مقاله مازاد سیستم انرژی ماهواره ای و جایگزینی های disposal


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مازاد سیستم انرژی ماهواره ای و جایگزینی های disposal مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مازاد سیستم انرژی ماهواره ای و جایگزینی های disposal نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۴

فصل اول. ۵

پیش زمینه: ۶

ماهواره های sps مقیاس کامل: ۱۰

فصل دوم. ۱۵

فصل سوم. ۲۱

۳٫۱-افزایش ماهواره مقیاس کامل. ۲۶

۳٫۲ کاربرد ماهواره نمایش به عنوان منبع تغذیه فعالیت های فضا بدون SPS. 28

3.3- منبع تغذیه سیستم نقل وانتقال مدار به مدار لیزر: ۳۳

۳٫۴- منبع مواد مبتنی بر فضا: ۳۴

فصل چهارم. ۳۶

۴٫۱- مازاد برای کاربرد دوباره SPS. 37

منبع تغذیه فعالیت های فضا بدون SPS. 38

4.3 منبع تغذیه سیستم انتقال مدار به مدار لیزر. ۳۸

۴٫۴- منبع تغذیه سفینه فضایی جلو رانده شده ـ لیزر: ۳۸

کاربردهای مازاد Miscellancov: 41

فصل پنجم. ۴۵

کاربردهای ماهواره ی مقیاس.. ۴۶

فصل ششم. ۵۱

خرابی sps 60. 52

– نتایج و پیشنهادات.. ۶۰

منابع و مآخذ. ۶۳

مقدمه:

در پایان این زمان هزینه ماهواره sps و مطالعات صنعت به وسیله ی طول عمر ماهواره سی ساله فرضی به ارزش مازاد خالص صفر اجرا شد.عوامل زیادی این فرضیه را بی ربط نشان می دهند:

۱- ماهواره sps یک منبع خیلی بزرگ لز نیرو را در مدار geosyn-chronous (مداری با یک روز نجومی)نشان می دهد که مصارف زیادی را مطرح می کند.مانند:

– نیرو برای دیگر سکوهای مبتنی بر فضا،ماهواره ها، محل سکونت،وسایل ساخت وپایگاه ها و غیره.

– نیرو برای سیستم های حمل و نقل لیزری چون فضا،رئونستریک،گریز زمین و سفینه فضایی تقویت شده لیزر.

– نیرو برای سیستم حمل ونقل فضایی رانش پایین- بزرگ برای کارهایی مانند بازیابی خرده سیاره.

– نیرو برای علم مبتنی بر فضا چون فیزیک ذرات.

۲- ماهواره منبع بزرگ سیستم ها وعناصر برای کاربرد در فعالیت های فضایی دیگر را نشان می دهد.چون:

– مواد ویدکی ها برای دیگر ماهواره ای بدون sps  ۰

– گروه های شمسی ودیگر عناصر برای ماهواره های بدون sps

3- ماهواره sps یک منبع خیلی بزرگ از دسته مواد واقع شده در مدار را نشان می دهد که ممکن است بازیابی و در فضا استفاده شوند یا برای مصرف دوباره به زمین برگردند.اولین ماهواره sps پایان طول عمر مفیدش به سال ۲۰۳۰ یا سی سال زودتر خواهد رسید.ماهواره نمایشی sps هدف اولیه اش را به کار خواهد گرفت.ماهواره نمایشی منابع مشابه ولو کوچکتر را نشان می دهد.

می توان پیش بینی کرد به همان اندازه ای که تقاضا انرژی افزایش می یابد،سیستم هایی مانند sps و ردیف مواد در فضاارزش مازاد را مشتق خواهند کرد.به عبارت دیگر اگر چنین تقاضایی افزایش نیابد ماهواره sps از مدار ژئو،یا برای ذخیره یا استفاده مازاد یا disposal دائمی انتقال خواهد یافت. در این موقعیت مهم است هزینه disposal ماهواره sps را تخمین بزنیم.

اهداف این مطالعه کشف کاربردهای مازاد بالقوه ماهواره نمایشی sps و ماهواره های مقیاس کامل تعیین ارزش مازاد ماهواره برای همه کاربردهای بالقوه ،اولویت قرار دادن این کاربردها در تعیین ارزش مازاد هر ماهواره به صورت خرده ای از هزینه سرمایه ماهواره وتعیین هزینه disposal برای ماهواره های بدون مازاد یا بخش های متعلق به آن هستند.

 فصل اول

 پیش زمینه:

در این مطالعه کاربردهای مازاد و ارزش ها وبرآورد هزینه ها ی disposal، مبتنی بر برنامه توسعه وشکل بندی ماهواره بین المللی Rockwell هستند.در شکل ۱٫۱ شکل بندی ماهواره ی اصلی نشان داده شده است ودر جدول ۱٫۱ مشخصات اصلی فیزیکی آن فراهم شده است.ماهواره از پیل های شمشی آلومینیوم گالیوم با مقدار غلظت ۲ وساختار ترکیب گرافیت استفاده می کند.

 برنامه اجرای توسعه این ماهواره مستلزم استفاده از ماهواره نمایشی،باظرفیت تولید نیرو ۳۳۵MW  در ابتدا طول عمر،قبل از سال ۱۹۹۹ است.کمی از آن به بعد،ماهواره نمایشی با ظرفیت تولید( در فضا) از ۹٫۵۳GW  (۸٫۹۲W نیرو در آنتن میکرو موج) اندازه ماهواره مقیاس کامل شده است.در سال ۲۰۰۰ اولین ماهوراه مقیاس کامل عملی می شود.به دنبال اولین sps مقیاس کامل در آغاز سال ۲۰۰۱ برنامه منبع مستلزم آوردن دو سیستم ۵GW  به روی خط هر سال است تا اینکه کل شصت سیستم ظرفیت ۳۰۰GW نصب شوند.

با استفاده از طرح برنامه بالا ،قبل از سال ۲۰۰۲ ماهواره نمایشی برای مازاد قابل استفاده می شود وبعد از سال ۲۰۳۰ به هر سال دو ماهواره مقیاس کامل برای مازاد قابل استفاده می شود.همزمان با ماهواره مقیاس کامل،rectenna  برای مازاد قابل استفاده می شود.اگر برنامه ادامه پیدا کند rectenna برای sps بعدی استفاده خواهد شد.اگر این موردیست،مقدار تعمیر ضروری یا مطلوب می شود،بنابراین به تغییرات تدریجی در بخش ماهواره ای سیستم،چون غلظت نیرو شعاع،شکل،اندازه،فرکانس و قطبش اجازه می دهد.

 در هر حال کاربرد دوباره  rectenna در مصرف مازاد مشاهده می شود.شکل ۱٫۲ مقدار مواد sps را نشان می دهد که به عنوان نقشی از زمان برای مازاد قابل استفاده خواهد شد.در سال ۲۰۰۲ استفاده از مدار geosynch ronous نسبتا شدید شد.این احتمال وجود دارد که ساختارها و ماهواره های واقع شده در این مدار با اتمام طول عمر مفیدشان از میان برداشته شوند.بر این اساس ساختارهای مربوط به sps ، وسایل یا ماهواره ها در پایان عمر مفیدشان دور ریخته خواهند شد.

از شکل ۱٫۲ مشخص است که همه مازادها و فعالیت های disposal قبل از سال ۲۰۰۰ رخ خواهند داد.مازاد ماهواره نمایشی در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رخ خواهد داد.و بعد از سال ۲۰۳۰ مازاد ماهواره های مقیاس کامل شروع خواهد شد و در نهایت تا سال ۲۰۶۰ ادامه می یابند.برای اینکه برآوردهای کاربرد مازاد و ارزش های مازاد را تخمین بزند در زمینه فضا تاکید بر فعالیت های مازاد بالقوه ضروریست.بنابراین به عنوان مبنا،تحلیل تایید مدل ماموریت سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۶۰ ضروری است.در پایان به طرز قابل مشاهده ای،چنین مدل ماموریتی از بی ثباتی رنج خواهد بود و فرد می تواند بدون ماموریت های خاص روندهای طولانی مدت را مشخص کند.

 روند ژنریکی که امروزه انسان شناسایی می کند آن است که به قرن بیست ویکم منتقل شده صنعتی سازی فضا،که تغییر تدریجی از فعالیت های سرمایه گذاری شده دولت از طبیعت تحقیق تا فعالیت های پیشرفته و اجرا شده در بخش خصوصی را شامل می شود،چون قابل سود هستند.این احتمال وجود دارد این فعالیت ها با کاهش مهم در هزینه فعالیت های مبتنی بر فضا منتج از تغییر تا shuttle  فضا وسیستم های نقل وانتقال فضای پیشرفته ، با عرضه،انتشار سکوهای چند منظوره تشویق شوند. قبل از سال ۲۰۰۰ مقدار فعالیت در فضا در مدار geosynch ronous  اتفاق خواهد افتاد.این فعالیت یک مقدار قابل توجهی از ترافیک LEO  به GEO ،مستقل از sps را تولید می کند.با این وجود احتمال ترافیک ژئونستریک LEO به GEO ،GEO به GEO ،ترافیکluner ،همچنین ترافیک گریز زمین وجود دارد.در زمینه این فعالیت های فضایی،کاربردهای مازاد بالقوه برای ماهواره نمایشی و ماهواره های sps مقیاس کامل ارزیابی وشناسایی شدند.

امروزه مشخص نیست که تایید sps موفق شود و این اتمام طرح ماهواره نمایشی است.با شروع ساخت ماهواره های sps مقیاس کامل کشف خواهد شد.بنابراین کاربرد مازاد ماهواره نمایشی نیازمند شناسایی است که ممکن است یک برنامه sps دائمی نباشد.به عبارت دیگر اگر برنامه sps وجود دارد،کاربردهای مازاد ماهواره sps مقیاس کامل پدید خواهد آمد.در نتیجه در زمینه برنامه فضا کاربرد مازاد ماهواره های مقیاس کامل چون sps مشخص می شوند.چنین برنامه ای به سیستم حمل ونقل فضایی نیاز دارد که مقادیر زیادی از مواد را به فضای ژئونستریک انتقال می دهد و در ساختارهای فضا بزرگ،ساختار مبتنی بر فضا،وسایل GEO و LEO وغیره توانایی ها را شامل می شود.

این توانایی ها به فعالیت های مبتنی بر چون ساخت فضا،استفاده از سکوهای بزرگ،کشف luner ،استقاده فیزیک ونجوم اشاره می کند.

فعالیت مبتنی بر فضا منجر به شناسایی مصارف مازاد بالقوه زیر می شود:

ماهواره نمایشی

-رشد ماهواره sps مقیاس کامل (طرح برنامه منبع بین المللی Rockwell ،نه تنها شرح موفقیت آمیز بلکه قابل کاربرد است.)

 – استفاده به عنوان منبع نیرو برای دیگر فعالیت های فضایی چون سکوهای Geo ،اساس ساخت یا ابزار حامل مدار الکتریکی.

– استفاده به عنوان منبع تغذیه سیستم نقل وانتقال فضا لیزر.

– استفاده به عنوان یک منبع تغذیه از ردیف مواد.

ماهواره های sps مقیاس کامل:

 

65,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ماهواره های فضایی
 • مقاله آسیب شناسی استفاده از ماهواره و تأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده
 • مقاله قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره
 • مقاله چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم
 • مقاله بررسی سیاست ماهواره‌ای کشورهای آسیایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.