مقاله محل یابى خطا در شبکه های توزیع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله محل یابى خطا در شبکه های توزیع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله محل یابى خطا در شبکه های توزیع نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

ضرورت محل یابی خطا در شبکه های توزیع   ۱
۱-۱-مقدمه   ۲
۱-۱-۱-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :   ۲
۲-۱- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران   ۳
۳-۱- تداوم کیفیت سرویس   ۴
مروری بر روشهای محل یابی خطا   ۸
در شبکه های توزیع   ۸
۱-۲-مقدمه   ۸
۱-۱-۲- محل یابی خطا برای خطوط شعاعی با چندین شاخه فرعی   ۹
۲-۲- الگوریتم محل یابی خطا برای خطوط انتقال شعاعی به همراه بارها   ۱۲
۱-۲-۲- محل یابی خطا و رفتار بار   ۱۲
۱-۳-۲- مقدمه :   ۱۵
۲-۳-۲-طراحی فاصله یاب و اصول آن   ۱۷
۱-۲-۳-۲- قاعده اصلی محل یابی خطا   ۱۷
۱-۴-۲- مقدمه :   ۲۰
۲-۴-۲- ساختار اصلی محل یاب :   ۲۰
۳-۴-۲- اساس عملکرد محل یاب   ۲۲
محل یابی خطا در شبکه های توزیع   ۲۴
مقدمه :   ۲۵
۲-۳- محل یابی خطا   ۲۷
۳-۳- دامنه احتمالاتی محل یابی خطا :   ۳۲
۴-۳ -تشخیص خطا   ۳۶
برنامه کامپیوتری محل یابی خطا در   ۴۱
شبکه های توزیع   ۴۱
F.L.D.F   ۴۱
۱-۴- برنامه کامپیوتری (F.L.D.F  )   ۴۲
۱-۱-۴- مقدمه :   ۴۲
۲-۱-۴- روند نمای برنامه   ۴۲
۲-۴- اجرای برنامه برای شبکه شبیه سازی شده :   ۴۴
۱-۲-۴- حالت اول :   ۴۴
۲-۲-۴- حالت دوم :   ۵۵
۳-۴- نقش بار در محل یابی خطا در فیدرهای توزیع   ۵۷
۴-۴- مدلهای پاسخ سریع بار   ۵۸
۱-۴-۴- سطح کلی بار   ۵۸
۲-۴-۴- پاسخ دینامیکی   ۵۸
۳-۴-۴- محدوده ولتاژ   ۵۹
۵-۴- مدلهای پاسخ سریع   ۵۹
۶-۴- روش تجزیه و تحلیل و نمایش آزمایشها   ۶۰
۷-۴- نتایج و تحلیل   ۶۱
اجرای برنامه محل یابی بروی یک فیدر نمونه   ۶۳
۱-۵-بررسی محل یابی خطا بروی یک فیدر نمونه :   ۶۴
۲-۵- فیدر لاکان از پست ۲۰/۶۳ کیلو ولت شهر صنعتی   ۶۵
۳-۵- روش انجام کار :   ۶۵
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۷۰
نتیجه گیری :   ۷۱
پیشنهادات :   ۷۲
ضمیمه یک : پخش بار مورد استفاده در محل یابی خطا :   ۷۵
منابع   ۸۵

منابع

۱-Adly A.Girgis , M.Fallon and David L.lubkeman ,²  A fault location technique for rural distridution feeders² IEEE,Industry Appli Vol 29,No 6.1993.Page   ۱۱۷۰-۱۱۷۵

   ۲-Z.Q.Bo.G.Weller .M.A.Redfern.²Accurate fault location technique for distribution system using fault-generated high-frequenecy transient voltage signals²Iee .Vol 140 ,No1,1999. Page 73-49

3- A.A.Girgis , ²A new Kalman filtering based digital and systems ² IEEE, Trans on power App.and sys ,Vol 101.No 9.1982.Page 3471-3480

 ۴-Adly A. Girgis, M.Fallon, ²Fault location technique for radial and loop transmission systems using digital fault recorded date ² IEEE p.d.Vol 7.No 4,1992. Page 1930-1943

 ۵-K.Srinivasan , C.T.Nguyen and Y.Robichaud, ² On-line load behavior from natural variations² IEEE ,Trans.On power App.and sys .Vol 97,1978.Page 1003-1008

 ۶-K.srinivasan,A.St-Jacques. ²A new Fault location algorithm for radial transmission lines with loads ² IEEE P-D.Vol 1.No 3.1989 Page 1676-1682.

 ۷-Ibe .A.O.and copy.B.J, ² A traveling weve-based fa Fault location for two and three-terminal networks ² IEEE P-D-1 1986,Page 283-288.

 ۸-M-EI-Hami,L.L.LAI.D.J.Daruvala,A.T.Johns, ² A new traveling-wave based scheme for fault detection on overhead power distribution feeders ² IEEE P-D. Vol 7.No 4,1992.Page 1825-1832

 ۹- David J .lawrence.Luis Z.Cabeza.lawrence,Luis Z.Cabeza.lawrence T.Hoch bery, ² Development of and advanced transmission line fault location system ,part II.algorithm development and simulation² IEEE P-D Vol 7.No4,1992,Page 1972-1981

 ۱۰- P-Jarventausta,p,Verho ,J.partanen , ²Using fuzzy sets to model the uncertainly in the fault location process of distribution networks² IEEE P-S ,1992,Vol 7,Page 1435-1443

 ۱۱-Alvarez C.Malhame R.P.and Gabaldon , ² A class of models for load management application and evaluation revisited ² IEEE P-D1992.Vol 7,Page 1435-1443

 ۱۲-Jun zhu .David L.Labkeman .Adly A.Girgis , ² Automated Fault location and diagnosis on electric power distribution feeders² IEEE P-D Vol 12,No2.1997.Page 801-808

 ۱۳-Ypsilantis .J. yee .h and Teo . c ² Adaptive. Rule based fault disagnostician for power distribution networks ² IEE 1992,Vol6,Page 461-468

 ۱۴-C.A.Reineri .C.Alvarez . ²Load    research for fault location in distribution feeders networks ²² IEE Vol 146 No2.1999.Page115-120

 ۱۵- S.Ghosh and D.Das, ² Method for load –flow solution of radial distribution networks ² IEE Vol 146 No6.Page 641-648

 ۱۶-Yan.Yih Msa ,F.C.Lu, Y.Chien .J.P.Liu,J.T.Lin,H.S.Ya.R.T.kuo. ²An expert system for location distribution system faults² ² IEEE P-D Vol 6 No 1.1991.Page 336-372

1-1-مقدمه

مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی همواره خواستار دریافت مداوم برق با کیفیت مناسب هستند . بنابراین در بهره برداری از شبکه های توزیع دو اصل اساسی ذیل مطرح می گردد :

۱-   تداوم ارائه سرویس[۱] به مصرف کنندگان

۲-   حفظ کیفیت مناسب سرویس[۲]

۱-۱-۱-تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان :

 فعالیت اصلی مراکز حوادث شرکتهای توزیع در تداوم توزیع انرژى الکتریکی به شبکه فشار ضعیف می باشد

 ارائه سرویس به مصرف کنندگان  برق به دلایل مختلف  ممکن است با اختلال مواجه گردد. غیر از مواردی مانند اعمال خاموشیهای ناشی  از کمبود انرژی برق ، اغلب موارد مربوط به شبکه توزیع است . مهمترین عوامل عدم تداوم کار عادی شبکه توزیع عبارتند از :

۱-  حوادث غیر مترقبه مانند صدمه دیدن کابلها ، شکستگی تیرها ، آسیب دیدگی تجهیزات ناشی از برخورد وسایل نقلیه ، شرایط جوی و….

۲-   عدم توانایی در تامین بار مصرف کنندگان به دلیل اضافه بار خطوط با ترانسفورماتور ها و ….

۳-   تعمیر یا سرویس تجهیزات

۲-۱-۱- حفظ کیفیت مناسب سرویس :

ارائه سرویس مداوم به مصرف کنندگان کافی نمی باشد بلکه کیفیت این سرویس نیز بسیار با اهمیت است . این کیفیت از دو جنبه برای بهره بردار ( شرکت توزیع ) و مصرف کننده حائز اهمیت است :

الف – کاهش تلفات شبکه توزیع تا حد ممکن ( از دید بهره بردار )

 ب- تامین ولتاژ مناسب در پستهای ۴/۰ کیلو ولت ( از دید مصرف کننده )

هدف اساسی دیسپاچینگ توزیع ، تداوم سرویس و ارتقای کیفیت سرویس می باشد . با توجه به مطالب فوق سعی شده است روشهای فعلی مراکز حوادث به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد بررسی قرار گیرند و در عین حال نقش سیستم دیسپاچینگ توزیع برای کمک به تعیین تداوم و کیفیت سرویس تبیین گردد . برای روشن شدن مطلب توضیح مختصری درباره طراحی و بهره برداری از شبکه توزیع ایران ضروری می باشد .

۲-۱- شبکه توزیع فشار متوسط در ایران

 شبکه فشار متوسط در ایران شامل رده های ولتاژ ۳۳،۲۰،۱۱ کیلو ولت است . طراحی این شبکه  بصورت شعاعی ، حلقوی و یا غربالی است ولی بهره برداری از آن به صورت شعاعی یا حلقوی باز می باشد . پستهای توزیع عموماً به دو صورت زمینی و هوایی نصب شده اند.

هر فیدر ورودی یا خروجی از یک پست زمینی ، با یک سکسیونر به شینه های فشار متوسط پست وصل شده که به صورت دستی قابل قطع و وصل می باشد . در پستهای هوایی ، طبق بررسیهای به عمل آمده فقط ورودی ترانسفورماتور دارای فیوزکات اوت می باشد و معمولاً تجهیزاتی برای قطع و وصل خط هوایی نصب نشده است .

نقاطی که در آنها شبکه حلقوی به شبکه شعاعی ( یا حلقوی باز ) تبدیل می شود به نقاط مانور مرسوم  می باشند که در موقع بروز خطا در یک فیدر ، می توان با استفاده از سکسیونرهای نصب شده در پستهای زمینی و نقاط مانور قسمتهای سالم فیدر را برقرار کرده و به این ترتیب بخشی از خاموشیهای ایجاد شده را برطرف نمود ، ولی در صورتی که در روی فیدر هوایی اشکال ایجاد شود ، معمولاً آن فیدر تا برطرف شدن عیب بی برق می ماند .

 ۳-۱- تداوم کیفیت سرویس

۳-۱-۱- تداوم ارائه سرویس به مصرف کنندگان

 همانگونه که توضیح داده شد عوامل زیادی باعث عدم  تداوم سرویس می شوند که عمده ترین آنها ، وقوع حوادث غیرمترقبه در شبکه توزیع می باشد . عمده فعالیتهای مراکز حوادث توزیع برای حفظ تداوم سرویس به شرح زیر است :

الف : آگاهی از وقوع خطا در شبکه

ب- مشخص نمودن محل خطا

 ج- جدا نمودن قسمتی که در آن خطا رخ داده از بقیه قسمتهای شبکه

د- بازیابی قسمتهای سالم شبکه و برقدار نمودن مجدد آنها

ه- تشخیص دقیق و تعمیر قسمت معیوب و وصل آن به بقیه شبکه

 آنچه که از عملکرد فعلی مراکز حوادث استنباط می گردد استفاده از یک روش کاملاً دستی ، تجربی و غیرمهندسی است . در روش فعلی ، قطعی برق توسط مصرف کنندگان و یا از طریق دیسپاچینگ  فوق توزیع به اطلاع مراکز حوادث توزیع می رسد . این مراکز ، با جستجو در مسیر خطوط هوایی ، محل خطا دیده را تشخیص می دهند . در فیدرهای زمینی ، با جدا نمودن قسمتی از فیدر با استفاده از سکسیونرهای یکی از پستهای زمینی در مسیر فیدر و برقدار نمودن فیدر در پست اصلی ( فوق توزیع یا انتقال ) و ادامه این روش ، محل خطا را تشخیص داده و سپس با اهم متر و مولد ضربه و رفلکتور[۳]، نوع خطا و فاصله محل اتصالی را پیدا کرده و با استفاده از نقشه و یا مسیر یابی ، محل اتصالی را مشخص می کنند . در روش فعلی ، نه تنها زمان بازیابی شبکه بسیار زیاد است بلکه عمر تجهیزات الکتریکی نیز با قطع و وصل زیر جریان اتصال کوتاه کاهش می یابد و وارد آمدن خسارت مالی به شرکت توزیع ( ناشی از عدم فرش برق در ساعات بازیابی شبکه به مصرف کننده ) اجتناب ناپذیر می باشد . به طور کلی فیدرهای توزیع شامل یک سرى ارتباطات اصلی بین منبع تغذیه و مشترکین می باشند ، در حالت معمول ، زمانی که خطا اتفاق می افتد ، کلید بازبست[۴] ، فیدر را قطع کرده و بطور خودکار چندین دفعه فرمان وصل را می دهد . اگر خطا بعد از چند سیکل پاک گردد ، هیچ مسئله ای اتفاق نمی افتد . اگر خطا دائمی باشد ، کلید بازبست بطور قطع باقی خواهد ماند .

 خطا ممکن است بر روی فیدر اصلی یا در یک شاخه تک فاز باشد . خطاهای کوتاه مدت خطاهایی می باشند که در ۳۰-۵۰ میلی ثانیه به خودی خود پاک می شوند و باعث عملکرد کلید بازبست نمی شوند . اندازه گیرهای واقعی در یک فیدر شعاعی ، توالی وقایع انواع خطاها را در هر دو یا سه روز نشان می دهند . این خطاها ممکن است باعث خسارت به لوازمات شرکت ها نشود اما بطور مشخص سبب عملکرد بد لوازم کامپیوتری یا سوئیچهای الکترونیکی مشترکین شود.[۱]

برای معرفی مشکلات مشخص شده در مواجهه با خطاهای فیدرهای توزیع شعاعی ، مثال زیر را در نظر بگیرید.

  با توجه به شکل ۱-۱، بارها شامل مشترکین تجاری و صنعتی می باشد . حوادث این فیدر بصورت خطاهای کوتاه مدت برای چند روز تکرار می شود .

در اغلب این حالتها ، خطا بصورت تک فاز به زمین می باشد . شکل ۲-۱، شکل موج جریان ضبط شده در خلال یک خطای کوتاه مدت می باشد . در این موقع کلید باز بست پست ( بطور سه فازه ) هیچ عملکردی را ضبط نمی نماید . اما، جریان به بیشتر از ۲۰ برابر جریان بار افزایش می یابد .

  آشکار سازهای خطایی که بروی فیدر نصب شده اند ،خطاهای کوتاه مدت را معمولاً ضبط نمی نمایند .

   خطاهای مدت زیاد ، ممکن است به عملکرد کلید بازبست بیانجامد ، اما طبیعت خطاها یا محل یابی خطا هنوز ناشناخته مانده تا زمانی که خطای دائمی اتفاق بیافتد .

       همان گونه که ذکر شد در شبکه توزیع کشور تجهیزات قابل قطع و وصل از راه دور نصب نشده اند و لذا انجام هر گونه مانور باید در محل انجام گیرد . علاوه بر آن یافتن نقطه خطا نیز عموماً بصورت تجربی و سلیقه ای می باشد . لذا ارائه و بررسی الگوریتمی که بتواند نقطه خطا یا محدوده محل خطا را نشان دهد ، کمک زیادی به بهره برداران شبکه می نماید . علاوه بر آن از لحاظ تسریع در بازیابی و تعمیر نیز روشهای محل یاب در سیستمهای توزیع حائز اهمیت است .

۱-۲-مقدمه

 روشهای محل یابی خطا در خطوط هوایی و کابلهای زمینی می تواند به دو نوع اساسی تقسیم شوند . روشهایی که بر پایه اندازه گیری امپدانس خطا بعد از وقوع خطا می باشند و روشهایی که بر پایه اندازه گیری موج سیار خطای تولید شده هستند .

 با توسعه تکنیکهای محل یابی خطا و استفاده از ثبت دیجیتالی اطلاعات خطا که در شرکتهای توزیع مورد استفاده قرار می گیرد می توان به تسریع در بازیابی سیستم و جدا نمودن منطقه دارای مشکل کمک نمود . به کمک این ثباتها که معمولاً بروی خروجی خطا دار وجود دارند و به کمک امپدانس سیستم ،محاسبه محل خطا امکان پذیر می باشد . جریان قبل از خطا از روی اطلاعات قبل از خطا گرفته می شود . باید توجه نمود که امپدانس سیستم بر اساس توالی شبکه و با فرض اینکه خطوط بطور واقعی ترانسپوزه شده اند می باشند .

قابل دسترس بودن ثباتهای دیجیتالی خطا – با یک بهای مناسب – اجازه استفاده این دستگاهها در پستهای اصلی را می دهد .

 ۱-۱-۲- محل یابی خطا برای خطوط شعاعی با چندین شاخه فرعی

وقتی که اطلاعات تنها در یک محل قابل دسترس باشد ، تنها مقادیر ممکن مورد استفاده امپدانس وسایل خواهد بود . امپدانس بصورت نسبت نمونه ولتاژ و جریان می باشد که این نسبت بر پایه نوع خطا و فازهای خطا دار ، در نظر گرفته می شوند . تغییر در مقدار فازورهای جریان برای کلاسه بندی نوع خطا و فازهای خطا دار ، استفاده می گردد . حداکثر تغییر مقدار فازورهای جریان بصورت یک مرجع استفاده می گردند . نسبت تغییر فازور جریان هر فاز با مقدار مرجع مقایسه می شود ، بطوری که اگر تغییر نسبت جریان معادل یا بیشتر از ۷۵/۰ باشد ، نسبت فاز خطا دار بصورت مبنا در نظر گرفته می شود .

از روی نوع خطای کلاسه بندی شده یک جفت جریان – ولتاژ برای محاسبه امپدانس سیستم انتخاب می گردند . برای نشان دادن تقریب محل یابی خطا بر پایه امپدانس سیستم ، مثال زیر برای خط تک فاز به زمین خطا دار روی فاز A عنوان می گردد . با توجه به شکل ۱-۲ ، اطلاعات جریان و ولتاژ در نقطه x موجود می باشند .

  اغلب آنالیزها مربوط به حالت خطاهای تک فاز به زمین می باشد ، اما می توان  انواع خطاهای دیگر را با انتخاب جفت های جریان و ولتاژ متناسب با نوع خطا در نظر گرفت .

۲-۲- الگوریتم محل یابی خطا برای خطوط انتقال شعاعی به همراه بارها

۱-۲-۲- محل یابی خطا و رفتار بار

 خطا معمولاً بصورت اتصال کوتاه خط به خط یا تک فاز به زمین و به ندرت بصورت خطای سه فازه می باشد . در هر صورت محل خطا حدود چند ثانیه توسط عملکرد مدار شکن [۵] پاک می گردد . همچنین ممکن است کلیدهای بازبست خودکار عمل نمایند . زمانی که خطا اتفاق می افتد ، تغییرات ولتاژها و جریانها بر اساس نوع و فاصله خطا انجام می پذیرد ، که این پدیده برای محاسبه فاصله خطا مورد استفاده می شود .

 الگوریتهای مورد استفاده در خطوط انتقال ولتاژ بالا ، مدل انتهایی خط را بصورت یک منبع ولتاژ نامشخص و امپدانس مدل می نماید . خطا نیز بصورت یک مقاومت متغیر مدل می شود . خط نیز همانند بارهای انتهایی کاملاً اندوکتیو فرض می شود . بر این اساس از روش جمع آثار تونن برای الگوریتم استفاده شده است .

ولی در خطوط فشار متوسط و تعدادی از خطوط توزیع ولتاژ بالا ، فرضیات فوق ممکن است برای شبکه های با حجم زیاد مشکل ایجاد نماید . چون انتهای خط دارای منبع نمی باشد و امپدانس بار بصورت یک راکتانس ثابت رفتار نمی نماید . علاوه بر مقاومت خط ، مقاومت و امپدانس بار باعث می گردد تا جریان خطا در فاز برابر با جریانهای خط در نقطه خطا دار یکی نباشد .

 بارها در سیستم فشار متوسط بصورت بارهای گوناگون سوئیچ شونده و غیرخطی متعدد می باشند و به روشهای گوناگون مدل می شوند . [۵] اغلب شرکتها نیز آزمایشها و اندازه گیری های زیادی روی شبکه برای برآورد پارامترهای غیر مشخص مدلهای بار در نقاط کلیدی انجام داده اند . پاسخ استاتیکی مدلهای (۶-۲)و(۷-۲) بطور موثری رفتار بارهای گوناگون بزرگ در اغلب نقاط را مدل می نمایند . [۶]

این پاسخ مطابق با یک امپدانس خالص برای رفتار بار می باشد . موتورها ، روشنایی و دیگر بارهای مسکونی – تجاری – صنعتی بندرت رفتاری بصورت  امپدانس دارند .

 بارهای موتوری دارای مشخصه توان ثابت بوده و به وسیله nP=0 مدل می شوند و بارهای جریان ثابت بصورت n=nq=1 مدل می شوند . رفتار بارهاى گرمایشی مقاومتی با ۲ n=nq= مدل شده اند . پارامتر nq  با جبران قدرت راکتیو به مقدار بیش از ۲ نیز می تواند برسد . آزمایشها نشان می دهد که بیشتر بارها بصورت مقادیر زیر مدل شوند : nP در رنج ۱ تا ۷/۱ و nq در رنج ۸/۱تا۵/۴ .

(۸-۲)

که در آن  ولتاژ پایانه است .                                                                        I=YV

روشهای قراردادی محل یابی خطا فضایی از فواصل خطا را مطابق با

الف ) مقاومت بار

ب) ارتباط غیرخطی بین ولتاژ و جریان را بدست می دهد . ولتاژها و جریایانها در پایانه یک قسمت از خط انتقال (شکل ۲-۲) بصورت زیر نشان داده می شود . [۶]

۲-۲- ۲- اساس محل یابی خطا

شکل ۳-۲ مدل استفاده شده برای محاسبه محل یابی خطا در سیستمهای انتقال می باشد . خط خطا دارداراى مقادیر نامشخص  مقاومت در نقطه F می باشد . مسئله محل یابی ، محاسبه فاصله خطاى F از S است .

 از آنجایی که خطاهای الکتریکی تماماً مقاومتی هستند ، روابط تعیین فاصله خطا توسط معادلات بخش موهومی امپدانس خطا برابر صفر تهیه می گردد.

 به جهت ارائه الگوریتم تعیین فاصله خطا از یک روش تجزیه و تحلیل استفاده شده که با مقادیر ولتاژها و جریانهای توالی در نقطه خطا و ولتاژ ها و جریانهای اندازه گیری شده در انتهای S( در هنگام و قبل از خطا ) و نقطه x ، فاصله نامشخص از S تا F بدست می آید . با جاگذاری این مقادیر معادله ای بر حسب x بدست آمده و فاصله خطا بدست آورده می شود . این معادله می تواند به کمک تکرار نیوتن رافسون یا دیگر تکنیکها حل شود . حل تقریبی برای خطوط انتقال کوتاه با نادیده گرفتن از دومین بخش توابع ( به دلیل کوچکی ) بدست آورده می شود .[۶]

۳-۲- تکنیک محل یابی خطا برای سیستم توزیع با استفاده از سینگالهای ولتاژ گذاری فرکانس بالای خطا

 

1-3-2- مقدمه :

تلاشهایی برروی توسعه روشهای اندازه گیری امپدانس برای محل یابی خطا انجام گرفته است . اما ، مانند تمام روشهای اندازه گیری که بر پایه فرکانس قدرت می باشد، موانع و محدودیتهایی برای پارامترهای خطا – در بخش مقاومت آن – و بار خط و پارامترهای منبع و غیره وجود دارد . در نتیجه ، دقت بدست آمده در محل یابی خطا در حدود ۳-۲% طول کل خط محدود می شود و بعید به نظر می رسد که در آینده نزدیک دقت از این سطح بیشتر شود.

بطور تئوری ، موج سیار خطای تولید شده ، شامل اطلاعاتی درباره محل خطا است که می تواند بطور دقیق برای محل یابی استفاده شود [۷]. اما ، روشهای محل یابی خطا که بر پایه موج سیار هستند کمتر نشان داده شده اند . وقتی که ولتاژ در یک زاویه نزدیک صفر اتفاق می افتد ، خطا ترکیبات موج سیار زیادى را تولید نخواهد کرد .

برای خطاهای نزدیک ، اختلاف زمانی بین سیر موج و بازگشت آن از باس بار خیلی کوتاه خواهد بود و بعید است که موجها بطور جداگانه آشکار شوند . اندازه های سینگالهای ولتاژ تا وقتی که محدودیت پهنای باند C.V.T نمی تواند یک مانع جدی باشد ، تهیه می گردند . یک روش جهت حفاظت خطوط انتقال بر پایه آشکار سازی سیگنالهای گذاری فرکانس بالایی است که توسط خطای تولید شده می باشد ، بررسی نشان می دهد که این روش دقت بسیار بالایی در محل یابی خطا دارد . علاوه بر آن روش مورد نظر ، مصون از حوادث فرکانس توان مثل نوسانات قدر ت و اشباع آن می باشد .

همچنین این سیستم برای نوع خطا ، مقاومت خطا ، زاویۀ شروع خطا و پارامترهای منبع ، بهبود یافته است . این طرح بطور جداگانه با طرحهایی که بر پایه امپدانس می باشند ، رقابت می نماید .

 در این مورد دو سیستم اساسی توضیح داده می شود که یکی استفاده از ثباتهایی که در دو انتهای خط قرار گرفته و با کمک دریافت کننده های ماهواره ای که در فضا قرار گرفته اند سنکرون می شوند و دوم استفاده از ثباتهایی که در یکی از دو انتهای خط قرار دارند .

 روش مورد نظر در این قسمت تعیین محل خطا بروی خطوط توزیع هوایی و سیستمهای کابلی می باشد و این روش بر اساس آشکار سازی سیگنالهای فرکانس بالای تولیدی توسط خطا بنا شده است .

در استفاده از این روش ، زاویه شروع خطای کوچک مسئله زیادی ندارد ، چون سیگنالهای فرکانس بالا بطور پیوسته ای با قوس خطا در نقطه ای که خطا در آن رخ داده ، تغییر نمی کند . در طرح توصیف شده ، سیستم نمونه برداری سرعت بالا برای تولید حالتهای گذاری فرکانس بالای خطا ، استفاده شده است . جهت رسیدن به دقت بالایی در سیستم، نمونه برداری بصورت ۲۰ نمونه در هر سیکل استفاده می شود .

 ۲-۳-۲-طراحی فاصله یاب و اصول آن


[۱] – Contlinnity of service

[2] – Quality of  service

[3] – Reflector

[4] – Recloser

[5] – Circuit Breaker

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.