مقاله معافیت از مجازات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معافیت از مجازات مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید مقاله معافیت از مجازات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱

۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲

۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت  ۳

۳)توبه ۴

۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی  ۵

      الف)توبه در زنا    ۶

       ب)توبه در مساحقه  ۶

 ج)توبه در لواط تفخیذ   ۶

۲-۳) نقش توبه در شرب خمر  ۷

۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت    ۷

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات   ۸

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ۸

ب)۱-کیفیات مخففه قانونی    ۱۰

 ۲-کیفیات مخفف قضائی   ۱۰

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری      ۱۱

-معافیت در فقه     ۱۲

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی  ۱۵

-عفو حاکم    ۱۸

عفو بعد از حکم مجازات   ۲۱

۱)عفو عمومی   ۲۳

-شرایط اعطای عفو عمومی   ۲۵

-آثار عفو عمومی      ۲۶

۲)عفو خصوصی    ۲۸

-شرایط اعطای عفو خاص      ۲۹

-آثار عفو خصوصی    ۳۰

-عفو قبل از حکم مجازات     ۳۰

-عفو مجنی علیه        ۳۲

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)     ۳۶

۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»         ۳۶

  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا       ۳۶

   -بررسی از نظر فقهی        ۳۸

  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ        ۳۸

   -بررسی از نظر فقهی      ۳۹

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه    ۴۰

-بررسی از نظر فقهی      ۴۰

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر        ۴۱

-بررسی از نظر فقهی       ۴۲

۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»        ۴۳

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا    ۴۳

-بررسی از نظر فقهی             ۴۴

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ   ۴۴

-بررسی از نظر فقهی            ۴۵

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه            ۴۵

-بررسی از نظر فقهی     ۴۶

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر       ۴۷

-بررسی از نظر فقهی            ۴۷

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی     ۴۹

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات         ۵۱

۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق           ۵۱

۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات         ۵۴

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی         ۵۵

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت          ۵۷

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)     ۶۱

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر              ۶۳

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند        ۶۵

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی          ۶۷

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء   ۶۹

– در مورد معافیت از مجازات       ۶۹

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات        ۷۰

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن       ۷۳

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی           ۷۴

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده    ۷۷

-منابع و مآخذ            ۷۹

منابع و مآخذ

     قرآن کریم

احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان

اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق

دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش

دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست

دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق

شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد ۲

شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت

      شیروانی مترجم (علی) شهید اول لمعه ومشقیه

دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی جلد ۳

دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ – ۲ – ۳

دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه۳ بخش قضائی

آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص

ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم : احمد آرام

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به ۴ دسته تقسیم نمود.

۱- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و  ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد  از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده ۵۲۱، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹و ۵۲۰( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد ۵۲۳ الی ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

۲-قانون مجازات عمومی سابق  و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م ۲۰۹ آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته و به سن ۱۸ تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

۳-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته ۱- نافرمانی خدا نموده است. ۲-پشیمان شدن از آنان. ۳- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های ۱و۲و۳ ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور حکم انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

۱-۳- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

 

الف-توبه در زنا :

هر گاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م ۷۲ قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م ۸۱ قانون مجازات اسلامی )

ب-توبه در مساحقه :

اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد ۱۳۲و۱۳۳ قانون مجازات اسلامی )

ج-توبه در لواط و تفخیذ :

کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد ۱۲۵و۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )

۲-۳- نقش توبه در شرب خمر

شرب  خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد ۱۸۱و۱۸۲ قانون مجازات اسلامی )

۳-۳- نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت.

در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م ۲۱۱ و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. » قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد(تبعید) می باشد. مدت تبعید کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه بنماید. و در صورتی که توبه ننماید هم چنان در تبعید باقی خواهد ماند ( مواد ۱۹۰و۱۹۴  قانون مجازات اسلامی )

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله گناه و مجازات
 • مقاله تعلیق اجرای مجازات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.