مقاله عدالت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله عدالت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله عدالت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱- مقدمه  ۱
۲- چکیده  ۲
۳- تعریف عدالت از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان   ۴
۴- تعریف عدالت از دیدگاه دانشمندان اسلامی   ۵
– تعریف عدالت اجتماعی  ۶
– اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی  ۷
– جایگاه عدالت اجتماعی در بینش توحیدی   ۸
–  هدف عدالت اجتماعی   ۱۰
۵- دیدگاه های مختلف در عدالت اجتماعی   ۱۱
۶- عدالت اجتماعی و ناسیونالیسم   ۱۱
۷- عدالت اجتماعی و دموکراسی   ۱۲
۸- عدالت اجتماعی و سوسیالیسم   ۱۴
۹- عدالت اجتماعی و آزادگی   ۱۵
۱۰- عدالت اجتماعی در جامعة جهانی امروز   ۱۶
۱۱- نقد و بررسی اعلامیه حقوق بشر در رابطه با عدالت اجتماعی   ۲۳
۱۲- موانع اجرای عدالت  ۲۴
۱۳- موانع اجرای عدالت در جامعة جهانی امروز   ۲۴
۱۴- عوامل انحراف از عدالت   ۲۵
۱۵- پیشنهادات   ۳۰
۱۶- نتیجه  ۳۳
۱۷- منابع و مأخذ   ۳۴

منابع و مأخذ:

۱)    قرآن

۲)    نهج البلاغه – محمد دشتی

۳)    عدالت اجتماعی در اسلام ، سید جمال الدین موسوی ، تهران ، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر ، ۱۳۸۰

۴)    عدل و عدالت اجتماعی ، محسن قرائتی

۵)    امام علی (ع) از دیدگاه امام خمینی (ره) ، رسول سعادت مند ، قم ، تسنیم،۱۳۷۹

عدل الهی ، شهید مطهری ، قم ، انتشارات صدرا ، ۱۳۵۷

مقدمه

عدالت زیباست چون خداوند زیباست. اگر نیک بنگریم جهان هستی جلوگاه عدالت بزرگ است و خداوند عادل در خلقت جهان و هستی به نحو احسن عمل نموده است.طبع و سرشت آدمی خواهان عدالت است و از ظلم و بی عدالتی گریزان و متنفر است. انسان از کودکی که خوب و بد را تمیز می دهد همواره دوست دارد از پدر و مادرش گرفته تا خواهر وبرادرش و دوست و آموزگار و بالاخره با هر که تماسی دارد با او با عدالت رفتار نماید و حقوق وی را مراعات کرده و به آن تعدی نکند این حس عدالت خواهی را همه افراد جامعه دارا می باشند و آن را می ستایند ولی برخی چون نوبت عدالت ورزی خودشان می­رسد از انجام آن گریزانند. همین خود پسندی نکوهیده است که سبب بی عدالتیها و ستمهای کوچک و بزرگ می شود معرفی شده است . نیز اصل عدالت در یونان قدیم و رم و در بین روانشناسان و دیگر فلاسفه مورد توجه بوده است و روی آن بحثهای دامنه داری صورت داده اند.پس اصل عدالت خلاصه وعصاره­ی احکام و شرایع الهی است و می توان آن را ایده ال مشترک همه انسانها و معیار سلامت فطرتها  و محک وجدانهای پاک دانست هر چند کسانی هستند که در علم حقوق سیاست و اقتصاد ضرورت اجرای عدالت را نپذیرفته و آن را امری محدود نسبی و تابع شرایط زمان و مکان دانسته  وحتی در پاره ای از امور ظلم را بر عدل ترجیح داده و یا گاهی عدالت را غیر قابل اجرا دانسته اند.

تردیدی نیست که انسانها در اولین برخورد با واژه عدالت اجتماعی در خود احساس آشنای می­کنند و نسبت به آن دلبستگی نشان می دهند چرا که عدالت ترکیبی است امیدبخش ، فریادرس و رهاننده و نیروی مقاومی است که می تواند در مقابل افراط و تفریطهای اجتماعی یا هر گونه ظلم ، تعدی و امتیازهای منفی بایستد و از انحرافهایی مانند خود محوریها استکبارها و …جلوگیری کند و امید و امنیت بخش باشد.

چکیده

عنوان این تحقیق عدالت و موانع برقراری عدالت می باشد که مطالب زیر را در بر می گیرد. ابتدا به تعریف عدالت پرداخته و عدالت یعنی رعایت تساوی در مقابل حقوق طبیعی و رعایت استحقاقها در حقوق ناشی از اولویتهای طبیعی یا اکتسابی است. بعد به مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که سه تعریف را ارائه داده اند:

۱_هر صاحب حقی را به حق خود رساندن

۲_هر چیز را به جای خود نهادن

۳-توازن و همسویی یک مجموعه ویا مساوات و همسانی در پرداخت و شمول قانون

در این قسمت عدالت از دیدگاه مطهری نیز مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه عدالت از دیدگاه فلاسفه و دانشمندانی مانند هگل و گورویج توضیح داده شده است. در ادامه ، اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی در اسلام می باشد و طبق احادیث و آیات قرآن هدف مهم انبیاء نیز همان بوجود آوردن عدالت است. به دنبال آن جایگاه عدالت اجتماعی در بینش توحیدی آمده و چند حدیث و آیه از قرآن در مورد عدالت انتخاب شده است و در ادامه دیدگاههای مختلف عدالت اجتماعی که شامل چهار قسمت است از جمله :

۱_عدالت اجتماعی و ناسیولیسم که نژاد پرستی و صهیونیسم از آن به وجود آمده و عامل بیدادگری به دشمنی ملل شده است.

۲_عدالت اجتماعی و دموکراسی از آنجا که حق قانون گذاری و حاکمیت را به مردم می دهد و مردم دچار خود خواهی حیوانی می شوند ، نمی توانند مصالح انسان ها و جوامع را درک کنند ، عملاً بر خلاف عدالت است.

۳_عدالت اجتماعی و سوسیالیسم از آنجا که حقوق و آزادی های فردی را نادیده می گیرد ، باعث بی عدالتی می شود .

۴_عدالت اجتماعی و آزادی که ممکن است انسان در آلودگی و فساد حاکم بر جهان امروز غرق شود و منجر به نابودی انسان شود.

به دنبال آن  عدالت اجتماعی در جامعه جهانی امروز می باشد و در آن متن اعلامیه حقوق بشر که شامل سی ماده است آمده است.

در ادامه موانع عدالت اجتماعی در جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین آنها وجود حق وتو در سازمانهای جهانی – عدم ضمانت اجرایی و دیدگاههای مختلف در مورد عدالت اجتماعی در جهان است.

به دنبال موانع عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرد که شامل ملاحظات فامیلی- ملاحظات حزبی- رشوه و غیره می باشد و به دنبال آن چند پیشنهاد برای برقراری عدالت اجتماعی بیان شده که مهمترین آنها عبارتست از:

۱_ رابطه مستقیم مردم و مسئولین

۲_ استفاده از نیروهای مخفی

۳_ ساده زیستی

۲_ امر به معروف و نهی از منکر

هدف از این تحقیق شناخت عدالت و مفهوم آن ، موانع برقراری عدالت در جامعه و ارائه چند راه برای از بین بردن موانع برقراری عدالت می باشد تا روزی فرا رسد که شاهد برقراری عدالت واقعی در جامعه باشیم.

تعریف عدالت از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان

عدالت از نظر کانت این است که اعمال هر کس طبق اصلی که خود او می خواهد برای تمام انسانها الزام آور باشد تعیین شده باشد.

هگل که مبنای عدالت را قدرت می داند در تعریف عدالت می گوید:

“هر آنچه دولت بگوید و ببیند عین حق و عدالت است.”

گورویج در تعریف عدالت می گوید:

“عدالت آشتی یا مصالحه ی آثار تمدنی است که قبلاً در حال تعارض و کشاکش بوده اند. البته این مصالحه تغییر ناپذیر است و در هر دوره عبارت است از برقراری تعادلی تازه به نفع آن دسته از منافع بیش از همه باید مورد توجه و عنایت  و احترام قرار گیرد.”(۱)

اگر کمی در تعاریف فوق دقت کنیم به نقص و کوتاهی و غیر منطقی بودن این تعاریف پی می بریم.چرا که این تعاریف عدالت را نسبی  و به فرا خور زمانها ، مکانها ، اشخاص و اقوام مختلف قابل تغییر می دانند حال آنکه اگر ثابت شود عدالت یک امر مطلق است ارزشی بودن نمی توانداز اعتبار آن بکاهد چرا که بر اصولی استوار و قاطع و صریح متکی است.

تعریف عدالت از دیدگاه دانشمندان اسلامی

دانشمندان الهی درباره عدالت سه تعریف را ارائه داده اند که به شرح زیر است:

۱_اعطای کل ذی حق حقه : هر صاحب حقی را به حق خود رساندن

۲_ وضع الشی فی موضعه : هر چیز را به جای خود نهادن که این تعریف از کلمات امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه نقل شده است:”العدل یضع الامور مواضعها و الجور یخرجها عن جهتها “عدل هر چیزی را در جای خود می نهد و جور هر چیز را از جهت خود بیرون می برد.

۳_ توازن و همسویی یک مجموعه و یا مساوات و همسانی در پرداخت حقوق و شمول قانون.(۲)

استاد شهید مطهری برای  مفهوم عدل چهار معنی را ذکر کرده اند:

۱_ عدل به معنی توازن وتعادل در یک جامعه یا سیستم در مقابل ظلم به معنی بی تناسبی و نا موزونی

۲_عدل به معنی رعایت استحقاقها و یعنی هر صاحب حقی را به حقش رساندن و در مقابل آن ظلم یعنی هرج ومرج و ناحق و باطل را لباس حق پوشاندن

۳_ عدل به معنی تساوی و برابری و در برابر آن ظلم به معنی تبعیض و عدم تساوی است.

۴_ عدل به معنی اعطای وجود از سوی پروردگار ذی وجود و ظلم در این مقام منع فیض از سوی فیاض علی الاطلاق می باشد.(۳)

بطور کلی بهتر است در تعریف عدالت بگویم:

۱_”عدالت عبارت است از رعایت تساوی در مقابل  حقوق طبیعی و فطری و رعایت استحقاقها در حقوق ناشی از اولویتهای طبیعی یا اکتسابی.”(۱)

از قرآن نیز دو اولویت بدست می اید آنجا که می فرماید:

۲_”ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم”

خداوند بر اثر اولویت طبیعی که قوت جسمانی است و واولویت اکتسابی که تحمل رنج آموزش علم است طالوت را بر دیگران اولویت بخشید .” (۲)

۳_حقوق فطری مطرح شده یعنی چه؟

“حقوق فطری – اصولی است که در حقوق – نادیده گرفتن آنها موجب نقض غرض آفرینش و بطلان نظام هستی گردد.”

تردیدی نیست که انسان دارای ارزشهایی است که تنها با تلاشش به آنها دست می یابد و برای رسیدن به این ارزشها در این راه نیاز به آزادی است تا زمینه حرکت برای او مهیا گردد. از این رو حق حیات-حق آزادی-حق کرامت-اعتبار وحیثیت انسانی و حق مساوات در برابر قانون شرایط لازم برای به کار گرفتن اراده انسانها در راه حرکتهای تکاملی است.”

تعریف عدالت اجتماعی

هر جامعه ای که بتواند زمینه مساعدی را برای تحقیق محیط مسالمت آمیز و صمیمی بوجود آورد که مردم را به اهداف انسانی  و تأمین نیازهای زندگی امنیت و بهداشت برساند و به حقوق از دست رفته خود دست یابد و احترام و حیثیت آنها همراه با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها تحقق یابد و در امنیت کامل کسی به کسی دیگر آزار نرساند عدالت اجتماعی به خودی خود به کار گرفته شده است بنابراین تعریف می توان گفت :

عدالت اجتماعی یعنی قدر منزلت هر کسی را شناختن و با وضع مناسب با او رفتار کردن و به تعبیر دیگر « اعطا کل ذی حق حقه » می باشد . کمترین مفهومی که از عدالت اجتماعی در سطح عموم مکاتب می توان بدست آورد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد است اما این اعلامیه ضمانت اجرایی ندارد و حتی برای برخی از کشورها  با اعمال حق وتو این وثیقه و مأخذ جهانی را به شدت تحت نفوذ و قدرت خود گرفته و آن را وسیله استعمار و استثمار و تعدی و تجاوز خود قرار داده اند و این امر ننگ بزرگی برای بشریت و سازمان ملل می باشد.

اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی 

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه عدالت
 • مقاله مهدی و نهضت عدالتخواهی
 • مقاله عدالت و حقیقت خواهى على علیه السلام
 • مقاله چرا عدالت زیباست
 • مقاله اسلام و برابری انسانها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.