مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طراحی و اجرای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه. ۱

فصل اول. ۲

پرسشنامه «Quistionnaire» ۲

۲-۱ جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه. ۲

۳-۱ تعریف پرسشنامه : ۲

۴-۱ طرح های مختلف پرسشنامه :‌ ۳

۵-۱ انواع اجرای پرسشنامه. ۴

۱-۵-۱ پرسشنامه حضوری.. ۴

۲-۵-۱ پرسشنامه پستی.. ۵

۳-۵-۱ اجرای پرسشنامه الکترونیک…. ۵

۶-۱ انواع پرسشنامه. ۵

۷-۱ رهنمودهایی برای طراحی پرسشنامه ها ۷

۱-۷-۱ نگارش پرسشها ۷

۲-۷-۱-ظاهر کلی پرسشنامه : ۹

۳-۷-۱-اصول اندازه گیری : ۹

۸-۱-اجرای مقدماتی پرسشنامه : ۱۰

مصاحبه «Interview» ۱۱

۱-۲-جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه. ۱۱

۲-۲-تعریف مصاحبه. ۱۱

۳-۲-شرایط لازم برای مصاحبه. ۱۲

۴-۲-انواع مصاحبه. ۱۲

۲-۵-اشکال خاص مصاحبه: ۱۵

۶-۲-مزایای مصاحبه : ۱۷

۷-۲-معایب مصاحبه : ۱۷

۸-۲-محدودیتهای مصاحبه : ۱۸

۱-۸-۲-عوامل مربوط به مصاحبه کننده : ۱۸

۲-۸-۲-عوامل مربوط به مصاحبه شونده : ۱۹

۳-۸-۲-عوامل مربوط به موقعیت : ۱۹

۹-۲-ثبت اطلاعات در مصاحبه‌: ۱۹

۱۰-۲-انواع روشهای اجرای مصاحبه : ۲۰

۱۱-۲-نکاتی که رعایت‌انها اعتبار روش مصاحبه را بالا می برد : ۲۱

مشاهده «Observation» ۲۳

۱-۳-جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده : ۲۳

۲-۳-تعریف مشاهده : ۲۳

۳-۳-انواع مشاهده : ۲۴

مشاهده از نظر نحوه ارتباط با پدیده مورد مشاهده : ۲۵

مشاهده از نظر ساختار : ۲۵

مشاهده از نظر میزان مشارکت محقق : ۲۵

مشاهده از نظر توالی : که یا متوالی است و یا نوبتی.. ۲۶

مشاهده از نظر میزان دقت که سطحی است یا عمیق.. ۲۶

۴-۳-عوامل مؤثر بر میزان دقت اطلاعات مشاهده شده ۲۷

۵-۳-ثبت مشاهدات : ۲۸

۶-۳-نکات مورد توجه در مشاهده ۲۸

۷-۳-مزایای مشاهده ۲۹

۸-۳-معایب مشاهده : ۲۹

منابع و مآخذ : ۳۱

منابع و مآخذ :

– بست ، جان ؛ روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ؛ ترجمه دکتر حسن پاشا شریفی  دکتر نرگس طالقانی ؛ تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۹٫

– خاکی ، غلامرضا ؛ روش تحقیق در مدیریت ؛ تهران ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ ۱۳۷۹ .

– داور ، علی ؛ مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ؛ تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۴٫

– ریاحی ، غلامحسین ؛ آشنایی با اصول روش تحقیق ، تهران ، نشر اشراقیه ، ۱۳۷۰٫

– ظهوری ، قاسم ؛ کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت ، تهران‌. انتشارات میر ، ۱۳۷۸٫

– مورز ، س . ک و کالتون ، ج ؛ روش تحقیق ، ترجمه دکتر کاظم ایزدی ، تهران‌. انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ .

– نبوی ، بهروز ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، انتشارات فروردین ، ۱۳۷۴٫

– سکاران ، اوما ؛ روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی ، تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۱ .

– مارشال و کارتن ؛ روش تحقیق کیفی ، ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی ، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۷۷ .

– نادری ، عزت الله و سیف نراقی ، مریم ؛ روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، تهران ، انتشترات بدر ، ۱۳۷۰ .

– خاکی ، غلامرضا ؛ روش تحقیق ، با رویکردی به پایان نامه نویس ، کانون فرهنگی – انتشاراتی درایت ، ۱۳۷۸ .

– فرشاد گوهر ، ناصر – محمد حسن شهیدی ؛ روش تحقیق و مأخذشناسی در علوم اجتماعی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، ۱۳۸۱ .

– حسن بگلو ، بهروز ؛ روش تحقیق در علوم رفتاری – انتشارات سرآمد کاوش ، ۱۳۸۲ .

مقدمه

همانطور که می دانید اطلاعات برای افراد مهمترین منبع تصمیم گیری می باشد و همچنین محرز است که مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهای اصلی جمع آوری اطلاعات در تحقیقات می باشد که از طریق این ابزار اطلاعات تفصیلی (کمی و کیفی) مناسبی در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد . در این میان مصاحبه و مشاهده و مسائل از آنجا که تا اندازه ای درگیر قضاوت فرد پژوهشگر راجع به موضوع مورد پژوهش می باشد دارای ظرافت خاصی می باشند در این گزارش بر آنیم تا جنبه هایی از مصاحبه و مشاهده و مسائل مربوط به آن را بررسی کنیم .

فصل اول

پرسشنامه «Quistionnaire»

۲-۱ جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه

پرسشنامه یکی دیگر از روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش زمینه یابی می باشد که پاسخ‌گو خود اجرای مصاحبه را بر عهده دارد و سؤالات تهیه شده را پاسخ می دهد و آن را به نشانی محقق پست می کند .

این روش جمع آوری اطلاعات می توان در مکانهای مختلف و به شیوه های متعدد انجام گیرد و باید سعی شود سؤالات بسیار واضح ومشخص باشد ، چون پاسخ دهنده خود نقش مصاحبه کننده را نیز بر عهده دارد . از آنجائیکه پرسشنامه جنبة خود اجرایی دارد می بایستی به گونه ای طراحی و اجرا شود که پاسخ گو را به جواب دادن ترغیب نماید ( ظهوری ، ۱۳۷۸)

در بسیاری از تحقیقات علمی بخصوص مواقعی که اندازه گیری مستقیم متغییر های مورد بررسی امکان پذیر نباشد ، ناگزیر باید برای بدست آوردن اطلاعات در بارة کمیت و کیفیت صفات متغییر مورد تحقیق از طریق پرسشنامه اقدان کرد ( حسن بگلو ، ۱۳۸۲)

 ۳-۱ تعریف پرسشنامه :

پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسشها که به صورت باز یا بسته ( دارای مقیاس ) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد را نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود تکمیل آن می تواند به طریق مراجعة شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد ( خاکی ، ۱۳۷۹)

پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات است که روی یک یا چند برگ یا یک دفترچه نوشته شود پرسشنامه در موارد زیر به کار می رود :

۱- مواردی که محقق به طور دقیق می داند که چه چیزی مورد نیاز است و چگونه متغیر های آن بایستی اندازه گیری شود .

۲- مواردی که امکان کسب داده ها با مصاحبه و مشاهده امکان پذیر نبوده ، دسترسی به منابع داده ها به طور مستقیم میسر نمی باشد .

۳- مواردی که تعداد آزمودنی ها زیاد باشد ( ظهوری ۱۳۷۸ )

 ۴-۱ طرح های مختلف پرسشنامه :‌

پرسشنامه به یکی از صورت های زیر طراحی می شود :

الف: پرسشنامة عادی : بهترین طریقة طراحی پرسشنامه است که به این صورت است که تعدادی سؤال به دنبال هم طرحی می شود و جاب آنها نیز به دوصورت است یا جواب بسته که پاسخگو جواب صحیح را انتخاب می کند و یا جواب باز است و پاسخگو در جای خالی وضع شده جواب را می نویسد . پرسشنامة عادی خود به دو صورت است :

۱- پرسشنامة با نام                                    ۲- پرسشنامة بی نام

ب:‌ فهرست سؤالات :

سؤالات توسط پرسشگر مطرح می شود

و پاسخگو سؤال را جواب می دهد و پرسشگر آنرا می نویسد تجزیه و تحلیل این پرسشنامه بسیار مشکل می گردد ( ممکن است نوشت جوابها نیز به پاسخگو محول گردد )

ج) راهنمای مصاحبه :

این روش حد فاصله بین مصاحبه و پرسشنامه است عناوینی را که پرسشگر می بایستی پیرامون آنهااطلاعات وضع کند نوشته شده است و محقق به هر طریقی که صلاح بداند و موقعیت اقتضاء کند سؤالات را مطرح می کند . قابلیت انعطاف این روش بسیار بالا می باشد . ( نبوی ، ۱۳۷۱)

 ۵-۱ انواع اجرای پرسشنامه

۱-۵-۱ پرسشنامه حضوری

مزایا :

الف : برقراری روابط صمیمانه با پاسخ دهندگان به هنگام معرفی پژوهش

ب: انجام راهنمایی مورد نیاز پاسخ دهنده در هر مرحله

ج: گردآوری پرسشنامه ها بلافاصله پس از تکمیل ( شیرازی و صائبی ، ۱۳۸۱ )

د: تعداد برگشتی ها زیاد می شود

هـ : در مواردی که واحد های سازمانی به یکدیگر نزدیک بوده و امکان جمع آوری افراد در یک محل زیاد باشد روش مفیدی است .

معایب :

عیب این روش در پر هزینه بودن آن است بخصوص در مواردی که آزمودنی ها در منطقة وسیع جغرافیایی پراکنده باشد .

۲-۵-۱ پرسشنامه پستی

مزیت اسن روش این است که به علت عدم نیاز به تلفن و یا مراجعة شخصی به خصوصدر موارد پراکنده بودن آزمودنی ها در منطقة وسیع جغرافیایی ساده و ارزان است .

عیب این روش در کم بودن نرخ بازگشت پرسشنامه است که در نتیجه احتمال خطا را افزایش می‌دهد ( ظهوری ، ۱۳۷۸)

 ۳-۵-۱ اجرای پرسشنامه الکترونیک

تکمیل پرسشنامة On Line با اتصال میکرو کامپیوتر ها به شبکه هاب رایانه ای برای پاسخ دهنده گان میسر است همچنین می توان دیسک داده ها را برای پاسخ دهندگانی که از رایانة شخصی استفاده می کنند ارسال کرد. ( شیرازی و صائبی ، ۱۳۸۱ )

 ۶-۱ انواع پرسشنامه

۱- سؤالات باز

۲- سؤالات بسته

سؤالات باز که آنها را سؤالات گستردة پاسخ می نامند به این نحو است که مطالب معین مورد پرسش واقع می شود و از پاسخ دهنده خواسته می شود که دربارة آن اظهار نظر کند. لذا می باید جای کافی برای پاسخ دادن در نظر گرفت . این گونه پرسشها تا زمانی به کار می رود که پاسخهای خیلی زیادی برای یک سؤال وجود داشته باشد و یا پیش بینی نوع پاسخها برای محقق مشکل باشد.

مهمترین وضعیت سؤال باز این است که طرح آن آسان است . مزیت دیگر آن این اس که شاید عمق مسائل قابل تحقیق را با سؤالات باز بهتر بتوان مورد بررسی قرار داد .

عیب اینگونه سؤالات این است که استخراج نتایج آنها و همچنین تجزیه و تحلیل و انجام محاسبات آماری روی اینگونه سؤالات بسیار دشوار است و طبقه بندی جوابها وقت زیادی از محقق می گیرد .

سؤالات بسته یا محدود به سؤالاتی گفته می شود که جواب پاسخ دهنده در چهار چوب معینی محدود و معین باشد و پاسخگو با گزینه هایی که قبلاً به وسیلة پژوهشگر تعیین شده روبرو خواهد شد .

طرح سؤالات بسته دشوار تر از سؤالات باز است و نیاز مند به تخصص و مهارت خاص می باشد ولی در عوض استخراج نتایج این گونه سؤالات خیلی آسانتر از سؤالات باز است . ( حسن بگلو ، ۱۳۸۲ )

سؤالات بسته نیز به انواع مختلف تقسیم می شود :

سؤالات دو گزینه ای مثل بله و خیر، سؤالات چند گزینه ای ، سؤالات درجه بندی و شایستگی و سؤالات زوج . سؤالات درجه بندی و شایستگی نوعی سؤال است که طبق آن خواننده با جای انتخاب یک مورد از میان چندین مورد مورد های مورد نظر را بر اساس ارجحیت مورد نظر خود ، درجه بندی می نماید .

در سؤالات زوج ، خواننده به تعدادی پرسشهای جفت بر می خود رکه از هر جفت باید یکی را انتخاب نماید . ( فرشاد گوهر و شهیدی ، ۱۳۸۱)

 ۷-۱ رهنمودهایی برای طراحی پرسشنامه ها

 

35,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.