مقاله طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص»


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص» مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص» نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
طرح مسائل سیاسی در قرآن مکی   ۴
دیدگاه مفسران دربارة اهداف و اغراض سورة ص   ۵
سبب و فضای نزول سورة ص   ۸
مضمون سورة ص: استقرار و تثبیت حکومت دینی   ۱۰
مؤلفه های قدرت و حکومت دینی در این بخش از قصه عبارتند از:   ۱۴
آسیب های فراروی حکومت دینی در سورة ص   ۱۸
۱٫ شتاب در داوری   ۱۸
۲٫ غرور قدرت   ۱۹
۳٫ لغزش همة قدرتمندان جز بندگان مخلَص   ۲۰
۴٫ شایستگان قدرت و حکومت   ۲۱
نتیجه گیری   ۲۲
منابع   ۲۴

منابع

آلوسى، سیدمحمود، ۱۴۱۵ق، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، ۱۴۱۹ق، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه.

بحرانی، سیدهاشم، ۱۴۱۶ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.

بنت شاطی، عایشه، ۱۳۷۶، اعجاز بیانی قرآن، ترجمة حسینی صابری، تهران، علمی و فرهنگی.

تیجانی، عبدالقادر حامد، ۱۳۸۹، مبانی اندیشة سیاسی در آیات مکی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

حسینی استرابادی، سیدشرف الدین علی، ۱۴۰۹ق، تأویل الایات الظاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

حویزی، عبدعلی بن جمعه، ۱۴۱۵ق، نور الثقلین، قم، اسماعیلیان.

خالدی، صلاح عبدالفتاح، ۱۴۱۸ق، التفسیر الموضوعی، چ دوم، اردن، دار النفائس.

خامه گر، محمد، ۱۳۸۶، ساختار هندسی سوره های قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

دراز، محمد عبدالله، ۱۴۰۴ق، مدخل الی القرآن الکریم، کویت، دار القلم.

دروزه، محمدعزت، ۱۳۸۳ق، التقسیر الحدیث، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه.

زمخشرى، محمودبن عمر، ۱۴۰۷ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، چ سوم، بیروت، دار الکتاب العربی‏.

سخاوی، علی بن محمد، ۱۴۱۹ق، جمال القراء و کمال الاقراء، بیروت، مؤسسۀ الکتب الثقافیه.

سید قطب، ۱۴۱۲ق، فی ظلال القرآن، چ هفدهم، بیروت، دار الشروق.

طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، المیزان فی تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسى، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو.

طبرى، محمد بن جریر‏، ۱۴۱۲ق، جامع البیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت، دار المعرفه.

فضل الله، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۹ق، تفسیر من وحی القرآن، چ دوم، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر.

فیض کاشانى، ملامحسن‏، ۱۴۱۵ق، الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر.

قرشی، سیدعلی اکبر، ۱۳۷۷، تفسیر احسن الحدیث، چ سوم، تهران، بنیاد بعثت.

قرطبی، محمدبن احمد، ۱۳۶۴، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.

قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، تفسیر قمی، چ چهارم، قم، دار الکتاب.

کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

لک زایی، نجف، ۱۳۸۶، مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی ره، قم، بوستان کتاب.

معرفت، محمدهادی، ۱۳۷۹، تفسیر و مفسران، قم، مؤسسة فرهنگی التمهید.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۴، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

واعظی، احمد، ۱۳۸۵، حکومت اسلامی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

چکیده

قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله ـ یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت ـ نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.

کلیدواژه ها: سورة ص، حکومت، دین، چالش، سیاست، آیات مکی، آیات مدنی.

 

مقدمه

یکی از مباحث مهم در زمینة مطالعات قرآنی، بحث سیاست و حکومت در قرآن است. بحث حکومت در قرآن، از آن نظر اهمیت فراوانی دارد که زیربنای بسیاری از نگرش ها و آموزها در زمینة رویکرد اسلام به سیاست است. درواقع، اگر معتقد باشیم قرآن کریم توجه چندانی به مسائل مربوط به سیاست و حکومت نداشته است، اقدامات سیاسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمینة تشکیل حکومت را فعالیت هایی به شمار خواهیم آورد که جدای از رسالت ایشان بوده و شرایط تاریخی و اجتماعی، ایشان را به سمت دخالت در سیاست و تشکیل دولت کشانده است. در نتیجة چنین رویکردی، پیوند میان دین و سیاست یک پیوند تاریخی و بشری در نظر گرفته می شود که خارج از ذات اسلام قرار دارد. اما اگر در مقابل، معتقد باشیم قرآن کریم در کنار بسیاری از مسائلی که به آنها توجه کرده، در زمینة سیاست و حکومت نیز آموزه های بنیادینی را مطرح نموده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اساس رسالت الهی خویش موظف بوده اند قدرت سیاسی را در اختیار گیرند و در زمینة تأسیس حکومت اقدام کنند، رویکرد ما نسبت به جایگاه سیاست در اسلام و پیوند میان این دو کاملاً متفاوت خواهد بود. بر اساس رویکرد دوم، ارتباط میان دین و سیاست ارتباطی ذاتی و نه صرفاً تاریخی و بشری در نظر گرفته می شود (واعظی، ۱۳۸۵، ص۸۰)؛ به این معنا که سیاست و امور مربوط به آن، جزئی غیر قابل انفکاک از دین است و شرایط تاریخی نقشی در این ارتباط و پیوند ندارد.

اهمیت این موضوع آنگاه برجسته تر می شود که بدانیم نگرش صرفاً تاریخی به ارتباط سیاست و دین در میان مستشرقان، طرف داران قابل توجهی دارد. بر اساس این دیدگاه، طرح مسائل سیاسی در قرآن، عمدتاً در سوره های مدنی صورت گرفته است و علت آن هم تغییر شرایط تاریخی مسلمانان بوده است. طبق این دیدگاه، آیات مکی نه تنها به مسائل اجتماعی و سیاسی توجهی نداشته، بلکه اساساً نسبت به زندگی اجتماعی به عنوان زیربنای طرح مقولة سیاست بدبین است. اندیشة سیاسی نیز به تبع آن، در اواخر دوران حضور پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه به تدریج، مطرح شده و در نتیجة هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله

(یا همان تغییر در اوضاع و شرایط تاریخی مسلمانان بوده) که قرآن به مسائل سیاسی توجه کرده است (تیجانی، ۱۳۸۹، ص۲۹).

رویکرد مقالة حاضر در تضاد با دیدگاه این دسته از مستشرقان است که معتقد به پیوند تاریخی و غیرذاتی اسلام و سیاست هستند. فرضیه ای که نوشتار حاضر در پی اثبات آن است عبارت است از اینکه در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله در سورة ص می پردازد که بر اساس نظر بیشتر محققان، جزو سوره های مکی قرآن است. طرح مسائل سیاسی در این سوره، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی، در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند.

رویکرد پژوهش حاضر در بررسی سورة ص پی روی از نظریة وحدت موضوعی سوره ها است. در این نظریه، موضوع بحث این است که هر سوره از قرآن دارای هدف و غرض خاصی است که همة آیات آن سوره بر محور آن غرض شکل گرفته است. غرض هر سوره درواقع، موضوع اصلی آن سوره را تشکیل می دهد. امروزه این نظریه طرف داران بسیاری دارد و از آن به وحدة سور القرآن یا وحدت موضوعی سوره ها تعبیر می شود (دراز، ۱۴۰۴ق، ص۱۱۸). از همین موضوع، در تفسیر موضوعی قرآن نیز به عنوان تفسیر موضوعی سوره ای قرآن یاد می شود (خالدی، ۱۴۱۸ق، ص۲۳۹).

وحدت موضوعى سوره‏هاى قرآن به این معناست که باید پیام سوره‏ها را اساس فهم آیات آن تلقّى کرد، و از این رو، لازم است موضوع سوره به عنوان محور و مدار فهم آیاتى مدّ نظر باشد که آن آیات حول همان موضوع نازل شده است (معرفت، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹۹؛ خامه گر، ۱۳۸۶، ص۲۰).

پژوهش حاضر می کوشد از طریق تأمّل در سیاق آیات سوره، به علاوة بهره گیری از روایات، سبب نزول موضوع اصلی و محوری این سوره را کشف کند و رابطة بخش های این سوره را با آن موضوع واحد و غرض اصلی تحلیل نماید.

طرح مسائل سیاسی در قرآن مکی

قرآن مجید ـ به اعتراف غالب پژوهشگران در عرصة قرآن پژوهی ـ دربر گیرندة عناصر و مفاهیمی است که کنار هم قرار دادن آنها، می تواند اندیشه ای منسجم دربارة سیاست و زندگی سیاسی مؤمنانه ارائه دهد. در زمینة جایگاه سیاست در قرآن، پرسش های گوناگونی را می توان مطرح کرد؛ پرسش هایی از این قبیل: آیا به مسائل مربوط به زندگی سیاسی در قرآن توجه شده است؟ مباحثی از قبیل دولت، قدرت، حاکمیت، سلطه، آزادی، عدالت، مشروعیت، مشارکت، بیعت، نظارت بر قدرت، تمرکز یا توزیع قدرت و روابط میان دولت ها و ملت ها از چه جایگاهی در قرآن برخوردار است؟ (لک زایی، ۱۳۸۶، ص۱۵).

یکی از مباحثی که به میزان قابل توجهی در زمینة جایگاه سیاست در قرآن اهمیت دارد بحث پرداختن به امر سیاست و حکومت در آیات مکی و مدنی است؛ به این معنا که در کدام دسته از سوره های قرآن به سیاست توجه جدی تری صورت گرفته است؟ البته طرح چنین پرسشی به علت رویکردهای خاصی است که برخی مستشرقان مطرح کرده اند؛ به این معنا که برخی محققان غربی معتقدند در سوره های مکی، اندیشة سیاسی وجود ندارد و اساساً طرح اندیشة سیاسی در قرآن، مربوط به سوره های مدنی است. علت این امر را نیز باید در مسائل و موضوعاتی خارج از متن قرآن، یعنی در تغییرات و تحولات تاریخی و اجتماعی جست وجو کرد. این دسته از محققان غربی تأکید دارند بر اینکه قرآن در آیات مکی، رویکردی منفی به سیاست و اجتماع داشته است و اساساً اندیشة سیاسی در اواخر دورة مکی پیدا شد و نتیجة تحوّلات تاریخی بود که پس از مهاجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه رخ داد (تیجانی، ۱۳۸۹، ص۲۹).

چنین رویکردی موجب شده است برخی از مستشرقان برخلاف دیدگاه عمومی مسلمانان، که هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله را گسترش و ادامة روند دعوت مکی می دانند، معتقد شوند هجرت تغییری ماهوی در رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و محتوای دعوت ایشان ایجاد کرد. پرچمدار این عقیده شرق شناسی به نام گلدزیهر (۱۸۵۰- ۱۹۲۰م) است. او به ویژه، در کتابش با عنوان عقیده و شریعت در اسلام؛ تاریخ تکامل عقیده و شریعت در دین اسلام، این نظر را مطرح می کند. البته مستشرقانی مانند بوهل، اندره و مونتگمری وات نیز بر همین نظر تکیه کرده و در بررسی های خود، چنین رویکردی را نسبت قرآن و فراتر از آن، نسبت به دین اتخاذ نموده اند (تیجانی، ۱۳۸۹، ص۳۱-۳۲).

بر خلاف چنین رویکردی، تأمل در سور و آیات مکی قرآن نشان می دهد که سیاست در این دسته سور و آیات نیز همچون سور و آیات مکی از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده و چنین نیست که قرآن در سور مکی به مسائل مربوط به اجتماع و سیاست بی توجهی کرده باشد. بر این اساس، می توان گفت: آیات و سور مکی قرآن از ظرفیت مناسبی برای فهم بنیان های نظری اندیشة سیاسی اسلام برخوردار است (تیجانی، ۱۳۸۹، ص۱۱). بدین روی، بررسی پژوهش حاضر بر سورة ص متمرکز است. تأمل در آیات سورة ص به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن تناسب میان آیات آن، نشان می دهد که موضوع اصلی این سوره تأکید بر تثبیت دین اسلام در زمین و تشکیل حکومتی عادلانه و مقتدر در سایة این دین الهی در آینده است. علاوه بر آن، بعضی از آسیب ها و تهدیدهایی را، که فراروی حاکمان اسلامی است، گوشزد می کند.

دیدگاه مفسران دربارة اهداف و اغراض سورة ص

سورة ص در ترتیب مصحف، سی و هشتمین سورة قرآن است که پس از سورة صافّات و قبل از سورة زمر قرار گرفته است. در ترتیب نزول نیز مطابق روایت مشهور عطای خراسانی از ابن عباس، که موثق ترین روایت در این باره معرفی شده و طبرسی در مجمع البیان (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۱۰، ص۶۱۳) آن را نقل کرده است، این سوره در همین رتبه قرار دارد و پس از سورة قمر و پیش از سورة اعراف نازل شده است. البته دیدگاهی نیز مبنی بر مدنی بودن سورة ص نقل شده که دیدگاهی ناصحیح و برخلاف اجماع شناخته شده است (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج۱۲، ص۱۵۴). این سوره دارای ۸۸ آیه، و غالباً آیاتش کوتاه و نسبتاً آهنگین و با فاصله (=سجع) هایی آمده است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۸، ص ۵۹۶؛ سخاوی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۵۵). شانزده آیة نخست سوره مستقیم کفار مکه را مخاطب ساخته است. از آیة ۱۷ تا ۲۹ قصة حضرت داود پیامبر علیهم السلام را بیان کرده و از آیة۳۰ تا ۴۰ به شرح قصة حضرت سلیمان علیهم السلام پرداخته است. از آیة ۴۱ تا ۴۴ قصة حضرت ایوب علیهم السلام را و از آیة ۴۵ تا ۴۸ از پیامبرانی همچون حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع و ذالکفل علیها السلام یاد کرده است. از آیة ۴۹ تا ۶۴ از بهشت و جهنم و برخی نعمت ها و عذاب های الهی در عالم دیگر سخن به میان آورده و سرانجام، در بخش پایانی سوره، قصه حضرت آدم علیهم السلام و شیطان و سوگند وی برای فریب بنی آدم آمده است. سورة ص به اتفاق نظر مفسران، مکی است. قرشی نزول آن را در سال های ۵ و ۶ بعثت حدس زده (قرشی، ۱۳۷۷، ج۹، ص۱۹۵)؛ اما ابن عاشور نزول آن را در سال آخر حیات حضرت ابوطالب علیهم السلام یعنی قریب حدود سال دهم بعثت تخمین زده است (ابن عاشور، بی تا، ج۲۳، ص۱۰۷).

پیش از مطالعه و بررسی غرض سورة ص از طریق تأمّل در روایات اسباب نزول و سیاق منسجم و یکپارچة سورة ص بجاست دیدگاه برخی از مفسرانی را که به بیان غرض و موضوع اصلی سورة ص پرداخته اند بررسی کنیم. شاید نخستین اظهار نظر در این باره از سید قطب باشد. وی می نویسد: این سوره همانند سایر سوره های مکی، به مسئلة توحید و وحی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نیز حساب در آخرت پرداخته است. بیان قضیة توحید و وحی در بخش نخست سوره، نشان دهندة تعجب و غریب شمردن آن توسط سران مشرک مکه و مواجهة ناگهانی آنان با این دعوت پیامبر است؛ همچنان که نشان دهندة استهزا و رد و تکذیب مشرکان نسبت به تهدیدها و عذاب الهی هم هست (سید قطب، ۱۴۱۲ق، ج‏۵، ص۳۰۰۵). روشن است که مسئلة توحید و وحی بر بسیاری از سوره های قرآن، به ویژه سور مکی آن، حاکم است و این موضوع عام چندان نمی تواند موجب تمایز این دسته سوره ها از یکدیگر باشد. توضیحات بعدی سید قطب دربارة بخش های دیگر سوره نیز رابطة روشن و قابل قبولی را از بخش های این سوره با یکدیگر و نیز با غرض و هدف اصلی سوره به دست نمی دهد (همان).

علّامه طباطبائی دربارة غرض سوره می نویسد: در سوره، سخن بر محور منذر بودن پیامبر صلی الله علیه و آله با ذکر (قرآن) نازل شده از جانب خدا بر ایشان و دعوت به توحید و اخلاص در بندگی خدای تعالی دور می زند. ایشان نیز معارف سورة ص را در چهار بخش دیده است: در بخش نخست، سخن با یادکردی از سرسختی کافران و سر برتافتن از پی روی پیامبر صلی الله علیه و آله و ایمان به آن حضرت و بازداشتن مردم از ایمان و سخن باطل بر زبان راندن آغاز شده است. در بخش دوم سوره، با ذکر قصه هایی از پیامبران گذشته، پیامبر صلی الله علیه و آله را به صبر امر کرده است. در بخش سوم، عاقبت پرهیزگاران و طغیانگران را به تصویر کشیده است. در نهایت، در فصل چهارم به پیامبر صلی الله علیه و آله امر می کند انذار و دعوتش به توحید را به مردم ابلاغ و بیان کند که عاقبت پیروان شیطان آتش است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج۱۷، ص۱۸۱).

تفسیر نمونه نیز با بیان اینکه این سوره مکملى براى سورة صافات است و چارچوب مطالبش شباهت زیادى با چارچوب سورة صافات دارد و از این نظر که سوره مکى است، تمام ویژگی هاى این سوره‏ها را در زمینة بحث از مبدأ و معاد و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دربر دارد، محتوای سوره را در پنج بخش گزارش کرده است. دیدگاه این تفسیر در سه بخش نخست، نزدیک به دیدگاه علّامه طباطبائی است، و بخش آخر را با تفصیل بیشتر و اندکی متفاوت بیان کرده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱۹، ص۲۰۴).

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.