مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سیمان استخوان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش وفاقد منابع می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله سیمان استخوان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

بخش اول   ۴
ساختمان سایبان انبار قطعات   ۴
فصل اول   ۵
معرفی کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات   ۵
۱-۱-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات   ۵
۱-۲- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات   ۸
فصل دوم   ۱۴
بارگذاری سازه   ۱۴
۲-۱- بار گذاری ثقلی ساختمان   ۱۴
۲-۲-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم)   ۱۵
۲-۳- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد۲۸۰۰ (ویرایش سوم)   ۱۵
۲-۴ – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند ۲-۳-۱۲ آئین نامه ۲۸۰۰) :   ۱۸
۲-۵ – ترکیبات بار گذاری ساختمان   ۱۸
۲-۶ – پیچش   ۲۰
۲-۷-کنترل ساختمان در برابر واژگونی   ۲۱
۲-۸- بار باد:WL   ۲۳
فصل سوم   ۲۴
تحلیل سازه   ۲۴
۳-۱- مدل سازی ساختمان   ۲۴
۳-۲-کنترل پاسخ های سازه   ۲۶
۳-۳- کنترل پی   ۳۴
فصل چهارم   ۴۶
نتیجه گیری   ۴۶
۴-۱- کلیات   ۴۶
۴-۲- تعیین  میزان آسیب پذیری هر بخش   ۴۷
فصل پنجم   ۴۸
۵-۱- کلیات   ۴۸
۵-۲-طرح مقاوم سازی   ۴۸
بخش دوم   ۵۳
ساختمان سوله جدید   ۵۳
شیرآلات   ۵۳
فصل ششم   ۵۴
۶-۱-کلیات ساختمان سولۀ جدید شیرآلات   ۵۴
۶-۲- معرفی مشخصات ساختمان سولۀ جدید شیرآلات   ۵۷
فصل هفتم   ۶۴
بارگذاری سازه   ۶۴
۷-۱- بار گذاری ثقلی ساختمان   ۶۴
۷-۲-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد۲۸۰۰ (ویرایش سوم)   ۶۶
۷-۳- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد۲۸۰۰ (ویرایش سوم)   ۶۶
۷-۴ – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند ۲-۳-۱۲ آئین نامه ۲۸۰۰) :   ۶۸
۷-۵ – ترکیبات بار گذاری ساختمان   ۶۹
۷-۶ – پیچش   ۷۰
۷-۷-کنترل ساختمان در برابر واژگونی   ۷۰
۷-۸- بار باد:WL   ۷۲
فصل هشتم   ۷۴
تحلیل سازه   ۷۴
۸-۱- مدل سازی ساختمان   ۷۴
۸-۲- کنترل پاسخ های سازه   ۷۶
۸-۳- کنترل پی   ۸۴
فصل نهم   ۹۵
نتیجه گیری   ۹۵
۹-۱- کلیات   ۹۵
۹-۲- تعیین  میزان آسیب پذیری هر بخش   ۹۶
فصل دهم   ۹۷
۱۰-۱- کلیات   ۹۷
۱۰-۲-طرح مقاوم سازی   ۹۸
پیوست ۱   ۱۰۲
نقشه های موجود ساختمان سولۀ جدید سایبان قطعات   ۱۰۲
پیوست ۲   ۱۰۶
نقشه های موجود ساختمان سولۀ جدید شیر آلات   ۱۰۶

۱-۱-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات

ساختمان سایبان انبار قطعات  یک سوله یک طبقه به مساحت تقریبی۱۴۴۰ متر مربع می باشد و ارتفاع ساختمان از روی فونداسیون در پایه۸متر ودررأس۱۰متر است.مشخصات کلی ساختمان در جدول۱-۱ آورده شده است.ساختمان سایبان انبار قطعات شامل سوله فولادی یک طبقه با سیستم قاب فولادی خمشی در جهت عرضی میباشد. سازه دارای سیستم لرزه بر (بادبندی) در جهت طولی است.درشکلهای (۱-۱)الی(۱-۳) پلان آکس بندی ونمای کلی ساختمان سایبان انبار قطعات  آورده شده است.

۱-۲- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات

۱-۲-۱- پیکربندی ساختمان (منظم – نامنظم)

پلان ساختمان نسبت به هردومحوراصلی ساختمان متقارن است.ساختمان سایبان انبار قطعات  شامل سوله فولادی یک طبقه با سیستم قاب فولادی خمشی درجهت عرضی میباشد.سازه دارای سیستم لرزه بر (بادبندی) در جهت طولی است.ساختمان ازسه قاب طولی وهفت قاب عرضی تشکیل شده است. در مسیر انتقال نیروی جانبی به زمین هیچ گونه انقطاعی وجود ندارد. بنا براین با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه ارتفاع سازه در راس سازه درحدود ۱۰متراست می توان  برای تحلیل  این سازه مطابق بند ۲-۳-۱  استاندارد ۲۸۰۰ از آنالیز استاتیکی معادل  استفاده کرد.

۱-۲-۲- مشخصات مصالح

با توجه به نقشه های موجود و براساس آئین نامه های مرتبط مشخصات زیر برای مصالح در نظر گرفته شده است. فولاد به کار رفته در اسکلت سازه دارای تنش جاری شدن۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است مقاومت مجاز خاک kg/cm2 2 برای پی های منفرد است. نوع خاک منطقه طبق طبقه بندی آئین نامه ۲۸۰۰ از نوع II می باشد.

بتن پی: مقاومت مشخصه بتن ۲۸روزه نمونه استوانه‌ای برای پی سازه ۲۱۰کیلوگرم برسانتیمتر مربع میباشد.

میلگردپی : مقاومت جاری شدن میلگردها مطابق نقشه میباشد.

۱-۲-۳- مشخصات مقاطع تیرها و ستونها

پروفیلهای بکار رفته در اسکلت ساختمان برای تیرهاو ستونها تیر ورق است. مشخصات این مقاطع برای انجام محاسبات در نرم افزارETABS 2000  مورد استفاده قرار گرفته و در جدول ۱-۲ ارائه شده است. تیرریزی سقف شامل تیرهای اصلی تیر ورق با مقطع متغیرو تیرهای فرعی قوطی ۹۰x90x4 می باشد که پوشش آن مقطع Z و ورق موجدار است. شکل سه بعدی ساختمان در شکل۱-۶ نشان داده شده است که در آن مقاطع المانها منعکس شده است. برای تعریف تکیه گاهها در پای ستونها سه درجه آزادی بسته شده اند.(با توجه به مفصلی بودن تکیه گاهها تغییر مکانها بسته شده و چرخش ها باز می باشند.)

جدول۱-۲-مشخصات مقاطع برای تیرها و ستونها

Sec. Pro.

No

تیر ورق با مشخصات ذکر شده

COLUMN

1

تیر ورق با مشخصات ذکر شده

MAIN BEAM

2

قوطی ۹۰x90x4

SECONDRY BEAM

3

F18

 VERTICAL BRACING

4

F18

ROOF BRACEING

5

Z180

PURLIN

6

-2-4- وضعیت تیرریزی و ستون گذاری 

در شکل (۱-۶) مدل سه بعدی ساختمان سایبان انبار قطعات  که با نرم افزار ETABS 8.49 ساخته شده است دیده می شود.نمای محور طولی ساختمان در شکل (۱-۷)وستون گذاری ساختمان در شکل(۱-۸) آورده شده است. برای تعریف تکیه گاهها درپای ستونها سه درجه آزادی بسته شده اند.(با توجه به مفصلی بودن تکیه گاهها تغییر مکانها بسته شده و چرخش ها باز می باشند.)

 

1-2-5- آیین نامه های مورد بررسی

در بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان سایبان انبار قطعات  از آیین نامه زلزله ۲۸۰۰ ایران و آیین نامه بارگذاری ۵۱۹ ایران استفاده شده است. چون  سطح عملکرد مورد انتظار سازه همان سطوح عملکرد مطرح شده در آیین نامه ۲۸۰۰ می باشد (در زلزله های ضعیف و متوسط بدون وارد آمدن آسیب عمده سازه ای و دربرابر زلزله های شدید بدون فروریزش به کاربری خود ادامه دهد) بنابراین  میتوان از آیین نامه ۲۸۰۰ استفاده کرد.

۲-۱- بار گذاری ثقلی ساختمان

۲-۱-۱- بار زنده

برای بارگذاری زنده ساختمان مطابق آئین نامه ۵۱۹،با توجه به اینکه شیب بام کمتر از ۱۰درجه میباشد برای بام بار زنده برابر ۵۰کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود ،همچنین بار برف به قرار زیر طبق آیین نامه ۵۱۹  محاسبه شده است:

باربرف مبنامیباشدکه باتوجه به اینکه شهر درمنطقه بابرف کم فرض شد ه  طبق آیین نامه ۵۱۹  برابردر نظر گرفته شده است.با توجه به اینکه بار  زنده بیشتر از بار برف بام است بنا براین بار زنده بام برابر ۵۰کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

۲-۱-۲- بار مرده

بارگذاری مرده

وزن

ورق موجدار پوشش سقف

۵

وزن پرلین (Z180)

6

اتصالات، میل مهار و بادبند

۴

جمع

۱۵

وزن خود قاب توسط برنامه ETABS در نظر گرفته میشودو بارهای وارده از مختصات کلی به محلی تغییر خواهند یافت.

وزن دیوارهای پیرامونی:

این سوله دیوار نداردو به صورت سایبان میباشد.

۲-۲-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش سوم)

۲-۲-۱- بررسی میزان شکل پذیری سازه

بررسی سطح شکل پذیری سازه بر اساس ملاحظات استاندارد۲۸۰۰ انجام شده است،بر این اساس و با ملاحظه اتصالات قاب خمشی موجود مشاهده می گردد که این اتصالات شرایط قاب خمشی ویژه را ارضاء نمیکند و  با بررسی های انجام شده میتوان اظهار نظر کرد که سازه ضوابط شکل پذیری ویژه را برآورده نخواهد کردواز نوع قاب خمشی فولادی معمولی است.

۲-۳- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد۲۸۰۰ (ویرایش سوم)

– محاسبه ضریب برش پایه:

پس از بارگذاری ثقلی مرده و زنده سازه،لازم است که طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ بارگذاری لرزه ای روی ساختمان صورت گیرد.برای این منظور با توجه به  بند ۲-۳-۱ استاندارد ۲۸۰۰ از روش تحلیل استاتیکی خطی استفاده می شود. ضریب R برای قاب خمشی فولادی معمولی برابر ۵و ضریب Rبرای مهاربندی هم محور فولادی برابر۶ است. همچنین شتاب مبنای طرح برابر ۰٫۴g لحاظ شده است.با این فرضیات ضریب برش پایه برای سازه فوق محاسبه شده و به برنامه ETABS 8.49 داده شده است.

 

2-4 – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند ۲-۳-۱۲ آئین نامه ۲۸۰۰) :

اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان باید برای موارد زیر در نظر گرفته شود :

الف- تیرهایی که دهانه آنها بیشتر از پانزده متر می باشد همراه با ستونها ودیوارهای تکیه گاهی آنها.

ب- تیرهایی که بار قائم متمرکز قابل توجهی در مقایسه با سایر بارهای منتقل شده به تیر را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهای تکیه گاهی آنهادر صورتی که بار متمرکز حداقل برابر با نصف مجموع بار وارده به تیر باشد آن بار قابل توجه تلقی می شود.

با توجه به نقشه های موجود  سازه مذکور فاقد چنین قطعاتی می باشد.

۲-۵ – ترکیبات بار گذاری ساختمان

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بنایی در مقابل زلزله
 • پروژه روشهای مقاوم سازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.