مقاله مصرف انرژي در ساختمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مصرف انرژي در ساختمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 64  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مصرف انرژي در ساختمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه :   1
فصل اول   2
اهميت انرژي و كاهش مصرف آن   2
اهميت انرژي و كاهش مصرف آن   3
فصل دوم   7
معرفي  انواع روشهاي كاهش مصرف انرژي در ساختمان   7
مقدمه :   8
1- پنجره و درها   9
2 ـ جلوگيري از ايجاد ترك و درز در ساختمان   10
3- ديوارها   11
4- سقف نهايي و سقف پيلوت   12
5- كف   12
6- اقدامات مكمل :   13
فصل سوم   17
بررسي شرايط آب و هوايي خوزستان   17
مقدمه :   18
1- ويژگيهاي اقليم منطقه   19
الف ـ مشخصات  آب و هوايي   19
ب – نيازهاي اقليمي منطقه از نظر آسايش  انسان در فضاهاي زندگي و شرايط ساخت و ساز معماري   19
2-ويژگيهاي معماري بومي منطقه   22
جهت ساختمان   26
فرم ساختمان   27
نحوه استقرار ساختمان   28
رابطه ي فضاهاي پر و خالي   29
ب ـ ويژگيهاي فضاهاي باز   29
فرم و تناسب و محل استقرار حياط ها   29
ويژگي پشت بام   30
ج ـ ويژگيهاي فضاهاي نيمه باز   30
د ـ ‌ويژگيهاي فضاهاي بسته   31
تحوه استقرار فضاهاي بسته   31
ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته   32
هـ ) ويژگيهاي جداره ها   32
جدازه ها باز   32
جداره هاي بسته   34
فصل چهارم   35
بررسي تأسيسات  و سيستم تهويه مطبوع دانشكده مهندسي   35
مقدمه   35
الف ـ سيستم گرمايشي   37
ب ـ سيتسم سرمايشي   37
اشكالات واحد تأسيسات  و پيشنهادات   38
هزينه برآورد شده تعويض لوله ها   39
هزينه برآورد شده عايق كردن لوله ها   40
فصل پنجم   42
روشهاي اجرائي براي صرفه جويي انرژي در دانشكده مهندسي   42
مقدمه :   42
الف- مزاياي صرفه جويي  در ميزان هزينه و مصرف انرژي   43
صرفه جويي در انرژي سرمايشي   43
صرفه جويي در انرژي گرمايشي   43
ب- هزينه هاي  پايين تر تهويه مطبوع   44
ج- بالا رفتن و بهبود آسايش   44
آسايش در زمستان از نقطه نظر دمايي   45
آسايش  حرارتي در تابستان   45
د- ميعان كمتر   46
هـ – بيشتر شدن  نور و ديد   46
و- كاهش رنگ پريدگي  اشياء   47
محاسبات براي زمستان   49
مزاياي حاصل از اجراي اين طرح   52
نحوة  عملكرد و مشخصات سيستم   53
برآورد هزينه   57
منابع :   58

منابع :

1-   مجموعه  مقالات سومين همايش بين المللي بهينه سازي  مصرف سوخت در ساختمان – بهمن 82 .

2-   جزئيات عايقكاري حرارت ساختمان ـ  سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور .

3-  مقررات ملي ساختمان – مبحث 19 صرفه جويي درمصرف انرژي تهيه شده  در دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان .

4-   محاسبه تأسيسات ساختمان ـ مهندس طباطبايي – انتشارات روبهان .

5-    مجموعه مقالات كاربردي تأسيسات  ـ مهندس طباطبايي – انتشارات روزبهان .

6-   مجموعه كاتولوگهاي منتشر شده  توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور .

7-   اطلاعات انرژي  كشور ـ سال 81 ـ سازمان بهينه سازي  مصرف سوخت كشور .

8-   فهرست بهاي سال 84 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي .

مقدمه :

مسأله  انرژي به دليل مصرف بي رويه سوخت در بخش خانگي و تجاري ، در حال تبديل شدن به يك بحران در كشوراست . و برخلاف توسعه ميادين نفتي در سالهاي گذشته، اگرجلوي رشد غير اصولي مصرف سوخت گرفته نشود ،در آينده اي نه چندان دور ، نه تنها صادر كننده نفت نخواهيم بود  بلكه بايد آنرا وارد كنيم.

مصرف بي رويه  اين فراورده ها ضمن زيان اقتصادي ، محيط زيست را نيز در معرض خطر قرار داده است .

مصرف انرژي  دربخش ساختمان با رشد معادل 4/7 درصد  در دهه ي گذشته و سهم حدود 38%  كه ارزش آن بر اساس قيمت هاي جهاني بالغ بر6 ميليارد دلار مي شود بيشترين مصرف را به خود اختصاص داده است . لذا يافتن راه كارهايي براي صرفه جويي درمصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني  ، اداري و خدماتي از اهميت          ويژه اي برخوردار است .

مزاياي حاصل از انجام اقدامات بهينه سازي براي  سال آينده در كل كشور بر مبناي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان حدوداً معادل 42 ميليارد دلار خواهد بود.

 

اهميت انرژي و كاهش مصرف آن

ايرانيان در سال 1379 ، معادل 20ميليارد دلار انرژي مصرف كرده اند كه در ده سال آتي به 35 الي 37 ميليارد دلارخواهد رسيدو باتوجه به سقف ثابت توليدنفت ايران در اوپك، تداوم مصرف بي رويه انرژي مي تواند تداوم صادرات نفتي را بامانع جدي مواجه سازد، بطوريكه طبق آمار رسمي ،ميزان مصرفي اوليه انرژي  دركشور در سال 1999 از ميزان صادرات پيشي مي گيرد .

عرضه سرانه انرژي اوليه طي سالهاي 1348 تا 1378 ، از سه بشكه معادل نفت خام به 5/13  بشكه معادل نفت خام افزايش  يافته و سرانه مصرف نهايي انرژي طي اين مدت از 4/2 به 3/10  بشكه معادل نفت خام افزايش  يافته است  در حاليكه  طي اين مدت توليدناخالص داخلي كشور ، به قيمتهاي ثابت ، تنها ، 7/3 درصد رشد داشته است يعني افزايش مصرف انرژي  تماماً صرف بهبود وضعيت زندگي و افزايش رفاه جامعه نگرديده بلكه استفاده نادرست و بي رويه  و اتلاف انرژي درفرآيندهاي توليدي و يا  ساير بخش هاي اقتصادي شده است . از طرف ديگر مطابق آمار سالنامه ي آماري سازمان  ملل در سال 1995 ، با ازاء مصرف يك تن معادل نفت خام ، ارزش افزوده كشورها به ترتيب زير بوده است. (جدول )

دقت در ارقام فوق به وضوح  نشان مي دهدكه چگونه اين باور نادرست كه بعلت دارا بودن ذخاير غني انرژي  بايد انرژي  رادر ارزانترين قيمت ممكن مصرف كنيم . باعث اتلاف اين سرمايه هاي غير قابل  احياء و غير اقتصادي شدن فعاليت هاي توليدي ايران در مقايسه با بازارهاي جهاني گرديده است .

نام كشور

ارزش افزوده

( دلار )

نام كشور

ارزش افزوده

ژاپن

11675

تركيه

3364

برزيل

7064

مالزي

2512

سنگاپور

4243

پاكستان

2120

بنگلادش

3980

عربستان

1510

تايلند

3420

ايران

1159

از طرف ديگر ، بررسي ها نشان مي دهدمجموع ارزش واقعي  انرژي مصرفي سالانه كشور، بيش از 15 ميليارددلار است و با اعمال سياستهاي بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي مي توان حداقل 20 درصد  انرژي مصرفي كشور را صرفه جويي كرد بدون آنكه به رفاه عمومي و توليد لطمه اي وارد شود .  يعني به ميزان حداقل 3 ميليارددلار در سال ، كه نزديك به درآمدحاصل از كل صادرات غير نفتي كشور است . علاوه بر اين، از آنجائيكه در سازمان  اوپك سقف و سر جمع توليدنفت خام هركشور تعيين ميشود . از اينرو هرگونه مصرف بي رويه داخلي ، به كاهش توان صادراتي نفت خام آن كشور منجرگرديده و درنهايت مي تواند همان كشور توليد كننده را به وارد كننده نفت خام تبديل كند . بطوريكه دركشور ما ، در صورت حفظ روند سابق سياست هاي توليد و مصرف انرژي ، در 20 سال آتي ، امكان صادرات نفت خام ، كاملاً از بين رفته و توليدداخلي انرژي در ايران ، صرفاً مي تواند ميزان مصرف داخلي دركشور باشد .

واقعيت اين است  كه رشد قيمت انرژي در سال 1353 تاكنون كمتر ازميانگين تورم سالانه قيمت كالاها بوده است يعني  انرژي  درمقايسه با ساير اقلام مصرفي ارزانتر شده و طبيعي است  كه مردم و مصرف كنندگان صنعتي ، نسبت به نحوه ي مصرف بي تفاوت تر شده باشند از اين رو پيش بيني مي شود كه در آينده  نزديك ، اقتصاد كشور با حركات شوك مانندي به سمت افزايش قيمت انرژي  پيش خواهد رفت .

چرا كه قيمت انرژي در ايران از كشورهايي همچون عربستان نيز به نسبت ارزانتر بوده و مصرف آن بي رويه تر است . حال آنكه ارقام كلاني از بودجه كشور كه به صورت يارانه ي مستقيم و غير مستقيم به تأمين انرژي مصرفي كشور ، اختصاص           مي يابد در حاليكه مي تواند با بهينه سازي مصرف انرژي منبع مالي سرمايه گذاري جديد باشد . نكته اي اساسي  در اين بين بايدموردتوجه قرار بگيرد و آن اينكه اين متعادل سازي قيمت انرژي حتماً بايد  همراه با افزايش تكنولوژي محصولات صنعتي در جهت كم مصرف بودن كالا باشد ،  چرا كه  بدون افزايش تكنولوژي مصرف كننده ي داخلي مورد ظلم مضاعفي قرار گرفته ومجبور است علاوه بر تحمل هزينه افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، مصرف بي رويه انرژي توسط محصولات كم بازده صنايع داخلي را نيز متحمل شود . در اين راستا جهت گيري مناسب بخش صنعت ساختمان بطوريكه بتواند با بهبود ساختارها ، صرفه جويي انرژي را مورد توجه قرار دهند ، اولويتي اساسي و ضرورتي اجتناب ناپذير است و الزام به تأسيس مديريرت هاي بهينه سازي مصرف انرژي  در مؤسسات انبوه سازي  و شركت هاي ساختماني و  آموزش مهندسان و حمايت از شركتهاي مشاوره اي بهينه سازي مصرف انرژي  به همين منظور صورت مي گيرد . مقدار و ارزش انرژي مصرفي  در بخشهاي مختلف در سال 1379 .

ارزش

خانگي و تجاري

38%

حمل ونقل

34%

صنعت

20%

كشاورزي

7 %

ساير

1%

مقدار

تجاري

40%

صنعت

28%

حمل ونقل

27%

كشاورزي

5%

ساير

4/0%

 

مقدمه :

هدف از اين بخش يكي ارائه راهكارهايي براي كاهش  مصرف انرژي  با پيشنهادات و تغييرات كلي در طراحي نقشه ها و كيفيت اجراء و مصالح بكار رفته در ساختمانهاي نمونه با درنظر گرفتن شرايط اقليمي و ديگري ارائه راهكارهايي به منظور بهينه سازي مصرف انرژي با بكار بردن تمهيداتي در جهت بهبود شرايط و نحوه ي بهره برداري از تأسيسات  توليد گرما و سرما  كه مي تواند در مصرف انرژي   و هزينه صرفه جويي نمايد .

درصد اتلاف حرارت از اجزاء ساختمان

شيشه 44%

ديوار 27%

سقف 18%

محيط 5%

در4%

كف2%

انجام اقدامات بهينه سازي در ساختمانها با اهداف زير انجام مي گيرد :

1-   كاهش مصرف سوخت .

2-   كاهش هزينه هاي پرداخت شده براي سوخت مصرفي

3-   ايجاد شرايط مطلوب ساختمان به دليل بالا رفتن كيفيت ساخت بناها

4-   كاهش آلودگي محيط زيست ناشي ازمصرف سوختهاي فسيلي

اقدامات  بهينه در معماري ساختمانهاي نوساز

1- پنجره و درها

مقادير بالاي از انرژي از طريق پنجره و درهاي غير استاندارد تلف مي شود ، براي جلوگيري  از اين اتلاف انرژي كه در نهايت صرفه جويي اقتصادي براي ساكنين را سبب مي شود مي توان روشهاي زير را توصيه نمود :

الف ) استفاده از قابهاي پي . وي . سي ، چوبي يا آلومينيومي دو جداره استاندارد .

ب )  استفاده از پنجره با شيشه هاي دو جداره

ج ) استفاده از شيشه هاي كنترل كننده نور عبوري مانند شيشه هاي رفلكتيو ( شيشه هاي كه از ورود انرژي گرماي به داخل ساختمان جلوگيري مي كنند ) در مناطق گرمسير و شيشه هاي LOW-E ( شيشه هاي كه اجازه ورود انرژي گرمايي را به داخل داده و مانع خروج انرژي گرماي مي شوند )  در مناطق سردسير .

ذ ) استفاده از درهاي عايق حرارتي با لايه هاي فوم يادرهاي چوبي

هـ ) كاهش سطح پنجره هاي  ( كمتر از 15% زيربنا)

و ) تعبيه سايبان ثابت ومتحرك مناسب در قسمت خارجي  پنجره هاي شرقي ، غربي و جنوبي .

2 ـ جلوگيري از ايجاد ترك و درز در ساختمان

50,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مسئله اهمیت انرژی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی