مقاله مدیریت دانش، به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت دانش، به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مدیریت دانش، به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده. ۴

مقدمه ۵

تعریف دانش…. ۷

نقش سازمانها در ایجاد دانش سازمانی.. ۱۱

مدیریت دانش…. ۱۲

استراتژی کدگذاری یا استراتژی شخصی سازی… ۱۵

نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش…. ۱۷

استراتژی مدیریت در مدیریت دانش…. ۱۹

مدیریت دانش به عنوان یک تجارت استراتژیک…. ۲۳

نتیجه گیری… ۲۹

منابع.. ۳۰

منابع

آذری، مهرداد. (۱۳۸۰) مدیریت دانش ؛ عملکردها و چالشهای. تدبیر، شماره ۱۱۴٫
امانتی، فلورا. (۱۳۸۱)مدریت دانش؛ پیام ارتباطات، شماره ۲۵٫
محمدی، محمد. (۱۳۷۹)؛ استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟ تدبیر، شماره ۱۰۷٫

Bater , B.(1999) “knowledge management : a model approach” , Managing information , vol, 6 No, 8 ,
pp, 38-41.
Bhatt, G.(2002) “management strategies for individual knowledge and organizational knowledge” journal of knowledge management. vol , 5.pp, 31-39.
Bollinger , A-S.Smith , R-D.(2001) “managing organizational knowledge as a strategic as set”. Journal of knowledge management. vol,5.
campos, E–B , sanchez , R-S (2003) “Knowledge management in the emerging strategic business process: in formation , complexity and imayinution”. Journal of knowledge management. vol,7.
Cole – commdski. B ( 1997 ) ” usere loathe to share their know – how “. computer world,vol ,31 No, 46. P,6 .
Grayson , C-j. and o Dell , C-S (1998) “mining your hidden resources” Across the board , April. pp, 8-82.
Harari, O, (1997). “flood your organization with know ledge”. management review, November. pp,7-33.
kim, y-G, yu, S-H , and lee, J-H (2003) ” Knowle dege strategy planning : methodology and case “, Expert systems with applications. vol, 24 . pp, 295-307.
Kolseth , K (1999) ” Knowledye management from a business strafegy perspective journal of fid review . vol,1.pp, 37-41.
Luhmann, N.(1990)”Essays on self – referenc , columbia university press , new york, Ny.
Malhotra, Y.(1998)”Knowledye management for the new world of business” http:// www.brint. com/Km/ what is . htm.
Miller , W.(1999) ” Building the ultimute resource”, manugement review January. pp, 5-42.
Shum , B. (1997)”Negotiating the construction and reconstruction of organizational memories ” Journal of universal computer scince. vol, 3. No, 8. pp, 899-928.
Wernerfelt, B.(1984)”Aresouroe- based viwe of the firm”Strategic management journal.Vol,5. pp, 80-171.

 

چکیده

  امروزه، مدیریت دانش به عنوان یک شاخص مهم و اساسی در متون تجارت جهانی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای رقابت طلب می توانند با استفاده از قدرت دانشی خود به برتری های بلند مدت در عرصه توسعة اقتصادی دست پیدا کنند، به عبارت دیگر مدیریت کردن دانش به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک مشخص کننده بهره برداری صحیح از اطلاعات، منابع دانش موجود و قابل دسترس در محیط تجاری یک شرکت و یا یک سازمان می باشد. در نتیجه می‌توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین دانش، مدیریت دانش و فرآیندهای مورد نظر، در تبدیل آن به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک، همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیتهای مهم یک سازمان تجاری به منظور رسیدن به هدف مطلوب مورد نظر می باشد.

 مقدمه :

     دانش یک فاکتورحیاتی است که بر توانایی یک سازمان برای حفظ حالت رقابتی در بازار جهانی تأثیر گذار است . بنابراین سازمان‌ها نیاز دارند تا آن را به عنوان یک منبع ارزشمند ، بشناسند و مکانیسمی را برای بهره برداری از آن بدست آورند . کانون‌های توجه کنونی در مدیریت استراتژیک و تئوری تجارتها ، که اساساً بر مبنای فرضیه منابع و قابلیتها است ( ورنر فیت، ۱۹۸۴ )، بیان می‌کند که شرکت مدرن می بایست برمبنای نظامی مبتنی بر دانش توضیح داده شود(کیم و همکاران ،۲۰۰۳). بدرستی بیان می‌کنند که دانش حرکت دهنده‌ی استراتژی است و استراتژی حرکت دهنده مدیریت دانش می‌باشد. متخصصان فنی (مدیران تجارت استراتژیک و مدیران دانش ) بنابراین باید به تأثیر اصل دانش بر شکل‌گیری استراتژی شرکت و موفقیت سازمانی توجه داشته باشد، بعلاوه سرمایه گذاری نیازمند این اطمینان است که استراتژی دانش با توجه به جاه‌طلبی شرکت، تکنیک و مهارت باید تدوین شود. براین اساس هیچ طرح کلی در مداخله شکل گیری استراتژی دانش در مرحله‌ی شکل گیری تجارت استراتژیک وجود ندارد، متأسفانه این امر منجر به این شده که مدیران تجاری همواره تصور نمی‌کنند که مدیریت دانش جدای از شکل گیری استراتژی تجاری است که منجر به ناتوانی اهداف مدیریت دانش با اهداف شرکت می باشد. ناتوانی مراحل شکل‌گیری استراتژی می تواند تا حد زیادی در ناتوانی تشخیص دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای تجارت و اختلاف در نقطه نظرها، با توجه به مراحل شکل‌گیری استراتژی تجاری  و همچنین اختلاف در ایده‌ها با توجه به مدیریت دانش استراتژیک اشاره می‌کند. مدیریت دانش می‌تواند بر توانمندی، بهره‌برداری دانش و توزیع آن متمرکز باشد و همچنین می‌تواند بر فراگیری دانش، ایجاد فرصتهای یادگیری علمی و تواناییها برای بدست آوردن کارایی و موفقیت علمی دانش، متمرکز باشد . از این رو باید در جهت تجارت استراتژیک سازمان گام بردارد . مدیریت دانش نیازمند یک فرهنگ سازمانی و قوانینی است که از کارایی دانش حمایت می‌کند و به پیشرفت خود ادامه می دهد (باتر ، ۱۹۹۹ ). تاکید می کند که استراتژی مدیریت دانش نیازمند است که برنامه های آن همراه با مزیت رقابتی است ، که تکنیک ها ، تکنولوژی ها ،منابع ، نقشها ، مهارتها و فرهنگ‌ها با یک هدف تجاری منظم شده طرح و در یک ماهیت نشان می دهد که چگونه مدیریت دانش در بازگشت، توسط تکنولوژی اطلاعات[۱] حمایت می شود . در نهایت توسعه، مداوم در صنعت و تجارت مشکلاتی قابل توجه و فزاینده در همه‌ی سازمانها محسوب می شود که از مدیریت کردن دانش سازمانی بعنوان یک استراتژی کاری و شغلی بطور همزمان برروی مرزهای چند گانه عمل می کند و نیز ابزاری جهت پیشرفت کلی برنامه‌ی یک سازمان محسوب می گردد و از داخل سازمان قدرت ایجاد می کند تا چالشهای خارجی را برطرف نماید و این امر با بهره‌برداری از منابع دانش موجود در کارمندان، منابع اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاعات و کاربردهای آن و همچنین ارتباط آنها با خریداران و دست اندرکاران بازار می‌باشد. و در آخر در این مقاله سعی بر این است بطور تفضیلی در مورد دانش، مدیریت کردن آن، و همچنین مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه استراتژیک بحث شود .

 

تعریف دانش

به خاطر ماهیت ملموس و گنگ دانش، تعریف دقیق از آن مشکل است. انسان‌ها به طور ذاتی دارای دانش می باشند (مالهوترا، ۱۹۹۸). ما دانش را بعنوان درک، آگاهی، آشنایی اکتسابی از طریق مطالعه، بررسی، مشاهده یا تجربه در طی مسیر زمان تعریف می‌کنیم. دانش بعنوان، آن چیزی تعریف می شود که مردم در مورد مشتری‌ها، محصولات، روندها، اشتباهات و موفقیت‌ها می‌دانند (گریسون و همکاران، ۱۹۹۸). آنچه برای یک شخص دانش[۲] است ممکن است برای دیگری اطلاعات[۳] باشد. بنا براین ارزیابی دانش ریسک پذیر است. زیرا تولیدی که از دانش آزمایش نشده[۴][۱]  – IT

[2]  – Knowledge

[3]  – Information

[4]  – Untried

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت دانش
 • مقاله مدیریت دانش در سازمان ها و مؤسسات آموزشی
 • تحقیق رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با مدیریت دانش در آموزش و پرورش
 • مقاله انگلیسی سنجش موفقیت برنامه ریزی فناوری اطلاعات IT/ISSP با ترجمه فارسی
 • مقاله مدیریت علمی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.