مقاله عناصر جرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نیمسالی واحدی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
انگیزه کیفری   ۲
جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم   ۲
انگیزه چیست ؟   ۲
عناصر اجباری جرم   ۳
رفتار مجرمانه :   ۳
موضوع جرم   ۴
عناصر اختیاری جرم   ۴
عمد در رفتار   ۴
قصد نتیجه   ۵
حصول نتیجه   ۵
انگیزه   ۶
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :   ۸
ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران :   ۱۰
نکته مهم :   ۱۰
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :   ۱۰
ماده ۶۳۸ قانون مجازات عمومی جمهوری اسلامی ایران :   ۱۱
اصل قانونی بودن جرایم :   ۱۱
استثنائات عطف به ما سبق شدن قوانین :   ۱۲
انواع تفسیر :   ۱۳
فلسفه وضع قانون :   ۱۴
نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها :   ۱۴
عناصر متشکله جرم :   ۱۵
جرم فعل ناشی از ترک فعل  :   ۱۷
جرم داشتن و نگه داشتن :   ۱۷
نتیجه جرم  :   ۱۷
رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه :   ۱۸
مشاوره قضائی ( پرسش و پاسخ قضائی )   ۱۹
منابع   ۲۳

مقدمه

پدیده ی جرم یکی از معضلاتی است که جامعه ی بشری با ان ارتباط دارد و در هر جامعه ای درصدی از افراد بواسطه ی ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند . بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می گردد .

جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنش هایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند اطلاق می شود . در  حقوق جزا جرم این گونه است که بتوان آن را در قالب قانون آورد .

جرم تعاریف متعددی دارد . طبق ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . »

تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد اجتماعی را جرم بشناسد. ریشه ی جرم را باید در اصل قانونی بودن جرایم جستجو کرد . به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد ، در جرم شناسی ناچار هستند از تعریف قانونی جرم و جرایمی که در قانون مجازات تعریف شده استفاده کنند .

 

انگیزه کیفری

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیره و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

 

انگیزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرایی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرایم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هر دو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

برای بررسی و تفکیک عنصر و انگیزه بهتر است عناصر اجباری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرایم موجود است .) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرایم ( یعنی عناصری که در جرایم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد .) را یکبار دیگر مورد    بررسی قرار دهیم .

 

عناصر اجباری جرم

رفتار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است .اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد.

موضوع جرم

موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود  حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرمی اعم از عمدی یا غیر عمدی موجود است .

عناصر اختیاری جرم

عمد در رفتار

عمد در رفتار یا سوء نیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است .یعنی اصل بر این است که جرایم عمدی اند و جرایم غیر عمدی استثناء هستند . از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردد مانند قتل . موضوع ماده ۶۱۶ ق.م.۱ که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .


قصد نتیجه

قصد نتیجه  یا سوء نیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراًً قصد نتیجه در جرایمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده ۵۲۳ ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . اما باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجه جزء عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است .

مثلاً بند (ب) ماده ۲۰۶ از جرایمی است که نتیجه شرط است اما قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .

حصول نتیجه

حصول نتیجه در جرایمی مطرح است که به آنان جرایم مقید به نتیجه می گویند. باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد و اِلّا جرم مزبور همچنان مطلق است. مثلاً جرم ماده ۶۹۸ در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار کاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود اما حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

انگیزه

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرایم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید . در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرایم به دو دسته تقسیم می شوند جرایم مطلق و جرایم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

۱-   جرایم مطلق بدون دخالت انگیزه

جرایم مطلق :

۲-   جرایم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است .

  ۳- جرایم مقید بدون دخالت انگیزه

   ۴- جرایم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

  برای روشن شدن مواد چهار گانه فوق لازم است مثال هایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده ۵۲۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گاه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزء جرایم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

مثال مورد دوم : جرم موضوع ماده ۴۹۸ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد اما انگیزه در آن شرط است و آن بر هم زدن امنیت کشور است.

مثال سوم : جرم موضوع ماده ۲۰۶ در قتل . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرایم مقید به نتیجه همراه با انگزه ،  از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هر کس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . اما به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد . نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً در ماده ۴۹۸ که انگیزه بر هم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از بر هم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .

عناصر متشکله ی جرم

عناصر متشکله جرم عبارتند از :

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

عنصر قانونی – اصل قانونی بودن جرایم ، مجازات ها ، دادرسی

عنصر عدم مشروعیت

برای اولین بار در ایران اصل قانونی بودن جرم در متمم قانون اساسی در سال ۱۳۰۴ قمری و بعد از آن در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی و بعد از آن در سال ۱۳۶۵ در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پذیرفته شد اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی روی این مطلب خط بطلان کشیده است .

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.