مقاله مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار: ۱

اطلاعات و دستورالعمل‌ها: ۳

نمودار طرح توسعه. ۴

جمع آوری اطلاعات… ۵

مرحله‌ ۱: شناسایی و بازدیدهای اولیه. ۵

۲/۱) بازدید اولیه. ۷

۱/۲/۱) تماس با افراد صاحب نفوذ: ۷

۲/۲/۱) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن: ۸

۳/۲/۱) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی: ۹

مرحله‌ی ۲: فعالیت های آگاه سازی… ۱۰

اهداف اصلی: ۱۰

روش ها: ۱۰

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۱

۱/۲) هدف از فعالیت های آگاه سازی: ۱۱

۲/۲) جلسات گروهی: ۱۲

۳/۲) ساختار جلسه: ۱۳

۴/۲) موضوعات سخنرانی: ۱۶

مرحله‌ی ۳ : نظرسنجی اولیه. ۱۷

روش ها : ۱۷

اسناد:‌ ۱۸

اطلاعات و دستورالعمل : ۱۸

۱/۳) طراحی نظرسنجی: ۱۹

۲/۳) جمع آوری اطلاعات از منابع ثانویه: ۲۰

۳/۳) تهیه‌ی طرح نظرسنجی: ۲۰

۴/۳) روش های گردآوری اطلاعات: ۲۱

۱/۴/۳) مصاحبه های رسمی: ۲۱

مصاحبه های انفرادی: ۲۱

مصاحبه های گروهی: ۲۳

۲/۴/۳) گفتگوهای غیررسمی: ۲۵

۳/۴/۳) قدم زدن در روستا: ۲۶

۵/۳) ساختار طرح نظرسنجی: ۲۶

۱/۵/۳) جلسه ‌ی معارفه. ۲۶

هدف از اجرای نظرسنجی: ۲۶

۲/۵/۳) بازدید اولیه از مزرعه: ۲۷

۳/۵/۳) مصاحبه های انفرادی و گروهی: ۲۷

مراحل برنامه ریزی و طراحی… ۲۸

مرحله ۴: بررسی ابعاد مختلف تولید محصول.. ۲۸

اطلاعات و دستورالعمل.. ۲۹

۱/۴) ایفای نقش به عنوان تسهیل کننده: ۲۹

۲/۴) بازدیدهای علمی: ۲۹

۱/۲/۴) معرفی و تشریح برنامه‌ی بازدید: ۳۰

۲/۲/۴) شناسایی سیستم های آبیاری مناسب: ۳۱

۳/۲/۴) انتخاب سیستم های آبیاری مناسب: ۳۲

۴/۲/۴) زمینه سازی برای برگزاری برنامه‌ی بازدید: ۳۳

۵/۲/۴) اجرای برنامه‌ی بازدید: ۳۴

۶/۲/۴) جلسه نهایی: ۳۴

۳/۴) بررسی مشکلات و راه حل آن‌ها: ۳۵

۱/۳/۴) دستور جلسه‌ی جلسات مشکل یابی: ۳۶

۲/۳/۴) تجهیزات: ۳۹

۴/۴) اجرای فعالیت های ترویجی کشاورزی: ۳۹

مرحله ۵: تشکیل و آموزش کمیته های طراحی… ۴۰

اطلاعات و دستورالعمل.. ۴۱

۱/۵) بالا بردن سطح آگاهی روستائیان در مورد اصول طراحی و ساختار کمیته‌ی مربوطه: ۴۱

۱/۱/۵) اصول پایه ای فرآیند طراحی مشارکتی: ۴۱

۲/۱/۵) هدف کمیته‌ی طراحی: ۴۲

۳/۱/۵) وظایف و اختیارات کمیته‌ی طراحی: ۴۲

۴/۱/۵) ترکیب کمیته ی طراحی: ۴۴

۲/۵) تشکیل کمیته‌ی طراحی: ۴۴

۳/۵) آموزش اعضای کمیته‌ی طراحی: ۴۵

۱/۳/۵) انتخاب رئیس و منشی کمیته‌ی طراحی: ۴۵

مرحله ۶: فرآیند طراحی مشارکتی… ۴۶

اطلاعات و دستورالعمل.. ۴۷

۱/۶) اهمیت مشارکت کشاورزان در فرآیند طراحی مشارکتی: ۴۷

۲/۶) تهیه‌ی فهرستی از مالکان و زمین داران: ۴۸

۳/۶) جلسات پیش طراحی: ۴۸

۱/۳/۶) ارایه‌ی طرح آرایش سیستم: ۴۹

۲/۳/۶) تهیه‌ی فهرست سلایق و نقطه نظرات کشاورزان: ۵۱

۴/۶) برگزاری برنامه های بازدید: ۵۱

۵/۶) جلسات طراحی: ۵۲

۱/۵/۶) ارایه‌ی جزییات آریش سیستم: ۵۲

۲/۵/۶) گشت و گذار در مزرعه: ۵۴

۳/۵/۶) بازنگری آرایش سیستم: ۵۵

۴/۵/۶) همکاری کشاورزان روستاهای مختلف: ۵۶

۵/۵/۶) انواع سیستم های توزیع: ۵۷

۶/۵/۶) تاسیسات رفاهی: ۵۷

۷/۵/۶) گزارش بازبینی آرایش سیستم: ۵۸

۶/۶) سازگار کردن آرایش نهایی سیستم با خواسته های کمیته‌ی طراحی: ۵۹

۱/۶/۶) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم به کمیته‌ی طراحی: ۵۹

۲/۶/۶) تصویب و امضای آرایش نهایی سیستم توسط کمیته‌ی طراحی: ۵۹

۳/۶/۶) رد آرایش نهایی سیستم: ۶۰

مرحله ۷: موافقت نامه‌ی آرایش سیستم.. ۶۲

اطلاعات و دستورالعمل.. ۶۳

۱/۷) فعالیت های کشاورزان در مورد مسئولیت استفاده و نگهداری سیستم و آب بها: ۶۳

۱/۱/۷) مسئولیت در قبال استفاده و نگهداری سیستم: ۶۴

۲/۱/۷) آب بها: ۶۵

۲/۷) ارایه‌ی آرایش نهایی سیستم: ۶۶

۳/۷) تصویب آرایش نهایی سیستم توسط کشاورزان: ۶۶

۴/۷) امضای موافقت نامه‌ی آرایش سیستم توسط کمیته‌ی طراحی: ۶۷

مرحله ۸: طراحی جزئیات سیستم.. ۶۹

اطلاعات و دستورالعمل: ۷۰

۱/۸) طراحی جزئیات سیستم: ۷۰

۱/۱/۸) ارایه‌ی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: ۷۰

۲/۱/۸) گشت و گذار در مزرعه: ۷۱

۳/۱/۸) بازبینی طرح های مربوط به جزئیات سیستم: ۷۲

۴/۱/۸) گزارش بازنگری طرح ها: ۷۳

۵/۱/۸) ارایه‌ی طرح های نهایی جزئیات سیستم: ۷۳

۲/۸) پیش نویس استفاده و نگهداری از سیستم.. ۷۳

۱/۲/۸)ارایه‌ی پیش نویس به کمیته‌ی طراحی: ۷۳

۲/۲/۸) بازبینی پیش نویس توسط کمیته‌ی طراحی: ۷۵

۳/۲/۸) ارایه‌ی گزارش درباره‌ی پیش نویس توسط کمیته‌ی طراحی: ۷۶

۳/۸) تصویب پیش‌نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: ۷۶

۱/۳/۸) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزییات سیستم توسط کمیته: ۷۶

۴/۸) تصویب پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان   ۷۷

۱/۴/۸) ارایه‌ی پیش‌نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم به کشاورزان: ۷۷

۲/۳/۸) تصویب پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: ۷۷

۳/۳/۸) رد پیش نویس و طرح های نهایی جزئیات سیستم توسط کشاورزان: ۷۸

۴/۸) امضای پیش نویس و طرح‌های نهایی جزئیات سیستم توسط حوزه‌ی آبیاری: ۷۸

مرحله ۹: معرفی اعضای گروه آبیاری… ۸۰

اطلاعات و دستورالعمل.. ۸۱

۱/۹) فعالیت های آگاه سازی در مورد تشکیل حوزه و گروه‌های آبیاری: ۸۱

اهداف تشکیل گروه آبیاری: ۸۱

اهداف تشکیل حوزه‌ی آبیاری: ۸۲

۲/۱/۹) روش های تشکیل گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری: ۸۳

۳/۱/۹) ساختار و وظایف اصلی گروه ها و حوزه آبیاری: ۸۴

ساختار و وظایف اصلی گروههای آبیاری: ۸۴

ساختار و وظایف اصلی حوزه‌ی آبیاری: ۸۷

۲/۹) معرفی واحد هیدرولیک ثالثیه و کشاورزان عضو آن.. ۸۹

۱/۲/۹) شناسایی واحدهای هیدرولیک ثالثیه: ۸۹

۲/۲/۹) معرفی کشاورزان عضو واحد هیدرولیک ثالثیه: ۹۰

۳/۹) جلسات انگیزه‌دهی به کشاورزان.. ۹۱

۱/۳/۹) طراحی جلسات: ۹۱

۲/۳/۹) برگزاری جلسات انگیزه‌دهی: ۹۱

۳/۳/۹) بررسی سلایق کشاورزان: ۹۲

۴/۳/۹) تهیه‌ی فهرست اولیه‌ی اعضای گروه آبیاری: ۹۳

مرحله ۱۰: تشکیل گروه‌های آبیاری… ۹۵

اطلاعات و دستورالعمل.. ۹۶

قواعد تشکیل گروه آبیاری: ۹۶

جلسات آماده سازی گروه‌های آبیاری: ۹۸

۱/۱۰) وظایف گروه‌های آبیاری: ۹۸

۲/۱۰) ساختار گروه آبیاری… ۹۹

۱/۲/۱۰) اعضا ۹۹

حقوق و مسئولیت های گروه آبیاری: ۹۹

حق رای: ۱۰۰

افراد غیر عضو: ۱۰۰

۲/۲/۱۰) هسته‌ی مرکزی… ۱۰۱

حقوق و مسئولیت ها: ۱۰۱

۳/۲/۱۰) کمیته. ۱۰۲

حقوق و وظایف: ۱۰۲

۳/۱۰) تدوین قوانین و مقررات گروه آبیاری: ۱۰۴

۱/۳/۱۰) قوانین و مقررات: ۱۰۴

توزیع عادلانه‌ی آب: ۱۰۷

حقوق مربوط به آب: ۱۰۷

۲/۳/۱۰) جریمه و مجازات: ۱۰۸

جلسات تشکیل گروه آبیاری: ۱۰۹

۴/۱۰) تهیه‌ی فهرست عضویت گروه آبیاری: ۱۰۹

۵/۱۰) رسمیت یافتن قوانین گروه آبیاری: ۱۱۰

۶/۱۰) انتخاب اعضای کمیته: ۱۱۰

۱/۶/۱۰) شرایط مورد نیاز برای اعضای کمیته: ۱۱۰

۲/۶/۱۰) وظایف و مسئولیت های اعضای کمیته: ۱۱۱

وظایف و مسئولیت های رئیس: ۱۱۱

وظایف و مسئولیت های منشی/ خزانه دار: ۱۱۲

۳/۶/۱۰) نحوه‌ی انتخاب یا انتصاب اعضای کمیته: ۱۱۴

۳/۶/۱۰) عدم تشکیل گروه آبیاری: ۱۱۵

۷/۱۰) انتخاب نام برای گروه آبیاری: ۱۱۵

۸/۱۰) استخدام نیروی کار: ۱۱۶

۱/۸/۱۰) فعالیت یکی از اعضای گروه آبیاری به عنوان مدیر آبیاری: ۱۱۷

۹/۱۰) انتخاب یا انتصاب اعضای شورای حوزه‌ی آبیاری: ۱۱۷

مرحله ۱۱: تشکیل حوزه‌ی آبیاری… ۱۱۹

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۲۰

۱/۱۱) برگزاری جلسات بررسی قوانین حوزه‌ی آبیاری: ۱۲۰

۲/۱۱) مبانی تاسیس حوزه‌ی آبیاری: ۱۲۱

۳/۱۱) ساختار حوزه‌ی آبیاری: ۱۲۲

۱/۳/۱۱) اعضا: ۱۲۲

حقوق اعضای حوزه‌ی آبیاری: ۱۲۳

وظایف و مسئولیت های اعضای حوزه‌ی آبیاری: ۱۲۴

۳/۳/۱۱) هیئت مدیره: ۱۲۵

وظایف و اختیارات هیئت مدیره: ۱۲۷

۴/۳/۱۱) رئیس: ۱۲۸

وظایف و اختیارات رئیس: ۱۲۸

۴/۱۱) جلسات مقدماتی تدوین آئین نامه‌ی حوزه‌ی آبیاری: ۱۳۰

۱/۴/۱۱) مجازات ها و جریمه ها: ۱۳۲

مرحله ۱۲: تشکیل حوزه‌ی آبیاری… ۱۳۴

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۳۵

۱/۱۲) بازنگری نهایی قوانین حوزه آبیاری: ۱۳۵

۲/۱۲) ارائه بازنگری آئین نامه مقدماتی به حوزه آبیاری: ۱۳۶

۳/۱۲) تصویب و امضای آئین نامه و بخش نامه های حوزه‌ آبیاری: ۱۳۷

۴/۱۲) انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی حوزه‌ی آبیاری: ۱۳۷

۱/۴/۱۲) انتخاب رئیس حوزه‌ی آبیاری: ۱۳۸

۵/۱۲) فرم ثبت نام در حوزه‌ی آبیاری: ۱۳۸

مرحله ۱۳: تهیه و امضای موافقت نامه‌ی طرح.. ۱۳۹

اطلاعات و دستورالعمل: ۱۳۹

۱/۱۳) ارایه بازنگری موافقت نامه طرح: ۱۴۰

۲/۱۳) امضای موافقت نامه طرح: ۱۴۱

۱/۲/۱۳) رد موافقت، از جانب حوزه آبیاری: ۱۴۱

۲/۳/۱۴) ممانعت از تحویل آب: ۱۴۱

۴/۱۴) روشهای موجود تعیین و جمع آوری آب بها: ۱۴۳

۵/۱۴) روش های توصیه شده تعیین و جمع آوری آب بها: ۱۴۳

۱/۵/۱۴) تعیین مقدار آب بها: ۱۴۳

۲/۵/۱۴) جمع آوری آب بها: ۱۴۴

۳/۵/۱۴) مجازات و جریمه ها: ۱۴۵

۶/۱۴) بازدید کشاورزان: ۱۴۵

مرحله ۱۵: تقویت توان اجرایی گروهها و حوزه‌های آبیاری: ۱۴۶

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۴۷

۱/۱۵) آموزش اعضای گروهها و حوزه‌های آبیاری: ۱۴۷

۱/۱/۱۵) آموزش اعضای شورا و هیئت مدیره حوزه آبیاری: ۱۴۷

۲/۱/۱۵) آموزش کارمندان حوزه آبیاری: ۱۴۸

۳/۱/۱۵) آموزش گروههای آبیاری: ۱۴۹

مرحله ۱۶: تشکیل و آموزش کمیته احداث سیستم.. ۱۵۰

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۵۰

۱/۱۶) اهداف تشکیل کمیته احداث… ۱۵۰

۲/۱۶) وظایف و اختیارات کمیته احداث: ۱۵۱

۲/۱۶) وظایف و اختیارات کمیته احداث: ۱۵۱

۲/۱۶) ترکیب کمیته احداث سیستم: ۱۵۱

۴/۱۶) تشکیل کمیته طراحی: ۱۵۲

۵/۱۶) آموزش اعضای کمیته نصب سیستم: ۱۵۲

مرحله ۱۷: نصب سیستم.. ۱۵۳

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۵۴

۱/۱۷) جلسات بازنگری فعالیت ها: ۱۵۴

مرحله ۱۸: تهیه موافقت نامه خدمات… ۱۵۵

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۵۶

۱/۱۸) نوع موافقت نامه خدمات رسانی: ۱۵۶

۲/۱۸) مفاد اصلی موافقت نامه: ۱۵۶

۳/۱۸) تهیه موافقت نامه های خدمات رسانی: ۱۵۸

۱/۳/۱۸)تهیه موافقت‌نامه خدمات‌رسانی بین‌حوزه آبیاری وشرکت مجری‌طرح: ۱۵۸

مرحله ۱۹: بازبینی نهایی و انتقال مسئولیت استفاده و نگهداری… ۱۶۰

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۶۱

۱/۱۹) بررسی نهایی… ۱۶۱

۲/۱۹) تهیه و تصویب موافقت نامه انتقال مسئولیت به هیئت‌مدیره حوزه آبیاری: ۱۶۱

۳/۱۹) پذیرش موافقت‌نامه انتقال مسئولیت از جانب شورای‌حوزه آبیاری: ۱۶۳

۴/۱۹) مراسم امضای موافقت نامه انتقال مسئولیت: ۱۶۴

مرحله ۲۰: تکمیل طرح.. ۱۶۵

اطلاعات و دستورالعمل.. ۱۶۶

۱/۲۰) نظارت های منظم: ۱۶۶

۲/۲۰) حل اختلافات: ۱۶۶

۳/۲۰) داوری اختلافات: ۱۶۷

مرحله‌ ۱: شناسایی و بازدیدهای اولیه

گروه هدف: حاکم و سایر رهبران روستا

زمان بندی: یک یا دو هفته قبل از اطلاع رسانی

اهداف اصلی:

× ارزیابی منطقه

× معرفی اجمالی طرح و موسسه‌ی مجری آن و همچنین تبیین اهداف طرح

× معرفی و شرح اجمالی اهداف اطلاع رسانی، قبل از تعیین تاریخ، زمان و هزینه‌ی برگزاری جلسات اطلاع رسانی در روستا

× جمع آوری شماره تلفن های حاکم و کلیه‌ی رهبران روستا

روش ها:

× برگزاری جلسات

اسناد: هیچ


امکانات سمعی بصری: هیچ

اطلاعات و دستورالعمل

۱/۱) شناسایی:

گردانندگان تشکل ها باید پیش از بازدید اولیه که نقطه‌ی رسمی آغاز طرح است، محل اجرای طرح را شناسایی، بافت جمعیتی آن را بررسی و اطلاعات ضروری مورد نیاز برای انجام بازدیدهای اولیه را جمع آوری کنند. برخی از اطلاعات مورد اشاره در زیر ذکر شده اند:

        ·نام روستا.

        ·نام و شماره تلفن حاکم روستا.

        ·نقشه هایی که موقعیت روستا و راه‌های ارتباطی آن را مشخص می کند.

        ·اطلاعات مربوط به مناطق زیر کشت و تعداد خانوارهای ساکن روستا.

        ·و سایر اطلاعات و اسناد.

بهتر است برای داشتن تصویری روشن از منطقه و برآورد فاصله‌ی روستاها و همچنین بررسی وضعیت جاده ها بازدید مختصری از منطقه‌ی اجرای طرح انجام شود.

۲/۱) بازدید اولیه

۱/۲/۱) تماس با افراد صاحب نفوذ:

گردانندگان تشکل ها باید با حاکم روستا یا سایر افراد ذی‌نفوذ تماس گرفته و موسسه، طرح توسعه و اهداف و روشهای انجام آن را معرفی و تشریح کنند. در صورت عدم اطلاع رسانی، ملاقات با آنان در مدت بازدید از روستا، کاری مشکل می‌نماید. در این شرایط، گردانندگان تشکل ها تنها موفق به گفتگو با عده‌ی معدودی از بزرگان روستا خواهند شد.

B ملاقات های شخصی گردانندگان تشکل ها با سران روستاها، از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا آنان مسئول انجام امور مقدماتی برگزاری جلسات (اطلاع رسانی تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات و تاکید بر اهمیت حضور آنان در جلسات فوق) می باشند.

۲/۲/۱) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن:

ممکن است روستائیان تا پیش از بازدید موسسه‌ی مجری طرح از روستا، حتی نامی از آن نیز نشنیده باشند و برای نخستین بار طی بازدید مسئولان آن با نام موسسه و فعالیت‌های آن آشنا شوند.

بدیهی است که در این مرحله هنوز روستاییان از طرح توسعه و اهداف و محتوای آن آگاه نیستند.

B گرداننده‌ی تشکل باید توضیحات مختصر اما کاملی از طرح توسعه و موسسه‌ی مجری آن به کشاورزان ارایه کرده و هدف از بازدید را رایزنی برای تعیین تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات آگاه سازی عنوان کند. در طول مدت بازدید، گرداننده‌ی تشکل تنها به موضوعات کلی زیر اشاره می کند:

        ·نام موسسه‌ی مجری طرح.

   ·اهداف اصلی از اجرای طرح: که عبارت از استفاده و ترویج یک سیستم آبیاری پایدار است که در آن گروه‌ها در برنامه‌ریزی، طراحی، نصب، استفاده و نگهداری سیستم های آبیاری، زهکشی و رفاهی دخیل هستند.

        ·اهمیت برگزاری جلسات آگاه سازی که معرفی موسسه و تشریح طرح به کشاورزان را نیز شامل می شود.

B علاوه بر ساکنان روستاهای بزرگ، حاشیه نشینان آن مناطق نیز باید برای شرکت در این جلسات دعوت شوند.

در پایان بازدید از روستا، کشاورزان باید با همراهی گرداننده‌ی تشکل بر سر تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات به توافق برسند.

B هرچند گرداننده‌ی تشکل می تواند تاریخی را برای برگزاری نشت های آتی پیشنهاد کند اما این کشاورزان هستند که باید با آن موافقت کنند. گرداننده‌ی تشکل باید برنامه های خود را تا حد امکان با سلایق وخواسته های کشاورزان هماهنگ سازد. برای مثال، ممکن است کشاورزان ترجیح دهند که طی فصل کاشت یا برداشت، جلسات در ساعات اولیه روز یا اواخر شب برگزار شوند.

B لازم است سلسله جلسات آگاه سازی در مکانی برگزار شود که تمامی کشاورزان بخوبی با آن آشنا بوده و در آن احساس آرامش و راحتی کنند. جلسات را نباید در محیطی پر ترافیک و پر ازدحام که آلودگی صوتی فروشگاه‌ها، اتومبیل‌ها و مردم مانع تمرکز افکار کشاورزان می شود، برگزار کرد.

۳/۲/۱) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی:

گردانندگان تشکل ها باید از رسانه های جمعی و محلی برای ابلاغ تاریخ، زمان و مکان برگزاری جلسات در روستاهای مختلف استفاده نمایند.

همچنین توزیع اطلاعیه یا اطلاع رسانی از طریق بیل بورد نیز راه حل دیگری است که می توان به آن متوسل شد.


مرحله‌ی ۲: فعالیت های آگاه سازی

گروه هدف: کلیه‌ی کشاورزان و نمایندگان موسسات حمایتی

کارمندان مسئول: گرداننده‌ی تشکل و کارمندان سایر موسسات

زمان‌بندی: طی یک یا دو هفته پس از پایان بازدید اولیه از روستا (مرحله‌ی۱).

اهداف اصلی:

× معرفی موسسه‌ی مجری طرح و کارمندان آن و همچنین نمایندگان شرکت‌های حمایتی

× ارایه‌ی جزئیات طرح توسعه و اهداف، روش ها و محتوای طرح وتاکید بر اهمیت نقش کشاورزان

× برآورد میزان تمایل کشاورزان برای شرکت در طرح

× برنامه ریزی یک نظر سنجی مقدماتی

روش ها:

× برگزاری جلسات سخنرانی

× ایراد سخنرانی

× مباحثه

اسناد: بروشور ۱/۲

تجهیزات سمعی بصری: نقشه‌ی آرایش پیشنهادی طرح


اطلاعات و دستورالعمل

۱/۲) هدف از فعالیت های آگاه سازی:

هدف از آگاه سازی، اطلاع رسانی به کلیه‌ی کشاورزان در مورد جوانب متعدد طرح مانند اهداف، روش ها، جزئیات طرح و همچنین تبیین نقش و مسولیت های کشاورزان در مراحل مختلف طرح (از طراحی و اجرا تا مدیریت سیستم های آبیاری) است.

به علاوه جلسات آگاه سازی فرصتی فراهم خواهند آورد تا طی آنها، کارمندان موسسه و به ویژه گرداننده‌ی تشکل که در تمام مراحل همکاری بسیار نزدیکی با کشاورزان خواهد داشت، به کشاورزان معرفی شوند. حتی می توان کارمندان موسسات حمایتی را نیز که در جلسات حضور دارند، به کشاورزان شناساند.

اگر تمام کشاورزان در مورد طرح به طور کامل توجیه شوند، خواهند توانست از مراحل اجرای طرح و بایدها و نبایدهای هر مرحله و مسولیت موسسات و نهادها تصویری واقعی بدست آورند.

یکی از نتایج عمده‌ی فعالیت های آگاه سازی اطلاع یافتن کشاورزان از نقش محوری خود در مراحل مختلف طرح به طرق زیر است:

        ·مشارکت در طراحی و برنامه ریزی.

        ·نظارت بر مراحل نصب سیستم هاو در صورت امکان تقبل نصب بخشهای کوچکی از آنها.

        ·تشکیل و مدیریت گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری.

        ·پذیرش مسئولیت استفاده و نگهداری از تاسیسات آبیاری، زهکشی و سیستم‌های وابسته.

۲/۲) جلسات گروهی:

در هر روستای مرکزی باید یک سری جلسات آگاه سازی با رعایت نکات ذیل برگزار شود:

B طول مدت جلسات آگاه‌سازی نباید بیش از ۵/۱ ساعت باشد و سخنرانی گرداننده‌ی تشکل یا هر مسئول دیگری نباید بیش از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به طول بینجامد. مدت باقی مانده را می توان به پرسش و پاسخ اختصاص داد.

B برای اطمینان از انتقال درست مطالب به کشاورزان، استفاده از گویشی قابل فهم توصیه می شود. علاوه بر این سخنران باید آرام، شمرده و به قدر کافی بلند صحبت کند تا همه بتوانند صدای او را به خوبی بشنوند.

برای اطمینان از انتقال کلیه‌ی موضوعات به کشاورزان لازم است کشاورزان از واژه‌ها و اصطلاحات بسیار فنی که درک آنها برای کشاورزان مشکل می نماید، به هیچ عنوان استفاده نکنند. به علاوه باید از به کاربردن واژه ها و اصطلاحات انگلیسی نیز پرهیز کرد. برای مثال، بجای استفاده از واژه‌ی انگلیسی Drainage بهتر است از واژه‌ی زهکشی یا تخلیه استفاده شود.

همچنین توصیه می شود مکان برگزاری جلسات، به گونه ای انتخاب شود که دسترسی کلیه‌ی کشاورزان به آن آسان بوده و به علاوه بتوانند بدون ایجاد مزاحمت های صوتی برای همسایگان،‌آزادانه نقطه نظرات خود را بیان کنند. از مکان های مناسب می توان از مدرسه،‌مسجد یا در صورت وجود، سالن اجتماعات روستا نام برد.

برای این که مکان برگزاری جلسات، ساکت و آرام بوده و مزاحمت های صوتی محیط بیرون نظم جلسه را مختل نسازد،‌ بهتر است از انتخاب اماکن شلوغ و پرسرو صدا مانند مراکز خرید پرهیز کرد.

B گردانندی تشکل و سایر مسئولین مربوطه باید یک روز پیش از برگزاری جلسه با حاکم روستا تماس بگیرند تا مطمئن شوند که او خبر برگزاری جلسه را به اطلاع کشاورزان رسانده است.

B گرداننده‌ی تشکل و سایر مسئولین مربوطه باید حداقل ۳۰ دقیقه پیش از شروع جلسه، در محل حاضر باشند تا از مهیا بودن همه‌ی شرایط و امکانات مطمئن شوند.

B گرداننده‌ی تشکل و سایر مسئولین مربوطه باید پس از ورود به روستا، از مسئولین روستا بخواهند که از طریق بلندگوی مسجد به روستائیان اطلاع داده شود که جلسه بزودی آغاز خواهد شد.

۳/۲) ساختار جلسه:

در ابتدای جلسه‌ی آگاه سازی، گردانندی تشکل یا هر فرد دیگری که مسئولیت ایراد سخنرانی را بر عهده گرفته باید به کشاورزان خوش آمد بگوید و از زحمات حاکم روستا در تنظیم و سازماندهی این جلسات قدردانی کند. پس از آن نیز باید کلیه‌ی کارمندان مؤسسه مجری طرح و سایر مؤسسات حمایتی به اختصار معرفی شوند.

پیش از ایراد سخنرانی باید اهداف اصلی طرح و سایر موضوعات اصلی مهم مطرح شده و به طور کامل برای کشاورزان توضیح داده شوند. ایراد سخنرانی باید توسط گرداننده‌ی تشکل یا یکی از اعضای مؤسسه‌ی مجری یا توسط دو نفر از کارمندان مؤسسات حمایتی که در اجرای طرح شرکت دارند، انجام شود. طول مدت سخنرانی نباید بیش از ۴۵ دقیقه باشد چرا که در این صورت کشاورزان به طور فعال به آن گوش فرا نخواهند داد.

B تعداد سخنرانان نباید بیش از ۳ نفر باشد. زمان در نظر گرفته شده برای هر یک نیز نباید بیش از ۱۵ دقیقه باشد. اگر تعداد سخنرانان بیشتر شود، احتمال به درازاکشیده شدن زمان سخنرانی و خستگی کشاورزان وجود دارد.

B در صورت امکان ،‌نقشه یا طرحی از آرایش پیشنهادی شبکه‌ی آبیاری را باید به کشاورزان نشان داد تا بدین وسیله آنان یک دید کلی از طرح در ذهن داشته باشند.

B البته باید به کشاورزان یادآوری کرد که طرح مذکور قطعی نیست و می توان در مرحله‌ی طراحی مشارکتی نظرات کشاورزان را در آن اعمال کرد (مرحله ی ۶).

پس از سخنرانی ، کشاورزان و کارمندان مؤسسات حمایتی باید فرصتی برای طرح سؤالات و نقطه نظرات خود درباره‌ی کلیات طرح یا جزئیات فنی آن داشته باشد.

در پایان جلسه، گرداننده‌ی تشکل یا سایر کارمندان مؤسسه‌ی مجری طرح باید میزان اشتیاق و میل به همکاری کشاورزان شرکت کننده در جلسه را مورد ارزیابی قرار داده و مشخص کنند که آیا آنان پس از شنیدن نکات مفید طرح، تمایلی به اجرای آن پیدا کرده اند یا خیر.

در آخر نیز لازم است سخنران، جملات خود را با تشکر و قدردانی از حضور و توجه کشاورزان و کارمندان شرکت های حمایتی به پایان برد.

? پیش از شروع سخنرانی یا در پایان جلسه ،‌باید از شرکت کنندگان خواست تا فرم حضور در جلسه را پر کرده و نام و شماره تلفن خود را نوشته و سپس آن را امضا کنند.

× توزیع و امضای فرم نباید در حین ایراد سخنرانی یا هنگام طرح سؤالات باشد،‌چرا که تمرکز کشاورزان بهم خواهد خورد.

? در آغاز یا پایان جلسه،‌نسخه ای از بروشور طرح که در آن،‌اهداف، روش ها و امکانات طرح درج شده، باید بین کشاورزان و کارمندان شرکت های حمایتی توزیع شود.

B حدود ۱۰ تا ۱۵ نسخه‌ی اضافی از بروشور نیز باید به حاکم روستا تحویل داده شود تا او آن ها را در اولین فرصت به دست غایبین برساند.

ï نمونه ای از کلیات بروشور مذکور در ضمیمه‌ی ۲ / ۱ آمده است.

۴/۲) موضوعات سخنرانی:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل مؤثر بر مطلوبیت آب آبیاری
 • مقاله خاک و آبیاری
 • مقاله آبیاری با روشهای مختلف
 • مقاله سویای علوفه ای
 • مقاله راهکارهای صرفه جویی آب مصرفی و کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.