مقاله مدیریت پیشگیرانه جنگ نرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مدیریت پیشگیرانه جنگ نرم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدیریت پیشگیرانه جنگ نرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

اشاره   ۱
مقدمه   ۲
۱ـ مفهوم شناسی   ۲
۱/۱- تهدید نرم   ۲
۲/۱- مدیریت   ۳
۳/۱- پیشگیری   ۴
۲ـ چارچوب نظری   ۵
۳ـ الگوهای پیشگیرانه   ۶
۱/۳- راهبرد تواناسازی   ۶
۱/۱/۳- مدیریت قدرت نرم   ۷
۲/۱/۳- بالا بردن توان پاسخگویی   ۱۰
۳/۱/۳- ظرفیت سازی   ۱۳
۴/۱/۳- تواناسازی مبانی مشروعیت   ۱۴
۶/۱/۳- مدیریت سرمایه اجتماعی   ۱۵
۲/۳- مدیریت آسیبها   ۱۹
۳/۳- مدیریت آفندی   ۲۳
۱/۳/۳- مدیریت آفندی ادراک اجتماعی   ۲۳
۲/۳/۳- بیاعتبارسازی توانمندی‌های مجریان جنگ نرم   ۲۵
منابع:   ۲۷

منابع:

آذر، ادوارد،و چونگ- این مون( ۱۳۷۷) ابعاد نرم افزاری امنیت ملی مشروعیت انسجام،و ظرفیت سیستم سیاسی، ترجمه گروه امنیت ملی. فصلنامه سیاست دفاعی شماره ۲۲ بهار.

الوانی، سید مهدی(۱۳۶۹) مدیریت عمومی. تهران: انتشارات نی.

الیاسی، حسین(۱۳۸۸) مقدمه‌ای برماهیت، ابعاد و مبانی تهدیدات نرم، در کتاب قدرت نرم وجنگ نرم؛ از نظریه تا عمل، تهران:نشر ساقی.

استانفورد کوهن(۱۳۷۰) تئوریهای انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، چ سوم، تهران: انتشارات پیک ایران.

افتخاری(۱۳۸۸) الگوی پیشگیری در گفتمان اسلامی، تهران: فصلنامه امنیت پژوهی، شماره ۲۸ زمستان.

افتخاری، اصغر(۱۳۸۵) اقتدار ملی جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمۀالله علیه. تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.

افتخاری، اصغر(۱۳۸۵) کالبد شکافی تهدید. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع)

باقری، سیامک و یوسفی، جعفر (۱۳۸۷)« مهندسی عملیات روانی، بازخوانی و ایده پردازی، کتاب جنگ نرم؛ مهندسی و آینده پژوهی در عملیات روانی،تهران: معاونت تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح.

ره پیک، سیامک (۱۳۸۷) تهدیدات قدرت ملی، شاخص‌ها و ابعاد، تهران:دانشگاه عالی دفاع ملی.

عبداله خانی، علی(۱۳۸۶) تهدیدات امنیت ملی(شناخت و روش)،تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

گار، تد رابرت(۱۳۸۸)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، ترجمه علی مرشدی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

لرنی، منوچهر(۱۳۸۴) جامعه شناسی امنیت. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی نشر امین.

متقی ابراهیم(۱۳۸۹) جنگ نرم، انقلاب‌های رنگی و دیپلماسی عمومی،تهران: فصلنامه راهبرد دفاعی،شماره ۲۸ بهار.

متقی، ابراهیم(۱۳۸۸)مدیریت جنگ نرم در فضای عدم تعادل،تهارن فصلنامه مطالعات بسیج شماره ۴۳ تابستان.

نای ،جوزف(۱۳۸۷) قدرت نرم، مترجمان سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

نبوی، سید عباس( ۱۳۷۹ ) فلسفه قدرت، تهران، انتشارات سمت.

توکلی،عبدالله(۱۳۸۵)اصول و مبانی مدیریت. قم:انتشارات زمزم ولایت.

اشاره

در این تحقیق بیش از اینکه به توصیف جنگ نرم و شیوها و روش‌های اعمال آن بپردازد، در صدد است تا راجع به مدیریت تهدید یا جنگ نرم کنکاش و بررسی داشته باشد. بنابراین سوال این تحقیق این است که برای مدیریت تهدید امنیتی چه رویکردی نظری وجود دارد و چگونه می‌توان جنگ نرم را مدیریت نمود؟ اگرچه رویکردهای مختلفی برای مواجهه با تهدیدهای نرم وجود دارد، اما در این بررسی مدیریت پیشگیرانه که مبتنی بر آسیب‌زدایی و تقویت بنیان‌های داخلی است، جهت مواجهه با ویروس تهدید نرم انتخاب شده و به مهمترین عناصر یا مولفه‌های مدیریت پیشگیرانه اشاره گردید.

مقدمه

جنگ نرم واقعیتی انکار‌ناپذیر است. موضوعی که اکنون اکثر جامعه به آن اذعان دارند و نه تنها از سوی تحلیل‌گران داخلی مطرح می‌شود بلکه طراحان و مجریان خارجی جنگ نرم به طور آشکار آنرا اعلام و در جهت اجرایی کردن آن برنامه و بودجه‌های زیادی صرف می‌نمایند. در این راستا با نگاهی به تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رهنمون می‌شویم که اغلب آنها به توصیف و روشن‌گری موضوع پرداخته و کمتر در زمینه مدیریت تهدید یا جنگ نرم مطالعه شده است. به عبارت دیگر توصیف و تبیین وضع موجود و همچنین تبارشناسی تهدید و جنگ نرم در کشور موضوع لازم و ضروری است و می‌تواند خود به عنوان یک مقوله مدیریتی در چارچوب “مدیریت درک تهدید” تلقی گردد اما کفایت برای مهار و کنترل جنگ نرم نمی‌کند. بلکه لازم است تا در کنار مباحث توصیفی و تبیینی، ارائه راهبردهای مقابله با تهدید یا جنگ نرم نیز اهتمام لازم صورت گیرد. بنابراین دغدغه این تحقیق راهبردها و راه‌های مقابله و مدیریت مبارزه با تهدید یا جنگ نرم است. برای مقابله با تهدیدهای جنگ نرم و همچنین مدیریت آن نیاز فراگیر و گسترده‌ای به اتخاذ الگوهایی است که امکان موفقیت مجریان و گروههای درگیر در جنگ نرم را کاهش داده و به تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حامعه هدف بیانجامد.

۱ـ مفهوم شناسی

۱/۱- تهدید نرم

برای تعریف تهدید نرم تعاریف مختلفی ذکر شده است. تعریفی که در این تحقیق مدنظر می‌باشد عبارت از «نوعی تلاش برنامه ریزی شده برای بهره گیری از ابزارها و روش‌های تبلیغی رسانه ای، سیاسی و روان شناختی برای تاثیر نهادن بر حکومت‌ها و مردم کشور‌های خارجی به منظور تغییر نگرش ها، ارزش‌ها و رفتارهای آنان است.» (الیاسی ۴۶:۱۳۸۸) همچنین تهدیدهای نرم آن دسته از تهدیداتی است که اهداف متفاوتی را موضوع خود قرار داده و به جای تمامیت ارضی، هویت ،هنجار،فرهنگ و … را هدف قرار می‌دهند. (گفتگوی علمی۱۳۸۶: ۱۴۵)

۲/۱- مدیریت

درخصوص مدیریت نیز تعاریف مختلف و متعددی وجود دارد. صاحب نظران علم مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تاکید ورزیده‌اند. (الوانی۱۳۸۵: ۹) برخی، مدیریت را فرایند تحقق اهداف سازمانی به وسیله انجام دادن چهار وظیفه برنامه‌ریزی ،سازماندهی، هدایت و کنترل می‌دانند. بنابراین “‌مدیریت فرایند بکارگیری موثر منابع انسانی و امکانات مادی برای تحقق اهداف سازمانی است.‌” (توکلی۱۳۸۵: ۱۶)

در این تحقیق با توجه به جنس موضوع (نرم بودن تهدید) مدیریت نرم پیشنهاد می‌شود. در مباحث مدیریت، مدیریت سخت ناظر بر رابطه و نظم دستوری رئیس و مرئوسی و متکی بر ابزارهای تنبیهی و تشویقی و منابع و امکانات صرفا مادی است و در این حال توجهی به ابعاد نرم افزاری ندارد. در حالیکه در مدیریت نرم توجه و تمرکز بر ابعاد نرم افزاری مانند فرهنگ سازمانی، دانش و نوآوری و.. . و از این قبیل است. بنابراین در مدیریت نرم تهدید، سعی براین است تا با تقویت ابعاد نرم واحد تهدید شونده، از طرح یا وقوع هر نوع تهدیدی (با منابع و ابزار‌های سخت و نرم) ممانعت بعمل آورده و در صورت بروز و ظهور نیز با فرایندهای نرم افزارانه به حل مساله پرداخته و تهدید مفروض از ساحت اجتماع و سیاست محو شده یا متحول گردد. واژه الگوی نرم از این حیث انتخاب شده است که طرح‌های عملیاتی برای مدیریت ماهیت نرم افزاری دارند. در واقع از آن جایی که تلقی این تحقیق از تهدید، نرم و اجتماعی شده است لاجرم الگوی مدیریتی آن نیز می‌بایست دارای ماهیت نرم افزارانه باشد. به عبارت دیگر با الگوهای سخت افزارانه و غیر فرهنگی و اجتماعی نمی‌توان تهدیدات را مدیریت نمود.

۳/۱- پیشگیری

اگر پیش گری را به اقتضای ریشه لغوی آن،مجموع اقداماتی بدانیم که مانع از وقوع اتفاق یا دفع کننده حالت یا وضعیتی است، درآن صورت می‌توان چنین ادعا کرد که پیش گیری در ارتباط مستقیم با تصویری است که از رخداد یا موضوع پیش گیری نزد عامل وجود دارد. (افتخاری۱۳۸۸ :۲۷‌) در رهیافت سکولاری پیش گیری فرایندی است که سیکل مادی و عینی ظهور تهدیدات را در جامعه هدف قرار می‌دهند. به عبارت دیگر حداکثربرد زمانی مد نظر در این رویکرد به مقطع زمانی میان تهدید بالقوه تا تهدید بالفعل ناظر است. (همان: ۲۵) برخی محققان در مباحث مربوط به مدیریت بحران دو نوع پیشگیری را مورد توجه قرار داده‌اند: یک – پیشگیری پنهان که ناظر بر آمادگی مدیر در صورت وقوع بحران است. در پیشگیری پنهانی نیاز به خلق ذخایر راهبردی دارد. این بدان معناست که منابع لازم باید برای مواجهه با بحران‌های احتمالی اختصاص داده شود. هدف پیشگیری پنهانی، این است که تهدیدات از طریق طبیعت آن کاهش داده شود. دو- پیشگیری فعال که در آن سعی می‌شود به طور فعال برای جلوگیری بحرانی که می‌خواهد اتفاق بیافتد اقداماتی صورت گیرد. هدف پیشگیری فعال، بررسی بحران احتمالی و بی اثر کردن و به حد اقل رساندن تهدیدات است به طوری که تهدید هرگز به یک بحران تبدیل نشود. اگر پیشگیری‌های فعال و پنهان به طور جدی طبق ملاحظه سطوح مختلف تهدید انجام شود احتمال این که یک بحران حساس رخ دهد به حد اقل می‌رسد و حتی اگر از هم بپاشد تاثیرات کمتری خواهد گذاشت. (۹۴:Lönnroth and Saboundjim,2007 )

2ـ چارچوب نظری

مدیریت تهدید یا جنگ نرم از چه منظری یا با چه نگاه تئوریکی به مقوله تهدید و جنگ نرم نگریسته شود، متفاوت خواهد بود؛ از این لحاظ اگر با منظر گفتمان سلبی، در حوزه نظریات به مقوله تهدید نگریسته شود، مدیریت خاص خودش را می‌طلبد. زیرا از بعد سلبی، امنیت عبارت است از عدم وجود تهدید ،در این گفتمان امنیت ماهیت برونگرایی و سخت افزاری دارد. مکاتب رئالیسم و نئو رئالیسم چنین تعریفی را ارائه می‌دهند. اساسا واقع‌گرایان از منظر قدرت به امنیت مى‌نگرند و امنیت را از مشتقات قدرت تلقى مى‌کنند. آنها ضمن آنکه امنیت را واقعیتى «عینى» مى‌دانند. تنها بر بعد «عینى» امنیت نیز تأکید دارند و آسیب‌های داخلی در این نگاه اساساً مورد عنایت نیست.

اگرگفتمان ایجابی مبنای نگرش به تهدید باشد، مدیریت تهدید بیش از اینکه نگاه برون‌گرایی داشته باشد، به داخل و سرمایه اجتماعی تکیه دارد. زیرا از این منظر، از بعد ایجابی امنیت به معنای رضایت و تناسب بین داشته‌ها و خواسته‌ها است. (افتخاری ۱۳۸۳) در این دیدگاه امنیت دارای بستر و مجموعه متکثری است که اگر شاخص‌های آن آماده باشد ،برای انسان نوعی آرامش و اطمینان بوجود می‌آورد در غیر این صورت ناامنی محل ظهور پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، این رویکرد برای امنیت و تهدید، ماهیت تأسیسی قائل است و بر این باور است که تهدید، تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه در سطح قابل قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی و ارزش‌های حیاتی‌اش نباشد. ( افتخاری، ۱۳۸۴، ص ۱۶) اگر این گفتمان را ملاک قرار دهیم قبل از ظهور “تهدید عینی” یا جنگ نرم، دوره تکوین و شکل گیری راه را برای طراحی و اجرای مدیریت‌های پیشگیرانه هموار میسازد. این تلقی که تحت “نظریه فضایی” در کتاب کالبد شکافی تهدید مطرح شده است، بدان معنی است که سیکل حیات تهدید در سه فضای اجتماعی، سیاسی و امنیتی معنا پیدا می‌کند و در هر فضایی الزامات و شرایط خاص خودش را دارد. در این میان حیات تهدید در فضای اجتماعی بسیار قابل توجه است. و مدیریت پیشگیری بیشتر در این مرحله معنا ومفهوم پیدا می‌کند. در این فضا تلقی این است که تهدیدات در یک شبکه روابط اجتماعی شکل می‌گیرند؛ در فضای سیاسی پدیده مورد نظر با قدرت رسمی بصورت ایجابی و سلبی ارتباط پیدا می‌کند. فضای امنیتی عبارت است از قلمروی از بحث که در آن پدیده مورد نظر بصورت ایجابی و سلبی با ثبات نظام ملی ارتباط برقرار می‌کند.

بر این مبنا، مدیریت پیشگیری مبتنی بر این نظریه است که تهدیدات قبل از ورود به مقطع ظهور عینی شان،حضور دارند. از این رو، پدیده‌ها قبل از آن که در فضای خارجی، هویتی عینی بیابند، دارای هویتی اجتماعی درون ساختار جامعه می‌باشند. (افتخاری، ۱۳۸۵: ۷)

۳ـ الگوهای پیشگیرانه

۱/۳- راهبرد توانا‌سازی

فرض براین است که اگر جامعه‌ای در ابعاد نرم‌افزاری قوی باشد، ویروس تهدید خطر ساز یا قادر به نفوذ و تاثیر گذاری نخواهد بود. لذا توانا سازی به معنای تقویت ابعاد نرم افزاری سیستم می‌تواند یک راهبرد موثر در دفع و خنثی سازی تهدید نرم باشد. برخی از اقداماتی که باید در توانا سازی مورد توجه قرا گیرد، عبارتند از:

۱/۱/۳- مدیریت قدرت نرم

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جنگ نرم
 • مقاله جنگ نرم چیست
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.