مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها  ۵
علائم بکاررفته     ۶
اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی   ۷
دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ۹
درجات حفاظتی   ۹
توصیه‌های قبل از آزمایش     …۱۰
آزمونها برای اولین عدد مشخصه   ۱۱
آزمونها برای دومین عدد مشخصه   ۱۱
فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی ۲۲
مقدمه       …۲۳
قسمت اول : تعاریف   …۲۳
شرایط کار عادی    …۳۳
شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب   ……۳۴
قسمت دوم : مقادیر اسمی     ……۳۵
ولتاژ اسمی     ۳۵
مقدار اسمی سطح عایقی     …۳۶
فرکانس اسمی     …۳۶
جریان اسمی عادی     …۳۶
جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت   ۳۶
جریان اسمی ایستادگی پیک     …۳۷
افزایش دما     ۳۸
درجات حفاظت   …۳۸
قسمت سوم : طرح و ساخت     …۳۹
محفظه‌ها       ۴۰
کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها)     ۴۶
اینترلاکها       ۴۷
زمین کردن     ۴۸
شینه‌ها       …۵۰
شناسایی       ۵۱
ابعاد تابلو       ۵۴
اطلاعات ، لوله ویژگیها     …۵۵
قسمت چهارم : آزمونها    …۵۶
طبقه‌بندی آزمونها     …۵۷
آزمونهای ولتاژ     …۵۸
آزمونهای افزایش دما     ……۶۵
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی   …۶۸
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین   …۶۹
تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل   ۶۹
آزمونهای عملکرد مکانیکی     …۷۰
تعیین مطابقت درجات حفاظتی     ۷۱
آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی   ۷۳
کنترل کردن سیم‌بندی     ۷۳
پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره ۵۹ … ۷۴
پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰ …۷۵
پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز     ۷۸
پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع     ۸۰

مقدمه

این فصل استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی فلزی را شامل می‌شود که دارای ولتاژی از یک تا ۳۳ کیلوولت بوده و در کارخانه مونتاژ می‌شوند. در این فصل تعاریف و طبقه‌بندی، مقادیر نامی، طرح وساخت تابلوها بیان شده و در انتها آزمونهای نوعی و معمول لازم در مورد تابلوها آورده شده است.

۲-۱- قسمت اول : تعاریف

تعریف‌های زیر در این استاندارد قابل استفاده می‌شود.

۲-۱-۱- تابلوهای قدرت و فرمان

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترلی، حفاظتی و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد.

۲-۱-۱-۱- تابلوهای قدرت

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدانده آنها نیز می‌باشد و اصولاً در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی بکار می‌رود.

۲-۱-۱-۲- تابلوهای فرمان

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی ، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد و اصولاً برای کنترل تجهیزات مصرف‌کننده انرژی الکتریکی، بکار می‌رود.

۲-۱-۲- تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی

مجموعه تابلوهای قدرت و فرمان که دارای پوشش خارجی فلزی بوده و دارای اتصال زمین می‌باشند و به استثناء اتصالات خارجی، بطور کامل سوار شده‌اند.

در این فصل ، هرجا که از تابلو قدرت و فرمان ذکری به میان آید، منظور تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی است.

۲-۱-۳- تابلوهای قدرت و فرمان فلزی (متال‌کلد)

به تابلوهای قدرت و فرمانی اطلاق می‌شود که اجزاء بکار رفته در تابلو، در خانه‌های بسته فلزی که زمین شده‌اند قرار گرفته است.

توجه : این تابلوها دارای بخشهایی با درجات حفاظتی مشخص شده در جدول (۲-۳) می‌باشند و حداقل خانه‌های بسته فلزی که شامل اجزا زیر است، در آنها وجود دارد :

الف) کلید اصلی

ب) اجزایی که به یک طرف کلید اصلی متصلند، مانند فیدرها

ج) اجزایی که به طرف دیگر کلید اصلی متصلند، مثل : شینه‌ها ، جایی که بیش از یک گروه از شینه‌ها وجود دارد هر گروه دارای خانه‌های جداگانه هستند.

۲-۱-۴- تابلوهای قدرت و فرمان سلولی

به تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی ، بجز تابلوهای مشخص شده در بند (۲-۱-۳) می‌گویند.

توجه : این تابلوها دارای یکی از مشخصات زیر می‌باشند :

الف) یا فاقد هر نوع جداره‌ای هستند.

ب) یا تعداد خانه‌های آنها کمتر از تعدادی است که برای تابلوهای فلزی نیاز می‌باشد.

ج) یا دارای جداره‌های فلزی نمی‌باشد.

د) یا جداره‌های فلزی دارای درجه حفاظت کمتری نسبت به جداول توصیه شده (۲-۳) می‌باشد.

۲-۱-۵- تابلوهای قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه

تابلوهای قدرت و فرمان که در کارخانه ساخته شده و قابل حمل بوده و مسئولیت آزمایش آن را کارخانه سازنده به عهده گرفته است.

۲-۱-۶- تابلوهای تمام بسته

این تابلوها عبارتند از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن است باز باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت ۲۰IP تأمین شود. تابلوهای تمام بسته فشارقوی، به اشکال مختلف ساخته می‌شود که عمده‌ترین آنها به شرح زیر است :

۲-۱-۶-۱- تابلوهای تمام بسته ایستاده

منظور تابلویی است که بتواند بطور مستقل و بدون اتکا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند.

۲-۱-۶-۲- تابلو ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو

عبارت است از تابلویی که وسایل فرمان ، مانند دسته یا کلیدهای فشاری، و

وسایل اندازه‌گیری، در قسمت جلوی تابلو قرار گرفته، و سایر تجهیزات و لوازم مانند کلیدهای جداکننده غیرقابل قطع زیربار ، کلیدهای جداکننده قابل قطع زیربار، کلیدهای قدرت، فیوزها، ترانس جریان، ترانس ولتاژ و سرکابلها در داخل تابلو نصب می‌شود و بوسیله یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی یا مکانیکی، که فقط پس از قطع کلید، قابل بازشدن است دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض، و غیره امکان‌پذیر است.

۲-۱-۶-۳- تابلو ایستاده، تمام بسته ، کشویی

این تابلو بطور کلی ، از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملاً مجزا، تشکیل شده است. قسمت اول بدنه تابلو می‌باشد که بصورت سلول ساخته شده و شینه‌کشی، محل اتصال کابلهای ورودی و خروجی، دریچه‌های اتصال و فیش‌های اتصال کلید در این قسمت تعبیه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود. قسمت دوم ، که کلید در روی آن نصب شده است، اسکلتی است متحرک ( که ارابه نیز نامیده می‌شود) به صورت کشویی با کمک چرخ، دقیقاً در داخل سلول فوق‌الذکر قرار گرفته و اتصالات لازم را برقرار می‌سازد. سمت جلو اسکلت مزبور باید کاملاً بسته باشد و قسمت فرمان کلید، مانند دسته و یا کلیدهای فشاری روی این قسمت نصب گردد. قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و یا جاگذاردن باشد.

۲-۱-۷- محفظه

قسمت دربرگیرنده تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس افراد بطور اتفاقی با قسمت‌های برق‌دار و قطعات متحرک آن می‌شود و همچنین وسایل داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می‌کند.

۲-۱-۸- خانه

بخشی از تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را می‌گویند که به غیر از جائیکه برای انجام اتصالات ، کنترل و یا تهویه بایستی باز بماند، محاط شده باشد.

۲-۱-۹- جداره

جزئی از پوشش یک خانه که آن را از خانه‌های دیگر جدا می‌کند.

۲-۱-۱۰- پوشش

قسمت خارجی محفظه تابلوهای قدرت و کنترل با روپوش فلزی را گویند.

۲-۱-۱۱- درب

به پوشش کشویی یا لولایی گویند.

۲-۱-۱۲- دریچه حفاظتی

جزئی است که می‌تواند بین دو حالت زیر حرکت کند :‌

وضعیتی که اجازه می‌دهد کنتاکتها متحرک با کنتاکتهای ثابت درگیر شوند.
وضعیتی که بصورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کنتاکتهای ثابت را می‌پوشاند.

۳-۱-۱۳- بوشینگ

ساختاری که یک هادی را از میان یک پوشش و یا جداره عبور داده و آن را نسبت به آنها عایق می‌کند و شامل متعلقات اتصالات به جداره و پوشش نیز می‌شود.

۲-۱-۱۴- جزء جداشدنی

جزئی که بطورکامل حتی در موقعیکه مدار اصلی برقرار باشد، قابل خارج نمودن از تابلوی قدرت یا کنترل می‌باشد.

۲-۱-۱۵- جزء خارج شونده

جزء جداشدنی که بتوان آن را به موقعیتی با فاصله عایقی کافی خارج ساخت درحالیکه وابستگی مکانیکی آن با مجموعه ساخته شده در کارخانه برقرار بماند.

۲-۱-۱۶- وضعیت کار (وضعیت اتصال)

وضعیتی که در آن جزء جداشدنی برای انجام کار عادی خود بطور کامل، وصل شده باشد.

۲-۱-۱۷- وضعیت قطع

وضعیتی برای جزء خارج شونده که در آن وضعیت فاصله عایقی در مدارهای آن ایجاد شده در حالیکه وابستگی مکانیکی آن با محفظه باقی می‌ماند.

۲-۱-۱۸- وضعیت آزمون

وضعیت قطع برای جزء خارج شونده درحالیکه مدارات کنترلی متصل بوده و اجازه انجام آزمایشهای عملکرد مکانیکی روی جزء خارج شونده را می‌دهد.

۲-۱-۱۹- وضعیت جداشده

وضعیتی برای جزء جداشدنی درحالتیکه خارج از محفظه است و بطور مکانیکی نیز از آن جدا شده‌ است.

۲-۱-۲۰- وضعیت زمین

وضعیتی است که به هنگام بستن یک کلید ، باعث زمین شدن و اتصال کوتاه شدن مدار اصلی می‌شود.

۲-۱-۲۱- ولتاژ اسمی (تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

ولتاژی که تابلو قدرت و فرمان برای آن طرح شده و شرایط کاری با توجه به این مقدار درنظر گرفته شده است.

۲-۱-۲۲- مقدار اسمی سطح عایقی (برای تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

به مجموعه مقادیر ولتاژ (با فرکانس قدرت و ضربه) که ایستادگی عایقی تابلوهای قدرت و فرمان را در برابر تنش‌های دی‌الکتریکی مشخص می‌کند اطلاق می‌شود.

۲-۱-۲۳- جریان اسمی (برای یک مدار)

مقدار جریانی که یک مدار از تابلوی قدرت یا فرمان، تحت شرایط مشخص شده بطور مداوم قادر است تحمل کند و با مقدار r.m.s سنجیده می‌شود.

۲-۱-۲۴-جریان ایستادگی کوتاه‌مدت (برای یک مدار)

مقدار مؤثر جریانی است که یک مدار تابلوی قدرت یا فرمان در زمان کوتاه مشخصی و تحت شرایط تعیین شده می‌تواند تحمل کند.

 ۲-۱-۲۵- جریان ایستادگی پیک (برای یک مدار)

مقدار پیک جریانی است که مدار تابلوی قدرت و فرمان می‌تواند تحت شرایط مشخص شده برای استفاده، در برابر آن ایستادگی کند.

۲-۱-۲۶- فرکانس اسمی (تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

فرکانس کار تابلو قدرت یا فرمان که تابلو و مقادیر مشخصه وسایل در ارتباط با تابلو بر آن اساس طرح شده است.

۲-۱-۲۷- دمای هوای محیط (برای تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

دمای هوای اطراف محفظه خارجی تابلو قدرت یا فرمان است که تحت شرایط مشخص شده برای تابلو بدست می‌آید.

۲-۱-۲۸-مدار اصلی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلیه قسمتهای هادی یک تابلو (شامل هادیها و وسایل کلیدزنی) که در تشکیل مداری برای انتقال انرژی الکتریکی اصلی بکار رفته باشد.

۲-۱-۲۹-مدار فرعی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلیه قسمتهای هادی یک مجموعه که در تشکیل مداری برای کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم و غیره بکار رفته باشد.

۲-۲-شرایط کار عادی

تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی طرح شده مطابق این استاندارد، تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد.

الف) دمای هوای محیط بیشتر از ۴۰ سانتیگراد نشود و مقدار متوسط آن در مدت ۲۴ ساعت از ۳۵ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد.

ب) حداقل دمای محیط به شرح زیر است :

برای نصب در داخل ساختمان ۵- درجه سانتیگراد
برای نصب در هوای آزاد :

در شرایط معتدل ۲۵- سانتیگراد

در شرایط سرد و یخبندان ۵۰- درجه سانتیگراد

توجه : در مواردی که لازم باشد باید جهت اطمینان از وجود شرایط مناسب کار، اقدامات احتیاطی (مانند گرمایش یا تهوی) به عمل آید، مثلاً برای بعضی از رله‌ها، دستگاههای اندازه‌گیری و غیره دمای محیط کار نباید از ۵- درجه سانتیگراد کمتر شود.

پ) ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر باشد.

توجه :‌ مقادیر نامی سطح عایق که در بند ۲-۶ مشخص شده‌اند برای تابلوهای قدرت و فرمان که در ارتفاعهای کمتر از ۱۰۰۰ متر و دماهای مشخص شده بالا، بکار می‌رود و در انتخاب تابلوی قدرت و فرمان که در ارتفاعهای بیش از ۱۰۰۰متر مورد استفاده قرار می‌گیرد باید ضرایب تصحیح مطابق جدول (۲-۱) اعمال گردد.

جدول (۲-۱)

ضریب تصحیح برای ولتاژهای نامی

ضریب تصحیح برای ولتاژهای آزمون نسبت به سطح دریا

ماکزیمم ارتفاع متر

۱

۱

۱۰۰۰

۹۵/۰

۰۵/۱

۱۵۰۰

۸/۰

۲۵/۱

۳۰۰۰

برای حالتی که ارتفاع بین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر قرار دارد با استفاده از میان‌یابی خطی از جدول فوق، ضریب تصحیح مناسب بدست می‌آید.

ت) هوای محیط آلوده نبوده و دارای گرد و خاک ، دود ، گازهای قابل اشتعال و خورنده و بخار و نمک نمی‌باشد.

ث) برای تأسیسات هوای آزاد، سازنده بایستی وجود رطوبت ، باران ، برف، لایه‌ای از یخ یا برف تا ۵ کیلوگرم بر مترمربع و تغییرات سریع دما و فشار باد تا ۷۰۰ نیوتن بر مترمربع و اثرات تشعشع خورشیدی را درنظر بگیرد.

ج) برای نصب بجز شرایط فوق استفاده کننده باید با سازنده مشورت کند.

۲-۳- شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.