مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۱

۱- ۱ بیان مسأله. ۲

۱- بررسی از حیث وظایف سازمانی. ۴

۲- از حیث غفلت های گذشته. ۵

۲- ۱ اهمیت موضوع تحقیق.. ۱۱

۳-۱ هدفهای تحقیق: ۱۴

۴-۱پرسش های تحقیق: ۱۴

۵-۱ فرضیه های تحقیق: ۱۵

۶-۱ پیشینه تحقیق: ۱۵

۱-اصول ومبانی جهانگردی.. ۱۶

۲-مدیریت وسازمان درجهانگردی: ۱۶

۳-جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم: ۱۸

۴- اقتصاد و بازاریابی. ۱۸

۵ – جامعه شناسی و مردم شناسی: ۱۹

۶- پایان نامهها و رسالههای تحصیلی: ۲۱

۸-۱ قلمرو تحقیق: ۲۴

۹-۱ روش و مراحل تحقیق: ۲۵

۱-۹-۱- شیوهگردآوری اطلاعات: ۲۵

۲-۹-۱- روش تحقیق: ۲۵

۱۰-۱ ساختار تحقیق: ۲۶

۷-۱ متغیّرهای تحقیق.. ۲۷

الف) متغیّرها یا عوامل اصلی: ۲۷

۱٫تغییر در ترکیب جمعیّت: ۲۸

۲٫ رشد فناوری: ۲۸

۳٫تغییرات سیاسی: ۲۹

۴٫ صنعت جهانگردی پایدار: ۲۹

۵٫ توجه به مسائل محیط زیست: ۳۰

۶٫ رعایت بهداشت: ۳۰

۷٫ ایمنی یا امنیّت: ۳۱

۸٫ منابع انسانی: ۳۱

ب) متغیّرهای فرعی: ۳۱

۱٫ سنّ: ۳۲

۲٫جنسیت: ۳۲

۳٫   تحصیلات: ۳۲

۴٫   چرخه زندگی: ۳۳

۵٫    مسافران معلول: ۳۳

پ )متغیرهای واسطه: ۳۳

فصل دوم. ۳۵

۲-  تعاریف مفاهیم کلی، پایه های نظری: ۳۶

۲-۳-۲۵؛ تعاریف گوناگون از توریسم. ۳۷

۲-۳-۲۶؛ واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم. ۳۹

فعالیتها و جاذبههای عمده جهانگردی.. ۴۱

طیف جهانگردان یا گروههای عمده جهانگردی.. ۴۲

۲-۳-۲۷؛ پیشینه تاریخی بشر در صنعت توریسم. ۴۵

تاریخچه صنعت گردشگری در ایران.. ۴۸

تور. ۵۲

مناطق ویژه گردشگری.. ۵۲

صنعت گردشگری.. ۵۳

مازاد درآمد جهانگردی.. ۵۳

۴-۱-۱-۲ انواع توریسم. ۵۳

۱- توریسم فرهنگی.. ۵۳

۲- ژئو توریسم. ۵۴

۳- توریسم درمان و مداوا ۵۶

۴- توریسم فضایی.. ۵۷

۵-  جهانگردی قومی.. ۵۸

۶- جهانگرد هنری.. ۵۹

۷- جهانگردی تاریخی.. ۵۹

۸- جهانگرد طبیعت گرا یا گردشگری بوم شناختی.. ۶۰

۹- جهانگرد تفریحی.. ۶۰

۱۰- جهانگرد تجاری.. ۶۱

۱۱- جهانگرد عمومی.. ۶۱

۱۲- جهانگرد فردی.. ۶۱

۱۳- جهانگرد نوجو. ۶۲

۱۴- جهانگرد درویش و آسانگرد. ۶۲

۱۵- جهانگردی یا گردشگری توده ای.. ۶۲

۱۶- سفر آلترناتیو، واقعیتی گمنام در صنعت توریسم. ۶۴

۱۷- جهانگردی ماجراجویانه. ۶۵

۱۸- جهانگردی آموزشی.. ۶۵

۱۹- جهانگردی عصر نوین.. ۶۵

۲۰- جهانگردی روستایی.. ۶۶

۲۱- جهانگردی شهری.. ۶۶

۲۲- سفرهای دومنظوره. ۶۶

۲۳- سفرهای دوستانه. ۶۶

۲۴- سفرهای تشویقی.. ۶۷

۲۵- جهانگردی نوگرا ۶۷

۲۶- گراندتور. ۶۷

۵-۱-۱-۲ ارزش سفر. ۶۸

ارزش سفر. ۶۸

۲-۱-۲ مفاهیم کلی: ۷۱

۲-۲؛ سازمان های جهانی مرتبط با صنعت توریسم: ۷۱

۱-سازمان جهانی جهانگردی.. ۷۱

۲- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی.. ۷۲

۳ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری.. ۷۳

۴-انجمن (اتحادیه) بین المللی هواپیمایی (یاتا). ۷۴

۵- سازمان بهداشت جهانی : ۷۵

شورای جهانی مسافرت و جهانگردی : ۷۵

۶-شبکه توزیع رزرواسیون جهانی.. ۷۶

۷- بانک بین المللی ترمیم وتوسعه. ۷۷

۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم. ۷۸

۱- سیاستگزاری توریسم: ۷۸

۲- برنامه ریزی توریسم: ۸۰

۲- ۳- ۳ حمل ونقل در صنعت توریسم: ۸۳

حمل و نقل دریایی و راههای آبی: ۸۳

۴- مدیریت توریسم: ۸۴

۵- اقتصاد توریسم: ۸۶

۶- بازاریابی توریسم: ۸۷

۷ -کاربرد زبان انگلیسی در صنعت توریسم. ۸۸

۸-کاربرد کامپیوتر درصنعت توریسم. ۹۰

صدور بلیط با سیستم الکترونیکی.. ۹۲

۹- نقش اقامتگاهها در صنعت توریسم. ۹۳

۱۰- آمایش توریسم. ۹۴

زمینه های تفکر آمایش: ۹۴

نمونهشناسی سازمان جهانی جهانگردی آمایش… ۹۵

۱۱- مردمشناسی صنعت توریسم. ۹۵

۱۲-جامعه شناسی توریسم. ۹۷

۱۳- روانشناسی توریسم: ۹۹

اول: هزینه. ۹۹

دوم: کمبود زمان.. ۹۹

سوم: محدودیتهای جسمانی.. ۱۰۰

چهارم: شرایط خانوادگی.. ۱۰۰

پنجم: نداشتن توجه یا علاقه. ۱۰۰

۱۴-حقوق جهانگرد در صنعت توریسم: ۱۰۱

۱۵- نقش تبلیغات در صنعت توریسم. ۱۰۲

۱۶- جاذبهها در صنعت توریسم. ۱۰۳

۱۷- رابطه پول و پسانداز در صنعت توریسم. ۱۱۳

بیان خصوصیات گردشگران بلحاظ استطاعت مالی: ۱۱۴

۱۸- زمینههای اجتماعی صنعت توریسم: ۱۱۶

۱۹- کاربرد اقلیم در صنعت توریسم: ۱۱۷

۲۰-  نقش شهرها در صنعت توریسم: ۱۱۸

۲۱- اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم. ۱۱۹

تاریخچه توریسم مذهبی: ۱۲۰

مشاغل خاص شهرهای مذهبی: ۱۲۰

ویژگیهای شهرهای مذهبی: ۱۲۱

ویژگیهای معماری مذهبی: ۱۲۲

نقش دروازههای مذهبی: ۱۲۳

۲۲-  معماری و پیوندهای آن با صنعت توریسم: ۱۲۴

متنی از «تاریخ تمدن – ویل دورانت». ۱۲۴

۲۳-  اثرات زیانبخش صنعت توریسم: ۱۲۹

۲۴- ابعاد اهمیت گردشگری فرهنگی در صنعت توریسم. ۱۳۰

۲۵- صنایع دستی و صنعت توریسم: ۱۳۱

۲۶- نقش موزهها در صنعت توریسم: ۱۳۳

۲۷- بیمهنامه مسافرتی و اهمیت آن در صنعت توریسم. ۱۳۴

۲۸- نقش نمادهای شهری در تقویت و توسعه صنعت توریسم: ۱۳۵

۲۹- مدیریت شهری و صنعت توریسم: ۱۳۶

۳۰- بهداشت روانی جامعه و ارتباط آن با صنعت توریسم: ۱۳۸

تعریف بهداشت روانی: ۱۳۸

۳۱- ضرورتها و الزامات گسترش صنعت توریسم: ۱۴۰

۳۲- اهداف ساماندهی در صنعت توریسم: ۱۴۳

بهبود اوقات فراغت: ۱۴۳

عدم نزدیکی طبیعت: ۱۴۳

رشد سلامت روانی و جسمانی: ۱۴۴

بهسازی محیط زیست: ۱۴۴

توسعه رفاه اجتماعی: ۱۴۴

۳۳- ویژگیها و نقشهای راهنمایان تور در صنعت توریسم: ۱۴۵

۳۴- نقش فناوری اطلاعات (ICT) در صنعت توریسم: ۱۴۷

۳۵- ویزای الکترونیکی در صنعت توریسم(رفاه- اطمینان و دقت بیشتر): ۱۵۰

۳۶- نقش کارتهای الکترونیکی بانکی در صنعت توریسم: ۱۵۱

۳۷- سایتهای اینترنتی برتر صنعتی توریسم: ۱۵۴

۳۸- چگونگی اندازهگیری ارزش اقتصادی در صنعت توریسم: ۱۵۷

۳۹- آئیننامه اخلاق توریسم (ده فرمان): ۱۵۹

فرمان اوّل توزیع جهانگردی، احترام و تفاهم متقابل: ۱۶۰

فرمان دوم: جهانگردی بستری برای پرورش فردی و جمعی: ۱۶۱

فرمان سوم: جهانگردی عامل توسعه پایدار: ۱۶۲

فرمان چهارم: توریسم و تقویت روحیه میراث فرهنگی.. ۱۶۳

فرمان پنجم: صنعت توریسم به نفع جوامع و کشورهای میزبان است. ۱۶۳

فرمان ششم: تعهدات دستاندرکاران توسعه گردشگری. ۱۶۴

فرمان هفتم: حق جهانگردی (توریستی). ۱۶۵

فرمان هشتم: آزادی جابجایی گردشگران. ۱۶۶

فرمان نهم: حقوق کارکنان و کارفرمایان در صنعت توریسم. ۱۶۷

فرمان دهم: اجرای اصول قانون جهانی اخلاق توریسم. ۱۶۸

۴۰- نقش جنسیت در صنعت توریسم: ۱۶۸

۴۱- نقش کد اخلاق، سازمان جهانی جهانگردی برای صنعت توریسم: ۱۷۰

۴۲- شعارهای بینالمللی روز جهانی، جهانگردی از آغاز در سال ۱۹۸۰ تا امروز سال ۲۰۰۷ میلادی: ۱۷۱

۴۳- نقش نمایشگاههای بینالمللی در صنعت توریسم: ۱۷۳

۴۴-  جغرافیا و صنعت توریسم: ۱۷۴

عوامل طبیعی و جغرافیای جهانگردی: ۱۷۵

آب و هوا و صنعت توریسم: ۱۷۶

فصول سال و صنعت توریسم: ۱۷۶

۱٫توریسم تابستانی.. ۱۷۶

۲٫توریسم زمستانی: ۱۷۷

۴۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی و صنعت توریسم (GIS). 178

45-نقش آژانس های جهانگردی در صنعت توریسم: ۱۷۹

۴۷- چشمانداز آینده صنعت توریسم: ۱۸۵

۱- تعریف منطق استقرایی یا عملی.. ۱۸۷

اقسام مشاهده: ۱۸۸

۲- مکتب مُدرنیته در بررسی توریسم کشور ترکیه. ۱۹۰

۳- مکتب رادیکال در بررسی توریسم ایران.. ۱۹۳

 ۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه. ۱۹۵

۱-۳ مشخصات عمومی ترکیه. ۱۹۶

۱-۱-۳ مناطق جغرافیائی ترکیه: ۱۹۶

۲-۱-۳ تقسیمات کشوری.. ۱۹۷

۳-۱-۳ موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیکی ترکیه. ۱۹۷

۴-۱-۳ جغرافیای طبیعی ترکیه. ۱۹۸

۳-: توپوگرافی.. ۲۰۰

۵: زمین شناسی و تکتونیک ترکیه: ۲۰۲

۶: منابع آب ترکیه: ۲۰۳

۷: دریاچه های ترکیه: ۲۰۳

۸: دریاهای ترکیه: ۲۰۴

۹:خاکشناسی ترکیه: ۲۰۵

۱۰:حیات جانوری در ترکیه: ۲۰۵

۱۱: پوشش گیاهی ترکیه: ۲۰۶

۱۲: تنگه های آبی ترکیه: ۲۰۶

۲-۳؛ جغرافیای انسانی ترکیه. ۲۰۷

۲-۲-۳:سیر تحولات فرهنگی در ترکیه: ۲۱۰

۳-۲-۳:زبان و خط مردم ترکیه: ۲۱۳

۴-۲-۳: ادیان ترکیه: ۲۱۳

۵-۲-۳: نژاد و قومیت ها در ترکیه: ۲۱۳

۶-۲-۳: سال رسمی – تعطیلات در ترکیه: ۲۱۳

۷-۲-۳: هنر نزد مردم ترکیه: ۲۱۳

۸-۲-۳: موزه های کشور ترکیه: ۲۱۴

۹-۲-۳: رسانه های گروهی ترکیه: ۲۱۴

۱۰-۲-۳: جمعیت کشور ترکیه: ۲۱۴

۱۱-۲-۳: ترکیب سنی و امید بزندگی جمعیت در ترکیه: ۲۱۴

۱۲-۲-۳: جمعیت شهری و روستائی ترکیه: ۲۱۴

۳-۳ جغرافیای اقتصادی ترکیه. ۲۱۶

۲-۳-۳: صنایع کارخانه ای ترکیه: ۲۱۶

۳-۳-۳: صنایع دستی ترکیه: ۲۱۷

۴-۳-۳: صنعت توریسم در ترکیه: ۲۱۷

۵-۳-۳: معادن ترکیه: ۲۱۷

۶-۳-۳: منابع انرژی ترکیه: ۲۱۷

۷-۳-۳: ذغال سنگ و لیگنیت: ۲۱۷

۸-۳-۳: تجارت خارجی ترکیه: ۲۱۸

۹-۳-۳: حمل و نقل و راههای ارتباطی: ۲۱۸

خطوط هوایی: ۲۱۸

راه های دریائی: ۲۱۸

۴-۳، ویژ گی های جغرافیای طبیعی ایران.. ۲۱۹

۱-۴-۳: موقعیت جغرافیایی: ۲۱۹

۲-۴-۳:کوههای ایران: ۲۱۹

۳-۴-۳؛ گسل های مهم ایران: ۲۲۱

۴-۴-۳: آب و هوای ایران: ۲۲۴

۵-۴-۳: منابع آب ایران: ۲۲۶

۶-۴-۳: رودهای ایران: ۲۲۶

۷-۴-۳: سدهای ایران: ۲۲۷

۸-۴-۳: دریاهای ایران: ۲۲۷

۹-۴-۳: نواحی اقلیمی ایران: ۲۲۸

۱۰-۴-۳: خاک شناسی ایران: ۲۲۹

۱۱-۴-۳: پوشش گیاهی ایران: ۲۲۹

۱۲-۴-۳: مناطق جنگلی ایران: ۲۳۰

۱۳-۴-۳: حیات جانوری ایران: ۲۳۲

۵-۳ جغرافیای انسانی ایران: ۲۳۳

۱-۵-۳ :سیر تحولات فرهنگی ایران: ۲۳۸

۴- صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۴

۱-۴ شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه: ۲۴۴

۲-۴ روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه: ۲۴۵

۱-۲-۴ اهمیت صنعت توریسم از نظر دولت های ترکیه: ۲۴۵

۲-۲-۴ سازمان توریستی در ترکیه: (وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه). ۲۴۶

۳-۲-۴ سیاست های مستقیم و اصلی جهانگردی در ترکیه: ۲۴۷

۴-۲-۴ نتیجه سیاستگزاری های مستقیم جهانگردی ترکیه: ۲۴۹

۵-۲-۴ سیاست های تشویقی وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه: ۲۵۰

نتایج اقدامات و سیاست های تشویقی: ۲۵۱

شیوه های جذب سرمایه از خارج کشور: ۲۵۱

۶-۲-۴ سیاست های غیرمستقیم که بر جهانگردی ترکیه تأثیر عمده دارند. ۲۵۱

۱- تاریخچه مختصری در باره سیاست های داخلی: ۲۵۱

۷-۲-۴ سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۳

رعایت اخلاق در سیاست خارجی ترکیه: ۲۵۴

۸-۲-۴ سیاست منطقه ای ترکیه: ۲۵۴

۹-۲-۴ نتیجه سیاست های غیرمستقیم ترکیه بر جهانگردی: ۲۵۵

۱۰-۲-۴  عضویت ترکیه در سازمان های بین المللی و اثرات آن بر صنعت توریسم: ۲۵۵

۱۱-۲-۴ تبلیغات در صنعت توریسم ترکیه: ۲۵۷

۱۲-۲-۴  برنامه ریزی میان ناحیه ای: ۲۵۸

نتیجه وجمعبندی سیاستگزاری جهانگردی ترکیه واستفاده از فرصت های بین المللی وتبلیغات: ۲۵۹

۳-۴- آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۵۹

سازمان توریستی ویژه مراسم و رویدادهای مهم در ترکیه: ۲۶۰

گسترش رو به رشد آژانس های جهانگردی بزرگ در ترکیه: ۲۶۰

مشارکت بانکها با آژانس های مسافرتی در ترکیه: ۲۶۱

۴-۴ قطب های مهم توریستی ترکیه: ۲۶۲

۱- منطقه مرمره: ۲۶۲

۲ جاذبه های  منطقه مرمره- استانبول: ۲۶۴

۳- کاخ های استانبول: ۲۶۵

۴-مساجد استانبول: ۲۶۶

۵- موزه های استانبول: ۲۶۶

۶- مکان ها و بناهای تاریخی شهر استانبول: ۲۶۶

۷- تنگه استانبول یا تنگه بُسفُر: ۲۶۷

۸- بخش مرمره: ۲۶۸

نمونه موردی ۱: ۲۶۸

نمونه موردی ۲: ۲۶۹

نمونه موردی ۳: ۲۷۰

آزادی جهانگردان در ترکیه: ۲۷۰

مقررات ورود به کشور ترکیه: ۲۷۲

۲-ازمیر و منطقه دریای اژه: ۲۷۲

۳- منطقه آنتالیا و سواحل مدیترانه شرقی: ۲۷۴

گردش روزانه در حومه آنتالیا: ۲۷۵

۴- منطقه دریای سیاه: ۲۷۷

آب و هوای منطقه دریای سیاه: ۲۷۸

۵- منطقه آناتولی مرکزی.. ۲۷۸

قونیه ، زیستنگاه و مقبره ی مولانا و سالی یک میلیون توریست: ۲۷۹

نمایش های سماع : ۲۸۰

ماهیت سماع : ۲۸۳

انواع توریسم درترکیه: ۲۸۵

ورزش های زمستانی: ۲۸۵

توریسم آب درمانی و سلامت: ۲۸۶

توریسم در مناطق ییلاقی: ۲۸۶

پروژه های آینده ترکیه : ۲۹۰

چگونه می توان از ایران به ترکیه سفر کرد ؟. ۲۹۲

۴-  صنعت توریسم ایران: ۲۹۳

چگونگی پیدایش : ۲۹۳

جایگاه صنعت توریسم در برنامه های عمرانی ایرانی.. ۲۹۵

۲- تحولات صنعت گردشگری پس از انقلاب اسلامی: ۲۹۷

۱۴- ۲ سازمان توریستی ایران.. ۳۰۱

۴ – ۱۴ – ۳ استراتژی و سیاست گذاری : ۳۰۱

۴-۱۴- ۳- آژانس های جهانگردی : ۳۰۲

۴-۱۴-۴-۱ مشکلات آژانس جهانی جهانگردی ایران : ۳۰۹

۴-۱۴-۴-۲  آینده مبهم آژانس های جهانگردی و راه های پیش روی: ۳۱۲

۱۴-۱۵-۱-حداقل بودن امکانات تفریحی ایران.. ۳۱۴

۴-۱۵-۲- توریسم دریایی ایران.. ۳۱۶

۴-۱۵-۳-اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین … ۳۱۸

۴-۱۵-۴- آموزش غیرمفید توریسم در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی.. ۳۲۱

صنعت گردشگری[۱]

بزرگترین صنعت خدماتی در جهان محسوب می شود. رشد این صنعت در داخل و خارج و مقدار بودجه­ای را که در این راه صرف می شود و نقش تولید آن در ناخالص ملی و ایجاد اشتغال بر هیچ­کس پوشیده نیست هنگامی که این صنعت به شیوه­ای مناسب برنامه­ریزی و اداره شود، مزایای دیگری غیر از فایده­های اقتصادی خواهد داشت مانند: حفظ فرهنگ، محیط زیست و غیره …. .

صنعت جهانگردی دارای چندین بُعد است و از اجزاء متعدد و متفاوتی تشکیل شده است مانند: ارائه محصولات و خدمات، حمل و نقل، ساختارهای زیربنایی، ایجاد تشکیلات اداری، ارائه خدمات جانبی و حمایتی و … هر دو بخش دولتی و خصوصی در این صنعت فعال می باشند و توسعه آن در دنیا صرف نظر از مسایل سیاسی، متّکی بر مشارکت میان دو بخش تعریف شده است.

مازاد درآمد جهانگردی[۲]

مهمترین اثر اقتصادی جهانگردی ارزی است که وارد کشور می شود. مقصود از مازاد درآمد جهانگردی این است که پولهایی را که جهانگردان وارد یک کشور می کنند بیش از پولهایی است که جهانگردان آن کشور در خارج به مصرف می رسانند، که این در میان کشورهای آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا بعنوان مراکز جذب جهانگرد با مازاد درآمد جهانگردی روبرو هستند.

۴-۱-۱-۲ انواع توریسم

۱- توریسم فرهنگی

تعاریف و تبیین مفهوم گردشگری فرهنگی[۳] : این مقوله بحثی طولانی، سخت و جدّی­ای را می­طلبد. چرا که هم گردشگری و هم فرهنگ کمتر قابل تعریف هستند. گردشگری خود به تنهایی یک پدیده پیچیده با ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، بوم شناختی و زیبا شناختی است.

تا کنون تلاش متحصّصان برای تعریف جامع از گردشگری که مورد توفیق عموم قرار بگیرد بی­نتیجه مانده است. تقریباً چنین ادعایی برای فرهنگ هم صادق است. در نتیجه این پدیده را کمتر می­توان توضیح داد. اکثر تعاریف بیانگر این هستند که «گردشگری فرهنگی یعنی آموختن درباره شیوه زندگی دیگران» تعاریف دیگر گردشگری فرهنگی بقرار زیر است:

–   آموختن درباره خویشتن بر پایه گردشگری فرهنگی است.

–   فروش رؤیاها و محرک برای گردشگرانی که حسرت زده در جستجوی اصالت اند.

–   گردشگری فرهنگی مسافرت برای غنای شخصی تفصیل شده است.همچنین ایده تحقّق برای تحصیل شناخت بیشتر یا ایده توسعه، نمایش و تفسیر ومنابع فرهنگی بعنوان عنصر ضروری گردشگری، تعریف شده است.

گردشگری فرهنگی به سازماندهی گردشگرانی می پردازد که برای آگاهی از گذشته بشر، پی بردن به تبادلات فرهنگی، تمّدن ملّتها، برای دیدن مناطق باستان شناختی و تاریخی، الگوهای فرهنگی مانند: موسیقی، رقص، جشن و آداب و رسوم، فعالیتهای سنّتی اقتصادی، سبکهای معماری و بازدید از موزه­ها سفر می­کنند.

گردشگری فرهنگی یک تجربه آموزشی و تفریحی است که هنر را با میراث اجتماعی و طبیعی و تاریخی در هم می­آمیزد و آن نوعی گزینش توریستی است که مردم را درباره جنبه­های اجرایی، هنرها، معماری و تاریخ یک مکان خاص آموزش میدهد.

۲- ژئو توریسم

بخش انواع توریسم ناهمواری­های زمین بعنوان یک عامل جذب برای بشر بشمار می­آید این ناهمواری­ها بر اثر تحولات درونی و بیرونی سطح زمین به شکلهای گوناگون در آمده است. گذشته از فرآیندهای درونی همانند فعالیتهای آتشفشانی، گسل خوردگی و …. نقش عوامل بیرونی و عامل فرسایش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است بگونه­ای که پس از ایجاد یک ناهمواری، عوامل فرسایش به سرعت وارد عمل شده و در از بین بردن آن سهیم می­شوند تا سطح زمین را به حالت پایدار و متعادل درآورند.

 نقش عوامل آب و هوایی، جنس خاک و نوع سنگ، عرض جغرافیایی، ارتفاع و سایر فرآیندها در ایجاد چشم اندازههای زمین ریخت شناسی غیرقابل انکار می­باشد. در کشور ایران بدلیل تسلّط عوامل خشکی­زاء جهت ناهمواری­های عرض جغرافیایی، نواحی دارای چشم اندازهای جغرافیایی بسیار زیبایی پدید آمده است. جایی در ارتفاع ۵۶ متر در بیابان لوت در جنوب شرقی ایران بعنوان گرمترین نقطه سطح زمین است. بگونه­ای که در سطح وسیعی از این منطقه هیچ موجود جنبنده­ای نمی­تواند زنده بماند و اساساً حیات غیرقابل امکان میگردد.

 چشم اندازهای جغرافیائی مناطق مختلف کشور از جمله اسکان گوناگون پدیده­های ژئوموفولوژی ساحلی، گل فشانها ، آب فشانها، گاز فشان ها، و .. که در سطح گسترده­ای از سواحل دریای مکران (عمان) و جنوب شرقی دریای مازندران پراکنده­اند.

هرمهای ماسه­ای به ارتفاع ۴۹۰ متر در بیابان لوت که در جهان بی­مانند هستند.

یاردانگها، برخانها، تپکاها یا تپه­های ماسه­ای تثبیت شده با گیاه نیز جزو زیباترین اشکال نواحی بیابانی ایران می­باشند. تپه­های قارچی شکل که از سنگهای سست در زیر و سخت در بالا، ایجاد شده یکی از پدیده­های زیبای زمین ریخت شناسی است که در جنوب ایران نمود بیشتری دارد. حال با توجه به این عوامل، گونه ژئوتوریسم در جهت استفاده و بهره­برداری از این چشم­اندازهای جغرافیائی شکل میگیرد. ژئوتوریسم یا به اصطلاح دقیقتر ژتومورفوتوریسم جزو بهترین گزینه­های گردشگری طبیعی است که بدون صرف هزینه فراوان می­تواند نتیجه فراوانی بدست دهد.

ژئوتوریسم که زیر مجموعۀ بخش اکوتوریسم نیز بشمار می­آید. وابستگی کمی به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. انواع دریاچه­های دائمی و فصلی، پلایاها و کویرهای پیچان، رودها، دریاچه­های مرده، اشکال نواحی کارستی همانند کانیونها، پولیه­ها،یا دشت ها وسیع در مناطق آهکی که اطراف آن احاطه شده و قابلیت کشاورزی فراوانی دارد، آونها یا قیفهای وارونه که بدون غارهای آهکی راه پیدا می­کند. دولین­ها یا حفره­ای ایجاد شده در سنگهای آهکی، گنبدهای نمکی عمده بویژه بخشهای اطراف انزلی و رامسرکه بوفور وجود دارند.

گذشته از این عوامل، تبلیغ برای معرفی جاذبه­های طبیعی و بررسی علمی دقیق آنها از سوی متخصصّان علوم طبیعی از جمله جغرافیا، زمین شناسی، منابع طبیعی ژئوفیزیک و …. از اهمیت زیادی در جهت بهره­برداری­های گردشگری برخوردار است. لازم به ذکر است ژئوتوریسم همواره جزئی از اکوتوریسم، باقی می­ماند و تفاوت آن این است که تنها به بررسی دقیقتر فرآیندهای طبیعی و زمین ریخت شناسی می­پردازد. از آنجایی که آثار تاریخی و فرهنگی با توجه به نمود بهتر آن همواره مورد تأکید بوده است. اما گسترش زندگی شهری و صنعتی ایجاب می­کند تا ارزش های طبیعت و پدیده­های جغرافیائی آشکارتر شود. بنابراین برنامه­ریزی برای توسعه پایدار گردشگری نیازمند بهره­گیری کامل از گونه­های مختلف گردشگری طبیعی است. بویژه برای کشور، که شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص آن، لزوم توجه به طبیعت­گردی را بیشتر می­کند.

۳- توریسم درمان و مداوا

از یکسو پیشرفت جهانی در حوزه فن­آوری و تحقیقات پزشکی، افزایش امکانات حمل و نقل و تسهیلات سفر و از سوی دیگر بالا رفتن تقاضا برای مداوای فوری این انگیزه را در بیماران سراسر دنیا بوجود آورده که در جستجوی خدمات پزشکی بهتر به خارج از مرزها سفر کنند. در واقع گردشگری درمانی این فرصت را برای بازار خدمات پزشکی بوجود آورده که با بهره­برداری از پتانسیلهای بازار بین­المللی رشد و توسعه یابند. رشدی که انتظار می­رود تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۶۰ میلیارد دلار برسد.

در حال حاضر درآمد صنعت گردشگری درمانی در مالزی، تایلند، سنگاپور، کره جنوبی و هند حدود نیم میلیارد دلار در سال است که با گامی بلند بطور حتم به ۴/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ میرسد.

در واقع تا ده سال پیش تعداد گردشگران درمانی آنقدر اندک بود که کسی بطور جدّی درباره آن فکر نمیکرد. اما امروزه بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر بیمار که نیمی از آنها از کشورهای خاورمیانه هستند فقط به سنگاپور سفر می­کنند و بهمین دلیل سنگاپور برای جذب سالانه یک میلیون گردشگر درمانی برنامه­ریزی کرده است.شهری که دوقلوهای بهم چسبیده ایرانی،«لاله ولادن مرحومه»به منظور جداشدن ومداوا به آن سفرکردند امّامتأسفانه سفرشان راه به ابدّیت برد وجانشان را قربانی…

مالزی نیز درصدد است ظرف ۵ سال آینده (تا ۲۰۱۲ میلادی) ۵۹۰ میلیون دلار از بیماران منطقه کسب درآمد کند.

 شهرهای «بانکوک» و «فوکت» درکشور تایلند با تأسیس مرکز پزشکی در بیمارستان­های این شهرها و تحت نظر ایالات متحده آمریکا مهمترین مرکز جذب گردشگر پزشکی بحساب میایند. جراحی­های پلاستیک، خدمات دندانپزشکی، جراحی چشم، دیالیز کلیه و پیوند اعضاء بدن از جمله مواردی هستند که گردشگران درمانی را به تایلند می­کشاند.هند نیز از تازه واردین به عرصه گردشگری درمانی محسوب می­شود و در سال ۲۰۰۶ نیم میلیون نفر بیمار خارجی برای درمان به هند سفر کردند.

کاستاریکا بدلیل ارزانی و کیفیت بالای خدمات درمانی برای بیماران آمریکای شمالی بهترین مقصد است. آفریقای جنوبی مقصد بیماران اروپایی است. دوبی که پیش از این بعنوان بهشت تعطیلات لوکس شناخته شده بود، با افتتاح «شهر سلامتی دوبی» مجهز به بزرگترین کلینیک و مرکز پزشکی مابین اروپا و آسیای جنوب شرقی و شعبه جدید دانشگاه پزشکی­ هاروارد شده است. (ماهنامه سفرنامه، شماره ۱، ص ۴۴، ۱۳۸۵ به نقل از کنفرانس بین­المللی گردشگری درمانی و چشم­انداز)

۴- توریسم فضایی

توریسم فضایی این چنین تعریف می­شود که افراد عادی با خرید بلیت بتوانند به فضا سفر کرده و برگردند. بسیاری از مردم اینکار را در آینده­ای دور قابل دسترسی می­دانند در چند سال اخیر با حجم کارهای حرفه­ای و تخصّصی که در این زمینه انجام شده می­توان انتظار داشت که خدمات توریسم فضایی در دنیای اقتصاد و تجارت امروزی تحقق یابد توریسم فضایی یک مفهوم جدید نیست. در سال ۱۹۶۷ بود که «کرافت اریک» و «بارون هیلتون» اولین مطالعات خود را در زمینه توریسم فضایی منتشر کردند. نخستین گامها پروازهایی زیر جو زمین خواهد بود چون آسانتر از گردش بدور مدار یا فراتر از مدار زمین است. ضمناً امروزه دانش فنی برای تجهیزات مسافربری فضایی و هتل­های اقامتی فرازمینی نیز بوجود آمده است. وهمچنین هزاران متقاضی برای سفر به فضا وجود دارد. این متقاضیان نه تنها از کشورهای پیشرفته صنعتی بلکه از سایر کشورها نیز آمادگی خود را اعلام نموده­اند. این امر دست اندرکاران را بر آن میدارد تا هزینه سفرهای فضایی را با حجم عملیاتی گسترده مانند آنچه در خطوط هواپیمایی انجام میشود، افزایش دهند.

اکثر کارکنان ناسا و صنعت هوا فضا معتقدند که روزی جهانگردان قادر به سفر فضایی و اقامت در هتلهای فضایی خواهند بود. امّا فرضیه کلّی این است که تا آن زمان راه درازی نمانده است و توریسم فضایی در حال شکل گیری است و دلایل آن عبارتند از: آمادگی مردم برای انجام آن، هدف دست یافتنی است، تنها روشی است که فعالیتهای فضایی را به اموری در آمدزا تبدیل می­کند.

چند زمینه تخصّصی توریسم فضایی عبارتند از:

۱- سفرهای دور مدار زمین. همان سفری که خانم انوشه انصاری، اوّلین زن ایرانی انجام داد.

۲- سفرهای خارج از مدار زمین.

۳- سفرهای زیر مدار زمین[۴] یا Cyber space

مراحل توریسم فضایی را سه دسته تقسیم کرده­اند. مرحله پیشگامان- مرحله بلوغ و مرحله فراگیر.

که در مرحله پیشگامی تعداد مسافر اندک و قیمتها بالاست. در مرحله بلوغ متعادلتر و در مرحله فراگیررفتن به فضا برای همه عادی و توریسم فضایی امری عادی مانند سفرهای هوایی امروزی خواهد بود.

۵-  جهانگردی قومی

این نوع جهانگردان به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی وآشنایی با اقوام مختلف دست به سفر می زنند . فعالیت های متداول در چنین سفر هایی شامل دیدار از منازل بومیان و احیاناً حضور در مراسم و جشن های آنان است. هدف جهانگرد قومی شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربه های آنان است.

۶- جهانگرد هنری

این گونه جهانگردان تمایل به شناخت هنرهای ملل دیگر دارند. شناختن هنر های دستی کشورها، آشنا شدن ، دیدن و شنیدن رقص و موسیقی آنان ، تماشای تئاتر و نمایشنامه ها و فیلم های هنری دیگر ملل از زمرۀ فعالیت های این گونه جهانگردان است . شرکت در جشنواره های هنری ، مراسم گزینش بهترین های هنری ، نمایشگاه های آثار هنری مورد علاقه و استقبالِ جهانگرد هنری است.

کشورهایی که فاقد آثار و ابنیه تاریخی ، مناظر طبیعی جذاب و سایر جاذبه های گردشگری هستند می توانند با برپائی چنین نمایشگاه ها و جشنواره هایی جهانگردان را به منطقه خود جذب کنند.

۷- جهانگردی تاریخی

چنین جهانگردی به بازدید از موزه ها و مجسمه ها ، کلیساها و ابنیه تاریخی می روند که یاد آور شکوه و عظمت کشور های باستانی چون ایران ، مصر و یونان است. در این نوع جهانگردی از اجرای نمایشنامه هایی که وقایع مهم دوران گذشته را بازسازی می کند ، استقبال می شود . چنین جهانگردی به علت این که این گونه بنا ها غالباً در شهرها قرار دارند و یا دسترسی به آن ها در شهرهای بزرگ امکان پذیر است به سهولت می تواند نظرات و خواسته های خود را بر آورده می سازد . امروزه تعداد زیادی از جهانگردان در این طبقه قرار دارند.

۸- جهانگرد طبیعت گرا[۵] یا گردشگری بوم شناختی

این نوع جهانگرد ، همانند جهانگرد قومی به نقاط دور دست سفر می کند تا آنچه را که مورد علاقه اش است بیابد. اما بر خلاف جهانگرد قومی که تاکید بر جاذبه های قومی دارد، تاکید جهانگرد طبیعت گرا بر جاذبه های طبیعی و محیطی است. منظور پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا وتحسین جاذبه های طبیعی است، جهانگرد طبیعت گرا علاقمند به شگفتی های جهان آفرینش چون آبشار ها ، جنگل ها ، کوهستان ها و سایر جاذبه های طبیعی است. برخی از فعالیت این نوع جهانگردان عبارتند از : پیاده روی ، عکس برداری ، کوهنوردی ، اردو زدن در محیط های طبیعی و لذت بردن از جلوه های طبیعت.

۹- جهانگرد تفریحی

جهانگرد تفریحی توجه خود را معطوف به شرکت در فعالیت های ورزشی ، استفاده از چشمه های آب معدنی ، حمام آفتاب و برخورد های اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت می کند. مناطق مورد علاقه او معمولا سواحل دریاها ، پیست های اسکی زمین های بازی و میدان های اسب دوانی است. جهانگرد تفریحی مایل است تا از زمانی که در سفر سپری می کند برای استراحت اعصاب و رفع خستگی و تفریح بیشترین بهره را ببرد . امروزه تبلیغات وسیعی به منظور جذب جهانگردان تفریحی که هدف اصلی آنان استراحت و تفریح است انجام می گیرد و کشورها می کوشند با ایجاد امکانات تفریحی موجبات جذب این گروه از جهانگردان به کشور خود را فراهم سازند. چرا که به اعتقاد آنان این نوع گردشگران اولاً تعدادشان نسبت به سایر انواع دیگر زیاد تر است و ثانیاً پول بیشتری در طول مسافرت خود هزینه می کنند.

۱۰- جهانگرد تجاری

مقصود اصلی چنین جهانگردی تفریح یا استراحت نیست بلکه او برای انجام بخشی از حرفه و کار خود عازم سفر می شود . چنین جهانگردانی معمولا برای شرکت در کنفرانس ها ، گردهمایی ها ، سمینار های علمی و تحقیقاتی و نمایشگاه های تخصّصی به سفر می روند. کشور های گردشگر پذیر شرایطی را فراهم می کنند تا این نوع جهانگردان بتوانند در مدت اقامت خود به فعالیت های دیگری نیز بپردازند و فرصت های بیشتری برای تفریح داشته باشند. برنامه ریزان این کشور ها امکان تفریح ، استراحت و بازدید از آثار و ابنیه و  سایر جاذبه های گردشگری منطقه خود را برای این نوع از جهانگردان فراهم می کنند.

۱۱- جهانگرد عمومی

این نوع جهانگرد بیشتر برای تفریح و تفنّن و غالبا به صورت یک سفر گردشی و تفریحی جمعی با یک گروه و یک راهنما به شهر یا منطقه ای مسافرت می کند.

که هدف تغییر آب و هوا و رفع خستگی است و کمترین اثر پذیری و اثر گذاری را در منطقه مورد بازدید بر جای می گذارد.

۱۲- جهانگرد فردی

این نوع جهانگرد با اهداف جهانگرد پیشین به سفر می رود با این تفاوت که او در یک برنامه جمعی از قبل تعیین شده سفر نمی کند بلکه به طور فردی و با برنامه خاص خود به سفر می پردازد. اگرچه جهانگرد فردی به علت انعطاف بیشتر در برنامه دیدار ها و حق انتخاب در ایجاد ارتباطات با مردم کشور میزبان از آزادی عمل بیشتری برخوردار است اما به علت اهداف خاص از سفر ، میزان اثر گذاری و اثر پذیری او نیز چندان زیاد نیست.

۱۳- جهانگرد نوجو

این جهانگرد تنها به سفر می رود و بیشتر شبیه به جهانگردان سنّتی و سیّاحان تاریخی است. او می کوشد تا از راه هایی که جهانگردان عمومی به سفر می روند ، دور شده و مکان ها و نقاط تازه ای را کشف کند. او می کوشد تا با مردم کشود میزبان ارتباط نزدیک برقرار کرده و به زبان آنان صحبت کند. جهانگرد نوجو با فرهنگ جامعه میزبان آشنا می شود اما در آن حل نمی شود و با جدایی او از فرهنگ بومی ویژگی های شخصیتی اش همچنان حفظ می شود. میزان اثر پذیری و اثر گذاری این نوع جهانگردی بیشتر از دو نوع قبلی است.

۱۴- جهانگرد درویش و آسانگرد

این جهانگرد از خانه و کاشانه خود بریده و به مسیر و سفر می پردازد. او از روش های معمول و متداول جهانگردی دوری جُسته و زندگی جدیدی در کشور میزبان با مردمان آن آغاز می کند. او با مردم روابط اجتماعی نزدیکی برقرار می کند. برای امرار معاش به کار های مختلف می پردازد و می کوشد تا هر چه بیشتر در فرهنگ و سنّت ها و آداب و رسوم مردم آن منطقه غرق شود و آن را درک کند. او برنامه خاص و زمانبندی شده ای ندارد و هدف مشخصی ر ا برای سفر پیش بینی نکرده است. او در جُست و جوی تازه ها است و می خواهد از آنچه در جامعه خود بدان خو گرفته جدا شود و در مسیر جدیدی از زندگی بومی قرار گیرد. این نوع جهانگردی بیشترین اثر گذاری و اثر پذیری را در جامعه میزبان بر جای می گذارد.

۱۵- جهانگردی یا گردشگری توده ای

امروزه ، نوعی گردشگری در دنیا رواج دارد که روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود که آن را گردشگری توده ای یا انبوه می نامند. این نوع گردشگری ، مختص مُدرنیته و شیوه زندگی مُدرن است و با سیاحت و سیر آفاق و اَنفُس که تا چند قرن پیش صورت می گرفت تفاوت بسیار زیادی دارد.

تفاوت های گردشگری توده ای ( مدرن ) با گردشگری سنتی بقرار زیرند:

۱- گردشگری توده ای نوعی شیوه گذاران اوقات فراغت و یک نیاز اجتماعی و همگانی است. در حالی که گردشگری سنتّی بهترین شیوه برای تحصیل علم و تجربه و کسب معرفت محسوب می شود و گذران اوقات فراغت اصلی ترین و عمده ترین هدف آن نیست .

۲- گردشگری توده ای مخاطره آمیز و ماجرا جویانه نیست و بیشتر جنبه انفعالی دارد. در حالی که گردشگری سنتّی با خطرات بسیاری همراه است و کاری دشوار و پر فعالیت است.

۳- در گردشگری توده ای غالب مردم شرکت می کنند و نقش فعّال داند و اساساً تقاضای کثرت مردم به این نوع از گردشگری نام توده ای و انبوه به آن داده است .  در حالی که در گردشگری سنتّی معمول در گذشته ، عده ای معدود که از توان جسمی و مالی بالایی برخوردار و از فرط ماجراجویی از به خطر افتادن جان خود ابائی نداشه اند ، قادر به گردش و سیاحت بودند .

۴- اغلب سفر هایی که در گذشته سیّاحان و جهانگردان ، شاهزادگان و اشراف می رفتند . منجر به تالیف خاطرات سفر و تجربه های آن در مجموعه سفرنامه می شد در حالی که امروزه به ندرت چنین چیزی اتفاق می افتد.

۵- گرشگری سنتی ممکن بود تغییرات فرهنگی اندکی را در جوامع میزبان به دنبال داشته باشد در حالی که گردشگری توده ای ممکن است تغییرات عمیق و ریشه ای تری را در نوع و شیوه زندگی ، ارزش ها ، هنجار ها و آداب و رسوم جوامع میزبان به وجود بیاورد.

۶- گردشگری توده ای به صنعتی منظّم و منسجمی نیازمند است که عناصر پیچیده ای را در بر داشته باشد و به کمک آن ها تقاضا ها و نیاز های خود را تامین کند . اما گردشگری سنتّی ضرورت چنین صنعت و نظامی را مطرح نمی کند.

۷- مدت زمان گرشگری سنتّی بسیار بیشتر از گردشگری توده ای است و عمق و ژرفای بیشتری دارد. اما گردشگری توده ای حتّی ممکن است یک روزه باشد . لذا عمق و تاثیر چندانی ندارد.

۸- به طور کلی گردشگری توده ای سطحی ، کم عمق ، کوتاه مدّت، متنوّع ، متکثّر ، پرجاذبه ، کم خطر و در دسترس عموم است . در حالی که گردشگری سنتی عمیق، دراز مدت ، کم تنوع ، پُر خطر و دشوار بود.

۱۶- سفر آلترناتیو، واقعیتی گمنام در صنعت توریسم

شیوه­ای از سفر هست که مخصوص «ندارها» است شاید بشود اسم آن را گذاشت «سفر آلترناتیو». درست همانطور که سینمای آلترناتیو در برابر جریان مُسلّط، سینمای جهان مقاومت می­کند.درست همانطور که اطلاع رسانی آلترناتیو در برابر جریان اطلاع رسانی مسلط و در برابر دیکتاتوری نوین رسانه­های بزرگ مقاومت می­کند.

 درست همانطور که جهانی شدن آلترناتیو، «ندار­های» جهان را به مقاومت در برابر جهانی سازی آنهایی که «دارند» فرا می­خواند. «سفر آلترناتیو» یعنی شکستن تمام این بایدهای دست و پاگیر کمر شکن. یعنی ماجراجویی بمعنای واقعی کلمه است.

 هستند کسانی که با یک کوله پشتی پر از کنسرو و بیسکویت تمامی قفقاز را گشته­اند.هستند کسانی که با ۵۰ یورو از آلمان به فرانسه رفته­اند و قهوه فرانسه (پاریس) را در پیاده­روهای پاریس تجربه کرده­اند.سفر آلترناتیو یعنی برخورد و تعامل با مردم. یعنی خوابیدن در قهوه­خانه­های سر راهی، یعنی همکلام شدن با راننده­ی کامیونی که ممکن است شما را تا مقصد بعدی برساند. یعنی سفربا یک کوله­ پشتی کوچک و یک اراده بزرگ، یعنی جاده­ها و دشتها و کوهها و انسانهایی که باور کرده­اند« می­توانند» و باید تجربه کنند.

سفر آلترناتیو یعنی غلت زدن درسایه روشن­های زندگی. یک زندگی که به وسعت جهان بزرگ است.سفر آلترناتیو یعنی پیروزی واقعیت بر فیلمهای سینمایی- تلویزیونی فارسی. واقعیتی که پایان ندارد.

جهان ۲/۷ میلیارد جمعیت دارد از این تعداد جمعیت، نزدیک به ۷۰۰ میلیون نفر، همه عظمت جهانگردی را تشکیل میدهند که نسبت به کل جمعیت جهان فقط ۱۰/۱ درصد از این امکان برخوردارند و ۱۰/۹ درصد باقیمانده از بهره­های جهانگردی، بعناوین مختلف محرومند. «توریسم آلترناتیو» از میان خیلی چنین جمعیتی به سفر می­پردازند. سفر برای او فریاد است. فریاد از بی­عدالتی­های گسترده سطح سیاره زمین و فرصت کوتاه زندگی بر کرانه­های آن.

۱۷- جهانگردی ماجراجویانه[۶]

بسیاری از افراد در سفر دست به کارهایی می زنند که مخاطره آمیز است و به آن گردشگری ماجراجویانه گویند. سفرهای کوهنوردی و بالارفتن از کوه های صعب العبور و شکار حیوانات وحشی در محیطهای بِکر و دست نخورده آفریقا، شیرجه به داخل رودخانه ها، نمونه­هایی از گردشگری ماجراجویانه می باشند.

(chuck. Y. p. 158, 1997)

18- جهانگردی آموزشی[۷]

گردشگری آموزشی به سفرهایی اطلاق می شود که مسافران از طریق برنامه رسمی و منظم مطالبی را می آموزند. این سفرها شامل مطالعه کتاب، گوش دادن به سخنرانی و بررسی مطالبی می شود که فرد می تواند به کمک آنها بصورت رسمی مطالب و تجربه­های بیشتری کسب کند. (منبع پیشین، ص ۱۶۱)

۱۹- جهانگردی عصر نوین[۸]

گردشگری عصر نوین شامل سفرهایی می شود که با هدف فرهنگی، سلامت و بهداشت و تماشای مناظر بِکر طبیعی انجام می شود که شامل ورزشهای روحی، توجه به ماورای طبیعت، انجام ورزش یوگا، روی آوردن به غذاهای کاملاً طبیعی و گیاه خواری می شود. این افراد به نقاطی مانند: «بالی» دراندونزی و یا «دومینیکا» در جزایر کارائیب رفته و با استفاده از ویژگیهای طبیعی از نظر روحی انرژی کسب می کنند و سلامت خود را باز می یابند. (منبع پیشین، ص ۱۶۰)

۲۰- جهانگردی روستایی[۹]

بسیاری از ساکنان شهرهای صنعتی و توسعه یافته می خواهند که از محیط تصنّعی و متجدد فرار کنند و به مناطق کمتر توسعه یافته و بی­آلایش پناه ببرند که به آن گردشگری روستایی گویند. از ویژگیهای عمده اینگونه سفرها، تجربه­ای است که افراد در محیطی کاملاً متفاوت بدست می آورند. (منبع پیشین، ص ۱۵۷)

۲۱- جهانگردی شهری[۱۰]

گشت و گذارها در شهرها و دیدار از جاذبه­های شهری که معمولاً از اتوبوس استفاده شده و بصورت گشت نیم روزی باشد.

۲۲- سفرهای دومنظوره[۱۱]

سفرهای دومنظوره،در سفرهای بازرگانی یکی از مهمترین پدیده­هایی است که مشاهده می شود. سفر دومنظوره به حالتی اطلاق می شود که مسافر می تواند با یک سفر چندین هدف را تأمین کند. بطور مثال: مسافر با هدف کار و تجارت به مسافرت برود و همسر خود را نیز به همراه داشته باشد و در زمان فراغت از کار به تفریح و سرگرمی بپردازند.

۲۳- سفرهای دوستانه[۱۲]

مسافرت و تورهای آشناسازی (عموماً ارزان قیمت و یا رایگان) که از طرف شرکتهای هواپیمایی و یا سایر عرضه­کنندگان خدمات مسافری به کارکنان آژانس ها و سایر طبقات ذینفع با هدف آشنایی با خدمات، محصولات، امکانات، اطلاع رسانی و آموزش ارائه می شود. نام دیگر این نوع سفر تور توجهی[۱۳] است.

۲۴- سفرهای تشویقی[۱۴]

سفرهای تشویقی سفرهایی هستند که به عنوان پاداش یا تشویق فرد برای انجام کاری موفقیت آمیز ارائه می شود. بطور مثال شرکتی برای تشویق کارمندان موفق و کارآمد خود، آنها را به مرخصی با پرداخت هزینه سفر می فرستد.

۲۵- جهانگردی نوگرا

فردی است که مطلع تر، از نظر فرهنگی آگاه­تر، و نسبت به مسائل فرهنگی و زیست محیطی حساس­تر و کنجکاوتر است و بدین جهت از قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری نسبت به آنچه مشاهده می کند نیز برخوردار است. این نوع گردشگران ترجیح می دهند که در منازل اجاره­ای مردم اقامت گزینند و با سنن و آداب و رسوم، ارزش های بومی و محلی و شیوه­های زندگی آنها بهتر آشنا شوند. آمایش کشوری که از این نوع گردشگری را پذیرا می شود بایستی به شناخت بهتر نیازها و خواسته­های آنها توجه نموده، عموم مردم محلی را به بهره­گیری از آشپزخانه­های کوچک و سنّتی تشویق بنماید. صنایع دستی را رونق دهد و مراسم و سنن محلی را زنده نگهدارد. راهنمایان کارآزموده، دارای شایستگی اخلاقی و مسلط به زبانهای بین المللی را بپروراند.

۲۶- گراندتور[۱۵]

بطور کلی به سفرهایی گفته می شود که فرزندان طبقات اشراف و ثروتمندان برای تکمیل تحصیلاتشان به مراکز فرهنگی اروپا همچون فرانسه و ایتالیا انجام می دادند چنین سفرهایی ماهها بطول می­انجامید. بیشتر این سفرها مربوط به قرن هفدهم میلادی است که باعث غنی شدن اروپا گردید.

۵-۱-۱-۲ ارزش سفر

ارزش سفر

در زندگی برخی کارها دارای لذّت مادی و برخی دارای بهره معنوی است. غذای چرب و شیرین لذیذ است اما غذای گوارا به دیگران خوراندن نیز لذت بخش است و گاهی لذت نوع دوم دیگری را سیر کردن بیش از حظّ نخستین است. اولی نوعی لذت مادی و جسمانی و دوّمی لذت معنوی و روحی است. مثالها و نظایر و انواع و اقسام این دو لذّت بی­شمار است.

از جمله لذت­های آدمی، لذت سفر است. این مثل را بارها شنیده­ایم که :«جهان دیدن بهتر از جهان خوردن است». انسان (و حتی دیگر جانوران) از سفر لذت می­برند. هر حیوانی که دست و پای جَستَن و خیز و یا فراتر از آن پر و بال پرواز دارد به سیر و سفر می­رود. پرندگان از این سوی عالم به آن سوی عالم پرواز می­کنند و قاره­ها را زیر بال و پرخود می­گیرند. آنها هم که خود توان پرواز و سیر و سفر را ندارند با سعدی جهانگرد هم آواز میشوند که: «سفر کنید رفیقان من گرفتارم».

لذت سفر با آنکه حظّ بَصَر است امّا از نوع لذتهای مادی خور و خواب و خشم و شهوت نیست، چون این لذت با عبرت و پند و نتیجه گرفتن از زندگی و آثار دیگران توأم است. انسان در سفر نادیده­ها را می­بیند، ناشنیده­ها را می­شنود. از برخی متعجّب و شگفت­زده می­شود، بعضی را هم می­پسندد و تبعیّت می­کند، از بعضی­ها گریزان و منفور می­شود و در هر حال پسندیده و ناپسند هر دو برای او عبرت آموز است. چون بدی­ها نیز به مصداق «ادب از که آموختی؟ از بی­ادبان». ادب آموز است.

بنابراین سفر با آنکه از لذتهای زندگی است امّا لذتی است که برای همیشه طعم آن در کام جان می­نشیند. سفر لذتی است که برای بعضی سازندۀ زندگی است و نتیجه مهم و ثمرۀآن جهان­بینی و وسعت نظر و آزاد اندیشی است. و بهمین لحاظ افراد دانا را «جهان دیده» خوانده­اند. زیرا دیدن جهان مزیت­هایی را متضمّن است که بدون سفر بدست نمیاید.

بسیاری از بزرگان و دانایان، سیر و سفر را سرلوحه اعمال زندگی خود قرار دادند و برای بسیاری از آنان، سفر موجب بلند پایگی و رفعت مرتبت شد. آنها هم که در گوشه نشستند و به سفر درون پرداختند و در بحر فکرت و مکاشفت مستغرق شده، به نوعی دیگر سفر کردند. چنان که عارفان، پیمودن مراحل عرفانی را هم «سیر و سلوک» نام نهاده­اند. که هر دو به معنای سفر است. امّا سفری در عوالم معنوی و درونی و سعدی که خود هم مرد سفرهای ظاهری و هم سفر درونی بوده، هر دو را پیوند میدهد.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                           صوفی نشودصافی تادرنکشدجامی

سیر و سفر در مشهودات کمتر از سیر در افکار نیست. بلکه مبنای کار بسیاری از خردمندان و اندیشمندان مانند سعدی و ناصر خسرو، سیر در نقاط مختلف عالم بوده است. سعدی بیش از سی سال در اقالیم عالم سیر کرد و پس از بازگشت بوطن خود «شیراز» دو اثر بی­همتای گلستان و بوستان را پدید آورد.

در اقصای عالم بگشتم بسی                                       به سر بردم ایام با هر کسی

تمتّع به هر گوشه­­ای یافتیم                               ز هر خرمنی خوشه­ای یافتیم.

سیاحت راهی است برای رفتن و آزموده شدن. فطرت انسانها همیشه در جستجوی ناشناخته است. ارزش سفر آن قدر بالا است که خداوند در قرآن کریم بارها و بارها به آن اشاره می­فرماید. در آیات مبارک بطور اجمال به سیر و سیاحت در زمین و دیدن سرانجام کار نااهلان و آنان که وعده­های خدا را تکذیب کرده­اند، سفارش شده است و بصراحت گفته شده … خداوند زمین را نرم و هموار گردانید تا در پستی و بلندی­­های آن حرکت کنید و ….

این واقعیت که سیر و سیاحت روابط عاطفی را شکوفاتر می­سازد بر علم و دانشمان می­افزاید و اسباب ترقی و تعالی روح انسانها را فراهم می­آورد، سبب شده است افراد بسیاری به تفحص در آیاتی از قرآن بپردازند که در باب سیر در آفاق و اَنفُس بوده است تا از اینطریق در اوقات فراغت هم با بهره­گیری از نعمات زمینی در مسیر حق قرار گرفته و به بیراهه نروند.آیات مرتبط با جهانگردی در قرآن از جهت لحن خطاب به چهار دسته تقسیم شده­اند.

آیاتی که امر به سیر در زمین می­کنند.

(هُوَ اَلذی جَعَلَ لَکُم اَلارضَ ذلوُلاً فَامشَو فی مَنَاکِبها وَکُلوُ مِن رِزقِه وَ اِلِیه اَلنُشور)

او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید.پس شما در پستی­ها و بلندی­های آن حرکت کنید، روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق بسوی اوست. (سوره ملک / آیه ۱۵)

آیاتی که ترک سیر و جهانگردی را سرزنش می­کنند.

(اَفَلَم یَسیروا فِی­اَلارض فَیَنظُروا کَیَف کانَ عاقِبَه الذّینَ مِن قَبِلِهم دَمّرُالله عَلَیهِم اَمثالُها)

آیا در روی زمین به سفر نمی­روند عاقبت حال و کیفر کفر پیشینیان را مشاهده کنند که چگونه خدا آنها را هلاک کرد. (سوره محمد/ آیه دو)

آیاتی که سیاحت شماری از انسانهای برگزیده الهی اشاره دارد:

وَ یَسَئلُونَکَ عَن ذِی­القَرنَینِ قِل سأَتلُو عَلَیکُم مِنهُ ذِکَراً

قرآن کریم مُتعرّض نام ذوالقرنین و سایر مشخصات او نشده و به ذکر سفرهای سه­گانه او اکتفا کرده است. (سوره کهف، آیات ۹۸-۸۲)

همچنین ۴ آیه دیگر که در رابطه با سفرهای سه­گانه ذوالقرنین در سوره کهف آیه­های ۸۶ و ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ آمده است.

آیاتی که به صراحت امر به گردشگری نکرده­اند ولی لازمه و نتیجه عمل آنها سیاحت می­باشد.­

(وَالَذی جَعَلَ لَکُم اَلارضَ مَهداً وَ جَعَلَ لَکُم فیها سُبُلاً لَعلّکُم تهتَدون)

همان خدایی که زمین را مهد آسایش شما بندگان قرار داد و در آن راه­ها بر شما پدید آورد تا مگر هدایت شوید. (سوره زخرف، آیه ۱۰)

 

1-سازمان جهانی جهانگردی[۱۶]

از بزرگترین و مهمترین سازمانهای دولتی است که دفتر مرکزی آن در مادرید اسپانیا قرار دارد. ۱۳۳ کشور در آن عضویت دارند و سیصد سازمان بخش خصوصی و عمومی به آن وابسته­اند.

سازمان جهانی جهانگردی یک نهاد اجرایی از سازمان توسعه و متعلق به سازمان ملل است که تحت ریاست دبیر کل اداره می شود. این سازمان از سه واحد اصلی تشکیل می شود: مجمع عمومی، شورای اجرایی و کمیسیون های منطقه­ای شش گانه که شامل مناطق: آمریکا، اروپا، آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوبی، (ایران جزء کشورهای این منطقه است) حوزه اقیانوس آرام و آسیای شرقی است.

مأموریت سازمان جهانی جهانگردی: عبارت است از «توسعه و گسترش جهانگردی بعنوان وسیله­ای مهم برای تقویت صلح بین المللی و تفاهم بشری، توسعه اقتصادی و تجارت بین الملل».

دراین راستا اقدامات ذیل را برای کمک به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران انجام می دهد.

–         توجه به منابع کنونی و بالقوه آینده جهانگردی در کشورهای عضو.

–    ایجاد شرکت های بزرگ برای توسعه جهانگردی در سطح کشور (برای تشکیل چنین شرکتهای مؤثری، زمینه لازم، در ایران آماده نیست).

–         تدوین سیاست های مؤثربه منظور شروع، ترویج و پایداری جهانگردی .

–         برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت در جهت توسعه جهانگردی .

–         ارزیابی اثرات جهانگردی بر اقتصاد کشورهای عضو و محیط زیست.

–         پیش بینی و تجزیه و تحلیل بازار و آمار. تشویق، تبلیغ و گسترش.

–         مکان یابی برای ساخت محلهای اقامت جهانگردان و درجه بندی هتلها.

–         شیوه تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاریهایی که در این صنعت باید انجام بشود. تجزیه و تحلیل هزینه و سود.

–         ارائه تجربیات بروز شده و راهنمایی مداوم، کشورهای عضو.

طرح ها و برنامه های این سازمان تا کنون در بسیاری از کشورها، ایجاد و عملیاتی شده است.که با نتایج نیکویی همراه بوده است.

۲- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[۱۷]

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۱۹۶۱ به همت کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا و ۱۸ کشور اروپایی تشکیل شد. در سال ۱۹۹۶ تعداد اعضاء این سازمان به ۲۷ کشور رسید.

این سازمان نه تنها به مسئله جهانگردی، بلکه به طور کلی به توسعه اقتصادی، توجه می کند. هدف اصلی این سازمان کمک به کشورهای عضو، برای تدوین سیاست ها و رویه ها محلی است. به گونه­ای که با روند حاکم بر اقتصاد جهان سازگار باشد و موجب رونق اقتصادی کشور، در چهارچوب اقتصادجهانی شود.

بنابراین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، بر سیاست های دولتها و شیوه­ای که کشورها با یکدیگر روابط متقابل (تعامل) برقرار می کنند، تأکید می کند.

راهنمایی های این سازمان برای کشورهای عضو در زمینه کشاورزی، فناوری و صنعت آمار و تجارت، مسائل پولی و مالی، علوم، سیاست های اجتماعی، محیط و جهانگردی است.

راهنمای بسیار مفید آمار این سازمان در برگیرنده مجموعه­ای از داده ها و تجزیه وتحلیل آنها ست . به گونه­ای که دولت ها می توانند، رویه ها و سیاست های خود را با یکدیگر مقایسه کنند.

در خصوص گردشگری هم، تشریه سالانه سازمان به نام سیاست جهانگردی و مسافرتهای بین المللی در کشورهای عضو سازمان منتشر می شود. که در زمینه تجزیه و تحلیل آمارهای با اهمیت درباره جهانگردی ارائه می شود.

دفتر مرکزی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس، پایتخت فرانسه است.

نکته مهم: ایران متأسفانه عضو این سازمان نیست و از محاسن و نعمات آن بی بهره است در مقابل ترکیه از اعضای فعال این سازمان بوده و بسیار هماهنگ با کلیه اهداف آن عمل می کند  که نتیجه آن رونق چشمگیر در کشاورزی، صنعت، تجارت و جهانگردی و به طور کلی توسعه اقتصاد آن کشور است .

۳ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری[۱۸]

سازمان بین المللی است که برای پروازهای بین المللی استاندادرهای هوانوردی تعیین می کند . این سازمان در سال ۱۹۴۴ میلادی به وسیله ۵۲ کشور تشکیل شد و آنها معاهده بین المللی هواپیمایی کشوری را امضاء کردند.

.

سازمان مزبور در سال ۱۹۴۷ بصورت یک نهاد تخصصی از سازمان ملل درآمد و به زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی آن تعلق یافت.

تعداد اعضاء این سازمان در سال ۱۹۶۶ به ۱۸۰ کشور رسید.

حمل و نقل هوایی یک صنعت منحصر بفرد است. زیرا دولتها به صورتی گسترده درگیر آن هستند. موضوعات ایمنی پرواز، استاندارد بودن وسایل نقلیه، مسائل سیاسی و آموزشی، از وظایف مطرح این سازمان است. که اعم آنها در خدمت مسافرتهای هوایی و جهانگردی بین المللی و داخلی قرار می گیرد.

نکته: ایران و ترکیه هر دو در این سازمان عضویت دارند.

۴-انجمن (اتحادیه) بین المللی هواپیمایی (یاتا)[۱۹]

این سازمان در سال ۱۹۵۴ میلادی با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور اروپایی و آمریکایی تشکیل شد و تا سال ۱۹۹۵ میلادی تعداد اعضاء این اتحادیه به ۲۳۰ عضو از ۱۳۰ کشور جهان رسید.

هدفهای این سازمان جهانی که در خدمت جهانگردی قرار گرفته است به شرح زیر است:

–         ایمن نمودن و بی خطر کردن پروازهای مسافری.

–         شناساندن اهمیت یک سیستم سالم حمل و نقل هوایی در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی، در سطح جهان.

–         کمک کردن به صنعت هوایی درراه دستیابی به سطحی معقول از سودآوری.

–         ارائه خدمات ارزنده و با کیفیت برای تأمین نیازهای مشتریان.

–         ساده تر کردن عملیات حمل و نقل هوایی با ارائه استانداردها در سطح بین الملل.

–         تأیید آژانس های مسافرتی و ارائه مقرراتی به آنها برای فروش بلیط هوایی، بطور یکنواخت در سراسر جهان.

۵- سازمان بهداشت جهانی[۲۰] :

یکی از اُرگان تخصّصی سازمان ملل است که در هفتم آپریل سال ۱۹۸۴ تشکیل شده است . پزشکان و متخصصان بهداشت کشور های مختلف به مبادلۀ معلومات و تجارب مشغول می باشند تا به بالاترین سطح بهداشت و سلامتی در سراسر جهان دست یابند . این سازمان بیشتر به مسائلی می پردازد که کشور ها و مناطق مختلف به تنهایی از عهده حل آن بر نمی آیند. مانند : ریشه کنی مالاریا ، آبله و دیگر امراض مُسری .

این سازمان با مطالعه و بررسی بیماری های مُسری در سراسر جهان اعلام شیوع آنان در نقاط مختلف و اقدام به قرنطینه های لازم و یا واکسیناسیون های مربوط به انواع بیماری ها که در مقاصد سفر وجود دارند. کمک های شایانی نیز به امر گردشگری و صنعت توریسم نموده است و می نماید.

شورای جهانی مسافرت و جهانگردی :

این شورا از مدیران اجرایی شرکت های بزرگ بین المللی که در زمینه هواپیمائی ، هُتل ، حمل و نقل و آژانس های مسافرتی فعالیت می کنند ، تشکیل می شود .دفتر مرکزی این شورا در شهر «بروکسل » کشور بلژیک قرار دارد و اهداف اصلی این شورا ( که نوعی سازمان خصوصی است ) توجه به تغییراتی است که در بخش عمومی رُخ می دهد. از جمله : شناساندن ارزش و اهمیّت صنعت جهانگردی حذف یا از میان برداشتن هر نوع سد یا مانع مانند : محدودیت های تجاری و قرار داد های که بین شرکت های هواپیمائی بسته می شود که سدی را در مسیر صنعت جهانگردی قرار می دهد.

VISTA : جدید ترین محصول بخش پذیرش مسافر آمادئوس می باشد که علاوه بر امکانات«PRO WEB PLUS» کاربر می تواند برای انجام تبادلات لازم از نمادهای گرافیکی استفاده نماید.

AMADEUS LEARNING CITY : شهر آموزشی آمادئوس ، یک وب سایت آموزشی الکترونیکی از راه دور می باشد که به کاربران خدمات زیر را ارائه می دهد.

*  آموزش آنلاین آمادئوس .

*  ارزیابی مهارت ها و ارائه مدرک بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره.

* ارتباط و مذاکره آنلاین به صورت گردهمایی اینترنتی ، جلسات گفتگو و تبادل نامه های الکترونیکی .

منبع : ( CHECMY TRIP@ e-TRAVEL ׳(AMADEUS

2 _ گالیلِؤُ

این شبکه توزیع رزرواسیون جهانی در سال ۱۹۷۱ در آمریکا به عنوان رزرواسیون کامپیوتری شرکت هواپیمائی «یونایتد» جهت مکانیزه نمودن رزرو جا تاسیس شد و اکنون یکی از بزرگترین شبکه های توزیع جهانی را در اختیار دارد.

 ۳- سایبر

این شبکه توزیع جهانی در سال ۱۹۶۰ شکل گرفت . محصولات و خدمات این شرکت شامل رزرو آنلاین در شبکه (G.D.S) و ارائه راهکار ها به شرکت هواپیمائی می باشد.

۶-شبکه توزیع رزرواسیون جهانی[۲۱]

یک شبکه رزرواسیون کامپیوتری است که دفاتر خدمات مسافرتی ، شرکت های هواپیمایی و مسافران می توانند از طریق آن اطلاعات وسیعی از خدمات مسافرتی مانند  پرواز های هوایی ، رزرو هتل ، اجاره ماشین و سایر اطلاعات وابسته را به دست آورند.

مالکیت شبکه های رزواسیون کامپیوتری جهانی ، تعلق به گروهی از شرکت های هواپیمائی دارد. سیستم های کامپیوتری مختلفی مانند: آمادِئوس[۲۲] ، گالیلؤُ[۲۳]، سایبر[۲۴] که در زمره بهترین برنامه های نرم افزاری رزرواسیون هستند . نتیجه این همکاری و همدلی مقدس است.

۱ ـ آمادئوس

شرکت اروپائی « آمادئوس » در سال ۱۹۸۷ توسط شرکت های ایرفرانس ، لوفت ها نزا، ایبریا واس.آ.اس. به عنوان شبکه توزیع رزرواسیون جهانی تاسیس شد و در بیشتر کشور های جهان فعال گردید. مشتریان آمادئوس شامل عرضه کنندگان خدمات مسافرتی ، یعنی شرکت هواپیمائی ، هتل ها، شرکت های اجاره دهنده اتومبیل ، خطوط راه آهن ، کشتی های تفریحی ، مجریان تور ، دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین شرکت های تجاری و مسافرین می باشند.

در سال ۲۰۰۵ فعالیت این شرکت از یک ( G.D.S) فراتر رفته و آمادئوس به یک پشتیبانی کننده همه جانبه صنعت در زمینه فن آوری اطلاعات تبدیل شد . شعار این شرکت «YOUR TECHNOLOGY PARTNER». بیانگر دیدگاه آمادئوس مبتنی بر ایجاد و نگهداری رابطه بلند مدت و کامل بامشتریان خود است. محصولات زیر نمونه هایی از تولیدات آمادئوس هستند :

PRO WEB: این محصولات برپایه نیاز های کارکنان بخش پذیرش مسافر طراحی شده و کاربر با وارد کردن دستورات تبادلات مورد نظر با سیستم را انجام می دهد . این محصول مجهز به برنامه « بلیط نگار » نمی باشد.

PRO WEB PLUS: این محصول در سطح بالاتری از PRO WEB طراحی شده و علاوه بر برنامه بلیط نگار دارای امکاناتی جهت سهولت استفاده کاربران می باشد.

  ) منبع ( AMADEUS LEARNING  CITY http://ALC.AMADBUS.COM

7- بانک بین المللی ترمیم وتوسعه[۲۵]

از مشهورترین سازمان های بین المللی است که بصورت مستقیم بودجه های مربوط به جهانگردی را تأمین می کند.بیشتر آن را بانک جهانی می نامند.این بانک در سال۱۹۴۵ تأسیس گردید که ۱۷۴ کشور درآن مشارکت داشته اند.این بانک درزمینه طرح های زیر بنایی توسعه جهانگردی،وام هایی را می پردازد.ولی بطور اصولی وبصورت مستقیم در این گونه طرح ها ودخالت نمی کند.بیشتر وبطور معمول چنین وام هایی را به کشورهای درحال توسعه پرداخت می کند.

۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم

«کارعلمی ،عوامل را می شناسد.درمطالعات علمی دنبال این هستیم که عوامل را شناسایی کنیم،گروه های اول هستید،روی موضوعاتی کار بکنید که ادبیات توریسم را پیدا کنید».(خانم دکتر تاج.شهره.جزوه درسی.جغرافیای اوقات فراغت،ص ۲۷ ،۱۳۸۴)

 

۱- سیاستگزاری توریسم:[۲۶]

جهانگردی، بزرگترین و پررونق ترین صنعت حال حاضر جهان است و انتظار می رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودی آن ادامه یابد.جهانگردی، یک قدرت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ والبته پدیده­ای بسیار سیاسی است.(ویشتر، ل، ک، ص ۲)

طبیعت جهانگردی در هر جامعه­ای متأثر از عوامل پیچیده و درهم بافته­ای از سیاست، اقتصاد و همچنین ویژگی های جغرافیایی است که همه را مجذوب خود می کند. (یک و لپی ، ص ۲۱۶)

مزایا و منافع حاصل از جهانگردی، جلوه های جغرافیایی و ویژگی های مفّرح آن به قدری جالب توّجه است که همه مطالعات و تحقیقات توریسم در این زمینه انجام شده است. اما در زمینه سیاست جهانگردی و بویژه فرآیند سیاستگزاری آن کار چندانی نشده است. (هال، ک، ام، ۱۹۹۵)

به هر صورت یکی از اساسی ترین فعالیت دولتها، طراحی و تدوین سیاستهای عمومی یا کلان کشور است. در کشورهای پیشرفته صنعتی و همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به هنگام طراحی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان به جهانگردی بعنوان ابزاری مؤثر در ادامه روند توسعه توّجه خاصّی مبذول می شود. (ریشتر، ل، ک، ص ۲)

درک سیاستهای جهانگردی مستلزم شناخت و درک اصول نهادینه شده­ای است که بر اساس آنها سیاستهای جهانگردی طراحی و تدوین می شوند.اصول نهادینه شده از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند سیاستگزاری جهانگردی محسوب می شوند. این اصول مانند یک صافی عمل کرده و نقش نیروهای متعارض اقتصادی و اجتماعی را در جامعه آشکار می سازند.درک اصول نهادینه شده و شناخت نقش و اهمیت دولت در توسعه جهانگردی حائز اهمیت است، اما متأسفانه نقش دولت در جهانگردی غالباً مورد غفلت واقع شده است کارگزاران سیاسی با توجه به ارزشهای مورد نظر و منافع شخصی خود و با توجه به قدرت بسیاری که دارند بر اجرای سیاستها تأثیر می گذارند.

جهانگردی در معرض مداخله مستقیم یا غیرمستقیم حکومت قرار دارد، زیرا حکومت می تواند استخدام کرده و ایجاد درآمدکند. همزمان با روند کوچکتر شمردن  حکومت ها در غرب ، علاقه و اشتیاق حکومتهای محافظه کار و خِرَداندیشان اقتصادی به خوداتکائی صنعت جهانگردی در عرصه های بازاریابی و پیشبرد از طریق خصوصی سازی و تشکیل اتحادیه­ای از شرکتها و دفاتر جهانگردی ابرازشد. و طرفداران اقتصاد آزاد، بر آزادی مصرف کننده در انتخاب پافشاری کردند. (هیوز، اچ، ل، ص ۱۴)

در سیاستگزاری جهانگردی نقش گروه های ذینفع را نباید از نظر دور داشت، گروه «ذینفع» معادل واژه «گروه فشار» یا «گروه ذینفع خاص یا رسمی» بکار برده می شود. گروه ذینفع مجموعه­ای از افراد است که بر اساس علایق یا نیازهای مشترک گردهم می آیند و تلاش می کنند بر فرآیند سیاستگذاری تأثیر بگذارند. حکومتها معمولاً نظرات گروه های ذینفع رسمی را می پذیرند. (مجموعه های عظیم فعال در صنعت جهانگردی).

با توجه به ماهیت پویای جهانگردی ارزیابی و نظارت بر سیاستهای جهانگردی از ضروریات است، ارزیابی سیاستها عبارت است از: بررسی نتایج سیاستهای کلان و آگاهی از آنها ست و بهترین شیوه آن ، ارزیابی منظم است. که در این شکل ارزیابی رابطه علّی مشخص می شود، و اثر سیاستهای کلان به دقت اندازه گیری می گردد. (اندرسون، جی، ی، ص ۱۳۹)

نهایتاً ، با اجرای سیاستها، فرآیند سیاستگزاری تکمیل نمی شود، یک قدم دیگر باقی می ماند که عبارت است از:«ارزیابی ونظارت برنتایج سیاست ها»البته سیاستهای جهانگردی به ندرت، مورد ارزیابی جدی قرار می گیرند، زیرا منابع قدرت تمایل چندانی به انجام ارزیابی ها نشان نمی دهند. ضمناً ارزیابی نیز فرآیند سیاستگذاری را به پایان نمی رساند و فرآیند آن ادامه خواهد داشت.

 

۲- برنامه ریزی توریسم:[۲۷]

 

130,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • جهانگردی استان یزد
 • اکوتوریسم
 • پایان نامه گردشگری
 • مقاله جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
 • مقاله اصول تئوری جایگاه مرکزی و اثرات تفریحات جهانگردی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.