مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

بخش اول. ۱

مقدمه: ۲

نوع تحقیق: ۴

روش کتابخانه ای. ۴

انواع سند. ۵

ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای. ۶

فیش… ۶

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷

ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل: ۸

ویژگی‌های مدیران آموزشی. ۱۱

جنبه نوآوری تحقیق: ۱۶

نتیجه گیری و پیشنهاد: ۲۱

بخش دوم ۲۵

فصل اول. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۷

فصل دوم ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۶

تحقیقات علمی‌بر اساس هدف.. ۳۶

۱٫ تحقیق بنیادی. ۳۶

۲٫ تحقیق کاربردی. ۳۷

۳٫ تحقیقات عملی: ۳۸

تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی. ۳۹

تحقیق توصیفی. ۳۹

پژوهش زمینه یابی. ۴۱

پژوهش تحلیل محتوا ۴۱

پژوهش موردی: ۴۲

پژوهش قوم نگاری. ۴۴

پژوهش آزمایشی (تجربی) ۴۵

پژوهش شبه آزمایشی: ۴۶

تحقیقات همبستگی یاهمخوانی. ۴۷

تحقیقات علی (پس رویدادی). ۴۷

تحقیق برآوردی، ارزشیابی. ۴۸

روش‌های گرد آوری اطلاعات.. ۴۹

روش‌های کتابخانه ای: ۴۹

روش‌های میدانی: ۵۰

فصل سوم ۵۲

تئوری‌های مدیریت.. ۵۲

نظریه مدیریت علمی. ۵۳

نظریه مدیریت اداری. ۵۵

نظریه بوروکراسی. ۵۹

نظریه روابط انسانی. ۶۲

نظریه سیستم: ۶۴

تعریف سیستم: ۶۴

سیستم باز و بسته ۶۴

کاربرد نظریه سیستم در مدیریت.. ۶۴

نظریه ترکیبی. ۶۶

علاقه برای محصول یا هدف: ۶۷

علاقه برای پرسنل: ۶۷

تئوری اقتضاء: ۶۷

مدیریت کیفیت جامع. ۶۹

تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت: ۷۰

تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت: ۷۱

مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR: 71

TOSIDPAR و دلالت‌های آن: ۷۲

تئوری «Z»: ۷۳

فصل چهارم ۷۵

سازمان‌های یادگیرنده ۷۵

ایجاد یک سازمان یادگیرنده: ۷۶

سازمان یاد گیرنده : ۷۶

ایجاد سازمان‌های یادگیرنده : ۷۷

۱٫ شناخت هدف.. ۷۸

۲٫ وجود رهبران اندیشمند. ۷۸

الف: تدوین استراتژی : ۷۸

ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی : ۷۹

۳٫ وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق: ۷۹

۴٫ تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها: ۷۹

۵٫ مشارکت کامل در اطلاعات: ۸۰

۶٫ برخورداری از یک الگوی پوینده: ۸۰

۷٫ به کارگیری علم و تجربه: ۸۱

نتیجه گیری: ۸۱

سازمان یادگیرنده و تعریف آن: ۸۲

ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی: ۸۲

مدرسه یادگیرنده : ۸۲

مبانی اساسی: ۸۳

۱٫ نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی. ۸۳

۲٫ رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان» : ۸۴

۳٫ اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی  ۸۴

تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده: ۸۴

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده : ۸۵

استقرار مدرسه یادگیرنده : ۸۸

اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده : ۸۹

فصل پنجم. ۹۱

مدیریت کیفیت فراگیر. ۹۱

«مدیریت کیفیت فراگیر» ۹۲

ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟ ۹۲

اصول مدیریتی دکتر دمینگ: ۹۵

کاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس: ۹۷

بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه: ۹۸

سه کارکرد بینش: ۹۹

تعهد- چالش راستین بینش: ۱۰۰

مالکیت به منزله ندای تعهد: ۱۰۱

تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش: ۱۰۱

اجرای مدیریت کیفی و فراگیر. ۱۰۲

سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر. ۱۰۳

اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

فصل ششم. ۱۰۶

مطالعات موردی. ۱۰۶

«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی» ۱۰۷

خواهر خواندگی مدرسه ای. ۱۰۷

هم دلی محصول هم فکری است.. ۱۱۱

فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر. ۱۱۲

فصل هفتم. ۱۱۷

مدیریت دانش… ۱۱۷

مقدمه: ۱۱۸

تعریف مدیریت دانش: ۱۱۹

مدیریت دانش در مدارس.. ۱۲۰

اصول مدیریت دانش… ۱۲۱

نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش… ۱۲۳

عدم تمرکز: ۱۲۳

مشارکت: ۱۲۴

۳٫ پژوهش محوری. ۱۲۵

دانش و مهارت: ۱۲۵

اطلاعات (و ارتباطات موثر) ۱۲۶

مطالعه موردی: ۱۲۷

ارزشیابی عملکرد و پاداش: ۱۲۸

نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش… ۱۲۹

پیش زمینه‌های دانش افرینی: ۱۳۳

فصل هشتم. ۱۳۴

کارکردهای مدیریت.. ۱۳۴

کارکرد‌های مدیریت.. ۱۳۵

برنامه ریزی: ۱۳۵

تعریف برنامه ریزی: ۱۳۵

مراحل برنامه ریزی: ۱۳۶

برنامه ریزی آموزشی: ۱۳۹

سازماندهی: ۱۴۰

الف ) تقسیم کار: ۱۴۲

ب) اختیار و مسئولیت: ۱۴۳

ج) روابط منطقی: ۱۴۳

کارگزینی: ۱۴۵

رهبری: ۱۴۷

هماهنگی: ۱۵۰

اصول هماهنگی: ۱۵۲

ارتباطات: ۱۵۶

تعریف ارتباطات و اهمیت آن: ۱۵۷

انواع ارتباطات: ۱۵۸

ارتباط عمودی: ۱۵۸

ارتباط افقی: ۱۵۹

۳- ارتباطات مورب: ۱۵۹

بودجه: ۱۶۱

اصول بودجه: ۱۶۱

تهیه و تنظیم بودرجه: ۱۶۲

بودجه متداول: ۱۶۲

بودجه برنامه ای: ۱۶۲

فصل نهم. ۱۶۵

مدیران و خلاقیت.. ۱۶۵

«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها» ۱۶۶

فرآیند تفکر خلاق. ۱۶۹

۱- آمادگی. ۱۶۹

۲- پرورش دادن: ۱۶۹

بینش: ۱۶۹

تعیین روایی بینش: ۱۷۰

کاوشگری: ۱۷۰

اثرات آموزشی و پرورشی: ۱۷۱

ترجمه مقاله انگلیسی. ۱۷۳

مرکز EPPI 178

اولین بازنگری. ۱۸۲

چالش‌های موجود در پروسه بازنگری. ۱۸۳

چالش‌های فنی و تکنیکی. ۱۸۳

منابع و مآخذ. ۱۸۶

منابع و مآخذ

اقتداری ، علی محمد. سازمان و مدیریت. تهران : مولوی، ۱۳۶۶٫

الوانی ، مهدی. مدیریت عمومی‌. تهران : نی ، ۱۳۷۴٫

بابلی ، عزیزالله؛ یوز باشی، زهرا. مدیریت آموزشی. تهران کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۳٫

جاسبی، عبدالله. اصول و مبانی مدیریت. تهران : دانشگاه آزاد اسلامی‌، ۱۳۸۰

جان بست، روش‌های تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری . ترجمه حسن پاشاشریفی. تهران: رشد، ۱۳۷۱٫

جمالی، عیسی. مدیریت خلاق در مدرسه. تهران : آوای نور، ۱۳۷۷٫

جویس ، بروس. الگوهای جدید تدریس. ترجمه محمد رضا بهرنگی. تهران: تابان : نشرکمال تربیت، ۱۳۷۸٫

حافظ نیا، محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران : سمت ، ۱۳۷۷٫

خورشیدی ، عباس، غندالی، شهاب الدین. مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران : نشر پسین، ۱۳۸۰٫

خوی نژاد، غلامرضا، روش‌های پژوهش در علوم تربیتی، تهران: سمت، ۱۳۸۰٫

راد ،‌منوچهر؛ عابدینی راد، امیر. اصول مدیریت و رفتار سازمانی. تهران : منوچهر راد، ۱۳۷۵٫

رؤوف، علی. بالانشینی مدیریت آموزشی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰٫

ساکی ، رضا. تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت. تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت ، ۱۳۷۹٫

سید عباس زاده، میر محمد. کلیات مدیریت آموزشی. ارومیه: دانشگاه ارومیه، ۱۳۸۰٫

شعبانی ورکی، بختیار: آزاد، اسدالله. آموزش و پرورش کیفی فراگیر. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۱٫

قلعه سری، قدرت الله. تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی. آذر ۱۳۷۸٫

صفر زاده، خسروشاهی . رشد (مدیریت مدرسه). شماره۲٫ دوره چهارم. (آبان ۱۳۸۴).

مقدم، امان. مدیریت آموزشی. تهران : ابجد ، ۱۳۷۵٫

مجد فر، مرتضی. رشد (مدیریت مدرسه). دوره چهارم. (بهمن ۱۳۸۴).

میرکمالی، محمد. رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: رامین ، ۱۳۷۳٫

 مقدس، جلال؛ کاشفی، مجتبی. مدیریت دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی . (اسفند۱۳۵۳).

وایلز، کیمبل ، مدیریت و رهبری آموزشی. ترجمه محمد علی طوسی. تهران: نشرمرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۷٫

اصلی پور، محمد. مدیریت آموزشگاهی (سیری در نهج‌البلاغه) . تهران : نشر تبلیغات اسلامی‌، ۱۳۷۵٫

سعید جعفری مقدم، مدیریت دانش در نظام مدیریت مدرسه محور، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۳۶-۳۵، (پاییز و زمستان ۱۳۸۲).

محمد دوستار، فاطمه کریمی. مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت، شماره ۶۷،۶۸ . سالذ ۱۳۸۱٫

فرهاد قربان دوردی نژاد، کاربرد مدیریت کیفیت حامعه در فرآیند یاد دهی – یادگیری،فصلنامه تعلیم و تربیت . شماره ۸۲، (تابستان ۱۳۸۴).

وحید اسم نژاد، ماهنامه سپه، سال ششم، شماره ۶۵، (آذر ۱۳۸۴).

جعفر ترک نژاد، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۲۳ و ۲۴٫

مدیریت (۱)، انتشارات اداره آموزش بانک سپه.

صالحی، داوود . نقش بودجه در مدیریت آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۲٫

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.

پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)

به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

تعاریف مدیریت

وایلز مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می‌داند، او می‌گوید: «رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کارآموزشی است و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد، رهبری آموزشی خوانده می‌شود.»

(جمالی، عیسی. مدیریت خلاق در مدرسه. ص ۷۲)

(منظور از تسهیل کنندگی مدیر در امر آموزش این است که چون مدیر در تعیین وتشخیص هدایت و راهنمایی معلمان و همچنین در برقراری ارتباطات موثر با آنان، سهم موثری را بر عهده دارد در واقع به عنوان تسهیل کننده امر آموزش است. همان طور که دانش آموزان با هم اختلاف دارند معلمان هم از نظر اخلاقی، روش تدریس، … با هم تفاوت دارند مدیر باید مهارت شناخت معلم خود را داشته باشد و با توجه به خصوصیات وویژگی‌های فردی معلم او را در جهت بهبود کار خود یاری رساند اگر کمک و یاری مدیر به همه معلمان به یک روش باشد مدیر موفق نخواهد بود چون ممکن است کمک و یاری او به یک معلم مناسب باشد ولی با علایق و ویژگی‌های معلم دیگر سازگار نباشد.)

«مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با استفاده از دانش مدیریت وتجربه عملی و با آگاهی وبهره گیری از علوم تربیتی، کلیه امکانات و منابع مادی و انسانی را در جهت تقویت یاری وبهبود تعلیم و تربیت هم سو وهماهنگ نموده برای رسیدن به اهداف آموزشی محیط مساعد مناسب را فراهم می‌سازد.»

(میر کمالی، رهبری و مدیریت آموزشی، ص ۲۱)

(مدیریت جریانی است که با اجتماع وجامعه انسانی ارتباط پیدا می‌کند مدیر بااستفاده از آگاهی، دانش، معلومات و تجربه خود از تمام امکانات مادی وانسانی استفاده می‌کند تا بتواند به تعلیم وتربیت یاری رساند در واقع با این کار خود یک محیط مناسبی را فراهم می‌کند تا هر چه بهتر به اهداف آموزشی برسند.)

«ماری پارکر فالت، در تعریف مدیریت می‌گوید:»

«مدیریت هنر انجام دادن کارها بوسیلة دیگران است».

(مقدس، بلال. کاشفی، مجتبی. مدیریت- ص۵)

(در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند مدیر است. یعنی مدیر هماهنگ کننده و کنترل فعالیت‌های دسته جمعی برای رسیدن به هدف‌های مطلوب در یک سازمان است که این فعالیت‌ها باحداکثر کارآیی همراه است.)

مدیریت آموزشی عبارت است از کلیه نظریه هایی که برای اداره مراکز آموزشی به ویژه مدرسه مطرح شده و مدیریت آموزشگاهی، کار بست این نظریه‌ها در عمل است.

(قورچیان، ۱۳۷۵). (خورشیدی. غندالی. مقدمات مدیریت آموزشی. ص ۲۵۳)

(برای بهتر اداره شدن مراکز آموزشی نظریه‌ها و دستور العمل هایی مطرح می‌شود که مدیران باید به آن عمل کنند تا به هدفهای آموزشی برسند. مثلا یکی از این نظریه‌ها این است که مدیران باید روابط انسانی مطلوب با کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه برقرار کنند همه مدیران به این امر واقف هستند ولی مدیری که بتواند این رابطه را در اخلاق و رفتارش نشان دهد توانسته است این نظریه را در عمل به کار بندد.)

۵٫ مدیریت آموزشی صرفا یک واژه یا عبارت نیست که مربوط به شخص مدیر، معاون ، و حتی مربیان باشد. مدیریت آموزشگاهی تعادل و تضارب افکار و اندیشه انسان‌ها و تدبیر در به ثمر رساندن اهداف آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا آموزش عالی و دانشگاه هاست.

(اصلی پور، محمد، مدیریت آموزشگاهی، ص ۴۱)

(آن چه در این تعریف مهم به نظر می‌رسد این است که در آموزشگاه فقط مدیر، یا معلم و یا دانش‌آموز نقش ندارند بلکه همه آن‌ها به صورت گروهی مطرح هستند از هم نقش می‌گیرند و بر هم تاثیر می‌گذارند پس در یک محیط آموزشگاهی ممکن است افکار و اندیشه انسان‌ها با هم یکی باشد یا اختلاف نظر با هم داشته باشند وظیفه مدیر در میان این تعادل و تضارب اندیشه‌ها این است که راه‌حل‌هایی را در نظر گیرد که علاوه بر رفع شدن مشکل، بتواند به اهداف آموزشی و پرورشی (در سطوح مختلف تحصیلی) برسد.)

رهبری و مدیریت آموزشی یعنی یاری به ایجاد فرصت‌های بهتر برای تعلیم و تربیت است. (وایلز)

(وایلز، کیمبل. ترجمه محمد علی، طوسی.مدیریت و رهبری آموزشی. ص ۶)

(منظور وایلز از این تعریف این است که در محیط آموزشگاه فقط دانش آموز یاد نمی‌گیرد یعنی تنها آموزش و پرورش دانش آموز مطرح نیست بلکه مدیر می‌تواند با ایجاد محیطی مناسب فرصت هایی را فراهم آورد که معلمان هم تعلیم ببینند. منظور از محیط مناسب محیطی است که روابط انسانی قوی برقرار می‌باشد. در این محیط علاوه بر اینکه انگیزه معلم برای آموختن زیاد است انگیزه او برای آموزاندن هم زیاد خواهد بود که نتیجه آن رسیدن به اهداف آموزشی معلم و دانش‌آموز است.)

مدیریت آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن، نگهداشتن، برانگیختن، کنترل کردن، وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی‌و غیر رسمی، انسانی و مادی سازمان یافته در یک نظام واحد و یک پارچه می‌باشد که برای دست یابی به هدف‌های از پیش تعیین شده طراحی شده است. (کنزویچ)

(محمد‌، اصلی پور. مدیریت آموزشگاهی (سیری در نهج البلاغه). ص ۳۹)

(در این تعریف مدیریت آموزشی جریانی است که به جامعه و نیروهای انسانی و منابع مادی که به صورت سازمان یافته هستند مربوط می‌شود. تلاش تمام این نیروها رسیدن به اهدافی است که در برنامه ریزی‌ها طراحی شده است. کار مدیر هم این است که به این نیروهای انسانی و منابع مادی وحدت بخشد، به نیروهای انسانی رسمی‌و غیر رسمی‌احترام و ارج گذارد یا به منابع مادی توجه کند تا آن‌ها در جای خود باقی بمانند، در نیروهای انسانی انگیزش ایجاد کند تا کارآیی بیشتری داشته باشند و بتوانند به صورت یک کل در یک نظام واحد و یکپارچه فعالیت کنند.)

میر کمالی (۱۳۷۸) معتقد است . «از آنجا که مدرسه نظام صد در صد انسانی است که عامل انسانی هیچ سازمانی، مثل یک کارخانه و یاحتی یک بیمارستان به اندازه مدرسه قوی نمی‌باشد. مدیریت آموزشی را با تکیه بر بعد انسانی آن از یک سو، و با توجه به هدف الهی آن از سوی دیگر، «کارکردن با مردم، میان مردم، برای مردم، به خاطر خدا» می‌داند.

(این تعریف به انسان و رفتارهای او در پیشبرداهداف آموزش، توجه خاصی دارد و منابع انسانی را از تعیین کننده ترین منابع مراکز آموزشی به حساب می‌آورد. چرا که سازمان آموزش و پرورش محیطی به تمام معنا انسانی بوده و مدیریت آن در شبکه ای گسترده و در عین حال پیچیده از روابط انسانی فعالیت می‌کند. مولف همچنین به اهداف الهی کار مدیریت هم توجه دارد و کارکردن را به خاطر خدا در میان مردم می‌داند.)

و در جای دیگر می‌گوید:

«مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت‌های علمی، فنی وهنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه‌های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدف‌های تعلیم و تربیت برسد.»

(خورشید، غندالی. مقدمات مدیریت آموشی و آموزشگاهی ص ۲۵۳).

 مدیریت یعنی به وجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف‌های معینی به طور موثر و کارآمد فعالیت کنند. (علاقه‌بند)

(بابلی، یوزباشی. مدیریت آموزشی. ص ۹)

(مدیریت باید رفتار، روابط و محیطی را به وجود آورد و در آن امکاناتی را پیش بینی کند که افراد آن سازمان یا اداره، دارای سلامتی جسمی، روانی و عاطفی باشند تا بتوانند به طور موثر و مفید برای برآوردن اهداف سازمان فعالیت کنند.)

ویژگی‌های مدیران آموزشی

آموزش و پرورش، رشته ای بسیار تخصصی و پیچیده است که اداره امور آن، نیاز به کارشناس مجرب، عالم و توانا دارد واز عهده هر کس که مختصر تجارب عملی و آشنایی کمی‌با مدیریت دارد بر نمی‌آید. زیرا سازمان‌های آموزشی و پرورشی، با دیگر سازمان‌های اداری، اقتصادی، بهداشتی، صنعتی، و … هم به لحاظ دامنه وظایف و عمق تجارب و هم به لحاظ علم و دانش و وظیفه ای که در ارتباط با تعلیم و تربیت کودکان ، نوجوانان و جوانان باید داشته باشند، کاملا متفاوت است و توجهات خاصی را می‌طلبد.

بدین جهت مدیران آموزش و پرورش علاوه بر آگاهی کامل از علم مدیریت، اصول و تئوری‌های آن باید شرایط و ویژگی‌هایی را دارا باشند که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:

در زمینه مدیریت، دارای مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی باشد.
به کار خود به عنوان مدیر آموزشی، نگرشی آگاهانه و علمی‌داشته باشد.
با اصول و فلسفه آموزش و پرورش و آراء و عقاید مربیان بزرگ تربیتی آشنایی داشته باشد.
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی و آموزشی را به خوبی بداند و ازسوابق و تحولات تاریخی آن آگاه باشد.
با سازمان و اداره آموزش و پرورش در کشورهای مختلف جهان یعنی آموزش و پرورش تطبیقی، آشنایی لازم را داشته باشد.
نظام آموزش و پرورش کشور را به خوبی بشناسد از سوابق و تحولات تاریخی آن آگاه باشد.
در زمینه علوم تربیتی و روانشناسی، دانش و معلومات کافی بدست آورده باشد تا در هنگام مشکلات معلمان مدارس را راهنمایی کنند.
مسائل و مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان را در پرتو علوم روانشناسی تشخیص دهد و در حل آنها کوشش نماید.
با اصول بودجه بندی و بودجه متداول و برنامه ای آشنایی داشته باشد.
روابط و مناسبات متقابل میان مدرسه، خانواده و جامعه را درک کند و برای رسیدن به اهداف آموزشی آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد.
با راه‌های گوناگون اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آشنایی لازم را داشته باشند.
کلیات روش‌ها و فنون تدریس را به خوبی بدانند.
از مبانی علم جامعه شناسی و جامعه آموزش و پرورش به خوبی آگاهی داشته باشد تا بتواند رابطه متقابل بین جامعه و تعلیم و تربیت راازابعاد گوناگون مورد توجه قرار دهد و بداند که چه مسئولیت و رسالت عظیمی‌در این مورد بر عهده دارد.
به اهمیت آموزش و پرورش به عنوان بهترین وسیله برای ایجاد تغییر ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها آگاه باشد و بداند هرگاه هدفهای آموزشی تغییر کند و نظام تازه ای به منظور تحقق بخشیدن هدف‌ها و ارزش‌های جدید به وجود آید، در آن صورت مشکلات اجتماعی و نقایص رفع خواهد گردید و پرورش نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده و کارآمد، برای رشد وتوسعه اقتصادی، اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.
بتواند مشکلات و مسائل مدارس و نظام آموزشی را در رابطه با شرایط و ویژگی‌های جامعه تجزیه و تحلیل کند.
به مسئولیت‌ها و وظایف چند بعدی آموزشی، ارشادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری واقف باشند.
از سلامت جسمانی، روانی و شخصیتی کامل برخودار باشند.
سابقه آموزشی و معلمی، حداقل به مدت پنچ سال داشته و سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده باشند. زیرا بسیار نادر است کسی بتواند وظایف مربوط به مدیریت را به خوبی انجام دهد بدون آنکه مدت زیادی از دوران خدمت خود را در انواع خدمات آموزشی و کارآموزی نکرده و آشنایی لازم را به دست نیاورده باشد.
قوانین و مقررات نظام آموزشی را به خوبی بداند و برای حل مشکلات مدارس از آن‌ها مدد بگیرد.
مدیران و رهبران آموزشی باید کودکان و جوانان را یاری کنند تا استعداد‌ها و تواناییهای خود را کشف کنند و راهنمایی شوند تا رشته تحصیلی، یا شغل و حرفه مناسب برای خود برگزینند. آن‌ها باید پسران و دختران ما را با مهارت‌های اساسی و لازم آشنا و برای زندگی در جامعه آماده سازند.
به شاگردان خود فرصت دهند تا استعدادهای خلاق خود را شکوفا سازند و با همکاری یکدیگر طرح‌های تنظیم شده را به اجرا در آورند.
مدیران آموزشی ، باید آگاه باشند که هدف‌های آموزش و پرورش در یک جامعه، ممکن است وسیله ای برای حفظ شرایط موجود و تسلیم به سرنوشت و مقدرات باشد، یا برعکس ، انسان را حاکم بر سرنوشت خود سازد و در تکاپوی زندگی مرفه تر و ایجاد جهان بهتری او را یاری کنند.
با نظام فرهنگی جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن آشنا و به اهمیت و نقش آنها، واقف باشد و بداند که تاثیر ارزش‌ها و هنجارهای نامناسب و غلط، چنان عمیق و گسترده است که می‌تواند حتی در کارآیی و عدم کارآیی، اهمیت ندادن به وقت ، فرار از کار وبیزاری از آن ، بی اهمیت شمردن ثمر کار خود، کم اهمیت شمردن برخی مشاغل و برتر شمردن بعضی مشاغل دیگر، بسیار موثر است. به عبارت دیگر باید بدانند که «نظام فرهنگی» جامعه نقش مهم و سازنده ای در به وجود آوردن روحیه تازه که متناسب با دنیای جدید و فعالیت‌های اقتصادی و قبول اصلاحات اجتماعی است بر عهده دارد.
مدیران آموزش و پرورش باید آگاه باشند که چه راهی را می‌پیمایند و چه هدف‌هایی را دنبال می‌کنند و آیا این هدفها و خط مشی بنابر مصالح ملی و مملکتی است یا زیر نفوذ گروه خاصی که به نام «گروه فشار» نامیده می‌شود قرار داد و احیانا به خدمت می‌نماید و ندانسته سنگ آن‌ها را به سینه می‌زنند. زیرا آن‌ها باید بدانند که آموزش و پرورش در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای جهان ، وسیله ای است که عده کمی‌از افراد و گروه‌ها، افکار و اعمال اکثریت مردم را زیر نفوذ و تسلط خود در می‌آورند و برای مهار کردن ذهن کودکان و نوجونان، کشمکش و جدالی که در تاریخ بشر بی نظیر است وجود دارد.
مدیران آموزشی باید از این خصوصیت و توانایی برخوردار باشند که از امکانات بخش خصوصی در جهت پیشبرد هدفهای آموزشی استفاده نمایند و بتوانند با آن‌ها رابطه دو جانبه و زنده ای برقرار کنند. علاوه براین، خود را از جهت کمی‌و کیفی با تکامل صنعتی سازگار کنند.
مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، در هر مقام و مرتبه ای که هستند باید در برابر وسوسه‌های شیطانی که آنان را به سوء استفاده از اختیارات قانونی وادار می‌کند ایستادگی نمایند. آن‌ها باید رضایت خاطر خویش را در خدمت به خلق و انجام وظیفه و ارضای خاطر مراجعه کنندگان بجویند نه در تحکم و فرمانروایی بر آنان.
مدیرانی که در سلسله مراتب بالای اداری باید بتوانند از عهده قضاوت درباره تمام مسائل آموزش و پرورش از نظر فنی، اداری و مالی برآیند و با نظام‌های آموزشی معمول در کشور خود و سایر کشورهای جهان آشنایی کامل و ارتباط داشته باشند. مدیران آموزشی باید بدانند که معلمان آینده، فقط واسط انتقال مقداری معلومات برای زینت دادن ذهن جوانان نیستند.

بلکه آنها چون، معماران ، پیکرتراشان و کارشناسان قابلی هستند که باید موضوع کار خود یعنی طبیعیت شاگردان ودستگاه تفکر آنان و نیز محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … عصر خود را به خوبی بشناسد تا بتوانند افرادی، متناسب با نیازهای حال و‌ آینده جامعه پرورش دهند. در این صورت، کلاس درس و محیط‌های آموزشی چنین معلمان و مدیرانی ، محلی نیست که در آن کودکان و نوجوانان، سخن‌های معلم یا نوشته‌های کتابهای درسی را چون وحی آسمانی به حافظه بسپارند و فقط برای امتحانات آماده شوند، بلکه کار گاهی است که در آن شاگردان عقل خود را آزاددانه به کار می‌اندازند و درباره مسائل مورد توجه خویش، می‌اندیشند و مفاهیم ‌علمی ‌و اخلاقی خود را بر بنیاد مشاهده و تحقیق علمی‌استوار سازند و به آنچه گذشتگان گفته و بدیهی انگاشته اند، بسنده نمی‌‌کنند.

جنبه نوآوری تحقیق:

 

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تجارت بین الملل
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • پاورپوینت مدیریت HSE
 • پاورپوینت اصول برنامه ریزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.