مقاله مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و  مدیران منطقه آزاد کیش  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و  مدیران منطقه آزاد کیش  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول ـ طرح مسئله
– بیان و شرح مسئله
– اهداف پژوهش
الف- هدف اصلی
ب- اهداف فرعی
– زمینه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)
– نوع پژوهش‌
– ابزار گردآوری اطلاعات
– جامعه آماری
– نمونه‌گیری
الف- حجم نمونه‌
– واحد تحلیل
– تصریح مفاهیم

فصل دوم ـ یافته‌های پژوهشی
– سیمای پاسخگویان
الف- جنس و سن
ب- تحصیلات
ج- وضعیت تأهل
د- وضعیت اشتغال

فصل سوم ـ نتایج تفصیلی
– یافته‌های پژوهشی
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب جنس
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب سن
– سابقه سکونت افراد در کیش بر حسب میزان تحصیلات
– انگیزه افراد از اقامت در کیش
الف- انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک جنس و سن
ب ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک میزان تحصیلات
ج ـ انگیزه افراد از اقامت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل
– رضامندی از کار و فعالیت در جزیره کیش
الف- میزان رضایت افراد از فعالیت در کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
ب- مهمترین دلایل رضایت از فعالیت در کیش
ج- عدم رضایت از فعالیت در کیش
– میزان رضایت از اقامت در کیش
الف- مهمترین دلایل رضایت بالای ساکنان از سکونت در کیش
ب- مهمترین دلایل افرادی که از اقامت در کیش رضایت چندانی نداشتند
– چگونگی زندگی یکجانشینان از نظر قرابت و خویشاوندی در خانواده
الف- مهمترین دلایل این امر (جدول ۳-۷-۱)
ب- چگونگی زندگی ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات
– نظرات ساکنان درمورد وضعیت بهداشت و درمان کیش
الف -پاسخگویان پیشنهادات درخور توجهی برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی کیش ارائه
داده‌اند
ب- چگونگی ‌ وضعیت بهداشت و درمان در کیش از نظر پاسخوگویان به تفکیک وضعیت تأهل و
تحصیلات
– معاشرت ساکنان با یکدیگر و سطح این نوع معاشرت
الف- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک جنس و سن
ب- میزان مشارکت افراد با دیگر ساکنان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
– دفعات مسافرت ساکنان به مناطق دیگر در سال و چگونگی آن
الف- تعداد مسافرت سالانه ساکنان به خارج از کیش به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
ب- مهمترین دلایل خروج از کیش از سوی پاسخگویان
ج- مهمترین دلایل عدم خروج و سفر اندک افراد از جزیره کیش
– مشارکت ساکنان برای اداره بهتر جزیره
الف- مشارکت و همفکری با مسئولان به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
– نظر پاسخگویان در ارتباط با میزان رعایت برخی رفتارهای اجتماعی توسط اهالی و
گردشگران
– پوشش مناسب
الف- ساکنان
ب- گردشگران
– رفتار مناسب در معابر عمومی
الف- اهالی
ب- گردشگران
– رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
الف –ساکنان
ب- گردشگران
– میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گروههای مختلف
الف -میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط اهالی کیش
ب- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط گردشگران
ج- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر
د- میزان رعایت قوانین و مقررات عمومی توسط کارکنان و مأموران سازمانها
و نهادهای مختلف
– میزان وقوع پاره‌ای از جرایم اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان در کیش
الف- جرائم اقتصادی
ب- اعتیاد
ج- فحشا
د- قاچاق مواد مخدر
چگونگی گذران اوقات فراغت ساکنان کیش
الف- تماشای تلویزیون
ب- گوش کردن به موسیقی
ج- دیدار دوستان و آشنایان
د- شرکت در مراسم سوگواری مذهبی
ه- شرکت در اعیاد و جشنهای مذهبی
و- شرکت در اعیاد و جشنهای ملی
– رواج برخی از رفتارهای اجتماعی در میان اهالی کیش
– میزان رضامندی افراد از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
الف- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز
درمانی و بهداشتی
ب- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز فرهنگی و آموزشی
ت- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز تفریحی، سرگرمی
و ورزشی
ث- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز مذهبی
ج- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت وسایل ارتباط جمعی
ح- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مراکز اطلاع‌رسانی
خ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری
د- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت مقررات
راهنمایی و رانندگی
ذ- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت امنیت فردی
ر- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات
ز- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت حمل و نقل برون منطقه‌ای
س- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت نظارت بر مراکز خرید
ش- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت در مورد بهبود وضعیت
ص- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت بهبود وضعیت
رستورانها و چایخانه‌ها
ض- مهمترین پیشنهادات پاسخگویان پیرامون بهبود وضعیت سالنهای تأتر،
نمایش و سینما
– بررسی وضعیت آموزش در جزیره کیش
الف- آموزش رسمی
ب- وضعیت مدرسان
ت- محتوای آموزش
ث- فضای آموزشی
ج- مدت آموزش
ح- تنوع رشته‌ها
خ- امکانات ورزشی مدارس
د- امکانات ایاب و ذهاب
ذ- آموزش غیر رسمی
– بررسی وضعیت تشکل‌های صنفی در منطقه آزاد کیش
الف- درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک جنس و سن
ب -درصد عضویت در تشکلهای صنفی به تفکیک وضعیت تأهل و تحصیلات
ج- نقش تشکلهای صنفی در تأمین منافع اعضا از دیدگاه پاسخگویان به
تفکیک جنس و سن
د- میزان مشارکت اعضا در انتخابات تشکلهای صنفی
– میزان آگاهی ساکنان از فن‌آوری اطلاعات (IT)
– بررسی وضعیت مسکن ساکنان جزیره کیش

فصل چهارم ـ سیمای پاسخگویان
– سیمای پاسخگویان
الف- جنس و سن
ب –تحصیلات
ج- وضعیت اشتغال
د- وضعیت تأهل
– ویژگیهای سفر گردشگران
الف- مدت اقامت در کیش
ب- مدت اقامت گردشگران در کیش یه تفکیک وضعیت تأهل و میزان تحصیلات
ت- تعداد سفرهای قبلی گردشگران در کیش
ث- انگیزه مسافرت گردشگران در کیش
ج- چگونگی سفر به کیش
ح- همراهان گردشگران
خ- محل اقامت گردشگران در جزیره کیش
د- مشغله و سرگرمی گردشگران در طول اقامت در کیش
ذ- دلپذیرترین سرگرمیهای گردشگران در کیش
ر- جالبترین ویژگیهای کیش از نگاه گردشگران
ز- تصور قبلی گردشگران از کیش
ژ- میزان تطابق واقعیتهای کیش با تصورات پیشین گردشگران
– تصور قبلی گردشگران در جزیره کیش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها
– میزان رضایت گردشگران از مسئولین و کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش
الف- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتها
ب- دلایل رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی
ث- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک
ج- دلایل رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی
ح- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها
خ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی
د- دلایل رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس
ذ- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی
ر- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان رستوران
ز- دلایل رضایت گردشگران از رفتار کارکنان چایخانه‌های سنتی
– میزان عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان ـ کارکنان اماکن و سازمانهای مختلف کیش
الف- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هتلها و اقامتگاهها
ب- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران
ت- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان هواپیمایی
ث- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و کارکنان گمرک
ج- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نیروی انتظامی
ح- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان بانکها
خ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان تاکسی
د- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رانندگان مینی‌بوس
ذ- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار کارکنان مراکز تفریحی
ر- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار رستورانها
ز- دلایل عدم رضایت گردشگران از رفتار چایخانه‌های سنتی
– میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره کیش از گردشگران
الف- نظر گردشگران در مورد میزان حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران جزیره
کیش از گردشگران
– کمبودهای جزیره کیش در عرصه های مختلف از نگاه گردشگران و پیشنهاد آنها
الف- پیشنهاد گردشگران در مورد رفع کمبودها در محیط‌های ورزشی جزیره کیش
ب- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در مراکز بهداشتی و درمانی
ت- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در سینمای جزیره کیش
ث- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها و کاستیها در سالنهای
تأتر و نمایش
ج- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در پلاژهای سواحل جزیره کیش
ح- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در کنسرتهای موسیقی
درجزیره کیش
خ- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها و کاستیها در برگزاری جشنواره در
جزیره کیش
د- پیشنهاد گردشگران برای رفع کمبودها در چایخانه‌های سنتی در جزیره کیش
ذ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در رستورانهای جزیره کیش
ر- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در محل بازی و تفریح کودکان
ز- پیشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعیت بهداشتی منطقه کیش
س- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در مراکز اطلاع‌رسانی
جزیره کیش
ش- پیشنهاد گردشگران برای برطرف ساختن کمبودها در کتابخانه‌های عمومی
ص- پیشنهاد گردشگران برای رفع نواقص و کاستیها در ارتباط با تابلوها و علائم
رانندگی
ض- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودهای موجود در بازارهای خرید
ط- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای عرضه نشریات
ظ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در جایگاههای خودپرداز بانکها
ع- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در وسایل حمل و نقل شهری
غ- پیشنهاد گردشگران برای برطرف کردن کمبودها در برنامه‌های رادیو و تلویزیون کیش
– نظر گردشگران در مورد وجود برخی جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی در کیش
الف- مشاهدات گردشگران پیرامون انواع دزدی طی مدت اقامت در کیش
ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طی مدت اقامت در کیش
ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهین طی مدت اقامت در کیش
ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طی مدت اقامت در کیش
ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع کلاهبرداری طی مدت اقامت در کیش
ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طی مدت اقامت در کیش
خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تکدی‌گری (گدایی) طی مدت اقامت در کیش
د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعایت مقررات اجتماعی طی مدت
اقامت در جزیره کیش
ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگی طی مدت اقامت در کیش
ر- مشاهدات گردشگران در مورد سایر تخلفات طی مدت اقامت در کیش
– نظر گردشگران و ارزشهای مورد قبول جامعه
الف -نظر گردشگران در مورد تأثیر سفر کیش در روحیه آنها
ب- نظر گردشگران در مورد مزیتهای جزیره کیش نسبت به سایر منطقه گردشگری
ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازی از ویژگیهای برجسته کیش برای سایر شهرهای ایران
– نتیجه‌گیری
– تحلیل مدیران ومسئولان نسبت به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کیش
– نکات قوت و ضعف منطقه آزاد کیش
– سیاست های اتخاذ شده در سالهای گذشته پیرامون نیازهای فرهنگی و اجتماعی کیش

– مهمترین نیاز فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش برای پاسخ به تقاضای
گردشگران-اهالی، تجار، کسبه
الف- گردشگران
ب- اهالی
– مشکلات پیش روی مدیران و راهکارهای بدون رفت از این مشکلات در کیش
– توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آن
– ایجاد الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جزیره کیش و تبدیل آنها به صورت
هنجارهای اجتماع و تصمیم آنها به شهرهای دیگر ایران
– استفاده از الگوئی خاص در حوزه فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش
– مزایا و معایب منطقه آزاد تجاری کیش در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای
حوزه خلیج فارس
– اولویت در برنامه های فرهنگی، اجتماعی در چشم انداز آینده جزیره کیش
– میزان همگرایی فرهنگی در گروههای صنعتی در جزیره کیش
– طول مدت همنوائی نومهاجران با فرهنگ حاکم بر جزیره کیش
– میزان موفقیت منطقه آزاد کیش در ایجاد یک همگرایی فرهنگی در میان افراد
نومهاجر
– تأثیر یگانی فرهنگی در نظم اجتماعی حاکم بر جامعه کیش
– نقش فرهنگ مداری جامعه کیش با هنجار شکنان و اثرات آن در کاهش جرائم
– مهمترین منابع و مأخذ

پیشگفتار: 

      منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر ، به مثابه دهکده ای مدرن است که در آن افراد از لحاظ فرهنگی ، قومی و آئینی با یکدیگر متفاوتند. این جزیره را می توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بومیان که شرایط ، زبان و فرهنگ ویژه خود را دارند و می کوشند آن را همچنان پاس دارند و به آیندگان خود منتقل نمایند ، در اینجا عامل سنت پیونددهندة میان افراد است ، از این رو این بخش از منطقه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی از ثبات و انسجام نسبی بیشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط می شود به نو مهاجرانی که با پاره فرهنگ های گوناگون که از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر با انگیزه کار و درآمد زیاد و زندگی در یک محیط آرام و مدرن به این منطقه کشیده شده اند. از اینرو ساختار جمیتعی ساکن و متحرک و بسیار ناهمگون ، با بازارهای مدرن و متنوع و همچنین گردشگاههای فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زیادی از اهالی کشورها و همچنین شماری از گردشگران دیگر کشورها به بهانه خرید و تفریح به این منطقه کشیده شوند و بدین ترتیب وضعیت منحصر به فردی را برای این منطقه پدید آورد. منطقه آزاد کیش را می توان در واقع تنفس فرهنگی کشور دانست که هر فردی با هر موقعیتی و اعتقادی می تواند ایامی را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه این عوامل سبب شده است منطقه آزاد کیش امروزه به عنوان قطب گردشگری و تجاری در منطقه مطرح شود.

      نبود جمعیت کارآمد بومی و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نیروهای انسانی ماهر را می طلبد از این رو برای سامان بخشیدن به نیازهای اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی و اداری و انتظامی جزیره کیش میزبان مهاجرانی در این عرصه گردیده که این امر خود موجب ناهمگونی بیشتر در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این منطقه گردیده است که در چنین شرایطی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار است و باید نسبت به آن توجه ویژه ای مبذول شود.

      چگونگی تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در میان گروههای مختلف ساکن در جزیره و اهداف جامعه مدرن با الگوهای شناخته شده از وسایل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی منطقه است که می باید از هر جهت مورد پی گیری قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای بهینه سازی آن پیش بینی شود.

      برای شناخت چنین جامعه پیچیده و نوپا پژوهش پیمایشی با ابزارهای قابل اعتماد را که بتواند نگرشها ، نیازها ، مسائل و مشکلات ساکنان آن را وارسی کند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران این منطقه قرار دهد برگزیدیم.

      نتایج پژوهش حاضر می تواند در ایجاد یک جامعه مدرن که در آن جایگاه تمامی افراد با قوانین و اصول شهرنشینی شناخته شده ملحوظ شده باشد ، مفید آید. در این بررسی از روشهای اسنادی ، پیمایشی و دلفا (Delphi)  استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است.

 

۲-۲- این پژوهش در سه بخش تنظیم شده است:

۲-۲-۱- بخش نخست: بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش از دیدگاه گردشگران و شناخت مسائل و مشکلات موجود و راههای مقابله با آنهاست.

۲-۲-۲- بخش دوم : بررسی ویژگیهای فرهنگی اجتماعی ساکنان بومی و نو مهاجران، ساختار جمعیتی ، شیوه های زیستی و تعامل های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و مشکلات موجود در منطقه آزاد کیش است.

۲-۲-۳- بخش سوم: دیدگاههای مدیران درباره وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه کیش و برنامه های پیش روی آنها است.

 

۱-۱- بیان و شرح مسئله

      منطقه آزاد کیش با سواحل مرجانی و آب و هوای دلپذیر در اکثر اوقات سال به عنوان یکی از مناطق گردشگری برجسته جهان محسوب می شود. انتخاب این سرزمین دل انگیز به عنوان منطقه آزاد از بدو پیدایی در وضعیت اقتصادی ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی نه تنها دگرگونیهایی در حوزه پیرامونی خود ایجاد کرده است ، بلکه نقاط دیگر کشور را نیز از آن بی نصیب نساخته است.

      ساختار جمعیتی ساکن و متحرک منطقه بسیار ناهمگون و متنوع و متشکل از جمعیت بومی اولیه و مهاجرین به منطقه از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای دیگر می باشند و در کنار آن بازدید هزاران گردشگر ایرانی و خارجی وضعیت فرهنگی منحصر به فردی را در آنجا حاکم ساخته است.

      نبود جمعیت کارآمد بومی و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نیروهای انسانی ماهر را می طلبد از این رو برای سامان بخشیدن به نیازهای اجتماعی اقتصادی ، صنعتی ، اداری و انتظامی ، جزیره کیش میزبان مهاجرانی در این عرصه ها گردیده که این امر خود موجب ناهمگونی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی این منطقه گردیده است . در چنین شرایطی برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار است و می باید نسبت به آن توجه خاصی مبذول شود.

      چگونگی تعاملات و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در میان گروههای مختلف ساکن در جزیره و اهداف جامعه مدرن با الگوهای شناخته شده از مسایل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی منطقه است که می باید از هر جهت مورد عنایت قرار گیرد و راهکارهایی مناسب برای بهینه سازی آن پیش بینی شود.

      برای شناخت چنین جامعه پیچیده و نوپا پژوهش پیمایشی با ابزارهای قابل اعتماد می تواند نگرشها ، انتظارات و توقعات ، مسایل و مشکلات ساکنان آن را وارسی کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران این منطقه قرار دهد.

      نتایج این پژوهش می تواند در ایجاد یک جامعه مدرن که در آن جایگاه تمامی افراد با قوانین و اصول شهرنشینی شناخته شده ملحوظ شده باشد مفید آید.

۱ – ۲ – اهداف پژوهش

۱ – ۲ – ۱ –  هدف اصلی

     – هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرشها ، انتظارات ، توقعات و هنجارهای ساکنان ،گردشگران و بازدیدکنندگان از منطقه آزاد کیش در زمینه های فرهنگی – اجتماعی و همچنین شناخت مسائل ، مشکلات و تنگناهای موجود در زمینه های یاد شده از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ، برنامه ها و خط مش های آنها در مواجهه با این نوع مشکلات است .

 

۱ – ۲ – ۲ –  اهداف فرعی

۱ – شناخت نگرشها ، انتظارات  و توقعات قشرهای مختلف ساکنان منطقه (بومی و غیربومی)

۲        – شناخت از انگیزه های سفر گردشگران به کیش و انتظارات و توقعات آنها از مسئولان منطقه

۳   – شناخت نظرات مدیران و مسئولان منطقه در مورد مسائل و مشکلات و تنگناهای موجود (فرهنگی – اجتماعی ) و راههای برون رفت از آنها و همچنین برنامه ریزی کلان ، میان مدت و کوتاه مدت مدیریت منطقه در این زمینه.


۱ – ۳ –  زمینه ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش )

۱        – ساکنان بومی تا چه اندازه با شرایط و ویژگیهای وضعیت موجود منطقه آزاد کیش انطباق دارند؟

۲        – ساکنان چه انتظارات و توقعاتی از مسئولان تصمیم گیر منطقه دارند؟

۳   – گردشگران با چه انگیزه هایی به منطقه آزاد کیش سفر می کنند و چه انتظارات و توقعاتی از مسئولان تصمیم گیر دارند؟

۴   – مدیران و مسئولان تصمیم گیر منطقه در حوزه های فرهنگی – اجتماعی با چه نوع مسائل و مشکلاتی روبرو هستند و راهکار آنها برای برون رفت از مشکلات چیست؟

۵        – آیا در برنامه ریزی کلان جزیره به مسائل فرهنگی به عنوان یک ضرورت نگریسته شده است؟

۶        – مهمترین شاخصها برای توسعه فرهنگی اجتماعی منطقه کدامند؟

۷   – میزان تطابق بین توقعات و انتظارات ساکنان ، گردشگران و مدیران و دست اندرکاران منطقه با وضعیت موجود فرهنگی – اجتماعی منطقه تا چه اندازه است؟

۸   – آیا تعامل و یکپارچگی لازم بین سطوح مختلف ساکنین جزیره کیش در زمینه های فرهنگی – اجتماعی وجود دارد؟

۹        – آیا سطح و نوع و بافت کاری امکان مراوده های اجتماعی و فرهنگی را برای ساکنان جزیره فراهم نموده است؟

۱۰  – جایگاه جوانان و نیازهای فرهنگی آنان تا چه میزان در برنامه ریزی های فرهنگی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؟

۱۱   – کدامیک از ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی در منطقه آزاد کیش بیشتر رعایت می شود؟

۱۲   – کدامیک از ناهنجاری های فرهنگی – اجتماعی در منطقه آزاد بیشتر مشاهده می شود؟

۱ – ۴ – نوع پژوهش

در این بررسی از روش های اسنادی ، پیمایشی و دلفای استفاده خواهد شد.

۱ – ۵ – ابزار گرد آوری اطلاعات

وسیله گردآوری اطلاعات در بخش پیمایشی این پژوهش پرسشنامه با سئوالات باز و بسته می باشد که با هر کدام از افراد جامعه های یاد شده با پرسشنامه مربوط به آن مصاحبه خواهد شد.

در قسمت اسنادی و کتابخانه ای ابزار گردآوری اطلاعات فیش های تحقیقاتی است.

اما از آنجا که در روش دلفی معمولاً پرسشنامه ها به معتمدان و کارشناسان ارسال می شود و آنها پرسشنامه ها را تکمیل کرده و ارسال می نمایند. اما با توجه به محدودیت زمانی تعیین شده تصمیم گرفته شد که توسط همین پرسشنامه با افراد یاد شده حضوراً مصاحبه شود.

۱ – ۶ – جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش در سه گروه زیر دسته بندی می شوند:

۱-   ساکنان بالای ۱۵ سال جزیره اعم از بومی و غیربومی (با انتساب متناسب با جنس و سن و جمعیت بومی و غیربومی )

۲-    گردشگران ۱۵ ساله و بالاتر که به منظور تفریح و خرید به جزیره می آیند.

۳-    مدیران ، مسئولان و کارکنان بخشهای دولتی ، خصوصی و نهادهای مدنی (تجار ، مغازه داران و )

۱ – ۷ – نمونه گیری

حجم نمونه در سه جامعه یاد شده در بند ۷ به ترتیب از این قرارند:

بر اساس آخرین آمار جمعیت جزیره کیش ۱۶۵۰۱ نفر بوده است که تعداد نمونه مورد نیاز و کافی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

 

1 – 7 – 1 – n : حجم نمونه

۱۶۵۰۱=t  : ضریب اطمینان ۹۵%

۰۵/۰=d : دقت احتمالی مطلوب

۵/۰ =p  : نسبتی از جمعیت حائز صفت معین

با قراردادن این ارقام در رابطه فوق نتیجه می شود:

 

اما از آنجا که در جریان اجرا امکان دارد برخی از پرسشنامه ها به دلایل مختلف باطل شود لذا تعداد نمونه را ۴۰۰= اختیار می کنیم تا بتوان جایگزینی برای پرسشنامه های حذف شده احتمالی در اختیار داشت.

 – برای محاسبه حجم نمونه از گردشگران جزیره کیش میانگین تعداد بازدیدکنندگان جزیره طی یک هفته مبنای کار قرار گرفت. جمعیت گردشگران به ویژه در ماههای تابستان و اوایل پاییز حدود ۴۰۰۰ نفر برآورد شده که با استفاده از رابطه زیر خواهیم داشت:

N: حجم نمونه                               که در آن:

۴۰۰۰=N : جمعیت گردشگران جزیره طی یک هفته

۹۶/۱=T : ضریب اطمینان ۹۵%

۰۵/۰=D  : دقت احتمالی مطلوب

۵%= p : نسبتی از جمعیت حائز اهمیت صفت معین

با اعمال مقادیر فوق خواهیم داشت:

در این مورد نیز برای جبران پرسشنامه های حذف شده احتمالی تعداد نمونه مورد بررسی را ۴۰۰ نفر در نظر می گیریم.

 – جامعه مورد بررسی مدیران و مسئولین بخشهای دولتی و خصوصی در منطقه آزاد تجاری کیش است. در این مرحله از پژوهش و کوشش خواهد شد در نمونه مورد بررسی صاحب نظرترین افراد در زمینه های مورد بررسی از بخشهای خصوصی و دولتی انتخاب و با آنها مصاحبه شود. مصاحبه در این قسمت توسط پرسشنامه نیمه هدایت شده انجام می شود و افراد نمونه که عمدتاً از میان زبده ترین کارشناسان و مسئولین منطقه انتخاب خواهند شد فرصت خواهند داشت نظرات و پیشنهادات خود را به طور مبسوط ارائه نمایند. لذا در این بخش تعداد نمونه محدود نخواهد بود و با هر تعداد که حائز شرایط باشند مصاحبه خواهد شد (البته گمان نمی رود این تعداد از ۵۰ تا ۱۰۰ مورد تجاوز کند.

۱ – ۸ – واحد تحلیل

در بخش پیمایشی تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .

 

۱ – ۹ – تصریح مفاهیم

جامعه مدرن در اینجا عبارت است از جامعه ای  که افراد به موازین و مقررات جامعه احترام بگذارند و در تصمیم گیریهای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی – سیاست مشارکت فعال داشته باشند.

(برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به فصلنامه پژوهشی – تحلیلی ، آموزشی “ مدیریت شهری” سال دوم تا شماره ۵ ، ص ۷

یافته های پژوهش

 

۲ –  سیمای پاسخگویان

۲ – ۱ – جنس و سن

      در این طرح با ۲۴۸ نفر از ساکنان کیش مصاحبه به عمل آمد که از میان آنها ۳/۵۷ را مردان و ۹/۳۷ را زنان تشکیل داده اند. ۸/۴ درصد از پاسخگویان نیز این سئوال را بی جواب گذاشته اند. توزیع گروههای سنی در جامعه نمونه نشانگر آن است که افراد ۲۰ تا ۲۹ ساله با ۴۴ درصد در جایگاه نخست قرار گرفته اند. در مراتب بعدی گروههای سنی ۳۰ تا ۳۹ ساله با ۶/۲۶ درصد ، ۴۰ تا ۴۹ ساله با ۵/۱۰ درصد ، ۱۵ تا ۱۹ ساله با ۷/۹ درصد و بالای ۵۰ سال با ۸/۴ درصد قرار داشته و ۴/۴ درصد نیز به این سئوال پاسخی نداده اند. بطوریکه ملاحظه می شود بیش از نیمی از ساکنان را افراد زیر ۳۰ سال (۶/۵۳ درصد) تشکیل می دهند. همچنین مشاهده می شود که از میان جمعیت ساکن در کیش ۸ درصد سنی کمتر از ۴۰ سال دارند. لذا جوان بودن جمعیت بخوبی از این ارقام مشهود است و با وجود اینکه کل کشور نیز از جمعیت جوانی برخوردار است لیکن نسبت جوانی جمعیت کیش نسبت به کل کشور بالاتر است.

 

جدول ۲ – ۱ – توزیع پاسخگویان در جامعه نمونه به تفکیک جنس و سن

سن

جنس

۱۹-۱۵

۲۹-۲۰

۳۹-۳۰

۴۹-۴۰

۵۰ سال و بالاتر

بی جواب

جمع

فراوانی

درصد

زن

۸/۴۵

۸/۳۵

۴/۴۲

۸/۳۰

۳/۵۸

۱/۹

۹۴

۹/۳۷

مرد

۲/۵۴

۳/۶۳

۱/۵۶

۲/۶۹

۷/۴۱

۱۴۲

۳/۵۷

بی جواب

۹/۰

۵/۱

۹/۹۰

۱۲

۸/۴

جمع

فراوانی

۲۴

۱۰۹

۶۶

۲۶

۱۲

۱۱

۲۴۸

درصد

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

 


۲ – ۲ – تحصیلات

      میزان تحصیلات افراد مورد بررسی در جامعه نمونه در چهار گروه تحصیلی بیسواد و کم سواد ، راهنمایی و دبیرستان ، دیپلم و عالی طبقه بندی شده اند. بر این اساس ۳/۱۳ درصد از افراد جامعه نمونه بی سواد و کم سواد ، ۲۱ درصد متوسطه و راهنمایی ، ۹/۳۱ درصد دیپلم و ۲۹ درصد با تحصیلاتی در حد عالی بوده اند و در این میان ۸/۴ درصد پاسخگویان این سئوال را بدون پاسخ گذاشته اند. این ارقام نشانگر آن است که ساکنان جزیره کیش از نظر تحصیلی وضعیت ویژه ای دارند به گونه ای که حدود ۶۱ درصد آنها از تحصیلاتی در حد دیپلم و عالی برخوردارند لذا جمعیتی با این ویژگی امکان بالقوه ای برای پیشبرد برنامه های توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مطرح می شود که برنامه ریزان و مدیران منطقه می بایستی مد نظر داشته باشند.

 

 جدول ۲- ۲ – توزیع پاسخگویان در جامعه نمونه به تفکیک جنس و تحصیلات

میزان تحصیلات

جنس

بی سواد و کم سواد

راهنمایی و متوسطه

دیپلم

عالی

بی جواب

جمع

فراوانی

درصد

زن

۴/۳۶

۳/۴۲

۹/۳۵

۳/۴۲

۹۴

۹/۳۷

مرد

۶/۶۳

۷/۵۷

۱/۶۴

۷/۵۷

۱۴۲

۳/۵۷

بی جواب

۱۲

۱۲

۸/۴

جمع

فراوانی

۳۳

۵۲

۷۹

۷۲

۱۲

۲۴۸

درصد

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

 

۲- ۳ – وضعیت تأهل

      از میان افراد ساکن در جزیره کیش ۹/۶۴ درصد متاهل و ۲/۳۰ درصد مجرد بوده و ۸/۴ درصد پاسخی به این سئوال نداده اند.

      میزان تاهل در میان زنان بیش از مردان بوده است به گونه ای که ۵/۷۴ درصد زنان در جامعه نمونه متاهل بوده اند حال آنکه این نسبت در میان مردان ۴/۶۳ بوده است.

جدول ۲ – ۳ – توزیع پاسخگویان در جامعه نمونه به تفکیک جنس و وضعیت تاهل

                     جنس

وضعیت تاهل

زن

مرد

بی جواب

جمع

فراوانی

درصد

متاهل

۵/۷۴

۴/۶۳

۳/۸

۱۶۱

۹/۶۴

مجرد

۵/۲۴

۶/۳۶

۷۵

۲/۳۰

بی جواب

۱

۷/۹۱

۱۲

۸/۴

جمع

فراوانی

۹۴

۱۴۲

۱۲

۲۴۸

درصد

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

 

۲- ۴ – وضعیت اشتغال

از آنجا که نزدیک به نیمی از پاسخگویان وضعیت شغلی خود را مشخص نکرده بودند لذا از تنظیم جداول شغلی خوداری شد.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.