مقاله فوتسال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله فوتسال مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فوتسال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

قانون اول) زمین بازی  ۱
قانون دوم) توپ  ۴
قانون سوم) تعداد بازیکنان  ۶
قانون چهارم) وسایل بازیکنان  ۸
قانون پنجم) سرداور – اختیارات سرداور   ۱۰
قانون ششم) داور   ۱۲
قانون هفتم) وقت نگهدار و داور سوم  ۱۳
قانون هشتم) مدت مسابقه   ۱۵
قانون نهم) شروع و شروع دوبارة مسابقه  ۱۷
قانون دهم) توپ در بازی و خارج از بازی   ۱۹
قانون یازدهم) روش امتیاز دادن   ۲۰
قانون دوازدهم) خطاها و رفتار ناشایست   ۲۰
قانون سیزدهم) ضربات آزاد   ۲۵
قانون چهاردهم) خطاهای جمع شده   ۲۷
قانون پانزدهم) ضربة پنالتی  ۳۰
قانون شانزدهم) ضربة اوت   ۳۲
قانون هفدهم) پرتاب اوت دروازه   ۳۳
قانون هجدهم) ضربة کرنر   ۳۴

قانون اول) زمین بازی

اندازه ها

زمین بازی باید به شکل مستطیل باشد . طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد .

طول

حد اقل ۲۵ متر ، حداکثر ۴۲ متر

عرض

حداقل ۱۵ متر ، حداکثر ۲۵ متر

مسابقات بین المللی:

طول

حداقل ۲۸ متر ، حد اکثر ۴۲ متر

عرض

حداقل ۱۸ متر ، حداکثر۲۲ متر

علامت گذاری زمین بازی:

زمین بازی باید با خطوط مشخص شوند . این خطوط مرز محوطه ها را مشخص می­کنند. خطوط بلند تر را خط طولی ( تاچ لاین) و خطوط کوتاهتر را خط عرضی یا خط دروازه می نامند. عرض تمام خطوط باید ۸ سانتی متر باشد . خط میانی زمین بازی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

مرکز زمین در وسط خط میانی قرار دارد و یک دایره به شعاع ۳ متر از این مرکز قرار دارد.

محوطه جریمه:

در انتهای هر نیمه از زمین بازی ( جلوی تیرهای دروازه) از کنار هر تیر عمودی دروازه به شعاع ۶ متر یک دایره به طرف داخل زمین رسم کرده و انتهای دو قوسی را به وسیلة یک خط مستقیم به طول ۱۶/۳ متر به موازات خط عرضی و به اندازة خط بین دو تیر عمودی دروازه وصل می کنیم فضای محدود شده به وسیلة این دو قوسی را محوطة جریمه می نامند.

نقطة پنالتی:

نقطة پنالتی به فاصلة ۶ متر از وسط خط دروازه و به فاصلة یکسان از تیرهای عمودی قرار دارد.

نقطة پنالتی دوم:

نقطة پنالتی دوم به فاصلة ۱۰ متر و از وسط خط دروازه و به فاصلة یکسان از تیرهای عمودی قرار دارد.

محوطة کرنر:

در چهار گوشة زمین بازی قوسهایی به شعاع ۲۵ سانتی متر کشیده می شود که محوطة کرنر نامیده می شود.

محل تعویض بازیکنان:

روبروی نیمکت ذخیره های هر تیم به فاصلة ۵ متر از خط میانی زمین و اندازة ۵ متر روی خط طولی علامت گذاری می گردد که این خطوط به طول ۴۰ سانتی متر در داخل و ۴۰ سانتی متر در خارج و عمود بر خط طولی قرار دارند که بازیکنان مجازند فقط از این محل جهت تعویض داخل یا خارج شوند.

دروازه ها:

دروازه ها باید وسط خط عرضی قرار داشته باشند که دو تیر عمودی و یک تیر افقی دروازه را تشکیل می دهند . فاصلة داخلی دو تیر عمودی از یکدیگر ۳ متر و فاصلة پایین تیر افقی از زمین ۲ متر می باشد . قطر تیرهای دروازه باید ۸ سانتی متر باشد . تور باید به پشت تیرهای دروازه وصل شود که قسمت پایینی تور باید به وسیلة میله های خمیده یا وسیلة مناسب دیگرس به زمین محکم گردد.

ایمنی :  دروازه ها می توانند متحرک باشند ولی در جریان بازی باید به زمین محکم گردند.

سطح زمین بازی:

سطح زمین بازی باید نرم و مسطح باشد و زبر نباشد. استفاده از چوب یا مواد مصنوعی مجاز می باشد. برای سطح زمین بازی از بتون و مواد مشابه نباید استفاده گردد.

 تصمیمات:

۱-  در صورتی که خط عرضی بین ۱۵ تا ۱۶ متر باشد اندازة شعاع قوس محوطه جریمه به ۴ متر کاهش می یابد . در این صورت نقطة پنالتی بیرون محوطه جریمه قرار می گیرد.

۲-  استفاده از چمن مصنوعی و چمن طبیعی یا خاک نرم برای مسابقات لیگ مجاز می باشد ولی برای مسابقات بین المللی مجاز نیست.

۳-  خطی به ضخامت ۸ سانتی متر و به فاصلة ۵ متر از نقطة کرنر بیرون از خط عرضی می توان علامت گذاری نمود تا در موقع انجام ضربه کرنر فاصلة مجاز بازیکن از توپ مشخص باشد .

۴-   نیمکت ذخیره های دو تیم بیرون از خط طولی و جلوی محوطة آزاد وقت نگهدار قرار دارند.

قانون دوم) توپ

توپ باید کروی باشد و رویة توپ باید از چرم یا مواد تأیید شده باشد . محیط توپ نباید کمتر از ۶۲ سانتی متر و بیشتر از ۶۴ سانتی متر باشد . وزن توپ در شروع بازی نباید کمتر از ۴۰۰ گرم و بیشتر از ۴۴۰ گرم باشد. فشار باد توپ برابر ۰۶-۰۴ اتمسفر در سطح دریا باشد.

تعویض توپ:

اگر توپ در جریان بازی ترکید یا کم باد شد:

۱-   بازی متوقف می شود.

۲-   از محل توقف بازی توپ جدید به زمین رها می شود.

اگر توپ در توقف بازی ترکید یا کم باد شد:

بازی طبق قانون شروع می گردد.

توپ در طول مسابقه بدون اجازه داور نباید تعویض شود.

تصمیمات:

۱-  هنگامی که توپ از فاصلة ۲ متری به زمین رها می شود نباید بیشتر از ۶۵ سانتی متر و کمتر از ۵۰ سانتی متر از زمین جهش نماید.

۲-   در مسابقات بین المللی حتماً باید از توپ مقرر شده در قانون دوم استفاده شود.

۳-  در مسابقات رسمی که زیر نظر فیفا یا کنفدراسیونها انجام می گیرد باید از توپ هایی با مشخصات زیر استفاده شود:

۱-۳- تأیید شده توسط فیفا                                          FIFA APPROVED

2-3- بازرسی شده توسط فیفا                             FIFA INSPECTED

3-3- توپ استاندارد مسابقات بین المللیINTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD

این مشخصات در توپ ها نشانة آزمایش رسمی توسط سازمان هایی است که توسط فیفا انتخاب شده اند. فدراسیون های ملی می توانند از این نوع توپ ها برای مسابقات داخلی استفاده نمایند. در مسابقات رسمی فیفا و کنفدراسیون های ملی هیچ گونه تبلیغ یا علامت گذاری روی توپ های مسابقه مجاز نمی باشد.

 قانون سوم ) تعداد بازیکنان

تعداد بازیکنان یک مسابقه با شرکت دو تیم که هر تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد برگزار می گردد . یکی از بازیکنان باید دروازه بان باشد.

شیوة تعویض بازیکنان:

استفاده از بازیکنان ذخیره در هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا یا کنفدراسیون های ملی برگزار می شود مجاز است. حد اکثر تعداد بازیکنان ذخیره هفت نفر می باشد . تعداد تعویضی ها در طول مسابقه نا محدود است . بازیکن تعویضی ها در طول مسابقه نامحدود است . بازیکن تعویضی بعداً می تواند به عنوان جانشین بازیکن دیگر به زمین بازی برگردد.

جهت تعویض در جریان بازی یا زمانی که بازی متوقف می باشد شرایط زیر باید رعایت گردد:

۱-   بازیکنی که از زمین خارج می شود باید از قسمتی از خط طولی که منطقه تعویضی است خارج شود.

۲-   بازیکن جانشین وقتی بازیکن تعویضی کاملاً از خط طولی عبور کرد می تواند وارد زمین بازی شود.

۳-   بازیکن جانشین تحت اقتدار و حاکمیت قانونی داور می باشد خواه به بازی فراخوانده شود یا نشود.

۴-  عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین بازی شود که از آن لحظه او یک بازیکن محسوب می شود و بازیکن تعویضی دیگر بازیکن محسوب نمی شود .

دروازه بان می تواند جای خود را با هر بازیکن دیگر عوض نماید به شرطی که از داوران قبلاً اجازه کسب کرده باشد.

تخلفات – جرایم:

اگر در جریان تعویض پروازی جانشین قبل از خروج کامل بازیکن تعویضی وارد زمین شد:

۱-   بازی متوقف می گردد.

۲-   بازیکن تعویضی به خارج زمین فرستاده می شود.

۳-   به بازیکن جانشین اخطار داده شود.

۴-  بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ شروع می شود. چنانچه محل توپ در داخل محوطه جریمه باشد ضربة آزاد غیر مستقیم بایستی از نقطه ای از خط ۶ متری که نزدیکترین فاصله با محل توقف توپ داشته باشد زده شود.

اگر در جریان یک تعویض پروازی بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی غیر از منطقه تعویض داخل یا خارج شوند:

۱-   بازی متوقف می شود .

۲-   به بازیکن یا بازیکنان خاطی اخطار داده می شود.

۳-  بازی مجدداً با یک ضربة آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ شروع می شود. چنانچه توپ در داخل محوطه جریمه باشد ضربة آزاد غیر مستقیم بایستی از نقطه ای از خط ۶ متری که نزدیکترین فاصله با محل توقف توپ داشته باشد زده شود.

تصمیمات:

۱-   در شروع بازی هر تیم حداقل با ۵ بازیکن باید بازی را آغاز نماید.

۲-   در صورت اخراج بازیکنان و رسیدن تعداد بازیکنان هر تیم به کمتر از ۳ نفر مسابقه تعطیل می شود.

 

 قانون چهارم) وسایل بازیکنان

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.