مقاله مدیریت استرس و استرس شغلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت استرس و استرس شغلی در مؤسسه آموزش عالی جواد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مدیریت استرس و استرس شغلی در مؤسسه آموزش عالی جواد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول : تعریف موضوع
تعریف موضوع ۳
اهداف موضوع و فرضیه تحقیق ۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق
معنی لغوی استرس ۶
استرس و درک پیامد های آن ۶
استرس ۷
علائم وجود استرس ۸
منابع بالقوه استرس ۸
انواع استرس ۱۱
تعریف استرس در محیط کار ۱۲
استرس و کارایی ۱۲
استرس ، سلامتی و بهره وری ۱۲
استرس سازمانی ۱۳
استرس در مدیریت ۱۳
استرس در سطوح دیگر ۱۳
عوامل مؤثر در ایجاد استرس ۱۴
رابطه‌ی تغییرات با استرس ۱۵
سیاهه‌ی عوامل استرس‌زا ۱۶
مشکلا‌ت بین فردی و استرس ۱۸
نقش مشاوره‌ ۱۸
ویژگیهای شخصیتی نوع الف و ب : ۱۹
درمان شناختی-رفتاری مدیریت استرس ۲۰
استرس شغلی ۲۱
عامل های استرس زای شغلی ۲۳
اثرات استرس شغلی ۲۴
زنان استرس شغلی را جدی بگیرند ۲۵
مدیریت استرس ۲۵
مراحل مدیریت استرس ۲۷
الف. مدیریت استرس سازمانی ۲۷
ب. مدیریت استرس فردی ۲۸
رابطه بین استرس و عملکرد ۲۹
فصل سوم: روش تحقیق و جامعه آماری
روش تحقیق ۳۳
جامعه آماری ۳۳
ابزارهای اندازه گیری ۳۳
روایی و اعتبار ۳۳
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۳۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی ۳۶
آمار تحلیلی ۴۲
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶
منابع فارسی ۴۸
منابع انگلیسی ۴۹

 

 

منابع فارسی:

۱-ابطحی،ح، الوانی، م. پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت کشور، نشریه مطالعات مدیریت ۱۳۷۹، :۴۵-۵۲٫

۲-استورا ،جین ،بنجامین. تنیدگی یا استرس بیماری جدید قرن، ۱۲۸ – ترجمه پریرخ  دادستان. انتشارات رشد، ۱۳۷۷ :Tص ۶۰-۷۰ و ۱۲۸

۳-تره باری  ، حافظ ، ۱۳۷۶ ،بررسی تاثیرات فشار روانی استرس شغلی بر عملکرد مدیران دبیرستان استان اردبیل ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴-حیدری گرجی داود، بررسی اثرات فشارهای عصبی و روانی ناشی از محیط کار بر عملکرد نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، انتشارات دانشگاه تهران، . ۱۳۷۲٫

۵-راس ، راندل و الیزابت ام آلتمایر ، استرس شغلی (کتابی کاربردی در سطح فرد و سازمان ) ، مترجم غلامرضا خواجه پور ، تهران سازمان مدیریت صنعتی ،۱۳۷۷ ، ص ۱۸٫

۶-رمضانی نژاد ، رحیم ، ۱۳۸۰ ،بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیر ، عوامل نگه دارنده شغل ئ عوامل استرس زای شغلی مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور ، پایان نامه دوره دکترای مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.

۷-عطار، ح. بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی وسلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتیو روانپزشکی تهران

۸-غفوریان ، هما ، عوامل استرس زا در مدیران ، مجله تدبیر ، شماره ۸۶ ، مهر ماه ۱۳۷۷ ، ص ۳۷-۳۹٫

۹-الوانی  ، سید مهدی ، فشارهای عصبی در سارمان و راههای مقابله با آن . مجله مدیریت دولتی ، شماره سوم ۱۳۶۸ ، ص ۲۵٫

۱۰- مقیمی، دکتر سید محمد، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، انتشارات ترمه، ۱۳۸۵، ۴۶۰-۴۳۵


منابع انگلیسی:

۱۱٫ Alalvi,a. (1991) ” stress in organizations “journal of management,Vol.20, pp. 34. (in Persian)

12.Abtahi, s.h. (1991) ” research on stress inindustry “journal of managementstudies,Vol.5, pp.26-35. (in persian)

13.Baher, h. (1991) “stress and preventingactions in organizations “journal ofmanagement,Vol.33, 34, pp. 10.(in persian)

14.Cooper M, Phillips R. Exploratory analysis of the safety climate and safety behavior relationship. J Safety Res2004;35(5):497-512.

15.Devenport.Thomas, Jarvenpaa, S., Beers,M. (1996), “Improving knowledge workprocesses”, Sloan Management Review,Vol. 37 No.4, pp.53-65

16.Doyle, E, Christines . work and organizationlPsychology, An. Introduction With attitude ; 2003, P.111-158 Psychology Press, Taylor &Francis Group, p106-111.         ۱۷٫Drucker.Peter.(1991) ” The newproductivity chalange” Harvard BusinessReview,Vol.69,No.6, pp. 69-80

18.Drucker.Peter.(1999) ” Knowledge WorkerProductivity: The bigge chalange”CaliforniaManagementReview,Vol.41,No.2, pp. 79-94

19.Griffith, J, Steeptoe, A and cropely_M, B (1999). An investigation of coping. Strategies associated with job stress in teachers, Br_J_Educ_Psychol. (69): 517_31.

20.Hampel P, Rudolph H, Stachow R, Petermann F. Multimodal patient education program with stress management for childhood and adolescent asthma. Patient education and counseling 2002; 49(1): 59-665

21. Health and Safety Executive. Self-reported Work-related Illness in 1995. Sudbury: HSE Books; 1998.

22.Kyu, Lee, Han and seung, Kim, Yong (1998). Relationship between social support and perceived stress coaches. Korean journal of sport science. (10): 1_10.

23.Marc Alan Schuckit; “Drug and AlcoholAbuse: A Clinical Guide to Diagnosis andTreatment” ; Springer publications ; ISBN0387257322; Published 2006

24.Raisi,p.(1991) ” stress and performance inhospitals “journal of management, pp.332. (in persian)

25.Ramírez.Yuri W(2006)”Defining measuresfor the intensity of knowledge work intasks and workers” Phd Thesis inindustrial Engineering, University ofWisconsin-Madison

26.Ramírez.Yuri W,Nembhard.David A(2004)” Measuring knowledge workerproductivity: A taxonomy” JournalofIntellectual Capital”, Vol.5,NO.4, PP.602-628

27.Schnall PL, Belkic K, Landsberigis P, et al. The work place and cardiovascular disease. Occpat med 2000; 15(1): 370-74.

28.Shaw SE. Health education for the public: stress and stress management. Top Clin Nurs 1979; 1(1):53-7.

29.steptoe ‚ A. ‚ cropley  ‚M. ‚ joekes ‚ K and J –hypertens . ( 1999 )‚ job strrin blood pressure and response to uncontrollable stress  England 17 (2): 193-200

30.W., Daivid.(1995) ” stress in works andstaff “journal of health,Vol.15, pp. 23.(in persian)

31.Wainwright D, calnam M. Rethinking the work stress ‘epidemic’. Eur J Public Health 2000; 10:231-34

چکیده

اغلب ما از این نکته که استرس کارکنان ، مسئله فرایندهای در سازمانهاست، اطلاع داریم معمولا ان ها بر اثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا ، و الزام به ساعت های کار طولانی تر به دلیل کوچکی در سازمانشان ، پریشان می شوند. این پریشانی در قالب استرس در بین افرادی که کار دانشی می کنند بیشتر است چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی بر پیچیدگی و تمرکز بالا است. از طرفی دیگر روز به روز تعداد دانشگران بیشتر می شود. به طوری که چالش هزاره سوم مربوط به دانشگران و بهره روی آنها می باشد . از انجایی که تنش ایجاد شده در دانشگران باعث بر هم زدن تعادل بین شغل و شاغل در سازمان می شود . به طور مستقیم در تولید و ارتقا سطح دانشی کارکنان و سازمان تاثیر دارد. لذا می توان گفت با بهره وری کارکنان ارتباط دارد که در این پروژه سعی بر ان است تا ضمن بررسی  علل و پیامدهای  استرس و در پی ان تمرکز بر این این مطلب که کارکنان و سازمان ها در جهت  کاهش این استرس چه تمهیدانی به کار می برند ، تا بتوان بهره وری کارکنان را ارتقا داد، نگاهی داشته باشیم در نهایت موارد فوق در موسسه آموزش عالی جواد الائمه مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

دنیای امروز جهانی است پر تنش پر از فشارهای روحی و عصبیٍٍٍ ، اندوه و افسردگی ، دلهره  و تشویش . میلیون ها نفر هستند که مبتلا به استرس هستند اما دل نگرانی همیشه مخرب وزیان اور نیست در واقع گاهی اوقات بهتر است که ما نگران باشیم . در یک کلام میتوان گفت استرس واکنش لازم و حیاتی است ، اما با گذشت زمان ویرانگر می شود . استرس یا فشار روانی فراگیر ترین عارضه در مردم جهان و ریشه اکثر بیماریهای جسمی و روانی است .

از بسیار جهات استرس مانند عشق است . خودش را از راههای عجیب نشان می دهد و یک نیروی قوی است که قادر است خوبی ها و بدی ها بسیاری سبب شود و هر کس ان را به گونه ای درک می کند . از نظر علمی ، استرس عبارت است از عدم تناسب بین تقاضا ها در زندگی ما و منابعی که برای براوردن انها داریم . در حقیقت استرس یک واقعه نیست بلکه واکنش فرد نسبت به یک واقعه است.

استرس پدیده تازه ای نیست  ودر طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است و به صورت های مختلفی بر انسان عارض شده است از جمله بلاهای طبیعی ، جنگ ها وقتل ها و ستم کاری های حاکم های جبار با انقلاب صنعتی و به دلیل تحولات عمیق کلیه جوامع و ضروریات تطبیق مداوم با شرایط جدید و در عین حال در تحول و تغییر ، استرس دامنه شدت و وسعت بیشتری یافت استرس در دنیای امروز تقریبا همه گیر شده است و دانشگر وغیر دانشگر به  نوعی با ان دست در گریبانند . تحقیقات علمی موید ان است که استرس بر سلامت جسم وروان اثر می گذارد و انرژی بالقوه افراد را هدر می دهد.(۱۳) (۲۲) 

تعریف موضوع

واژه استرس به معنای نیرو ، فشار و اجبار ،واژه انگلیسی است و در زبان های مختلف با همین لفظ به کار برده می شود. در زبان فارسی وازه فشار روانی را به عنوان برابر نهاده استرس به کار برده اند که با مفهوم دقیف استرس سازگار نیست.

مطالعه استرس شغلی با هانس سلیه که از وی به عنوان پدر استرس نام برده می شود که در سال ۱۹۶۵ شروع شد. وی استرس را به عنوان پدیده تازه ای در نوع خود به طور کامل شرح داد. هولمز با همکاری راهه در مورد آثار حوادث فشارزای زندگی مطالعات وسیعی انجام داد. این وقایع  ( جدول رده بندی انطباق و سازگاری اجتماعی هولمز و راهه ) نامیده می شوند.

کریا و ساتکلیف عوامل موثر بر استرس شغلی را این موارد می دانند :

۱/حجم کار

۲/فقدان رشد خرفه ای

۳/عدم منزلت اجتماعی

۴/روابط موجود میان کارکنان

۵/عوامل مربوط به حخقوق و مزایا

اهداف موضوع و فرضیه تحقیق

هدف از انجام پروژه آشنایی خوانندگان با یک سری مجموعه از تعاریف و اصطلاحاتی از جمله استرس، استرس شغلی و مدیریت آن که توسط فرد انجام می گیرد و شیوه کنترل آن بستگی به فرد و شخصیات و روحیات آن دارد. ما در این جا کارکنان دانشگاه موسسه آموزش عالی جواد را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و پرسشنامه را برای شروع کار بین پرسنل توزیع خواهیم کرد و کارکنان با یک سری از سوالات که راجع به میزان استرس آنها و علاقه آن به کار و رابطه این دو باهم را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

این که آیا کارهای آنها برایشان خسته کننده است را تحقیق می کنیم تا بدانیم که آیا میزان استرس ناشی از نیروهای خارجی است؟ و از این که موقعیت شغلی خود را از دست بدهند هراس دارند؟ این که از رابطه های خود راضی هستند؟ و افراد شایسته تر در اطراف آنها باعث خشنودی آنها می شود؟ و نیز بدانیم از این که مسئولیت آنها زیاد باشد دست پاچه می شوند و با پاسخ های کارکنان موسسه در درجه آخر درجه کنترل آن و هویت و نفس موسسه مشخص می شود که آیا در سطح عالی است یا این که در حد زندگی سالم است و کنترل خود را در دست دارند و شاید هم احساس افسردگی در بین کارکنان احساس شود و این ناشی از این است که نسبت به خود نظر منفی دارند و شاید هم بحرانی ترین سطح روانی باشد که توام با کشمکش است.

قبل از اینکه تجزیه و تحلیل در مورد پرسشنامه هایی که توسط پرسنل پاسخ داده خواهد شد را شروع کنیم یک فرضیات هست که صرفاً فقط نظر شخصی خودم می باشد. این که این مجموعه، مجموعه ای است که افرادی که در آن مشغول به ارائه خدمت به دانشجویان هستند کمتر از استرس شغلی برخوردار هستند و این جایگاه و موقعیتی کاری خود را در خطر نمی بینند و افراد در موقعیت استرس قرار ندارند و روال کار آنها یک روال عادی و روتین است به غیر از روزهایی که ارباب رجوع های آن خیلی می شود مثل روزهای انتخاب واحد و حذف و اضافه و …

این روزها فقط کارکنان از شلوغی کار خسته اند و چیزی به اسم استرس در بین آنها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد استرس مثبتی است که که کارکنان را وادار به سریع انجام دادن کارها می کند. باز هم یادآوری می کنم که این ها فقط یک سری از نظرهای شخصی خودم می باشد که پیش گویی کردم.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • استرس در محیط کار و زندگی
 • استرس شغلی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه سیاهه استرس هری
 • پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.