مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه    ۶
سیستم اطلاعاتی ABM/ABC چیست؟    ۱۰
دلایل ناکامی برخی از سیستمهای  هزینه‌یابی/ مدیریت بر مبنای فعالیت    ۱۱
هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۶
تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۶
تفاوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی    ۱۷
اصول و مبانی ABC    ۱۸
تعریف فعالیت ها و هزینه های آن    ۱۹
موارد ضعف فنی    ۲۲
موارد عدم پذیرش توسط استفاده‌کنندگان    ۲۴
موانع سازمانی    ۲۶
سایر موارد ایجاد اِشکال    ۲۸
نتیجه گیری    ۳۱
منابع و مآخذ     ۳۴

منابع و مآخذ :

۱٫   Brausch, John M. and Thomas C. Taylor, “ Who is Accounting for the Cost of Capacity?”, Management Accounting, February 1997,

2.   Canada, John R., William G. Sullivan, and John A. White, Capital Investment Analysis for Engineering and Management. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1996.

3.   Cokins, Gary. “Activity Based Cost Management “.Mc Graw-Hill Companies,Inc.,1996.

4.   Johnson, H.Thomas and  S.Kaplan, Robert. ” Relevance Cost ; the Rise and Fall of Management Activity” (Boston) MA: Harvard Business School Press,1987.

5.   T.Horngren, Charles.” Cost Accounting: A Managerial Emphasis” Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1997.

6. شباهنگ، رضا، حسابداری مدیریت، تیرماه ۱۳۸۵ .

۷٫ نمازی، محمد، «بررسی سیستم  هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن»، زمستان ۱۳۸۵ .

۸٫  عالیپور، عزیز «هزینه یابی مبتنی بر فعالیت»، مهرماه، ۱۳۸۵ .

۹٫ کریمی، ایرج، «اقتصاد سلامت»، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۴ .

۱۰٫ فروغی و همکاران، «سیستم هزینه یا بی فعالیت محور»، ۱۳۹۱ .

چکیده :

بودجه‌ریزی‌عملیاتی، مدیریت هزینه و ارزیابی مؤثر عملکرد درکنار افزایش کیفیت و نیز قیمت‌گذاری صحیح محصولات و خدمات از چالشهای اساسی و لحظه‌ای پیش روی مسئولان و مدیران است. در این راستا سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی زیادی پا به دنیای کسب و کار  نهاده و به سرنوشتهای متفاوتی دچار گردیده‌اند. سیستم اطلاعاتی ABC/ABM یکی از راه‌کارهایی بود که پیاده‌سازی و اجرای صحیح آن در عمل مزایای زیادی برای استفاده‌کنندگان بهمراه دارد. در این مقاله ضمن اشاره به مزایای بی‌شمار استفاده از سیستمهای اطلاعاتی هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت، دلایل مختلف ناکامی، در هنگام پیاده‌سازی و استفاده از چنین سیستمهایی و راه‌های جلوگیری از آن مورد کنکاش قرار گرفته است. دانستن موارد ایجاد اِشکال و دوری جستن از آنها منشاء پیاده‌سازی و اجرای موفق چنین سیستمهایی می‌شود. ناآگاهی نسبت به مواردی که باعث عدم اثربخشی در پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی، بودجه‌ریزی و مدیریت برمبنای فعالیت می‌گردد، باعث هدر رفتن منابع مالی و انسانی سازمان می‌شود. در چنین مواردی به دلیل مزایای بیشمار چنین سیستمهایی، سازمانها ناگزیر به تجدید بنا و احیای سیستمهای ناکام شده هستند. فرایندی مستلزم سرمایه‌گذاری مجدد و مصرف منابع بیشتر است. بنابراین بهتر است که با هوشیاری نسبت به مواردی که باعث شکست شده و ضمن بکارگیری راه‌کارهای مطرح شده، اقدام به پیاده‌سازی و اجرای اثربخش این سیستمها شود.

کلید واژه : هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت، بودجه­ریزی، اثربخشی

مقدمه

سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. پس مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی ،برنامه ریزی‌، کنترل و بهبود و هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیتها تمرکز دارد.سیستم‌های ABM برخلاف سیستم‌های سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت(activity accounting) است.

حسابداری فعالیت همانگونه که از اسم آن برمی آید سیستمی است که فعالیتها، هزینه ها و ویژگیهای فعالیتها و درآمدهای هر واحد ، هر مرکز هزینه یا گروهی از کارکنان را در یک سازمان معین و گزارش می کند. به عبارت دیگرحسـابداری فعـالیت بـه شناسایی مجموعـه ای از تکـنیک‌های طـراحـی شـده در حسـابـداری مـدیـریـت می پردازد که تاکید شان بر فعالیتهاست.این تکنیکها عمدتا شامل سیستم تولید بهنگام ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف و هزینه یابی کایزن است ۰

در بازارهای رقابتی توسعه یافته جهانی، نیاز سازمانها به منظور سازگاری با محیط رقابتی، پویا و پیچیده امروزی به منظور بقاء امری بدیهی است. در این راستا سیستمهای اطلاعاتی زیادی جهت هزینه‌یابی خدمات و محصولات، تهیه بودجه، کاهش هزینه‌ها، بهبود مستمر، ارزیابی عملکرد و… و نهایتاً افزایش ارزش، ارائه شده است. سیستمهای سنتی هزینه‌یابی با استفاده از چند محرک هزینه ۱ گزارشات مالی و بودجه‌ای را به طور گمراهانه پشتیبانی می‌کرده و اطلاعات تحریف شده ارائه می‌دادند. در چنین فضایی سازمانها بطور فزاینده‌ در پی اصلاح سیستمهای هزینه‌یابی خود شدند. مقصود از یک سیستم هزینه‌یابی اصلاح شده، سیستمی است که ناهمگونی مصرف منابع به وسیله خدمات، محصولات یا مشتریان را به‌گونه‌ای بهتر اندازه‌گیری نماید و همچنان افزایش رقابت و پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات عاملی تعیین‌کننده در طراحی چنین سیستمی بود.

یکی از روشهای جدید، سیستم هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت ۲ بود که مزایای چشمگیری نسبت به روشهای سنتی هزینه‌یابی برمبنای حجم داشت. بنابراین شرکتها تصمیم به پیاده‌سازی و استقرار سیستمهای  ABM/ABCگرفتند تا از مزایای فراوان آن بهره‌مند شوند. ولی واقعیت آن است که در پیاده‌سازی و اجرای سیستمهای هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت باید محافظه‌کارانه و هوشمندانه عمل نمود؛ زیرا میزان موفقیت چنین سیستمهایی کمتر از حد قابل تصور است، البته چنین کاستیهایی کمتر از آن چیزی است که بیشتر کارکنان ومدیران از داده‌های ورودی به سیستمهای هزینه‌یابی و بودجه‌ریزی سنتی بدست می‌آورند. شکل ۱، سه مسیری که ممکن است طرح‌های ABM/ABC بپیمایند را نشان می دهد۰  همانطور که در شکل پیداست تنها یک مسیر از سطح مطلوب بالاتر رفته و قابل حفظ است. در ابتدا هر سه مسیر از نقطه آغاز به سرعت به سمت بالا رفته و به نقطه اوج می‌رسند ولی ناگهان مسیر آنها از هم جدا می‌شود و دو مسیر به سمت ناکامی و یک مسیر بسوی موفقیت می‌رود. اکنون ما نیز این مسیرها را می‌پیماییم تا تجربه آنها را فراگیریم.

مسیر زیرین که به سمت قهقرا می‌رود توسط افرادی دنبال می‌شود که با بکارگیری ABM/ABC از غفلت رها شده ولی با این وجود به موفقیت دست نمی‌یابند. از آنجا که حرکت به سمت بکارگیری تکنیکهای مدیریت برمبنای فرایند و فعالیت ضروری شناخته شده است، عاقبت چنین طرح‌های هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت از حالت سکون خود خارج خواهند شد. تجدید بنا و احیای طرح‌های ABM/ABC که شکست خورده‌اند، می‌تواند نتیجه چرخش در مدیران و موارد پیش‌بینی نشده دیگر باشد، اما این تجدید بنا ممکن است بسیار پر هزینه باشد. بنابراین بهتر است در همان ابتدای پیاده‌سازی، هوشیارانه حرکت به سمت طراحی و پیاده‌سازی آغاز گردد.

مسیر میانی بازتاب وجود افراد با نفوذی است که همچنان به پشتیبانی خود از مزیتهای تفکر ABM/ABC ادامه می‌دهند و قدرت شخصیت سازمانی آنها بگونه‌ای است که به ادامه جریان پیاده‌سازی و استفاده از هزینه‌یابی/ مدیریت برمبنای فعالیت منجر می‌شود. این افراد که در سازمان دارای قدرت هستند، از مزایای فراوان سیستم آگاه بوده و به حمایت خود از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، حتی در صورت عدم موفقیت کامل، ادامه می‌دهند. متأسفانه اطلاعات هزینه‌یابی که چنین سیستم‌هایی به کارکنان ارائه می‌کنند، به اندازه کافی مفید نیست تا از سطح قابل قبول عبور نماید، بطوریکه شایستگی سیستم نمایان شود. اصطلاحاً گفته می‌شود چنین سیستهای از لحاظ هزینه و منفعت، اقتصادی نمی‌باشند. مسیر فوقانی طرح‌های موفق ABM/ABC را نشان می‌دهد که مزیتهای زیادی برای استفاده‌کنندگان بهمراه داشته اند و باعث انجام بهتر امور و تصمیم گیریهای صحیح شده‌اند.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.