مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی  (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی  (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

۱)‌مقدمه و حرکت… ۲

۲)‌موضوع (‌مسئله ) تصمیم :. ۸

۳) ساختار مدل.. ۱۲

۱-۳) جمع آوری اطلاعات :. ۱۲

۲-۳) ساختار مدل :. ۱۶

۱-۲-۳- اولین مدل پایگاه دانش :. ۱۷

۲-۲-۳)‌مدل پایگاه دانش دوم :. ۲۱

۳-۲-۳) مدل مبتنی بر روش :. ۲۳

۳-۳)‌خلاصه :. ۲۷

۴)‌مقایسة‌مدلها :. ۲۸

۱-۴) رویکردهای مقایسه :. ۲۸

۲-۴- مجموعه اطلاعات مقایسه ای :. ۳۱

۳-۴- آزمون همبستگی… ۳۳

آزمون های طبقه بندی… ۳۵

۵- استنتاج ها و رهنمودهای آتی… ۴۱

۱-۵- استنتاج ها :. ۴۱

۲-۵- محدودیت های پروژه:. ۴۲

دلالت ها و تعمیم های آتی :. ۴۴

چکیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویکردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می کند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است که حسابرسان در واحد  مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویکرد متفاوت مدل سازی می شود.

 اولاً مدل های پایگاه دانش [۱] ، ودوماً مدلی که با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یک روش  رسمی ( مبتنی بر روش )[۲] ایجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینکه آیا رویکرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر کافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروکار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری که بوسیلة رویکرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

 این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند  نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

۱)‌مقدمه و حرکت

 این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از کاربرد رویکردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یک موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل کمک به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بکار گرفته می شوند و نتایجی که آنها ایجاد می کنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

 زمان برای تصمیم گیرندگان کمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بکارگیری کامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی که مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق کار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای کامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویکرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسک حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید که آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می کند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تکنولوژی در دسترس و خسارات رویکردهای توسعه یافته اخیر و امکان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریکی از کارهایشان ، جلب کند ، بنابراین مطلوبست  تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه کنیم .

ا ستفاده از کامپیوترها به طوری کلی و مدلهای مبتنی بر سیستمهای پایگاه دانش به طور اخص ، به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از فرآیند حسابرسی ، بیشتر معمول رایج است ، مدارکی بر  این روند می توان از طریق منابع و مأخذ اکثر متنهای حسابرسی اخیر و مقاله هایی که به طور خاص با این نکته سروکار دارند ، بدست آورد .

به عنوان مثال ، نشانة‌اخیر از میزان اهمیتی که دانشگاه وحرفه به سیستم خبره ( مدل پایگاه دانش ) داده اند را از (۱۹۹۵)White می توان دریافت . این مقاله ۱۰۵ سیستم حسابداری آکادمیک را در سطح ایالات متحده بررسی کرد . از این تعداد ۹۶ درصد ، نقش هوش مصنوعی و سیستم خبره را درحسابداری و حسابرسی واحد مورد رسیدگیشان ، پنهان نمودند و ۴۶ درصد به طور مستقیم کاربرد سیستمهای خبره را لمس کردند .

 این نوشته جات و آثار چاپی ، مزایای رویکرد پایگاه دانش در مدل سازی تصمیم را افزایش داد Wateman(1986) ، ویژگیها و مزایای زیر را به عنوان مزایای بالقوة سیستمهای خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده (‌تصمیم گیرندگان انسانی ) ، مشخص نمود :

اظهار عقیدة مصنوعی ( سیستم خبره )

اظهار عقیده کارشناسان ( تصمیم گیرندگان انسانی )

دائمی

انتقال آسان

مستند سازی آسان

از بین رفتن

انتقال مشکل

مستند سازی مشکل

Consistent

غیر قابل پیش بینی

قابل تهیه ، مقرون به صرفه

گران ، پرهزینه

مزایای سیستم خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده

این روشن نیست آیا این مزایا مختص استفاده از سیستم خبره می باشد ، یا خیر ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات این سیستم ، به نظر می رسد که در هر نوع کامپیوتری برای کمک به تصمیم گیری قابل کاربرد هستند وسعت این مزایا بسیار وسیع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصمیم گیری را رفع نماید . وقوع مکرر ابهام در مسئله تصمیم گیری نسبت به یک مورد قطعی و مطلق ؛ یک سئوال است ، این ممکن است یک گزینة ساده تر باشد . کافی است تا رویکردها بعضی از طبقات و درجات مسائل تصمیم گیری را که میتوان درجه ای از ابهام را در آنها تصور ساخت ، نشان دهند .

 Simon(1973) مسئله کاملاً سازمان را به یک موضوعی که می توان در الگوریتم [۳] تصمیم گیری به آن استفاده نمود . تعریف کرد و این گونه می توان تعریف را دنبال نمود که تعیین و شناسایی چنین مسائل سازمان یافته ای ممکن است در طول زمان تغییر یابند . بنابراین برای فهم ما از فرآیند تصمیم گیری ، الگوریتم باید متناسب با این تغییر و تحول ، رشد و نمو یابد . بدین ترتیب الگوریتم توصیفی به طور کامل قادر می شود تا بر ابهام ذاتی در تصمیم گیری های خاص ، فائق آید .

 همانطور که بیان شد ، این مقاله درصدد است تا از رویکرد مدل سازی که مدل پایگاه دانش یکی از این مدل هاست ، مدل مبتنی بر روش می باشد ، این مدل یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا مدل تصمیم گیری سازمان یافته را با استفاده از زبان برنامه ریزی رسمی مشخص می نماید . تا یک الگوریتم وابسته به جبر در اتخاذ تصمیم را ایجاد نماید . یک چنین مدلی شامل مجموعة معینی از روشهایی است که باید در جهت مورد ملاحظه قرار دادن موضوع تصمیم که قبل از تعریف شده است و ارائه راه حلی برای این موضوع ، کامل شود .

چنین الگوریتم جبر گرایانه ای ، فاقد انعطاف پذیری است . که می تواند با استفاده از مدل پایگاه دانش کسب گردد (۱۹۸۶)Turban and wathins مدل پایگاه دانش را این گونه تعبیر و تفسیر نمودند : یک برنامه کامیپوتری که شامل دانش بخره در باره قلمرو یک موضوع خاص و مکانیسم ارائه دلیل برای افزایش استنتاج بر اساس دانش می شود »

بنابراین ما دیدیم که تعریف ویژگیهای مدل پایگاه دانش ، دارای مکانیسم ارائه دلیل است .

این مکانیسم ، ابزاری را استنتاج می کند که توسط Water man(1986) این گونه تعریف می شود . بخشی از سیستم پایگاه دانش یا سیستم خبره که شامل دانش حل مشکلات می باشد . این ابزار  استنتاج حوزة‌دانش ( استقرار یافته در پایگاه دانش ) را درجهت رسیدن به یک استنتاج جدید ، تکامل می دهد .

این ابزار استنتاج نیاز به دستورالعملهایی دارد تا کاربرد دانش در حوزه‌ای خاص را راهنمایی کند این دستورالعملها از meta-Knowledge( فرادانش – مترجم ) گرفته می شوند . Waterman (1986) فرادانش را به صورت زیر تعریف می کند : دانشی ( یک سیستم پایگاه دانش ) که بیان میکند ، سیستم چگونه کار می کند و دلایل را شرح می دهد چنین دانشی دربارة‌استفاده از کنترل حوزه دانش است به طور کلی میتوان گفت : دانشی درباره دانش است .

 بنابراین سیستم پایگاه دانش ، فقط قسمتی از یک نرم افزار کامپیوتری نیست که امکان بالقوة بکار بردن قوانین کشف کننده را برای تعیین موقعیت مسئله داشته باشد ، بلکه آن همچنین این امکان بالقوه را دارد تا اصولی را که بر کاربرد این قوانین حاکم هستند ،‌نشان دهد . قوانین متفاوت ، برای مسائل تصمیم گیر ، بطور متفاوت میتوانند بکار گرفته شوند .این مدل ، یک ساده سازی است ساده سازی قوانین پیچیده شرکتها که بر چگونگی کاربرد محتوای پایگاه دانش برای حل مسائل و مشکلات حاکم است که این خد کلیدی است برای تمایز بین رویکرد مدل سازی تصمیم به روش پایگاه دانش و رویکرد مبتنی بر روش .

 رویکرد مبتنی بر روش ، فاقد این صراحت ووضوح  فرادانشی است .بنابراین این مدلها (مدلهای مبتنی بر روش ) باید این موضوع را بوسیلة بکارگیری مدل پایگاه دانش در مسائل تصمیم گیری برطبق اصول عمومی که در شمارة برنامه روشن شده است تقلید کنند .

و یا از طریق بکارگیری مدل پایگاه دانش از بکارگیری چنین قواعد پیچیده ای اجتناب کنند . این رویکرد عمومی ؛ مدل مبتنی بر روش را تحویل می دهد که بطور ذاتی انعطاف پذیری کمتری در مسائل تصمیم گیری دارد .

 در زمان مشابه حتی اگر مدل مبتنی بر روش قادر باشد تا به مسئله تصمیم گیری به طور دقیق اشاره کند ، این مدل در اظهارعقیده ، حساسیت بیشتری رخ می دهد .ز یرا پایه و اساس آن به روشن ساختن فرادانشی خاص برای کنترل کاربرد هر کشف کننده ای در پایگاه دانش نیاز ندارد .

 این مقاله قصد ندارد تا مجموعه از اصول که توسط (۱۹۹۲)Michaelsen توسعه یافت را بسط دهد ،او سعی کرد تا مجموعه ای از معیارهای جهانی که در حوزة مسئله پاداش مدیریت ، برای مدل سازی پایگاه دانش مناسب بود ، را توسعه دهد بلکه این مقاله درصدد است تا در یک موضوع تصمیم در حوزة حسابرسی فعالیت کند

۲) ‌موضوع (‌مسئله) تصمیم :

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.