مقاله مدیریت و رهبری منابع انسانی برمیزان اثر بخشی و کارایی سازمان و منابع انسانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت و رهبری منابع انسانی برمیزان اثر بخشی و کارایی سازمان و منابع انسانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت و رهبری منابع انسانی برمیزان اثر بخشی و کارایی سازمان و منابع انسانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   ۱
فصل اول   ۳
مقدمه   ۳
تدوین و بیان مسئله (‌بررسی مسأله )‌   ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۵
اهداف تحقیق   ۶
فرضیه تحقیق   ۷
تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق   ۷
فصل دوم   ۸
تاریخچه یا پیشینه تحقیق   ۸
تحقیقات در زمینه سبک رهبری آمرانه   ۸
تعریف رهبری   ۹
شیوه های رهبری   ۹
ج ) شیوه کنشی   ۱۲
انواع کنشها   ۱۲
تحلیل انواع کنشها   ۱۲
د)‌شیوه های اقتضایی   ۱۳
نظریه مسیر – هدف   ۱۳
انواع رفتار رهبری   ۱۴
شیوه جمع آوری اطلاعات   ۱۵
فصل سوم   ۱۶
نتیجه گیری   ۱۶
سبک رهبر آمرانه   ۱۶
سبک رهبری حمایتی   ۱۸
منابع :   ۱۹

منابع :

ـ امیری وگودرزی ( ۱۳۷۰ ) تأثیر سبکهای رهبری مدیران بر خشنودی شغلی کارکنان .

ـ رابینز(۱۳۷۴ ) مدیریت رفتار سازمانی

ـ شکرشکن ( ۱۳۷۰ ) رابطه بین تعهد سازمانی  خشنودی شغلی

ـ میچل ( ۱۳۷۳ ) مردم در سازمانها

 ـ فیلدر ( ۱۳۷۳ ) افزایش کارایی مدیر

– بیان ( ۱۳۸۷ ) آئین مدیریت

تحقیقات در زمینه سبک رهبری آمرانه

 ریز و هوس مطالعه ای در زمینه سبک رهبری آمرانه مدیران بر اساس نظریه مسیر – هدف انجام دادند . این پژوهش دریک کارخانه سازنده صنایع سنگین اجرا شد و نمونه آن ۱۹۹ نفر کارمند بود که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند . متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق سبک رهبری  آمرانه مدیران ، خشنودی شغلی و ابهام نقش زیردستان بود. برای سنجش  سبک آمرانه مدیر از پرسشنامه توصیف رفتار رهبری ( LBDQ )  استفاده شده بود . که پایانی آن ۶۵/۰ به دست آمده است .  خشنودی شغلی نیز بوسیله شاخص توصیف شغلی سنجیده شد . و ابهام نقش نیز  از طریق پرسشنامه ای که در یک مقیاس ۷ درجه ای از کاملاً درست غلط درجه بندی شده بود مورد اندازه گیری قرار گرفت .نتایج نشان داد که اولاً  بین سبک رهبری آمرانه مدیران با خشنودی شغلی زیر دستان رابطه مثبت وجود دارد . ثانیاً زمانی که نقش زیر دستان مبهم است (‌ابهام نقش ) بین سبک آمرانه مدیران  و خشنودی زیر دستان رابطه  منفی وجود دارد . ثالثاً درصورتی که مدیر بتواند از طرق رهبری آمرانه ، ابهام نقش راکاهش دهد ، این سبک  رابطه مثبتی با خشنودی شغلی زیر دستان نشان خواهد داد .

لوتانتز ، باک و تیلور با فرض اینکه رابطه بین نوع رهبری مدیر و تعهد سازمانی زیردستان متأثر ازمتغیرهای میانجی است ،دست به انجام تحقیقی زدند . نتیجه نشان داد که بین سبک رهبری آمرانه مدیران با تعهد سازمانی زیر دستانی که جایگاه مهار بیرونی دارند رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد .

تعریف رهبری

 به طور کلی می توان گفت رهبری عبارتست از توانایی در اعمال نفوذ یا اثر گذاردن بر یک گروه ، در جهت تأمین هدفها .

 

شیوه های رهبری

نظریه پردازان دیدگاهها وشیوه های مختلفی ارائه داده اند که بسیار از آنها با هم متفاوت وحتی متناقض هستند .ما در اینجا چهار شیوه رهبری را مورد بررسی قرار می دهیم .

الف ) شیوه صفات

 درکتاب مردم در سازمانها تألیف میچل ( ۱۹۷۸ )  در ارتباط با شیوه صفات در رهبری چنین آمده است . کار آغازین درزمینه کارآیی رهبری در یکسو گیری متداول سهیم بوده است . بیشتر رفتار به شخصیت  زیر بنایی بازیگر  اسنادمیشد. اگر مشاهده هایی از رهبری ویژه بعمل می آمد علل رفتار او را صفات شخصیتی از قبیل پرخاشگری ،  برونگرایی یا شوق وذوق یا خصوصیات شخصی، از قبیل سن وتجربه می دانستند .موقعیت یامحیط اهمیتی نداشت ،بلکه ویژگیهای پایدار شخصی رهبری از اهمیت برخوردار بودند ،نتایج بدست آمده حاکی از این است که در اغلب موارد این امکان وجود داشت که صفت معینی در یک موقعیت با عملکرد مثبت ودر موقعیتی دیگر عملکرد منفی داشته باشد .

ب) شیوه های رفتاسری

مورد و گریفتن( ۱۹۸۹ ) درکتاب رفتار سازمانی درمورد شیوه های رفتاری بیان میکنند  که این رویکرد رفتاری شناسایی  رفتارهایی بودکه با رهبری اثربخش همراه هستند . محققان تصور می کردند  که رفتارهای رهبران اثربخش به نوعی با رفتارهای رهبران غیراثربخش  ، یا بر اثر بخشی کمتر تفاوت دارند. و در ضمن رفتارهای مدیران اثربخش درهمه موقعیتها یکسان است دو نوع  رفتار برای رهبرشناسایی شد که عبارت بودند از : رفتار شغل مدار و رفتار کارکن مدار .

در رفتار  رهبر شغل مدار ، رهبر توجه بیشتری به کار زیردستان دارد و روشهای کار را تشریح می کند و به طور عمده توجه به عملکرد دارد . در رفتار رهبر کارکن مدار ، رهبر علاقمند است یک گروه کاری متحد بوجود آورد و اطمینان حاصل کند که کارکنان به شکلی اساسی  از کار خود رضایت دارند ،  فرض بر آن بود که این دو سبک رهبری بر روی  دو سپر یک طیف قرار دارند.بنابراین چنین  تصور می شد که یک رهبر  یا مدیر می تواند کارکن مدار باشد  یا شغل مدار ودر آن واحد نمی تواند هردو رفتار را داشته باشد . رهبری که توجه زیاد به تولید دارد ، وظیفه مدار است و تأکیدش بر بدست آوردن نتیجه با انجام مأموریت می باشد . رهبری کارکن مدار نشان دهندة‌ توجه رهبر به اشخاص است .

ج ) شیوه کنشی

 میچل شیوه کنشی  را چنین بیان می کند :

یک شیوه تجزیه و تحلیل موقعیتهای این است که به اموری نظر افکند که باید در یک گروه انجام بگیرد . پژوهشگران  مختلف به سنخ شناسایهای متفاوتی رسیده اند . متغیرهایی از قبیل تعریف اهداف ، نگهداری جهت هدف ،حفظ ساختار گروهی ، تسهیل تعامل ، تسهیل عملکرد گروهی وحفظ روحیه مکرراً بر شمرده  شده اند  .

انواع کنشها

۱) کنشهایی که بیشتر با رویه و طرز عمل سروکار دارند . ۲ )کنشهایی که بیشتر ماهیتی واقعی دارند  ۳ )  کنشهاییکه بیشتر جنبه نگهداری دارند .

تحلیل انواع کنشها

این تحلیل پیشنهاد میکند که سه دسته ویژگی خیلی مهم برای  رهبری عبارتند از : مردم تا چه اندازه با یکدیگر کنار می آیند ( نگهداری ) ، وظیفه تا چه اندازه مشخص شده و به آن ساخت داده شده است ( رویه ای ) وگروه تا چه اندازه قادر است درجهت انجام وظیفه حرکت کنید (‌ واقعی) .مع هذا این نکته هم نسبتاً بدیهی است که یافتن رهبرانی که بتوانند از عهدة‌انجام همه این کنشها برآیند دشوار است .

کنشهای نگهداری مستلزم بی طرفی و مهارت لازم برای مناسبات میان افرادند . کنشهای رویه ای مستلزم بی طرفی با یک گرایش وظیفه ای هستندومساعدتهای واقعی مستلزم طرفداری و یک گرایش وظیفه ای هستند .

د)‌شیوه های اقتضایی

مسئله پیش بینی  رهبری موفقیت آمیز بسیار پیچیده تر از این است که برای حل آن تعداد انگشت شماری از ویژگیهای شخصی یا رفتاری برتر را تفکیک  کردو بر شمرد . رابطه بین شیوه یا سبک رهبری و موفقیت رهبر مؤید این است که هر شیوة یک سبک رهبری مناسب وضع و موقعیت خاصی است .  اگر وضع به صورت دیگری درآید، باید شیوه دیگری از رهبری را در پیش گرفت . رهبری کارآمد منوط به این است که فرد شایسته در زمان مقتضی  در مکان مناسب قرار بگیرد .

نظریه مسیر – هدف

 این نظریه ابتدا توسط ایوانز ( ۱۹۷۰ )  پایه ریزی شد و صورتبندی نهایی آن توسط هوسن ( ۱۹۷۱ )  و دسلر ( ۱۹۷۴ )‌ وهوس ومیچل ( ۱۹۷۴ )‌ به طوری که در برگیرنده متغیرهای موقعیتی نیز بود ، تدوین شد مدل پیشنهادی هوس عبارتند از : رهبر باید آنچنان شیوه رهبری  را انتخاب  کند که بیش از شیوه های دیگرمناسب یک موقعیت  خاص باشد . پایه و اساس تئوری مزبور بر این قرار گرفته است که وظیفه رهبر این است که پیروان و زیر دستان خود را برای پیروان ، روشن و مشخص می نمایند ، مسیر هدفها را به انها نشان می دهند و آنان را یاری می دهند تا در راه رسیدن به هدفهای مورد نظر هر نوع سد یا مانعی را از میان بردارند (رابینز ۱۹۹۱ ) .

هرکل (۱۹۹۰ ) در ارتباط با نظریه مسیر – هدف بیان میکند که مداخله متغیرها در نظریه مسیر – هدف چگونگی رفتار رهبری  را در تحت تأثیر قرار دادن خشنودیوتلاش زیر دستان تعیین میکند.

انواع رفتار رهبری

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)
 • مقاله رهبری در نهج البلاغه
 • مقاله رهبری کاریزماتیک
 • مقاله وحی و نبوت
 • مقاله مدیریت منابع انسانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.