مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

بخش اول : ۳

سازمان مالی شهرداری ها ۳

۱ـ بودجه و اعتبارات.. ۴

۲ـ درآمد. ۴

۳ ـ حسابداری.. ۵

۴ ـ خزانه. ۶

۵ ـ تدارکات یا کارپردازی.. ۷

۶ ـ حسابرسی داخلی.. ۸

۷ ـ اموال. ۸

۸ ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی.. ۸

بخش دوم : ۹

سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین.. ۹

اسناد دریافتی.. ۱۱

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار ). ۱۱

بستانکاران. ۱۲

اسناد پرداختی.. ۱۲

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. ۱۳

حسابهای انتظامی دارایی های جاری.. ۱۳

دفتر معین درآمد. ۱۳

دفتر معین هزینه. ۱۴

بخش سوم : ۱۷

حسابداری اموال. ۱۷

ادارة امور اموال شهرداری.. ۱۸

ثبت اموال در دفاتر. ۱۹

تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر. ۲۰

استهلاک اموال. ۲۱

بخش چهارم : ۲۲

سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها ۲۲

۱ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : ۲۳

۲ ـ انتخاب حسابرس داخلی : ۲۳

۳ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص : ۲۳

۴ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور : ۲۴

بخش پنجم. ۲۵

حسابرسی داخلی.. ۲۵

برنامة حسابرسی.. ۲۷

پرسشنامة حسابرسی : ۲۸

در مورد اموال و ماشین آلات : ۲۸

در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها : ۲۹

در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : ۳۰

در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی : ۳۱

در مورد موجودیها : ۳۲

درمورد خریدها : ۳۳

در مورد پیش پرداخت بیمه : ۳۴

در مورد اسناد پرداختی : ۳۶

در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران ). ۳۶

در مورد درآمد ها : ۳۷

درمورد حقوق و دستمزد : ۳۷

در مورد هزینه ها : ۳۹

بخش ششم : ۴۰

برنامه و فعالیتها ۴۰

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها : ۴۱

لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها : ۴۲

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه. ۴۳

حقوق. ۴۴

طریقه پرداخت مساعده : ۴۶

اضافه کار : ۴۶

محدودیتهای تراز عملیات.. ۴۷

مراحل کشف اشتباهات : ۴۸

چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر. ۴۹

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.. ۴۹

نحوه پرداخت.. ۴۹

عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده). ۵۰

عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی). ۵۱

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی.. ۵۱

صورت مغایرت بانکی.. ۵۲

تعریف صورت مغایرت : ۵۳

مقدمه:

مدیر امور مالی که طبق مادة ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة۷۹ قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

 

بخش اول :

سازمان مالی شهرداری ها

۱ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده ۲۶ آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

۲ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

۳ ـ حسابداری

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

بایگانی اسناد و مدارک مالی .

س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

۴ ـ خزانه

وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .

ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

۵ ـ تدارکات یا کارپردازی

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .

ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

۶ ـ حسابرسی داخلی

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداری دانشگاهی
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • پاورپوینت اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی
 • مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.