مقاله مشاوره ناشنوایان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۳
معلولیت در ایران ۵
موارد معلولیت ۵
علل معلولیت ۷
آموزش ۷
اطلاعاتی برای ارائه خدمات به جامعه ناشنوایان ۹
اصطلاحات ۹
مشخصات نیازهای کتابخانه ای و اطلاعاتی جامعهء ناشنوابان ۱۰
کتابخانه ها با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر آنها ۱۱
آموزش و کمک های فنی ۱۱
شبکه ها و همکاری بین کتابخانه ها ۱۱
احتیاجات ویژهء جامعه ناشنوایان ۱۲
دسترسی به برنامه های کتابخانه ها ۱۳
آماده سازی فرد برای کار ۱۳
گفته ها ۲۱
دانشگاه ۲۱
رشته تحصیلی ۲۱
هنگامی که دسی بل ها را قسمت کردند ۲۳
ماخذ ۲۷

 

 

منابع

اطلاع رسانی به معلولان

                             تالیف : تاج الملک ارجمند

مشاوره ناشنوایان (فراز ها و نشیب ها)

                             نویسنده : ماریان کوکر

راهنمای آموزش زبان به ناشنوایان

                             تالیف : مری اس تیدول

روشها و محتوای آموزش قبل از دبستان ناشنوایان

                             تالیف  : زهره گلکار پروین

مقدمه

بیش از نیم میلیارد ازجمعیت در سراسر جهان به علت نارسایی های ذهنی ،جسمی و حسی معلول به شمار می آیند.این نارسایی ها وبرخی موانع فیزیکی و اجتماعی آنها را همواره از اجتماع دور نگه می دارد.معلولان اغلب از اساسی ترین موقعیت های آموزشی محروم بوده و مشاغلی بی اهمیت با دستمزدی بسیار پائین به آنها محول میگردد. نگرش اجتماعی نسبت این گروه  آنها را از زندگی فهنگی و روابت عادی اجتماعی به دور می دارد.امروزه در کشورهای مختلف برنام های متعددی برای جلوگیری از معلولیت، وتقویت برنامه های توانبخشی به منظور اطمینان ازشرکت کامل معلولان در زندگی فرهنگی، اجتماعی، واتصادی در دست اجرا است.

یکی از اهداف اساسی این برنامه ها برخورداری مساوی معلولان از مزایا وپیشرفت های اجتماعی است، که مربوط به تمام کشورها صرف نظر از درجه توسعه یافتگی آنها می شود. این برنامه همچنین تاکید بر اهمیت شرکت مستقیم معلولان در برنامه ریزی ، اجرا وارزیابی فعالیتهای مربوط به آنها را دارد.تخوین زده می شود که ۸۰درصد معلولاندرکشورهای در حال رشد زندگی می کنند که چندان تعجب برانگیز نیست،یرا اغلب معلولیت ها ناشی از جنگ ، سوءتغذیه، فقر و عدم مراقبت های صحیح بهداشتی و آموزشی و سایر عواملی می شود که ناشی از توسعه نیافتگی این کشورهاست. ازدیاد روز افزون جمعیت وفقدان منابع مالی کافی، برنامه های توانبخشی را در این کشورها با مشکلات فراوان مواجه نموده است، به طوری که معلولان در این کشورها احتیاج به توجه ویژه دارند ۱٫

معلولیت در ایران

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۱ ، ۴۵۳۰۹۰ نفر از جمعیت کشور معلول بوده اند.از این تعداد ۴۹٫۳درصد در نقاط شهری و۵۰درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و۷درصد غیر ساکن بوده اند.

جنس

کشور

           ساکن

غیرساکن

نقاط

 شهری

نقاط روستایی

مرد و زن

۴۵۳۰۹۰

۲۲۳۳۸۷

۲۲۶۷۴۴

۲۹۵۹

مرد

۲۸۵۳۳۹

۱۴۲۹۵۸

۱۴۰۵۰۴

۱۸۷۷

زن

۱۶۷۷۵۱

۸۰۴۲۹

۸۶۲۴۰

۱۰۸۲

موارد معلولیت

فراوان ترین مورد معلولیت نقص پای راست است که به تنهایی۲۰٫۵ درصد از موارد معلولیت را شامل می شود.سایر موارد معلولیت به ترتیب فراوانی، نابینا (۱۸٫۴درصد) نقص پای چپ (۱۵٫۳درصد) فلج کامل (۹٫۵درصد)، ناشنوا (۹٫۳درصد) نقص دست راست (۹درصد) نقص دست چپ (۷٫۹درصد)، ناشنوا (۶درصد)، قطع دست یا پا هر دو (۱۲٫۱درصد) است و ۲ درصد از موارد معلولیت مربوط به معلولانی می شود که مورد معلولیت خود را اظهار نکرده اند.

موارد معلولیت

جمع

نقاط شهری

نقاط روستایی

مرد و زن

مرد

زن

جمع

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

نابینا

۱۸٫۴

۱۵٫۵

۲۳٫۴

۱۶٫۱

۲۰٫۷

کر ولال

۹٫۳

۸٫۵

۱۰٫۷

۸٫۴

۱۰٫۳

کر

۶٫۰

۵٫۵

۶٫۷

۴٫۹

۷٫۰

قطع دست یا پا

۲٫۱

۲٫۷

۱٫۱

۲٫۴

۱٫۸

نقص دست راست

۹٫۰

۱۰٫۵

۶٫۵

۹٫۴

۸٫۶

نقص دست چپ

۷٫۹

۹٫۰

۶٫۱

۸٫۴

۷٫۴

نقص پای راست

۲۰٫۵

۲۲٫۱

۱۷٫۸

۲۱٫۹

۱۹٫۲

نقص پای چپ

۱۵٫۳

۱۶٫۱

۱۳٫۹

۱۶٫۶

۱۴٫۰

فلج کامل

۹٫۵

۸٫۴

۱۱٫۴

۹٫۴

۹٫۶

اظهار نشده

۲٫۰

۱٫۷

۲٫۴

۲٫۵

۱٫۴

علل معلولیت

۲۱٫۳ درصد از عوامل معلولیت ناشی از عوامل ارثی و مادرزادی،۴۱٫۲ درصد بیماری، ۲۸٫۲ درصد حادثه، و علت ۹٫۳ درصد از موارد معلولیت اظهار نشده باقی مانده است.

علل معلولیت

             جمع

مناطق شهری

مناطق

روستایی

مرد و زن

مرد

زن

جمع

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

ارثی و مادرزادی

۲۱٫۳

۱۹٫۹

۲۳٫۸

۱۹٫۶

۲۲٫۹

بیماری

۴۱٫۲

۳۶٫۶

۴۹٫۱

۳۹٫۹

۴۲٫۶

حادثه

۲۸٫۲

۵۳٫۲

۱۶٫۳

۳۲٫۴

۲۴٫۱

اظهارنشده

۹٫۳

۸٫۳

۱۰٫۸

۸٫۱

۱۰٫۴

آموزش

از جمعیت معلول ۶-۲۴ سال کشور ۳۰٫۲۴ درصد، در حال تحصیل هستند. این نسبت در نقاط شهری ۳۴٫۶۲ درصد، در نقاط روستایی ۲۵٫۸۸ درصد بر آورده شده است. نسبت معلولان در حال تحصیل در گروههای سنی مختلف یکسان نیست. این نسبت در گروه سنی ۶-۹ سال۴۷٫۹۰ درصد ، ۱۰-۱۴ ساله ۴۹٫۷ درصد، و۱۵-۲۴ سال ۱۵٫۱۸ درصد، است.

گروههای سنی

جمع

نقاط شهری

نقاط

روستایی

  مرد و زن

مرد

زن

جمعیت۶-۲۴ سال

۳۰٫۲۴

۳۰٫۸۵

۲۹٫۰۰

۳۴٫۶۲

۲۵٫۸۸

۶-۹ سال

۴۷٫۹۰

۵۲٫۰۷

۴۲٫۰۸

۵۵٫۱۹

۴۲٫۲۹

۱۰-۱۴ سال

۴۹٫۸۷

۵۵٫۲۸

۴۱٫۳۶

۵۸٫۶۳

۴۲٫۸۵

۱۵-۲۴ سال

۱۵٫۱۸

۱۵٫۷۰

۱۳٫۷۶

۱۹٫۸۲

۹٫۴۶


اطلاعاتی برای ارائه خدمات به جامعه ناشنوایان

اصطلاحات

پنج عامل اصلی برای ناشنوایی مشخص شده است. یک، وراست. دو. بیماری، سه. تصادف و حوادث، چهار. آلودگی صدا، پنج. کهولت.

فرهنگ و بستر ناشنوایی را این گونه تعریف کرده است: ((ناشنوایی عبارت است از فقدان و یا محرومیت از شنیدن، چه به صورت کامل و یا جزئی)).

((جامعه)) به گروهی از افراد اطلاق می شود که ارتباط آنها از طریق خط مشی، تاریخ، اقتصاد و علایق سیاسی مشترک باشد.

جامعه معلولان ناشنوا با توجه به نیازهای ویژه کتابخانه ای و ارتباطی که دارند به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند.

الف: گروهی که قادر به صحبت کردن هستند.

ب: افراد مسن نا شنوا

ج: افرادی که در اثر کهولت ناشنوا شده اند.

د: گروهی که به سختی صحبت می کنند.

ه: کسانی تا حدودی قادر به شنیدن هستند ( سنگینی در گوش در اثر ضایعات وارده به گوش )

و: اعضای خانواده آنها با شنوایی معمولی

در هر یک از این گروها ممکن است افراد نابینا و یا با معلولیت های دیگر نیز وجود داشته با شند.

مشخصات نیازهای کتابخانه ای و اطلاعاتی جامعهء ناشنوابان

دانشگاهی

دانشجویان دانشگاه

بزرگسالان برای ادامه برنامه های

آموزشی/ استادان/ اعضای هیئت علمی/ کارمندان کمکی/ مدیران/ مسؤلان تامین خدمات

نوجوانان

نوجوانان۹-۱۲ سال

۱۳-۱۹ سال و بالاتر

والدین/ پرستاران/ معلمان

کارمندان کمکی/ مدیران

تامین کنندگان خدمات

کودکان

نوزادان و کودکان تا ۸ سال

والدین/ پرستاران/ آموزگاران

کارمندان کمکی/ مدیران/

تامین کنندگان خدمات

جایگاه

دانشگاه/ دانشکده

کتابخانه عمومی

بیمارستان

جایگاه

مدرسه

کتابخانه عمومی

بیمارستان

جایگاه

کتابخانه عمومی

بیمارستان


کتابخانه ها با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر آنها

یک. کتابخانه هایی که اختصاصأ در خدمت نا شنوایان مطلق و ناشنوایان نسبی هستند.

دو. کتابخانه های مخصوص ارائه خدمات به معلولان.

سه. کتابخانه های عمومی که به ناشنوایان خدمات ویژه ارائه میکنند.


۱ – اطلاع رسانی به معلولان تالیف – تاج الملک ارجمند

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.