مقاله معرفي سيستم برگشتي يا مدار بسته


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معرفي سيستم برگشتي يا مدار بسته مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 41  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معرفي سيستم برگشتي يا مدار بسته نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

معرفي سيستم آب برگشتي ( مدار بسته )   1
جريان آب و عوامل فيزيك و شيميائي آب    2
نحوه عملكرد قسمتهاي سيستم ومديريت آب   8
آشنايي با قسمت ها    11
مديريت مزرعه مدار بسته   16
كارهايي كه روزانه انجام مي گيرد   17
كارهاي هفتگي   19
صافي زيستي ( صافيهاي بيولوژيك )   20
نحوه شستشو   22
حذف نيترات در صافي دفع نيترات    25
اشعه ماوراي بنفش uv   25
تنظيم كردن قسمتها   26
مواظبت و تميز كردن قسمتهاي مكانيكي و زيستي    27
تميز كردن قسمتهاي مكانيكي   27
هوادهي    27
صافي زيستي مستغرق و چكه اي    28
منابع   37

 فهرست منابع :

1- كرمي عليرضا – مدريرت تنظيم اكسيژني آب مزارع سردابي ، معاونت تكثير و پرورش شيلات ، 1376.

2- آرين نژاد ، غلامرضا ، گزارش بيوتكنيك مجتمع مدار بسته 2000 تني فيروزكوه – شركت آبزي گستر – 1380

3- ترجمع جعفري باري ، مهدي – اصول مهندسي آبزيان (( تاليف توماس پ لادسود ) شيلات ايران سال 1380.

4- فرهاني ، رضا –پرورش ماهي در سيستم مدار بسته ، انتشارات نقش مهر ، 1380.

5- جزوه دوره آموزشي سيستم مدار بسته صد تني قزل آلا مجري شركت قزل پرور مدرس استاد آلفورد از دانمارك 1379.

6- دوره آموزشي سيسم مدار بسته صد تني قزل آلا مجر شركت دلوارافزار مدرس استاد يا كوب و سورن سن از دانمارك 1381.فرهاني ، رضا – مديريت پرورش ماهي قزل آل مرسيستم مدار بستر ، انتشارت نقش مهر – 1381.

 

معرفي سيستم برگشتي يا مدار بسته :

استفاده از سيستم برگشت آب براي اولين بار ازكشور دانمارك شروع شد ودر حال حاضر در كشورهاي اروپايي و بعضي از كشورهاي آسيايي مورد استفاده قرار مي گيرد . لذا با استفاده از اين سيستم مي توان تمامي آب مورد نياز را پس از تصفيه مورد استفاده قرار داد . به طور كلي سيستم مدار بسته پرورش قزل آلا از تعددي حوضچه هاي بتوني ، صافي مكانيكي و بيولوژيك ، اطاق كنترل ، مخازن اختلاط اكسيژن و آب ، سيستم هواده و ژنراتور و تعدادي پمپ آب و سيستم UV و فيلتر حذف نيترات و شبكه لوله كشي مي باشد .

اخيراٌ شيوه هاي جديد در پرورش ماهيان بكار گرفته مي شود كه در زمره اين روشها پرورش ماهي در سيستم هاي مدار بسته است . اين روش در جائيكه آب با كيفيت مطلوب براي پرورش كم است به كاربرده مي شود . اگر ماهيان در سيستم هاي پرورشي بصورت متراكم پرورش داده و به صورت دستي تغذيه شوند مسلم است كه در اثر مواد زايد و دفعي ماهي ها ومازاد مواد غذايي آب آلوده مي گردد . براي جلوگيري از ايجاد شرايط بحراني ونامساعد محيطي و رفع آلودگي با بكارگيري روشهاي مكانيكي و بيولويژيك آب را تصفيه وبا افزودن اكسيژن كافي به آب بر محيط پرورشي برگشت داده مي شود .

جريان آب و عوامل فيزيكي و شيميايي آب :

 آب حلال بسيار خوبي براي بسياري از تركيبهاي شيميايي است و براي همين در پرورشي آبزيان از اهميت خاصي برخوردار است . گازها از مواد شيميايي قابل حل در آب هستند كه در ميان آنها اكسيژن و دي اكسيد كربن و آمونياك  مهمترين عوامل تأثيرگذار در حيات آبي محسوب مي گردند .

حلاليت هر يك از آنها در آب متفاوت است و به عوامل متعددي بستگي دارد . آبزيان مختلف براي ادامه حيات و رشد به حداقل مقدار متفاوتي از اكسيژن محلول ( DO ) نياز دارند كه بدون آن قادر به زندگي نخواهند بود .مهمترين پارامترهايي كه در سيستم مدار بسته پرورش قزل آلا تأثير گذار مي باشند به شرح ذيل مي باشند.

پارمتر

مقدار مطلوب

ميلي گرم  در ليتر

مقدار خطرناك ميلي گرم در ليتر

آمونيوم

NH4

3-0

5 (وابستگي به دما و PH دارد )

نيتريت

NO2

2/0-0

1

نيترات

NO3

200-0

500-250

PH

5/7-5/6

8-6

CO

CO2

Mm10-0

Mm12

دما

Co

C18-5

C20

كدورت

Ntu.10

Ntu20

BoD5

Mgil

5-0

10

بديهي است هر يك از فاكتورهاي فوق از دامنه تعريف شده وحد مجاز خارج شوند سبب وارد شدن استرس به ماهيان شده و با ايجاد محيط غير مناسب زيستي براي ماهيان ونيز ايجاد شرايط مساعد براي رشد باكتريها وويروسهاي بيماريزا در درون سيستم شود كه در نهايت منجر به تلفات مي شود .

درجه حرارت آب يك عامل زيست محيطي است كه بيشترين اثر را در ماهي دارد .مي توان چنين انديشيد كه ، درجه حرارت اولين عامل موثر در اقدام به ايجاد يك پروژه پرورش آبزيان به صورت تجاري مي باشد . بهترين درجه حرارت براي رشد ، درجه حرارتي ست كه اگر ماهي داراي قدرت انتخاب باشد ، براي خود اختيار مي كند . توانايي ماهي براي دوري جستن از امراض ، بسيار نزديك به درجه حرارت بهينه براي رشد مي باشد . درجه حرارتهاي واقع در خارج از محدوده ي حرارت بهينه در ماهي عدم تعادل ايجاد مي نمايد كه اين موضوع بر تغذيه ، رشد ، توليد مثل و جلوگيري از امراض تأثير مي گذابرد . احتمال موفقيت در پرورش ماهي در نزديكي درجه حرارت بهينه بيشتر است . اين مقدار با ارتفاع گرفتن منبع آبي از سطح دريا و افزايش درجه حرارت ، كاهش مي يابد و تأثير مستقيم بر شدت تنفس ماهيان دارد . افزايش دما سبب افزايش عمليات متابوليكي توسط ماهي مي شود همين امر مصرف اكسيژن را نيز در ماهي افزايش مي دهد . در حاليكه اكسيژن محلول در آب در اين شرايط كاهش يافته است . با طراحي و اجراي قابل قبول سيستم هاي پرورش فوق متراكم  كه نيازهاي فيزيولوژيك  ماهي را بر آورده سازد و به طور مستمر وضعيت بهداشتي و شرايط پرورش ماهي را ارتقا دهد رابطة خاصي دارد و مي دانيم همة جنبه هاي تنفسي ماهي مهم است . اما در شرايط بالا بودن تراكم تأثير بر تبادلات گازي مي تواند منجر به استرس و تلفات شود .

مقدار اكسيژني كه بايد از جدار آبششها عبور كند ونياز بافتها را تأمين نمايد ، جنبة حياتي دارد . براي ماهيان سردابي فعال نظير آزاد ماهيان ، حتي در حالت استراحت ، ميزان مصرف اكسيژن مي تواند 100 ميلي گرم اكسيژن به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در ساعت يا بيشتر باشد . در ماهياني كه داراي شناي فعال هستند ، دستگاه تنفسي بايد در حد 800 ميلي گرم به ازاي هر كلوگرم وزن ماهي در ساعت ( در حدود20 ميلي ليتر در دقيقه ) اكسيژن تأمين مي كند ودر برابر ، مقدار زيادي دي اكسيد كربن را از بافتهاي بدن ماهي دور مي كند . بهر حال آب به طور اساسي يك محيط فقير از اكسيژن است كه حداكثر مقدار اكسيژن محلول آن از 12-10 ميلي گرم در ليتر فراتر نمي رود . در اب دريا ، بالا بودن غلظت نمكهاي محلول ، از مقدار اكسيژن قابل دسترس آن مي كاهد و آن را به 8 -9  ميلي گرم در ليتر مي رساند .بنابر اين ماهي بايد حجم هاي نسبتاٌ زيادي از آب را از آبشش هاي خود عبور مي دهد تا مقدار اكسيژن كافي براي رفع نياز خود را از آن استخراج كند . با حركت آب از روي آبششها اكسيژن محلول از طريق سلولهاي نازك ( 15 ميكروني )‌لايه ي پوششي لاملاهاي ثانوي آبششي ، به طور غير فعال به داخل خون منتشر مي شود . اكسيژن بار ديگر در داخل خون به هموگلوبين مي پيوندد و همراه گردش خون ، توسط دستگاه قلبي عروقي ، به باقتها مي رسد . مولكول هموگلوبين از لحاظ فيزيك و شيميايي يك عنصر منحصر به فرد است كه با افزايش اسيديته ، تمايل آن به ايجاد پيوند با مولكول اكسيژن ( O2 ) كاهش مي يابد . ( قانون بور ) و در بعضي گونه ها بيشترين ميزان ظرفيت آن براي ايجاد پيوند با اكسيژن كاهش مي يابد . ( قانون روت )  بنابراين با گردش خون در بسترهاي مويگري بافتها ، اسيديته ناشي از دي اكسيد كربن در حال توليد قابليت پيوند اكسيژن با هموگلوبين را كاهش مي دهد و در آزاد شدن مولكولهاي اكسيژن ، ايجاد سهولت ميكند .سپس اكسيژن توسط مكانيزم غير فعال به درون سلولها كه در آن فشار اكسيژن پايين است ، انتشار مي يابد . در همان زمان دي اكسيد كربن به بيرون از بافت و به درون خون منتشر مي شود كه در اينجا تابع شيب غلظتي مقدار CO2 است . برخلاف اكسيژن بخش غالب دي اكسيد كربن به طور ساده در پلاسما حل شده و به همراه خون به شكل بي كربنات HCO3  به آبشش ها مي رود . با عبور خون از آبشش ها آنزيم كربونيك آنهيدراز به سرعت با آبگيري از يونهاي بي كربنات آن يا به صورت دي اكسيد كربن مولكولي CO2 تبديل مي كند و از خون به محيط آبي انتشار مي يابد .

بايد گفت در شرايط معمول تا زمانيكه مقدار اكسيژن محلول به كمتر از 80% حد اشباع تنزل نكند ،  ماهي قزل آلاي رنگين كمان به مقدار اكسيژن كافي دسترسي خواهد داشت . در صورتيكه مقدار دي اكسيد كربن محلول كمتر از 30 ميلي گرم در ليترنگهداري نشود ظرفيت حمل اكسيژن در خون تا حدي كاهش خواهد يافت كه حتي ممكن است غلظتهاي بالاي اكسيژن محلول براي جلوگيري از ايجاد حالت كمبود اكسيژن در بافتها كافي نباشد .

استرس تنفسي ناشي از قانون هاي بور وروت را مي توان با جابجايي توأم با دقت ماهي ها به منظور كاهش هيجان و فعاليت شنا و يا توسط تعويض آب به ميزان مناسب يا طراحي سيستم هوادهي و اكسيژن رساني به حداقل رساند . اجراي عمليات هوادهي باعث حذف سريع دي اكسيد كربن محلول از آب مي باشد كه معمولاٌ در سيستم هاي فوق متراكم استفاده از فيلترهاي چكه اي به منظور حذف آمونيوم و CO2 است .به نحوي كه اكسيژن محلول به ميزان كافي تأمين مي گردد . مصرف اكسيژن ماهي در سيستم هاي پرورشي فوق متراكم مي تواند از سه راه شدت تعويض آب تازه ، عمليات هوادهي و بالاخره اكسيژن رساني افزايش داد . مواردي چون استرس ناشي  از دست كاري افزايش متراكم ، افزاش فعاليت ناشي از هيجان و فرآينده هاي طبيعي تغذيه و هضم مصرف اكسيژن ماهي را ميتوان بلا فاصله براي مدت يكساعت يا بيشتر به بيشتر از دو برابر برساند ساير عوامل عمده كه مي تواند با اداره كردن آنها در سيستم هاي پرورشي فوق متراكم ميزان مصرف اكسيژن را تحت تأثير قرار دهد ، درجه حرارت آب  و فعاليت شنا هستند . افزايش درجه حرارت آب به طور ساده با افزايش دادن متابوليسم كل ميزان مصرف اكسيژن  ماهي را مي افزايد . در شرايط طبيعي ماهيان سردابي به ويژه ماهي قزل آلاي رنگين كمان آب هاي خنك و سرشار از اكسيژن را براي زيست ترجيح مي دهند .در واقع درجه حرارت و اكسيژن نقش اساسي و تعيين كننده اي در پرورش ماهي قزل آلا دارند . پارامترهاي زيادي نظير دما ، اكسيژن ، دانسيته ، دفع مواد زايد ، تنظيم آب مورد نياز ، سرعت آب ، تنظيم عمق ، كيفيت و كميت غذا ، دفعات غذادهي و رعايت موارد بهداشتي هر كدام به نحوي در سلامتي و رشد ماهي مفيد موثر مي باشند .

موثرترين عوامل كه توانايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان را در استفاده از غذاي مصرفي مناسب افزايش مي دهد دما و اكسيژن  آب مي باشد . ميزان اكسيژن محلول در آبهاي شيرين بستگي به درجه حرارت آب و ارتفاع منبع آبي از سطح درياي آزاد مي باشد . درجه حرارت مناسب براي پرورش و رشد متعادلي ماهي قزل آلا رنگين كمان بين 18-14  درجه سانتيگراد است. در اين دما ماهي قزل آلا حداكثر  توانايي در هضم و جذاب غذا و بالاترين ميزان فعاليت آنزيمي را داراست و درجه حرارتهاي پايين تر يا بالاتر از اين مقدار از فعاليت هاي آنزيمي ماهي كاسته و رشد ماهي را تحت تأثير قرار ميدهد .

نحوة عملكرد قسمتهاي سيستم و مديريت آن

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی