مقاله طراحی فعالیت های یادگیری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طراحی فعالیت های یادگیری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله طراحی فعالیت های یادگیری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها    ۵
طراحی فعالیت هایی برای رفع بد فهمی دانش آموزان    ۷
فعالیت به تشخیص معلم راهنما    ۱۰
طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث درس هدیه های آسمانی    ۱۴
طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان    ۱۷
طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر    ۲۰
طراحی فعالیت برای پرورش مهارتهای تفکر    ۲۳
طراحی تکلیف یادگیری برای درس ریاضی    ۲۶
طراحی فعالیت یادگیری برای آموزش مهارتهای کار مشارکتی    ۲۹
طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی تحصیلی    ۳۲
منابع و مآخذ    ۳۵

منابع و مآخذ

دکتر شعبانی، حسن، مهارتهای آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس)، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۲

دکتر سیف، علی اکبر، روش های یادگیری و مطالعه، چاپ سوم، ویرایش دوم، انتشارات دوران، سال ۱۳۹۱

دکتر شفیعی، محسن، روش تدریس تربیت بدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سال ۱۳۸۷

مقدمه

فعالیت های یادگیری، فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. انواع فعالیتهای یادگیری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از: درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته ها یادگیری مشارکتی، مهارت های تفکر، طراحی تکیف، رفع بد فهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت های یادگیری، دانشجویان در معرض دانش کاربردی که ترکیب از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی، فراشناختی است، قرار می دهد. فعالیتهای یادگیری انجام شده با تفکر و استفاده از منابع مختلف صورت گرفته است و آنها را به کار برده ایم تا مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را که در کارورزی تشخیص داده شده بود، حل شود. و سعی بر پیدا کردن نقاط مثبت و منفی آنها بر آمدیم تا در صورت مفید بودن، آنها را نه تنها خود بلکه سایر معلمان عزیز نیز به کار برند و در صورت خنثی بودن در جستجوی پیدا کردن روشی دیگر برای حل مسئله موجود بر اییم و تجربیات خود را به نسل آینده انتقال دهیم و به آرزوی موفقیت بیشتر معلمان در راستای بهبود و هر چه بیشتر دانش آموزان در امر تحصیل و تهذیب.

 

طراحی فعالیت یادگیری برای سنجش آموخته ها

هدف: هدف این فعالیت، گرفتن املا از دانش آموزان از قسمت های مختلف کتاب با همکاری معلم و تصحیح آن برای تعیین میزان یادگیری دانش آموزان و سنجش آموخته های آنها و پی بردن به اشتباهات و تلاش در جهت پیدا کردن راه حلی برای حل آن مشکل.

  گام های اجرایی

ارزیابی گام ها

۱-    سلام و احوالپرسی با دانش آموزان

۱-دریافت پاسخ از دانش آموزان

۲-    خواندن آیه الکرسی توسط دانش آموزان

۲-کنترل همخوانی و شیوه صحیح خواندن آیت الکرسی دانش آموزان

۳-    بیان توضیحات در مورد نحوه گرفتن املا به دانش آموزان

۳-به گار گرفتن این توضیحات در عمل توسط دانش آموزان

۴-    از دانش آموزان خواسته می شود. که مشخصات خود را بنویسند.

۴-کنترل برگه ی دانش آموزان

۵-    خواندن از روی متن تهیه شده املاء

۵-بررسی هماهنگی تمامی دانش آموزان در نوشتن املاء

۶-    جمع اوری برگه های امتحانی

۶-مطابقت تعداد برگه ها با تعداد دانش آموزان

منابع آموزشی مورد نیاز: ۱-تهیه متن املاء ۲-برگه امتحان ۳- قلم ۴- مداد پاک کن  ۵-مداد تراش

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا: دادن تذکرات لازم در مورد شیوه نشستن صحیح، داشتن تمرکز بر روی برگه، درشت و خوانا نوشتن به دانش آموزان

 سنجش آموخته ها:  تصحیح برگه املاء و پی بردن به اینکه تعدادی از دانش آموزان در کم و زیاد گذاشتندندانه، نقطه و همچنین در گذاشتن سرکاف دچار اشتباه می شوند و این طرح از نظر معلم، طرحی سازنده در جهت  پی بردن به اشکالات دانش آموزان است.

امضاء معلم

گزارش روایی از گام های اجرایی فعالیت

در روز سه شنبه ۱۹/۱۲/۹۳ ساعت ۱۰ صبح به همراه معلم وارد کلاس شدیم. پس از سلام  کردن، دانش آموزان هم صدا آیت الکرسی را قرائت کردند. سپس از دانش آموزان خواستیم که هر کدام در جای مناسبی بنشینند و مشخصات خود را بر بالای برگه بنویسند و بعد از آن توضیحاتی درباره اینکه ابتدا باید قلم های خود را بر روی برگه گذاشته و به متن خوانده شده گوش دهند و هر جمله حداکثر سه بار تکرار می شود. آنها هیچ گونه نگرانی راجع به عقب افتادن نداشته باشند و بعد از آماده شدن دانش آموزان، شروع به خواندن از روی متن تهیه شده کردیم و هم چنین در حین املاء گفتن تذکراتی راجع به داشتن تمرکز بر روی برگه، صحیح نشستن، درشت و خوانا نوشتن به آنها داده شد و در انتها از دانش آموزان خواستیم که برگه خود را بالا گرفته و به جمع آوری آنها پرداختیم. شایان ذکر است که دو نفر از دانش آموزان به دلیل داشتن اختلال نوشتاری، موفق به نوشتن متن کاملا املاء نشده بودند که به کنار آنها رفتیم و قسمت های عقب افتاده را مجدداً برایشان خواندیم.


طراحی فعالیت هایی برای رفع بد فهمی دانش آموزان

هدف: در این فعالیت، با توجه به املای گرفته شده در تاریخ  ۱۹/۱۲/۹۳ و پی بردن به اشتباهات دانش آموزان در زمینه کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و …… در جهت افزایش دقت، توجه و تمرکز دانش آموزان فعالیتی برای درگیر نمودن دانش آموزان طراحی شد.

گام های اجرایی

ارزیابی گام ها

۱-    سلام و احوالپرسی با دانش آموزان

۲-    خواندن آیت الکرسی توسط دانش آموزان

۳-    دادن توضیحاتی در مورد املای پای تخته ای

۴-    انتخاب دانش آموز ضعیف برای نوشتن املاء بر روی تابلو

۵-    گفتن املاء بر اساس میزان اشتباهات املاء قبلی

۶-    تصحیح املاء نوشته شده بر روی تابلو توسط دانش آموزان

۷-    تصحیح املاء نوشته شده در دفتر توسط دانش آموزان

۱-    دریافت پاسخ از دانش آموزان

۲-    کنترل همخوانی و شیوه صحیح قرائت آیت الکرسی

۳-    به کار گرفتن این توضیحات در عمل توسط دانش آموزان

۴-    کنترل نوشتن  دانش آموز ضعیف

۵-    کنترل نوشتن سایر دانش آموزان

۶-    بررسی میزان اشتباهات دانش آموز ضعیف

۷-    جا به جا کردن دفتر املاء بین دانش آموزان برای کنترل میزان اشتباهات

 

منابع آموزشی مورد نیاز: ۱- تخته وایت برد ۲- ماژیک ۳- دفتر املاء ۴- مداد ۵- مداد پاک کن ۶- متن تهیه شده املاء

روش بازخورد دادن به دانش آموزان در فرایند اجرا: پس از تصحیح املاء نوشته شده بر روی تابلو توسط دانش آموزان ضعیف، املاء او را به خاطر نوشتن صحیح کلمات تشویق نموده و هم چنین نسبت به عدم دقت در مورد کم و زیاد گذاشتن نقطه، دندانه و … تذکر داده  و از او خواسته می شود که با افزایش دقت و توجه، میزان اشتباهات خود را کاهش دهد به سمت بهبود حرکت کند. دادن تذکر به دانش آموزانی که در ضمن املاء بر روی تابلو، شکل صحیح کلمه را با صدای بلند  بیان کردند و اینکه در صورت تکرار از آمدن به تخته محروم خواهند شد.

سنجش آموخته ها : با استفاده از این فعالیتها ما توانستیم میزان دقت و توجه دانش آموزان را افزایش دهیم و آنها را به املاء و یادگیری شکل صحیح کلمات علاقمند کنیم و این طرح مورد تایید معلم قرار گرفت.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.