود نگاتیوی کاملاَ یکسان دارد منتقل کند. علاوه بر آن، خواص بسیاری از ترکیبات نشان می‌دهد که این ترکیبات از یون تشکیل نشده‌اند. این واقعیت که آب در دمای اتاق مایع است، نشان می‌دهد که این ترکیب یونی نیست. این مسأله با خاصیت دیگری از آب تأیید می‌شود. آب، برخلاف همة ترکیبات یونی در حالت مایع و خالص رسانای الکتریسیته نیست.

نوع پیوندی که در هیدروژن، آب،( و بسیاری از مواد دیگر) وجود دارد پیوند کووالانسی یا پیوند جفت- الکترون نامیده می‌شود. این پیوند از اشتراک یک جفت الکترون میان دو اتم بوجود می‌آید. این الکترونها در بیرونی‌ترین سطح اصلی انرژی قرار دارند و الکترونهای والانس نامیده می‌شود. بطور کلی تشکیل یک پیوند کووالانسی را می‌توانیم به صورت زیر نشان دهیم.

M.N نمایشگر دو اتم هستند. نقطه‌ها نماینده الکترونهای والانس هستند. دو نقطه میان دو اتم در محصولها نماینده الکترونهای به اشتراک گذاشته شده هستند. همچنین، نشان دهنده پیوند کووالانسی هستند که اتم‌ها را به یکدیگر متصل نگاه می‌دارد. معمولاَ پیوند کووالانسی را بجای یک جفت با یک با خط مستقیم نشان می‌دهند. بنابراین می‌توانیم بنویسیم:

خط تیره میان دو اتم نشان دهنده یک جفت الکترون اشتراکی است.

چون تشکیل یک پیوند کووالانسی شامل به اشتراک گذاشتن الکترونهاست، بنابراین، این پیوند وقتی تشکیل می‌شود که دو اتم دارای الکترونگاتیوهای یکسان باشند. عملاَ وقتی دو اتم، غیر فلز باشند، این پیوند بوجود می‌آید. همة عناصر غیر فلزی با خود و با سایر نافلزها( غیر فلزها) پیوند کووالانسی تشکیل می‌دهند. از اینرو پیوند کووالانسی را در عناصر زیر می‌یابیم:

در گروه ۷ جدول تناوبی( همچنین هیدروژن)

در گروه ۶

نیتروژن و فسفر در گرو ۵

کربن و سیلسیم در گروه ۴

بعلاوه ترکیبات حاصل از این عناصر با یکدیگر، پیوند کووالانسی دارند.

همة مولکولها، خواه بصورت عنصر یاترکیب، با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصلند.

 

تشکیل و خواص مواد مولکولی:

روند ترکیب اتمهای مجزا و تشکیل مولکول همیشه گرماده است. برای مثال در نظر بگیرید که هنگام نزدیک شدن دو اتم هیدروژن چه اتفاقی می‌افتد. برای هر مول  تولید شده  Kcal 104 انرژی آزاد می‌شود.

در این معادله نشان می‌دهد که پیوند کووالانسی نگهدارندة مولکول  بسیار قوی است. درواقع به عنوان یک قاعدة کلی می‌توان گفت که قدرت پیوند کووالانسی در حدود قدرت پیوندهای یونی است.

 

همپوشانی اربیتال

این مطلب که اشتراک یک جفت الکترون میان دو اتم باعث تشکیل یک مولکول پایدار می‌شود مطلبی روشن نیست، در یکی از روشهای ارائه پیوند کووالانسی اثر تشکیل پیوند را برروی ابر الکترونی اطراف هستة یک اتم بررسی می‌کنند. اتم H در اربیتال S دارای یک الکترون است. با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن به یکدیگر اربیتالهای ۱s اتم‌های هیدروژن هم‌پوشانی می‌کنند

( شکل ۱-۱). و در این حالت دو الکترون توسط دو هسته جذب می‌شود و بیشتر درمیان دو هسته قرار می‌گیرند تا در دو انتهای مولکول  در این شرایط نیروهای جاذبة میان ذرات با بار مخالف ( الکترون – پروتون) بر نیروهای دیگر غلبه می‌کنند. این نیروها از نیروهای دافعه میان ذرات با بار یکسان( الکترون – الکترون و پروتون- پروتون) قویتر است. در نتیجه، مولکول تا حدود  پایدار است.

این مدل پیوند کووالانسی از مواد مولکولی آشنا» توضیح می‌دهد«.

براساس این مدل برای تشکیل یک پیوند کووالانسی هر دو اتم شرکت کننده باید یک اربیتال نیمة پر داشته باشند. در صورت درستی این مسأله دو اربیتال( از هر اتم یک اربیتال) همپوشانی می‌کنند و یک پیوند جفت الکترونی پایدار تشکیل می‌دهند. همانطور که دیده شد این همپوشانی هنگامی روی می‌دهد که دو اتم هیدروژن که هر یک دارای اربیتال نیم پر S‌۱هستند به یکدیگر نزدیک شوند.

محصول عمل، مولکول  است که اتم‌های آن با یک پیوند جفت الکترونی به هم متصل شده‌اند. در مقابل اتم هلیم را با آرایش  در نظر بگیرید چون اربیتال‌ در این اتم با دو الکترون پر شده است همپوشانی نمی‌تواند صورت بگیرد.

هیچ واکنشی روی نمی‌دهد

میان اتم‌های He پیوندی تشکیل نمی‌شود مولکول ۲ He شناخته نشده است.

 

پیوندهای ساده دو گانه و سه گانه

پیوندی که شامل یک جفت الکترون باشد پیوند ساده نامیده می‌شود. امکان دارد که دو اتم بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند اگر اتم‌ها دو جفت الکترون به اشتراک بگذارند میگوئیم که بین اتم‌ها پیوند دو گانه برقرار شده است اگر سه جفت الکترون به اشتراک گذاشته شود یک پیوند سه گانه بوجود می‌آید پیوندهای دو گانه و سه گانه مانند پیوندهای ساده با خطوطی که نمایانگر جفتهای الکترونی هستند نشان داده می‌شوند خواهیم داشت:

پیوند سادهA-A      پیوند دو گانه A=A      پیوند سه گانه AA

پیوندهای دو گانه یا سه گانه فقط میان چند نوع اتم تشکیل می‌شود که معمول‌ترین آنها N,O,C است.

برای نشان دادن اختلاف میان پیوندهای ساده دو گانه و سه گانه سه هیدروکربن را که در هر یک دو اتم کربن وجود دارد در نظر بگیرید. فرمول مولکولی این سه هیدروکربن متفاوت است.

این مولکولها دارای خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار گوناگوی هستند. در اتان میان اتمهای کربن یک پیوند ساده وجود دارد در اتیلن    دو اتم کربن با یک  پیوند دو گانه بهم متصل شده‌اند سرانجام در استیلن  میان دو اتم کربن یک پیوند سه گانه وجود دارد ساختمان این مولکولها عبارت است از:

خواص مواد مولکولی

مواد مولکولی باترکیبات یونی تفاوتهای بسیاری دارند دو اختلاف میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

نقطه ذوب و جوش مواد مولکولی به عنوان یک گروه از ترکیبات یونی کمتر است. بطور نمونه مواد مولکولی در دمای اتاق و فشار اتمسفر بصورت گاز، مایع، یا جامداتی با نقطة ذوب پائین هستند. این خاصیت بازتابی از این واقعیت است که برای ذوب کردن یا بجوش آوردن یک مادة مولکولی نیازی به شکستن پیوندهای شیمیایی نیست. آنچه که ما باید انجام دهیم، این است که مولکولها را از یکدیگر جا سازیم و برای اینکار انرژی نسبتاَ کمی لازم است. از طرف دیگر در ترکیبات یونی پیوندهای شیمیایی میان یونهای با بار مخالف باید شکسته شود.( شکل ۱-۲)

مواد مولکولی در حالت خالص رسانای جریان الکتریسیته نیستند. زیرا از مولکولهای بدون بار تشکیل شده‌اند. برای مثال آب خالص که از مولکولهای‌خنثی تشکیل شده است رسانا نیست.

 

 

در یک بلور مولکولی میان مولکولها، پیوندهای قوی وجود ندارد، بنابراین بلور بآسانی ذوب یا حتی تبخیر می‌شود در یک بلور یونی همة یونها با پیوندهای یونی به یکدیگر متصلند بلور بآسانی ذوب نمی‌شود و بخار کردن آن بسیار مشکل است.

 

ساختمان‌های لوویس، قاعدة هشتایی

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.