مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز کوهرنگ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار. ۱

فصل اول: کلیات… ۳

۱- کلیات راجع به منطقه. ۳

۱-۱مطالعات فیزیوگرافی.. ۴

۲-۱مطالعات هوا و اقلیم شناسی.. ۴

۳-۱ مطالعات فرسایش و رسوب… ۵

۴-۱مطالعات پوشش گیاهی.. ۵

۱-۴-۱-اهمیت پوشش گیاهی: ۶

۱-۱-۴-۱-ارزش اقتصادی و پوشش گیاهی: ۶

۲-۱-۴-۱-پوشش گیاهی و حفاظت محیط زیست: ۷

۳-۱-۴-۱-فراوره های فرعی مرتع: ۷

۴-۱-۴-۱- اهمیت پوشش گیاهی در حفاظت آب و خاک: ۷

۵-۱ بررسی کلی فلور منطقه: ۸

فصل دوم: ۹

۱-۲ -بررسیهای جانبی.. ۹

۱-۱-۲ عوامل عمده تخریب مراتع . ۹

۱-۱-۱-۲ چرای زود رس… ۹

۲-۱-۱-۲-عدم پراکنش یکنواخت دام در مرتع. ۱۰

۳-۱-۱-۲- تبدیل مراتع به دیمزارها ۱۱

۴-۱-۱-۲- عدم واگذاری و ممیزی مراتع و کنترل دام در پلاکهای ممیزی شده: ۱۱

۵-۱-۱-۲- بوته کنی.. ۱۲

۲-۲ طبقه بندی تیپ های مرتعی از نظر حفاظت خاک: ۱۲

فصل اول: ۱۴

۱-۱ مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع. ۱۴

۱-۱-۱- احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات… ۱۴

۲-۱-۱ اهداف و سیاستها: ۱۵

۳-۱-۱-برنامه های مدیریت و احیاء مراتع: ۱۵

۲-۱سیستم چرای آزاد (Free urazing). 16

3-1-چرای بسته. ۱۷

۴-۱-شیوه مرتعداری تعادلی.. ۱۷

۱-۴-۱-سیستم چرای تناوبی Rotation Crazing system… 17

5-1 – مرتعداری طبیعی.. ۱۸

۱-۵-۱ سیستم های چرائی اعمال شده برای شیوه مرتعداری طبیعی.. ۱۹

۱-۱-۵-۱ سیستم چرایی تأخیری Derfreed Grazing System… 19

2-1-5-1- سیستم چرای تأخیری- تناوبی Defreed Rotation Grozing System… 20

3-1-5-1- سیستم استراحتی- شادابی Rest Ratation Grazing System… 22

6-1: جلوگیری از چرای زودرس… ۲۳

۷-۱: فصل چرا ۲۳

۸-۱:تکرار چرا: ۲۴

۹-۱: زمان خروج دام از مرتع. ۲۴

۱۰-۱: تعادل دام و مرتع. ۲۵

۱۱-۱ : کشتار به موقع دام. ۲۶

۱۲-۱: تأمین منابع آب دام. ۲۷

۱۳-۱-مبارزه با گیاهان سمی و غیرخوشخوراک…. ۲۸

۱-۱۳-۱: اهداف آتش سوزی.. ۲۹

۱۴-۱: مرتعداری مصنوعی: ۲۹

۱-۱۴-۱: مرتع کاری: ۳۰

۱-۱-۱۴-۱: بذرپاشی: ۳۰

۲-۱-۱۴-۱:آماده کردن بستر کشت… ۳۱

۳-۱-۱۴-۱: حفاطت پس از کشت: ۳۱

۵-۱-۱۴-۱:گونه های مناسب جهت عملیات بذرپاشی.. ۳۲

۶-۱-۱۴-۱: کودپاشی: ۳۲

۷-۱-۱۴-۱: میزان کوددهی: ۳۴

۸-۱-۱۴-۱: قرق.. ۳۴

۱-۸-۱-۱۴-۱:قرق دائم: ۳۵

۲-۸-۱-۱۴-۱: قرق موقت: ۳۵

۱۵-۱: عملیات اصلاح مکانیکی.. ۳۶

۱-۱۵-۱: ایجاد شیار روی خطوط میزان(Contorfaro): 36

16-1 : آموزش و ترویج.. ۳۸

۱۷-۱: مراحل اصلاح مراتع . ۳۹

۱۸-۱: نکاتی در مورد نقشه اصلاح و توسعه مراتع . ۳۹

فصل دوم: ۴۱

۱-۲-نتایج و پیشنهادات… ۴۱

۱-۱-۲-الف- مشکلات مسائل و محدودیتها ۴۱

۲-۱-۲-ب-پیشنهادها برای حل مسائل و محدودیتها ۴۱

منابع و ماخذ: ۴۵

منابع و ماخذ:

۱-   باغستانی ناصر، قاسمی اصغر –۱۳۸۱- جزوه / مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد

۲-   حکیمی محمد جواد- ۱۳۸۰ جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۱ و ۲

۳-   زارع احمد- ۱۳۸۲ جزوه اصلاح و توسعه مراتع، دانشگاه آزاد اسلامی

۴-   مصداقی-م- ۱۳۷۷، مرتعداری در ایران، چاپ سوم، انتشارات آستان قدس

۵-   مقدم- محمد رضا، ۱۳۷۷، مرتع و مرتعداری ، چاپ دوم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران

۶-    قاسمی اصغر، جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۱ و ۲، دانشگاه آزاد اسلامی

۷-  نادعلی سبزی رژیان، پایان نامه کار شناسی، مطالعات نیمه تفضیلی حوزه آبخیز ده بالا (بخش توسعه و اصلاح مراتع) سال۱۳۸۰

 ۱-۱ مسائل روشهای اصلاح و احیاء مراتع

۱-۱-۱- احیاء مراتع قابلیت ها و امکانات

گر چه عوامل جوی و زمان در تشکیل چگونگی جامعه نباتی تأثیر فراوانی داشته است استفاده بی رویه بدون اعمال مدیریت موجب کاهش و گاهی نیز ویرانی و نابودی جوامع نباتی حتی با پتانسیل بالا تولید گردیده است. بهره برداران از منابع طبیعی به این نکته توجه نداشته اند که استفاده بی رویه و نابهنگام از مراتع مانع تکثیر طبیعی آنها گردیده و بازگشت و ترمیم مراتع چرا شده و تخریب یافته که در آن گونه های مهاجم و غیر خوشخوراک و سمی ظاهر شده اند به زمانی طولانی نیاز دارد به همین دلیل متأسفانه سطح وسیعی از مراتع بسیار خوب کشور دچار نابسامانی گردیده و در معرض تخریب ونابودی مسلم قرار گرفته است این موضوع حتی در منطقه مورد مطالعه که از بارندگی خوبی برخوردار است نیز مزید بر علت شده و لزوم توجه و اعمال روشهای مدیریت و کنترل حساب شده و دقیق را می طلبد در این رهگذر نوع روشهای مدیریت با توجه به وضعیت اکولوژیکی و او ضاع اقلیمی و نوع ترکیت جامعه گیاهی متفاوت می باشد و مناسبترین روش با توجه به بررسی عوامل فوق در هرمنطقه انتخاب و اعمال می گردد از مطالعه پوشش گیاهی به این نتییجه می رسیم کم در سطح حوزه گونه غالب را گیاهان با درجه خوشخوراکی II و عمدتاً گیاهان کلاس III تشکیل داده اند گر چه این موضوع در فرسایشهای خاک جلوگیری می کند ولی وجود این گیاهان از تولیدات مرتع می کاهد لذا با بررسی عوامل فوق در منطقه مورد مطالعه هرگونه کار اصلاحی می توانیم انجام دهیم البته اگر کار اصولی انجام دهیم.

۲-۱-۱ اهداف و سیاستها:

هدف اصلی احیاء و توسعه منطقه با اولویت دادن به وضع زندگی عشایر منطقه و افزایش درآمد آنها از طریق افزایش تولید علوفه مرتع و تولید فراوده های دامی به منظور تأمین نیازهای اقتصادی انسانها و مردم منطقه می باشد همچنان به زندگی عشایری خود ادامه می دهند که دست کشیدن از این زندگی و شهرنشینی توسط عشایر مشکلات زیادی را از لحاظ اقتصادی و تولید فراورده های دامی و همچنین با زندگی شهرنشینی تأمین امکانات و نیازهای اولیه یکی از مشکلات دولت و کشور بروز می کند.

۳-۱-۱-برنامه های مدیریت و احیاء مراتع:

ما باید در مراتع قبل از هر چیز مدیر خوبی باشیم مدیر خوب کسی است که علم و هنر مر تعداری را توأم با هم به کارگیرد و از آن در جهت ارتقاء و سطح کیفی و کمی مراتع استفاده نماید. به عنوان مثال ما اگر دام را از مرتع حذف کنیم گیاهان حالت خشنی به خود گرفته و از رشدرویشی آن کاهش می یابد و اگر دام را افزایش دهیم گیاهان باز هم حالت دفرمه پیدا کرده و از حالت طبیعی خود خارج شده و در اثر تکرار چرا از زادآوری آن کاهش می یابد مدیریت صحیح در مراتع به دو نحو ممکن است مدیریت و مرتعداری طبیعی که در آن حالتی است که مرتع ها در حد کلیماکس بوده و یا گرایش مثبت دارد و ما با اعمال و ما با اعمال سیستم های چرایی درست مطابق با مرتع مورد نظر برمرتع مدیریت اصولی انجام می دهیم. مرتعداری مصنوعی زمانی به کار می رود که وضعیت مرتع خراب است و ترکیب مرتع ترکیب خوبی از نظر پوشش و یکنواختی گیاهان مناسب نیست و گیاهان غیرخوشخوراک در مرتع وارد شده است خاک مرتع در حال فرسایش است و باید کارهای اصلاحی انجام دهیم.

۲-۱سیستم چرای آزاد (Free urazing)

در چرای آزاد بدون برنامه مشخصی در تمام سطح مرتع و در طی زمان فصل چرا می کند در این روش مدت توقف دام در قسمتهای مختلف مرتع نه تنها بیش از حدی است که باید باشد، بلکه این توقف در محل ها به طور یکسان و یا متناسب نیست البته در مواقعی که طول مدت توقف دام در مرتع کوتاه باشد (۳-۲ روز) دام مجبور به استفاده از گیاهان کلاس II و III نخواهد بود نتیجتاً:

الف- به علت محدود نبودن سطح مرتع رام در درجه اول از گیاهان مرغوب چرا می نماید و چون محدودیت سطح وجود ندارد، به دنبال گیاهان مرغوب در سطح مرتع می گردد. این در حالتی است که گیاهان کلاس II  و III یا کمتر و یا اصلاً مورد استفاده قرار نمی گیرد. در طی روزهایی که سپری می شود گیاهان مرغوب و خوب بالاجبار چندین بار چرا می شوند و از بین می روند.

ب- استفاده از علوفه در مناطق مختلف مرتع یکسان نیست

در مراتع حوزه ضراب آباد بیشتر این نوع چرا دیده می شود که نبود آبشخور مناسب هم به آن دامن زده است.

۳-۱-چرای بسته

در چرای بسته سطح مرتع به قطعات تقسیم می گردد. سطح این قطعات با توجه به ظواهر طبیعی یا مصنوعی طوری در نظر گرفته می شود که علوفه موجود برای تغذیه گله در طی چند روز منظور شده، کافی باشد نتایج حاصل از این چرا به شرح زیر است:

الف- در صورت محدود بودن سطح مرتع از گیاهان کلاس II و کلاس III نیز چرا صورت می گیرد.

ب- به علت کوتاه بودن طول مدت چرا، رشد مجدد گیاهان کلاس I مورد چرای دام قرار گرفته و از تضعیف گیاهان کلاس I جلوگیری می شود.

ج- به علت استفاده از گیاهان کلاس II و کلاس III  در مرحله شادابی، ارزش غذایی آنها بیشتر بوده نتیجتاً مقدار علوفه برداشت شده در واحد سطح بیشتر از حالت آزاد خواهد بود.

د- به علت محدودیت سطح مرتع راهپیمایی دام کمتر بوده ودرنتیجه لگدکوبی خاک توسط دام و صرف انرژی دام نیز کاهش می یابد.

با توجه به موارد و محاسن بالا می توان با تقسیم بندی مرتع از محاسن این روش یعنی چرای بسته نهایت استفاده را برد.

۴-۱-شیوه مرتعداری تعادلی

۱-۴-۱-سیستم چرای تناوبی Rotation Crazing system

نوعی سیستم تعادلی است که درآن ضمن قطعه بندی نمودن سطح مراتع، دام به تناوب قطعات را در یک دوره کوتاه زمانی چرا می کند که نتیجه اعمال این سیستم دادن استراحت چند روزه پس از هر چرا و امکان بازسازی گونه ها و نیز امکان تولید بذر برای گونه های موجود در قطعاتی که در آن آخرین مرحله هر دوره چرا روی آنها صورت می گیرد این سیستم در ایران برای مناطقی صورت می گیرد که اولاً زمین پوشیده از گیاهان مرتعی بوده و جاهای خالی کمتر دیده شود. مورد دیگر اینکه مقدار نباتات مرغوب و اصطلاحاً گونه های کلاس I و II فراوان بوده و زادآوری آنها مطلوب باشد. از محاسن این روش به موارد زیر اشاره می شود:

۱-به لحاظ اینکه تعداد زیاد دام در مدتی محدود در سطحی معین چرا می کند امکان انتخاب وجود نداشته و چرای یکنواخت صورت می گیرد.

۲-به علت محدودیت سطح قطعات راهپیمایی دام کمتر بوده از لگدکوبی خاک و اتلاف انرژی به حداقل می رسد.

۳- چرای مکرر خصوصاً در اوایل فصل رویشی در بهار کمتر اتفاق می افتد.

۴-به علت تراکم بالای دام هدر رفتن علوفه کمتر است.

۵-به دلیل امکان بازسازی در طول مدت چرا و نیز پایان فصل چرائی، گونه ها از قدرت رویشی مناسبی برخورداربوده و در سال رویشی آینده زودتر و سریعتر جوانه می زند.

۵-۱ – مرتعداری طبیعی

در این شیوه که اصولاً برای مراتع با کمی تخریب و اصولاً گرایش منفی اعمال می شود البته بحث گرایش خصوصاً در زمینه کمیت علوفه و تولید مطرح است ولی در بحث مدیریت چرا علاوه بر کمیت باید به کیفیت نیز توجه کنیم یعنی طوری برنامه ریزی کنیم که از نظر کمیت پس از اجرای برنامه یک درجه وضعیت مرتع بهبود یابد یعنی از درجه متوسط به خوب افزایش وضعیت دهد یا حتی الامکان گرایش وضعیت مرتع تغییر یابد به این معنی که چنانچه گرایش منفی است به سکون یا مثبت تغییر وضعیت داده شود همچنین از نظر کیفیت علوفه تولیدی نیز بهبود حاصل شود لذا در این صورت خواهد بود که مدیریت صحیح باعث تغییر شیوه مدیریتی در نتیجه بهبود وضعیت مرتع برای دوره رویشی بعد عملی خواهد شد و از آن به بعد شیوه مرتعداری تعادلی در پیش خواهد گرفت.

۱-۵-۱ سیستم های چرائی اعمال شده برای شیوه مرتعداری طبیعی

۱-۱-۵-۱ سیستم چرایی تأخیری Derfreed Grazing System

در این سیستم چرایی به لحاظ ایجاد و امکان زادآوری گونه های گیاهی و افزایش تنوع گیاهی، تراکم پوشش و نیز افزایش تولید بخشی از مرتع را با تأخیری ۱ تا ۲ ماهه چرا می کند در این فرصت گونه های گیاهی امکان گلدهی و به بذر نشستن خواهد داشت و پس از رسیدن بذور قطعه مورد نظر چرا می شود یعنی بخشی از مراتع را در زمان بذردهی چرا نموده و بخش دیگر را از زمان آمادگی مرتع تا زمان بذردهی. چنانچه بخواهیم نتیجه مطلوبتری از این سیستم چرایی عاید نماییم لازم است برای ۲ سال متوالی قطعه مورد نظر را با تأخیر و در زمان بذردهی چرا نمائیم تا در سال دوم امکان استقرار نهالها تازه روئیده در خاک میسر شده آماده چرا شود در صورتیکه اجرای سیستم مذکور توأم با بروز کم آبی و خشکسالی باشد حداقل تأخیر ۳ سال درنظر گرفته می شود ازمحاسن این روش می توان به موارد زیر توجه نمود:

الف- در اثر تأخیر در چرا افزایش زادآوری گونه های مرغوب فراهم شده و به غالبیت گونه ای دست خواهیم یافت.

ب- با افزایش زادآوری گونه های مرغوب تولید علوفه و نیز تولیدات مرتعی افزایش می یابد.

ج- ضمن یکنواختی در چرا از گونه های مرتعی فشار چرا از گونه های خوشخوراک برداشته می شود.

۲-۱-۵-۱- سیستم چرای تأخیری- تناوبی Defreed Rotation Grozing System

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.