مقاله معماری شهرنشینی در زاهدان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله معماری شهرنشینی در زاهدان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله معماری شهرنشینی در زاهدان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق
۱-۱ -طرح مساله ۱
۲-۱ -ضرورت تحقیق   ۱
۳-۱- قلمروتحقق  ۲
۴-۱- اهداف تحقیق ۲
۵-۱- سئوالات اساسی ۲
۶-۱- فرضیات پژوهش ۳
۷-۱- روش تحقیق  ۳
۸-۱- پیشینه تحقیق۵
۹-۱- محدودیت تحقیق ۶
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۱-۲- شهر چیست۷
۲-۲- تعاریف مختلف شهر۸
۳-۲- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی۹
۱-۳-۲- دیدگاههای کلاسیک(درونزا) در شکل گیری شهرها ۱۰
۱-۱-۳-۲-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی۱۰
۲-۱-۳-۲- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار ۱۳
۳-۱-۳-۲- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی۱۵
۴-۱-۳-۲- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها۱۶
۵-۱-۳-۲- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها۱۷
۲-۳-۲ دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها ۱۷
۱-۲-۳-۲ سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته ۱۹
۲-۲-۳-۲- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک۲۲
۳-۲-۳-۲- اهداف سیاسی – اداری دولتها ۲۳
۴-۲-۳-۲- وجود قطب های صنعتی ۲۴
۵-۲-۳-۲- وجود راهها ۲۶
۴-۲- نظریه های ساخت شهر ۲۹
۱-۴-۲- ساخت دوایر متحدالمرکز ۲۹
۲-۴-۲- ساخت قطاعی شهر۳۰
۳-۴-۲- ساخت ستاره ای شکل۳۱
۴-۴-۲- ساخت چند هسته ای۳۳
۵-۴-۲- ساخت عمومی شهرها۳۵
۶-۴-۲- ساخت طبیعی شهرها ۳۵
۷-۴-۲- ساخت خطی یا کریدوری۳۶
فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان
۱-۳- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان۳۸
۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی ۳۸
۲-۱-۳- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان۳۸
۳-۱-۳- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان۴۱
۴-۱-۳- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان۴۲
۵-۱-۳- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان۴۴
۱-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان۴۷
۲-۵-۱-۳- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان۴۸
۶-۱-۳- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان۵۱
۱-۶-۱-۳- عوامل ماکروکلیمایی۵۱
۲-۶-۱-۳-عوامل میکرو کلیمایی۵۱
۷-۱-۳- بادهای منطقه ۵۲
۸-۱-۳- میزان دما و طوبت در منطقه ۵۴
۹-۱-۳- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه۵۶
۱۰-۱-۳- منابع آب منطقه۵۷
۱-۱۰-۱-۳-آبهای سطح الارضی۵۸
۲-۱۰-۱-۳- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان۶۰
۲-۳- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان۶۱
۱-۲-۳-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(۱۳۳۵ تا۱۳۷۵)۶۱
۲-۲-۳- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر ۶۴
۳-۲-۳- ساختمان جمعیت ۷۳
۱-۳-۲-۳- ساخت سنی۷۳
۲-۳-۲-۳- نسبت جنسی۷۷
۴-۲-۳- بعد خانوار ۸۰
۵-۲-۳- حرکات جمعیت ۸۱
۱-۵-۲-۳- حرکات زمانی جمعیت ۸۲
۲-۵-۲-۳- حرکات مکانی جمعیت ۸۲
۶-۲-۳- عوامل مهاجرت به زاهدان ۸۴
۱-۶-۲-۳- عامل جغرافیایی۸۴
۲-۶-۲-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری۸۵
۳-۶-۲-۳- عوامل اقتصادی۸۵
۷-۲-۳- فعالیت و اشتغال۸۶
۸-۲-۳- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف ۸۷
۱-۸-۲-۳- شاغلین بخش کشاورزی۸۹
۲-۸-۲-۳- شاغلین بخش صنعت ۹۱
۳-۸-۲-۳- شاغلین بخش خدمات ۹۲
۹-۲-۳- وضعیت کلی سواد در زاهدان۹۴
فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان
۱-۴- روند شکل گیری شهر زاهدان۹۶
۱-۱-۴- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک۹۶
۱-۱-۱-۴- منطقه بلوچستان و سرحد ۹۶
۲-۱-۱-۴- منطقه دزداب۱۰۰
۲-۱-۴- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان ۱۰۲
۲-۴- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان۱۰۳
۳-۴- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان ۱۲۴
۱-۳-۴- کارکرد نظامی سیاسی۱۲۴
۲-۳-۴- کارکرد اداری۱۲۵
۳-۳-۴- کارکرد خدماتی ۱۲۶
۴-۴- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ۱۲۸
۱-۴-۴- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)۱۲۸
۲-۴-۴- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)۱۲۸
۳-۴-۴-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی)۱۲۹
۴-۴-۴- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ۱۲۹
فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان
۱-۵ آپارتمان چیست ۱۳۲
۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ۱۳۲
۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ۱۳۴
۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان ۱۳۵
۵-۵ مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ۱۳۶
۶-۵- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان ۱۳۷
۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان ۱۳۸
۱-۷-۵- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۲
۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی ۱۴۳
۳-۷-۵- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی۱۴۵
۴-۷-۵- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی۱۴۶
۵-۷-۵- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی۱۴۸
۶-۷-۵- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت ۱۴۹
۸-۵- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۱
۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۲
۱۰-۵- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی۱۵۳
۱-۱۰-۵- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی۱۵۳
۲-۱۰-۵- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۴
۳-۱۰-۵- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵
۴-۱۰-۵- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵
۵-۱۰-۵- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۵
۶-۱۰-۵- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ۱۵۶
۱۱-۵- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان ۱۵۸
۱-۱۱-۵- نقاط قوت ۱۵۸
۱-۱-۱۱-۵- دسترسی به منابع مالی ۱۵۸
۲-۱-۱۱-۵-صرفه جویی در مصرف مصالح۱۵۹
۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت ۱۶۰
۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت ۱۶۱
۵-۱-۱۱-۵- دسترسی به تسهیلات عمومی ۱۶۱
۲-۱۱-۵- نقاط ضعف ۱۶۱
۱-۲-۱۱-۵- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی ۱۶۲
۲-۲-۱۱-۵- مشکلات سیستم جمع آوری زباله۱۶۳
۳-۲-۱۱-۵- کبمود پارکینگ ۱۶۴
۴-۲-۱۱-۵- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان ۱۶۵
۱۲-۵- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی ۱۶۶
۱-۱۲-۵- موقعیت و قطه بندی زمین ۱۶۶
۱-۱-۱۲-۵- موقعیت ساختمانها ۱۶۶
۲-۱-۱۲-۵- قطعه بندی زمین ۱۶۷
۲-۱۲-۵- عوارض طبیعی ۱۶۸
۱-۲-۱۲-۵- عوارض مربوط به خاک و زمین ۱۶۸
۲-۲-۱۲-۵- هوا ۱۶۸
۳-۲-۱۲-۵- صدا ۱۶۹
۴-۲-۱۲-۵- نور۱۶۹
۵-۲-۱۲-۵- حرارت و برودت ۱۶۹
۳-۱۲-۵- عوارض انسانی ۱۷۰
۱-۳-۱۲-۵- خصوصیات خانوار ۱۷۰
۲-۳-۱۲-۵- سنت ها و فرهنگ ها ۱۷۰
۳-۳-۱۲-۵- مسائل جنبی اجتماعی ۱۷۱
۴-۳-۱۲-۵- ایمنی در برابر حوادث ۱۷۲
۵-۳-۱۲-۵- بهداشت محیط ۱۷۲
۶-۳-۱۲-۵- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ۱۷۳
۷-۳-۱۲-۵- عوارض زیبا شناسانه ۱۷۴
فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
۱-۶-نتیجه گیری کلی۱۷۵
۲-۶-آزمون فرضیات۱۷۹
۳-۶-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی۱۸۱
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ :

منابع فارسی :

۱- احتسابیان، سلطان : «جغرافیای ایران»، مطبعه انتشارات طلوع ۱۳۱۳

۲- احمدی ، حمید : «قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت» نشر نی چاپ اول، تهران ۱۳۷۸

۳- اشتوکلین، یوهان و دیگران «بررسی مقدماتی زمین شناسی در لوت مرکزی شرق ایران»، ترجمه علی انتظام، جمشید افتخار نژاد، گزارش ۲۲ ف – سازمان زمین شناسی کشور تهران، ۱۳۴۲

۴- افراخته، حسن : «طرح تحقیقاتی شهرنشینی در زاهدان» دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۷۲

۵- بهفروز، فاطمه : «تحلیلی نظری – تجربی برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهرهای ایران»، نشریه پژوهشهای جغرافیایی شماره ۲۸، سال ۲۴ فرودین ۱۳۷۱

۶- پور کرمانی، حسن و زمردیان، محمد جعفر : «بحثی پیرامون ژئومورفولوژی استان سیستان و بلوچستان»، زاهدان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۲، سال سوم، پاییز ۱۳۶۷

۷- په، کاترین : مقاله «ملاحظات تئوریک درباره شهر نشینی درکشورهای تحت سلطه» در کتاب، «وابستگی و شهر نشینی»، ترجمه فرخ حسامیان، مطالعات شهری و منطقه ای، چاپ اول، تهران ۱۳۵۸

۸- پیران، پرویز «توسعه برون زا و شهر : مورد ایران»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۳۱، ۱۳۶۸

۹- تجلی، سید آیت الله، «مروری بر برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب» اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۱۷۶ – ۱۷۵

۱۰- جهانبانی، امان الله، «عملیات قشوق در بلوچستان»، چاپخانه مجلس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۰۷

۱۱- حسامیان، فرخ  و دیگران «شهرنشینی در ایران»، نشر آگاه، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۷

۱۲- خسروی، محمود : «کاربرد روشهای اقلیم شناسی و هیدرولوژی در برنامه ریزی منابع آب و مدیریت کنترل سیلاب در حوضه آبریز زاهدان»، پایان نامه دوره فوق لیسانس، ۱۳۶۹، دانشگاه اصفهان

۱۳- دایر، رجینالد : «مهاجمان سرحد، رویاروری نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی»، ترجمه حمید احمدی، نشر نی، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸

۱۴- درویش زاده، علی، «زمین شناسی ایران»، نشر دانش امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰

۱۵- ذکریا زاده امیری، جعفر : «بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی اقلیتهای سیک در زاهدان»، پایان نامه دوره کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، ۱۳۶۷

۱۶- رزم آرا، علی، «جغرافیای نظامی ایران، مکران» ۱۳۲۰، مجموعه فرخ غفاری

۱۷- زیاری، کرامت الله «برنامه ریزی شهرهای جدید» انتشارات سمت چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹

۱۸- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «برنامه خاص ناحیه ای سیستان و بلوچستان ۱۳۵۵»، نشریه شماره ۱۹ اسفند ماه ۱۳۵۴

۱۹- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان «مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان»، بهمن ماه ۱۳۵۶

۲۰- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «بررسی اعتبارات جاری و عمرانی استان سیستان و بلوچستان طی ده ساله ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۸»، نشریه شماره ۲۶، فروردین ۱۳۶۹

۲۱- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «اعتبارات عمرانی و جاری استان سیستان و بلوچستان در طی برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، نشریه شماره ۹۳، بهمن ماه ۱۳۷۸

۲۲- سالار بهزادی، عبدالرضا : «بلوچستان در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۷ قمری» ، بنیاد افشار، تهران ۱۳۷۲

۲۳- سایکس، سرپرستی : «سفر نامه ژنرال سرپرستی سایکل یا ده هزار میل درایران»، ترجمه حسین سعادت نوری، انتشارات لوحه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳

۲۴- سلطانزاده، حسین : «مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران»، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷

۲۵- سلطانی ، سیما، : «زاهدان، جلد اول : پیدایی شهر»، سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان، نشریه شماره ۶۷، فروردین ۱۳۷۷

۲۶- شاریه، ژان برنار، «شهرها و روستاها»، ترجمه سیروس سهامی نشر نیکا، ۱۳۷۳

۲۷- شالین، ککلود : «دینامیک شهری یا پویایی شهرها»، ترجمه دکتر اصغر نظریان، انشارات معاونت فرهنگی آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۷۲

۲۸- شکویی، حسین، «دیدیگاههای نو در جغرافیای شهر» جلد اول، انتشارات سمت تهران، ۱۳۷۳

۲۹- شکویی، حسین، «فلسفه جغرافیا»، انتشارات گیتا شناسی، چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۳

۳۰- شورت، جان رنه، «نظم شهری، درآمدی بر شهرها، فرهنگ و قدرت»، ترجمه اسماعیل چاوشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، چاپ اول، ۱۳۸۱

۳۱- شهر و خانه : «طرح جامع شهر زاهدان»، ۱۳۶۵

۳۲- شهر و خانه،« طرح جامعه شهر سازی حریم شهر زاهدان»، ۱۳۸۱

۳۳- شیعه، اسماعیل : «با شهر و منطقه در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۹

۳۴- شیعه، اسماعیل : « مفدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

۳۵- صادق زاده شیراز، مهدی «بررسی جمعیت زاهدان» پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۱

طوب، عزت الله، «بررسی شهری بافت معماری زاهدان»، مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۶

۳۶- عابدین در کوش، سعید : «در آمدی به اقتصاد شهری»، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰

۳۷- عبدالرحمان بن خلدون، «مقدمه ابن خلدون»، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد اول، چاپ نهم، ۱۳۷۹

۳۸- عسگری، ناصر، مقدمه ای بر شناخت سیستان و بلوچستان. بی نا، بی تا

۳۹- غراب،کمال الدین، «بلوچستان یادگار مطرود قرون»، انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۴

۴۰- فرمانفرما، فیرو میرزا، «سفرنامه کرمان و بلوچستان» به کوشش منصوره اتحادیه نظام مافی، انتشارات بابک، تهران ۱۳۶۰

۴۱- فرید، یدالله ، «جغرافیا و شهر شناسی»، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم، تبریز ۱۳۷۳

۴۲- فورون، رمون و اشتوکلین، یوهان، «زمین شناسی و زمین ساخت فلات ایران»، ترجمه صادق حداد کاوه و حسن حسنعلیزاده، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸

۴۳- کاستللو، وینسنت فرانسیس، «شهرنشینی در خاورمیانه»، ترجمه پرویز پیران و عبدالعلی رضایی، نشر نی، چاپ دوم، تهران ۱۳۷۱

۴۴- کتابی، احمد، «نظریات جمعیت شناسی» انتشارات ىانشطاه تهران سمت، ۱۳۵۴

کرزن، جرج ن، «ایران و قضیه ایران»، جلد اول، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران ۱۳۷۳

۴۵- لینچ، کوین، «تئوری شکل خوب شهر»، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۷۶

۴۶- مرتضوی، شهناز، «رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازمانی» انتشارات نخل، ۱۳۷۹

مجتهد زاده، پرویز، «امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران»، ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، نشر شیرازه، تهران ۱۳۷۸

۴۷- محمودی، فرج الله، «ویژگیهای پیکر شناسی زمین در حوضه آبریز زاهدان» پژوهشهای جغرافیایی شماره ۲۹، سال بیست و چهارم، تیرماه ۱۳۷۱

۴۸- مرکز آمار ایران، «سالنامه آماری کشور ۱۳۷۵»

۴۹- مرکز آمار ایران، «سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن شهرستان زاهدان» در سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵

۵۰- مزینی، منوچهر، «مقالاتی در باب شهر و شهر سازی»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳

۵۱- مشهدی زاده، دهاقانی، ناصر، «تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران»، انشتارات علم و صنعت، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۸

۵۲- معتمد، احمد : «منشا یابی ماسه های زاهدان»، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و معاونت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان

۵۳- ناصح، ذبیح الله، «بلوچستان»، انتشارات کتابخانه ابن سینا، تهران ۱۳۴۵

۵۴- نگارش، حسین و خسروی، محمود در «کلیات ژئومورفولوژی ایران»، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ۳۷۷

۵۵-نظریان،اصغر:(جغرافیای شهری ایران)،انتشارات پیام نور ،۱۳۷۷ ،ص۲۰۴

۵۶- وبر، ماکس، «شهر در گذر زمان» ترجمه شیوا کاویانی، شرکت سهامی انتشارات تهران، ۱۳۷۵

۵۷- وحیدنیا، سیف الله , «سفرنامه بلوچستان از علاء الملک» انتشارات وحید، چاپ اول، تهران ۱۳۶۴

منابع فرانسوی و انگلیسی :

۱- Bandarian , Esfandiar : Zahdedan Croisscance d une cille du sud – est  del Iran , 1999 , Directeur de these : M . Marcel Bazin profwsseur

2- Richard , Frederi : De la polarization a la fragmentation socio spatiale , processus de recomposition urbaine a Londres , 2001

3- Majors . J . Lovett and E . Smith : Estem Persia vol. I The Geograply , London, Macmilan and co . 1876

1-5- آپارتمان چیست

آپارتمان مجتمعی است که تشکیل شده از چند یا چندین واجد مجزا ساختمانی و مستقل از هم با امکانات رفاهی متناسب اعم از برق،‌ آب، تلفن، شوفاژ و ۰۰۰ حال این که این آپارتمان به صورت زندگی جمعی در یک محدوده فضایی برای ساکنین می باشد و یا آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسبه و پیشه استفاده می شود آپارتمان با توجه به وضعیت آب و هوایی هر مکان بایددر جایی مناسب و از مصالح ساختمانی متناسب با آب و هوای آن منطقه ساخته شود . عناصر تشکیل دهنده یک آپارتمان عبارت است از یک درب  ورودی واحدهایی مجزا که هرکدام از واحدها تشکیل شده از هال، پذیرای اطاقهای مجزا، آشپزخانه، سرویسها، بالکن و فضاهای دیگر به طور کلی این شمه ای از وضعیت کالبدی یک آپارتمان است آپارتمان مساوی است با ساخت و ساز در ارتفاع یا ساخت و ساز به صورت عمودی که در شهرهای پر جمعیت نیاز مبرمی به آن می باشد .

۲-۵- سابقه آپارتمان نشینی در جهان

تا پیش از قرن نوزدهم بناهای مرتفع منحصر بودند به عبادتگاه ها، اهرام، قلعه ها، آمفی تئاترها، مسجدها و کلیساها که مظهر قدرت و ایمان به شمار می رفتند دیگر ساختمانهای بلند مرتبه خانه های ۳ تا ۴ طبقه بودند که گاه در طبقه اول آنها کاربریهای تجاری جای میگرفت.

در مراکز شهرهای کهن از جمله بابل آتن و بیزانس ساختمانهای آپارتمانی بسیاری از خشت ها و الوار ساخته شد رومیها حتی ساختمانهای ۱۰ طبقه را از چوب ها ساختند اما بعدها در دوران حکومت امپراطور اوگوستوس ارتفاع ساختمانها به ۲۱ متر محدود شد تا خطر آتشسوزی کاهش یابد . روش سنتی ساخت بناهای بلند مرتبه هنوز در جنوب عربستان صعودی و یمن متداول است که اعراب در شهرهای خود برج سازی می کنند و خانه هایی را تا ارتفاع ۳۰  متر و ۸  طبقه صرفا با خشت خام بالا می برند اما در اروپا تا پیش از قرن  نوزدهم مصالح رایج برای احداث ساختمانهای بلند سنگ آجر و اسکلت چوبی پر شده با مصالح بنایی بود .با آغاز قرن نوزدهم رفته رفته اسکلت فلزی جای سازه بنایی سنگین را در ساخت بناهای چند طبقه گرفت چون با سازه های بنایی ساختمان سنگین و حجیم از کار درمی آمد و دیوارها تک به تک محاسبه و اجرا می شدند .همزمان با انقلاب صنعتی که شهر نشینی و رشد شتابان جمعیت را به همراه داشت دولتمردان و سیاستمداران را در پی آن داشت که با ساختن آپارتمانهای بلند و انبوه سازی مسکن مشکل مسکن شهرنشینان را تا اندازه ای حل کنند .

در طی این تغییر و تحولات آسمانخزاشها در جهان پدیدار شدند تاریخچه تحول آسمانخراشها را در جهان می توان به ۴ دوره تقسیم کرد تحول اولیه ‌آسمان خراشها از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ در شیکاگو شکل گرفت ساختمانهای این دوره به ۲۰ طبقه می رسید ساخت آسمانخراش در شیکاگو با مکتب شیکاگو پیوستگی تام دارد .

هر چند مرحله نخست این تحول را باید مرهون ابداعات مهندسان و پیشرفت تکنولوژی دانست اما تلاش زیادی نیز از سوی معماران صورت گرفت تا زبان جدیدی برای بناهای بلند مرتبه بیابند و این گونه ساختمان جدید را در بافت شهر ی جا اندازند  .دوره دوم با احداث برجهای سر به فلک کشیده در نیویورک آغاز می گردد در اینجا بود که آسمانخراشها به صورت نشانه های شهری در آمدند .

دوره سوم تحول آسمان خراشها با مدرنیسم رقم می خورد در این دوره به نوعی سبک تجاری اولین ساختمانهای بلند مکتب شیکاگو تداوم یافت . چهارمین و معاصر ترین دوره ساخت آسمانخراشها همزمان با پیدایش پست مدرنیسم شکل گرفت .

به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که شروع آپارتمان سازی و انبوه سازی را در جهان می توان مصادف با شروع انقلاب صنعتی دانست با شروع انقلاب صنعتی در جهان و رشد شهر نشینی و عامل مهاجرت روستائیان به سوی شهرها، نیز شهرها گسترش و توسعه یافتند و با توجه به گران بودن زمین در شهرها آپارتمان سازی نیز گسترش پیدا نمود. به نحوی که امروز بیش از نیمی از مردم جهان در مجتمعع های آپارتمانی زندگی می کنند .

۳-۵- سابقه آپارتمان نشینی در تهران

نخستین مجموعه بلند مرتبه مسکونی در تهران مجموعه بهجت آباد بود که در سالهای ۴۹-۱۳۴۳ بین خیابانهای حافظ و ولی عصر ساخته شد ساخت این مجموعه پس از تدوین و تصویب قانون تملک آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ برای تشویق احداث ساختمانهای بلند مسکونی آغاز شد .

پس از تصویب ماده صد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ساخت مجتمع مسکونی سامان در ۲۰ طبقه در ضلع شمالی بلوار کشاورز در سال ۴۹ آغاز گردید این ماده برای تشویق و ترغیب مالکان و صاحبان سرمایه به احداث ساختمانهای بلندتر از ده طبقه تنظیم شده بود شرکت ساختمانی سامان ایران، از سوی دولت با مدیریت افراد صاحب نفوذی چون احمد علی ابتهاج و عبدالمجید اعلم تشکیل شد و هدف از تاسیس آن بیشتر ترویج ساختمانهای بلند مسکونی و آزمون عملی قانون تملک آپارتمانها بود تا مسائل انتفاعی در این ساختمان برای نخستین بار از عناصر پیش ساخته استفاده شود .

در سالهای دهه ۵۰ ساخت مجموعه های مسکونی عمدتا از شمال و شمال غرب تهران رونق یافت محل استقرار و نوع این مجموعه ها نشان می دهد که سیاست تشویق و ترغیب بلند مرتبه سازی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و متوسط حاصل دیگری به بار آورد شاید از مهمترین دلایل این امر گرانی قیمت تمام شده ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی بود در همین دوره تعداد زیادی ساختمان بلند مرتبه با کاربری تجاری و اداری اعم از هتلها، بانکها و ساختمانهای اداری عمدتا در مناطق مرکزی و شمالی تهران ساخته شد حدود ۸۰% از ساختمانهای بلند مرتبه در سالهای پیش از انقلاب را موسسات و افراد خارجی ساختند و یا در ساخت آنها دخالت داشتند .

با وقوع انقلاب اسلامی بلند مرتبه ساز ی تقریبا به مدت بیش از ۱۰ سال متوقف شد در این سالها ساخت و ساز این نوع ساختمانها به تکمیل مجموعه های مسکونی نیمه تمام محدود ماند .

موج جدید بلند مرتبه سازی در سالهای پایانی دهه ۶۰ در پی افزایش قیمت زمین درتهران  آغاز فروش تراکم از سوی شهرداری تهران آغاز شد و بخشهای شمالی تهران عمدتا مناطق ۱ و ۲ و ۳ شهرداری را درنوردید . رونق برج سازی خصوصی ظاهرا ارگانها و نهادهای دولتی نظیر بنیاد مستضعفان را هم تشویق به برج سازیهای تازه یا افزودن بلوکهای جدید به مجموعه های مسکونی تحت پوشش خود بدون توجه  به ضوابط طرحهای اصلی کرده است گفته می شود هم اینک در تهران بیش از ۵۰ برج بالاتر از ۱۴ طبقه درشمال تهران در دست احداث است .

به هر حال اگر بتوان افزایش قیمت زمین و فروش تراکم از سوی شهرداری تهران را نیروی اولیه برای به حرکت درآوردن موج جدید تلقی کرد این واقعیت را هم نمی توان نادیده گرفت که گسترش تهران در سطح تا مرزهایی پیش رفته که گسترش در ارتفاع را ناگزیر ساخته است .

۴-۵- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان    

ایجاد و پیدایش شهر زاهدان به قدمتی ۸۰ ساله می رسد بنابراین در شهری با چنین قدمتی آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی در آن نمی تواند دارای سابقه دیرینه باشد .

سابقه آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی در زاهدان را شاید بتوان به سال ۱۳۵۴ نسبت داد یعنی تقریبا در حدود ۲۹ سال قبل که مجتمع ۱۳۵۸ واحدی جام جم توسط سازمان مسکن و شهری احداث شده بود البته در آن زمان علت ایجاد این مجتمع مسکونی اسکان کارمندان محترم دولت و رفع مشکل مسکن آنان بوده است . بعد از سال ۱۳۵۴ آپارتمان سازی به صورت پراکنده وشخصی ادامه یافت .

اما از اوایل سال ۱۳۶۸ به دلیل برخی از سیاستهای دولت از جمله ایجاد مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه و همچنین گران شدن زمین و کمبود آن و همچنین جلوگیری از توسعه افقی شهر به ویژه در مناطق رو به توسعه شهری آپارتمان سازی یا انبوه سازی توسط سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان مسکن شهرسای و بانک مسکن آغاز گردید و تا اکنون این روند نیز ادامه دارد .

۵-۵- مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان

 موانع عمده توسعه و جهات توسعه شهر زاهدان نیز مشخص  گردیده است با توجه به این نقشه جهات توسعه شهر زاهدان در غرب و جنوب غرب می باشد . و به تبع آن آپارتمان سازی و انبوه سازی هم در منطقه غرب و جنوب غرب زاهدان گسترش یافته است.

در سالهای اخیر با توجه به موقعیت مناسب زمینهای مرکز شهر آپارتمان سازی در مرکز شهر گسترش بی رویه داشته است و علت عمده این گسترش را می توان جهت دسترسی ساکنان به تمام نقاط شهر دانست و همچنین در قسمت شرق شاهد آپارتمان سازی از سوی نهادها و ارگانهای دولتی هستیم البته در این قسمت به علت موانع توسعه این گسترش نیز متوقف شده است با توجه به بررسیهای انجام شده بیش از ۷۵% از مجتمع های آپارتمانی در غرب وجنوب غرب واقع شده اند و حدود ۱۸% در شرق زاهدان و ۵% در مرکز شهر و ۲% درصد در مناطق دیگر قرار گرفته اند .

۶-۵ -ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان

به دنبال توسعه زندگی شهری افزایش تعداد شهرها و جمعیت شهر نشین کنترل کادربندی فضای شهری تغییرات بافت ساختمان را باعث شده و بالاخره تعیین حدود مرزهای فضای شهری و حوزه های نفوذی شهرها در برنامه ریزی شهری قرار گرفته است مسلما از آنجا که شهر انعکاس و تصویری از مجموعه عوامل اجتماعی اقتصادی یک جامعه به هم پیوسته در یک قلمرو جغرافیایی است لزوما تغییرات ظاهری بافت شهری و رشد آن در تبعیت از مجموعه عوامل و بخصوص مکانیزمهای تصمیم گیری سیاست شهری رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسانها شکل خواهد گرفت . و شکل گیری جدید در راستای عوامل فوق تحقق خواهد یافت در این میان چگونگی تقسیم و کاربری اراضی در پیوستگی با روند تاریخ و تحول شهر تغییرات فضای ساختمان شده یا کالبدی فیزیکی شهر از عواملی هستند که شهرها منظر و سیمای خود را در طی زمان با آن پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی تحول می یابد فضای کالبدی شهر در صورتی که رشد بی برنامه و بی رویه داشته باشد  باعث رشد و توسعه افقی بیش از حد شهر خواهد شد .

در پی افزایش جمعیت در شهرها و برای جمعیت شهرهایی که با بیش از ۲۰۰ هزار نفر، برنامه ریزان شهری توسعه نیمه عمودی یا توسعه عمودی در شهر را پیشنهاد میکنند علل عمده در توسعه عمودی به دلیل مسائل زیادی از جمله این که نحوه زندگی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در شهرها کاملا تغییر می کند و همچنین بافت موجود در شهرها بر نحوه کاربری زمین نیر تاثیر می گذارد و همچنین در توسعه افقی شهر به میزانی که شهر گسترش پیدا می کند تجهیزات و تاسیسات زیر بنایی شهر نیز باید  گسترش پیدا کند و این از لحاظ مالی هزینه های هنگفتی را در پی خواهد داشت .

و یکی دیگر از علل توسعه عمودی کمبود زمین در شهرها می باشد با توجه به گسترش روز افزون شهرها و همچنین ازدیاد جمعیت در شهرها مسئله زمین و کمبود آن یکی از مشکلات عمده می باشد اما با استفاده از توسعه عمودی شهر می توان بر این مشکل غلبه کرد و توسعه عمودی تنها راهی است که می توان از حداقل زمین حداکثر استفاده را برد البته نباید سیاستهای دولت را در ایجاد آپارتمان سازی، جهت تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد و کارکنان دولت را نادیده گرفت .

د رطی سالهای اخیر در زاهدان با توجه به افزایش جمعیت و رشد بالای شهر نشیتی و مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف به دلیل خشکسالیهای سالهای اخیر و همچنین مهاجرت عده ای از دو کشور افغانستان وپاکستان به سمت زاهدان موجب آن شده است که جمعیت شهر نیز روز به روز افزایش یابد این تحولات منجر به آن می شود ک قیمت زمین و مسکن در شهر نیز افزایش یابد و دولت برای اسکان و رفع مشکل مسکن ساکنین شهر ساخت مجتمهای آپارتمانی و انبوه سازی را در دستور کار خود قرار می دهد . و این ساخت و سازها در شهر توسط سازمان مسکن و شهرسازی و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی نیز صورت می گیرد .

۷-۵- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان

پرستن جمز، جغرافیدان آمریکایی معتقد است که جغرافیا در جستجوی تفسیر دلایل تشابهات و تباینات بین مکانها با توجه به رابطه علت و معمولی است (شکویی، ۱۳۷۵ ص، ۱۹)

و از طرف دیگر نیز به عقیده وی عامل تعیین کننده در نظامهای انسان . زمان، عامل فرهنگی با        شیوه های سنتی زندگی مردم می باشد . (شکویی، ۱۳۷۵، ص ۲۶۳) با تکیه بر این مبنای نظری در رابطه با این پژوهش اقدام به بررسی اثرات شغل، بعد خانوار میزان تحصیلات، روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آپارتمان نشینان در سطح شهر زاهدان نموده ایم بر این اساس در این پژوهش شهر را بر ۲۰ منطقه تقسیم نموده ایم و ملاک این منطقه بندی نیز همانطور که در روش تحقیق در فصل اول آمده با استفاده از برخی اسناد موجود و نقشه طرح جامع شهر زاهدان و مشاهدات اولیه و اطلاعات شخصی نگارنده و در برخی موارد اطلاعات به دست آمده از افراد مطلع بوده است

هدف از این کار بررسی رابطه شغل بعد خانوار، میزان تحصیلات، میزان درآمد،  روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آپارتمان نشینان در شهر زاهدان می باشد.

برای دست یافتن به این هدف در بعضی از مناطق آپارتمان نشین زاهدان بلوکهایی را به صورت تصادفی انتخاب نموده . و ۲۰۰ نمونه از سرپرستان خانوار به صورت تصادفی و سیستماتیک انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند .

برای بررسی و تحلیل نتایج آن با استفاده از روش قیاسی از کل به جز پس از بررسی مشاهدات کالبدی ابتدا با دید کلی به اطلاعات به دست آمده در مورد مجتمع های آپارتمانی به بررسی پرداخته ایم .

۱-۷-۵ -بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی

شغل به عنوان یک عامل تعیین کننده در زندگی افراد نقش بسزایی دارد . بدین معنا که افرادی که از لحاظ شغلی در موقعیت بهتری هستند نقاط بهتر و مسکن بهتری را برای خود انتخاب می کنند در مجتمع های آپارتمانی زاهدان این امر تا حدودی صادق می باشد . زیرا مجتمع هایی که از لحاظ ساخت و موقعیت در شرایط بهتری هستند در تملک خانواده هایی می باشد که از لحاظ شغلی در موقعیت بهتری هستند و اغلب خانواده های که از لحاظ شغلی در سطح پایین تری هستند در آپارتمانهایی که شیوه ساخت نامطلوبی دارند زندگی می کنند .

جدول ۱-۵ -تعداد و درصد افراد نمونه برحسب شغل در مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان

شغل

تعداد

درصد

محصل (دانشجویان شهرستانی)

۶

۳

کارمند سطح بالا

۹

۵/۴

کارمند سطح وسط

۵۸

۲۹

کارمند سطح پایین

۴۲

۲۱

نظامی

۱۶

۸

فرهنگی

۲۸

۱۴

آزاد

۲۵

۵/۱۲

کارگر

۸

۴

بازنشسته

۱۰

۵

جمع

۲۰۰

۱۰۰

۲-۷-۵- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی

سطح تحصیلات و سواد به عنوان یک عامل نقش تعیین کننده ای در زندگی افراد دارد افرادی که از لحاظ میزان تحصیلات در مقاطع بالاتری هستند سعی می کنند در مجتمع های آپارتمانی زندگی کنند که در موقعیت بهتری قرار گرفته اند و این افراد بیشتر تمایل دارند افرادی که در همسایگی آنان زندگی می کنند از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در سطح بالایی باشند .

جدول ۲-۵- تعداد و درصد افراد نمونه برحسب میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان

میزان تحصیلات

تعداد

درصد

بیسواد

ابتدایی

۶

۳

سیکل

۱۶

۸

دیپلم

۸۸

۴۴

فوق دیپلم

۳۶

۱۸

لیسانس

۴۲

۲۱

بالاتر از لیسانس

۱۲

۶

جمع

۲۰۰

۱۰۰

 

4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی

بعد خانوار  منظور تعداد افراد ساکن در یک واحد مسکونی می باشد و به هر میزان که جمعیت ساکن در یک واحد آپارتمانی افزایش یابد مشکلات اجتماعی و روانی به طور تصاعدی افزایش می یابد لذا ضروری است به عنوان یکی از ضوابط سکونت در آپارتمان حد نصابی برای بعد خانوار در نظر گرفته شود .به طور کلی می توان گفت که بعد خانوار در اکثر واحدهای آپارتمانی کم بوده زیرا زندگی آپارتمانشینی با تعداد زیاد اعضای خانوار سازگار نیست .

جدول ۴-۵- تعداد درصد افراد نمونه بر حسب بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان

بعد خانواده

تعداد

درصد

۲ نفر

۳۴

۱۷

۳ نفر

۴۸

۲۴

۴ نفر

۸۲

۴۱

بالاتر از ۴ نفر

۳۶

۱۸

جمع

۲۰۰

۱۰۰

 

6-7-5 -بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت

در خصوص علت انتخاب محل سکونت نیز نتایج زیر به دست آمده است.براساس جدول ۶-۵ در پاسخ این سئوال که علت انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت شما چه بوده است :۶۵% واگذاری مسکن دولتی و یا مسکن در مقابل خدمت را عنوان کرده اند و این یکی از سیاستهای دولت می باشد که برای کارکنان خود و اقشار که درآمدها جامعه مسکن تهیه نماید .

تنها ۵/۳ درصد افراد نمونه محل زندگی را در مجتمع های آپارتمانی، سطح اجتماعی و فرهنگی بهتر انتخاب نموده اند و می توان اعتقاد داشت که این افراد متعلق به قوم و طایفه خاصی نیستند وبه لحاظ موقعیت اقتصادی نیز در وضع خوبی قرار دارندو تنها ۱۰% از افراد نمونه محل زندگی خود را در مجتمع های آپارتمانی دسترسی به امکانات و خدمات شهری بهتر انتخاب کرده اند و این خود بیانگر این نکته است که با توجه به توسعه آپارتمان نشینی در شهر هیچ گونه خدمات و امکانات شهری متناسب با جمعیت مجتمع های مسکونی تهیه نمی شود و این عامل می تواند در آینده مشکلات زیادی برای ساکنین فراهم آورد .

جدول ۶-۵ -تعداد و درصد افراد نمونه بر حسب علت انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت

علت انتخاب

تعداد

درصد

ارزانتر

۲۸

۱۴

نزدیکی به اقوام و همشهری ها

۵

۵/۲

واگذاری آپارتمان دولتی و یا مکسن در مقابل خدمت

۱۳۰

۶۵

امکانات و خدمات شهری بهتر

۱۰

۵

نزدیکی به  محل کار

۱۵

۵/۷

سطح فرهنگی  و اجتماعی بالاتر

۸

۴

سایرموارد

۴

۲

جمع

۲۰۰

۱۰۰

 

8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی

فرهگی یک مفهوم «گنگ» است و درباره معنی آن نظرهای متضاد بیان و موجب سر درگمی دانشمندان شده است به هر حال فرهنگ در رابطه با زمینه ای که در آن به کار می رود دارای لااقل دو معنی گسترده است در زمینه های مردم شناختی و جامعه شناختی فرهنگ به معنی ارزشها و نگرشهای جوامع به کار می رود در خارج از بحث دانشمندان، فرهنگ معمولا به معنی هنرها و فعالیت های هنری مانند ادبیات، تئاتر، سینما، نقاشی و موسیقی تلقی می شود

به طور کلی فرهنگ به معنی ارزشها و نگرشها و معانی است که طی تاریخ تحول یافته و آموخته شده است و بین اعضای جامعه ای معین مشترک است و جنبه های مادی و غیر مادی شیوه های زندگی آنها را متاثر می سازد منظور از ارزشها در این تعریف اهمیتی است که هر فرد به اشیاء محسوس یا غیر محسوس می دهد .

مانند : «مهم است که در محل سکونت خود مسئولیتی داشته باشم» نگرشها طرز تلقی فرد را از پدیده نشان می دهد مانند «من از محل سکونت خود راضی هستم» معانی طرز تفسیر خاص کردارها و پدیده ها هستند مانند «ایجاد سر و صدا در مجتمع آپارتمانی موجب آزار و اذیت همسایگان می شود» .

(مرتضوی و دیگران : ۱۳۷۹ ص ۶۰)

با توجه به تعریف فرهنگ و اهمیت آن در شهرها باید قبل از احداث مجتمع های آپارتمانی فرهنگ درست استفاده کردن و درست زندگی کردن افراد در مجتمع های آپارتمانی را تقویت نمود

افرادی که در آپارتمانها زندگی می کنند باید با شیوه زندگی در آپارتمانها آشنا گردند تا با آشنایی به این نحوه سکونت در آپارتمان مزاحم زندگی دیگر ساکنین آپارتمان نشوند به این مفهوم که ساکنین کل مجموعه آپارتمانی باید نسبت به همه افراد ساکن در آپارتمان احساس مسئولیت نمایند وظایف جمعی مجموعه باید بین ساکنین تقسیم شده و هر خانواده مسئولیت قسمتی را به عهده گیرد و در انجام مسئولیت خود را موظف بدانند به عنوان مثال ساکنین می توانند در ایجاد یا بهتر کردن فضای سبز موجود بهره ببرند اگر در آپارتمان خانواده ای فرهنگ و اصول آپارتمان نشینی را رعایت نکند موجب سلب آسایش کل ساکنین آپارتمان خواهد شد .

آپارتمان نشینی در زاهدان دارای سابقه چندانی نیست و مردم هنوز با این شیوه زندگی به خوبی آشنایی ندارند ولی با آموزش درست استفاده کردن و درست زندگی کردن می توان فرهنگ آپارتمان نشینی را در میان مردم تقویت کرد که این آموزشها می تواند توسط هیات مدیره هر مجتمع صورت گیرد به طور کلی همانگونه که تغییر یک فرهنگ احتیاج به زمان دارد می توان به این نتیجه رسید (پاسخ فرضیه چهارم)که با توجه به روند سریع شهرنشینی و توسعه آپارتمان نشینی در آینده بتوان فرهنگ آپارتمان نشینی را در میان ساکنین مجتمعع های آپارتمانی تقویت کرد .طبق بررسیهای به عمل آمده اغلب ساکنین آپارتمانها از فقر فرهنگ آپارتمان نشینی شکایت دارند و این مورد به عنوان یکی از مشکلات عمده آپارتمان نشینی مطرح گردیده است .

۹-۵- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی

سنتها و آداب و رسوم نوع سلیقه ها حس زیبایی شناسی، فرهنگ در انتخاب محل سکونت دخالت دارند در بعضی موارد ممکن است بنابر شرایط مختلف و از جمله عوامل اقتصادی مجبور به سرانه های محدودی باشد ولی اگر اثبات نامانوس روانی در ساختمانهای کوچک تنگ و تاریک بدون فضای باز و بدون آرامش و آسایش که انتخاب سرانه های کم در بوجود آمدن آنها مؤثرند در نظر گرفته شود این نتیجه عاید می شود که سرانه های معقول تا چه اندازه می تواند در سلامت و بهداشت فکری و روحی افراد جامعه مؤثر واقع شود ساختن آپارتمانهای مرتفع که امروزه از نظر جامعه شناسی و روانشناسی و ارتباط با جسم انسان تقریبا رد شده است خود نتیجه افزایش تقاضای بیش از حد جمعیت سرانه ها و ضوابط تراکم ساختمانی جستجو کرد اگر چه از نظر اقتصادی و محدودیت فضا می باشد که عامل آن را می توان در محدودیت  توسعه عمومی شهر و مساله عددی مسکن را حل می کند ولی روابط اجتماعی ساکنان آپارتمانها و برخورد آنها در رابطه با عوامل مشترک اقتصادی ساختمان، سر و صدا مرزهای خصوصی و مشترک بین فضاها و از نظر کیفی مسائل دیگری را مطرح می سازند روابط اجتماعی در بین ساکنین آپارتمانها در زاهدان نسبتا خوب بوده ولی مانند روابط همسایگی در خانه های مسکونی معمولی نیست و روز به روز کمتر می شود همچنین اکثر افراد شاغل روابط اجتماعی کمتری با همسایگان خود دارند .

۱۰-۵ -بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی

با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد مجتمع آپارتمانی زاهدان از لحاظ کالبدی نتایج زیر به دست آمده است .

۱-۱۰-۵ -تعداد طبقات مجتمع های آپارتمانی

تعداد طبقات مجتمع های آپارتمانی را می توان با منطقه بندی ارتفاعی مترادف دانست واهداف منطقه بندی ارتفاعی کنترل ارتفاع ساختمانها با دو عامل زیر مورد ملاحظه قرار می دهد .

۱- حجم یا مجموعه های مکعبی ساختمانها

۲- عرض خیابان و فضاهای باز از نقطه نظر روشنایی و تهویه

در واقع در منطقه بندی ارتفاعی عواملی مانند زمین، ارتفاع و تعداد واحدهای مسکونی کنترل می شوند در این منطقه بندی ساختمان‌های بلند مرتبه به علت محدودیتهای نور و هوا موجب کاهش ارزش واحدهای مسکونی مجاور می گردند. از سوی دیگر تراکم ترافیکی را موجب می شود یکی از مواردی که برای کنترل ارتفاع ساختمانها مرسوم است این که ارتفاع ساختمانها بر مبنای پهنای خیابان مجاور تنظیم شود معمولا ۴۵ و ۵/۶۳ درجه قوانین سطوح هوایی باید در نظر گرفته شود . مزایای منطقه بندی ارتفاعی را به شرح زیر می توان برشمرد .

۱- منطقه بندی ارتفاعی توسعه نواحی تجاری، مرکزی شهرها را کنترل می کند بنابراین این نوع منطقه بندی در حل مسائل و مشکلاتی همانند تمرکز سنگین و ترافیک کمک می نماید .

۲- در منطقه بندی ارتفاعی اگر ساختمانها با ارتفاع یکسان روی خیابانهای مهم یا جاده ها احداث شوند زیبایی خاصی به وجود می آید.

۳- منطقه بندی ارتفاعی از انحصار نور زیاد و تهویه به وسیله بعضی از ساختمانها جلوگیری می کند .

۴- منطقه بندی ارتفاعی اجازه نمی دهد ارزش زمین فقط در نواحی مناسب مشخص بالا برود .

۵- منطقه بندی ارتفاعی عقب نشینی ساختمانها را از طرف خیابان کنترل می کند.

۶- منطقه بندی ارتفاعی مانع ایجاد ساختمانهای مرتفع در مجاورت ساختمانهای کوتاه می شود .

با وجود این مزایا امروزه در طراحی مجتمعهای آپارتمانی این عوامل انجام نمی شود در شهر زاهدان با توجه به بررسهای انجام گرفته بیش از ۸۵% مجتمع های آپارتمانی چهار طبقه هستند و ۱۵% مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان سه طبقه می باشند .

۲-۱۰-۵ بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی

منظور از تعداد اطاق این است که یک واحد آپارتمانی چند خوابه می باشد .

با توجه به بررسیهای انجام گرفته نتایج زیر حاصل شده است .

جدول ۷-۵ بررسی تعداد اطاق درمجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان

تعداد اطاق

تعداد

درصد

یک خوابه

۷۸

۲۴

دو خوابه

۱۰۸

۳۹

سه خوابه

۱۴

۵۴

جمع

۲۰۰

۱۰۰

۳-۱۰-۵- نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان

در مجتمع های آپارتمانی به دلیل تراکم زیاد جمعیت باید نوع مصالح ساختمانی با ویژگیهای طبیعی و محیطی منطقه سازگار باشد و در مقابل بلایای طبیعی از جمله زلزله باید سازه ها مقاوم باشند .

۱- با توجه به موقعیت جغرافیای شهر زاهدان واقع شدن در منطقه گرم و خشک بیش از ۵۵% مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان  از نوع اسکلت فلز ساخته شده اند و ۴۳% از نوع بتون آرمه و ۲% از مجتمع های آپارتمانی از انواع مختلف مصالح ساخته شده اند .

۴-۱۰-۵- بررسی عمر مجتمع های آپارتمانی

هنوز بیش از ۸۰ سال از قدمت شهر زاهدان نمی گذرد و آپارتمان سازی در این شهر به صورت جدی از سال ۱۳۶۸ آغاز گردیده است اکثر مجتمهای آپارتمانی در زاهدان در سالهای اخیر احداث شده است با توجه به بررسیهای انجام شده در زاهدان بیش از ۸۵% از مجتمعای آپارتمانی نوساز هستند ۱۵% از مجتمعهای آپارتمانی مرمتی می باشند  و هیچگونه مجتمع آپارتمانی تخریبی نیز مشاهده نشده است .

۵-۱۰-۵ -بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی

در این پژوهش هفت مورد خدمات محله ای مد نظر بوده است که عبارتند از :

مهد کودک، دبستان، ، درمانگاه، مسجد، فضای بازی کودکان مراکز خرید و پارکینگ در مجتمع های آپارتمانی زاهدان به غیر از مراکز خرید هیچ گونه، از امکانات و خدمات محل ای در نظر گرفته نشده است.

و اکثر ساکنین مجتع های آپارتمانی برای نیاز احتیاجات خود مجبور هستند به مرکز شهر و به مناطق دیگر مراجعه کنند در خصوص وضعیت پارکینگ اکثر مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان فاقد پارکینگ می باشند. در این مجتمع های آپارتمانی محل پارکینگ در محوطه باز مجتمع ها می باشد که این محوطه جهت استفاده بازی کودکان در نظر گفته شده است طی بررسیهای انجام شده بیش از ۸۵% از ساکنین مجتمع های آپارتمان از کمبود امکانا خدمات محله ای رنج می برند .

۶-۱۰-۵ -بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی

با توجه به تراکم بالای مسکونی در مجتمع های آپارتمانی باید بهداشت فردی و گروهی رعایت شود رعایت نکردن بهداشت موجب آلودگی محیط می شود و دیگر این که گسترش بیماریهای مسری در مجتمع های آپارتمانی بیش از دیگر ساختمانهاست و همچنین وجود حیوانات خانگی مانند سوسک و موش در اثر تداخل شبکه ها و دفع فاضلاب و زباله در مجتمع های آپارتمانی بیشتر می باشد در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان با توجه به شاخص بندی متغیرهای کیفی وضعیت بهداشتی آپارتمانها بدین قرار است :

در وضعیت بهداشتی خوب شامل :

۱- جمع آوری زباله در مجتمع های آپارتمانی به نحوه خوب انجام می شود .

۲- نظافت مجتمع آپارتمانی توسط ساکنین مرتبا انجام می شود .

۳- سطل های زباله در میان طبقات و در محوطة باز مجتمع های آپارتمانی نصب شده است.

و در صورتی که هر کدام از این شاخص ها موجود نباشد یک درجه از کیفیت بهداشتی کاسته می شود و به ترتیب خوب متوسط، بد تبدیل می شود.با توجه به بررسیهای انجام شده در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان از لحاظ بهداشت نتایج زیر به دست آمده است ۲۰% از مجتمع های آپارتمانی از وضعیت بهداشتی خوب برخوردار می باشند ۵۶% از وضعیت بهداشتی متوسط برخوردار می باشند و ۲۴% از وضعیت بهداشتی بد برخوردار می باشند در مجتمع هایی که از لحاظ بهداشتی در وضعیت بد قرار دارند ساکنان آن از لحاظ سطح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی درسطح پایین تری نسبت به سایر مجتمع ها می باشند  .

۱۱-۵ -نقاط قوت و ضعف مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان

۱-۱۱-۵- نقاط قوت

درجهت ضرورت تاریخی آپارتمان سازی، ضرورت های دیگری نیز مورد توجه می باشد از جمله این ضرورت ها باید از دسترسی به منابع مالی صرفه جویی در مصرف مصالح و سرعت ساخت، ارتفای تکنولوژی ساخت، امکان تولید انبوه، اجزا و عناصر ساختمان ارتقای کیفیت ساخت مدیریت و بهره وری عنوان کرد در واقع ساخت انفرادی که همان ساخت سنتی است در اجزای هر یک از موارد عنوان شده در بالا در نقطه مقابل ساخت انبوه قرار میگیرد . به بیان دیگر در ساخت سنتی دسترسی منابع مالی محدوده اتلاف در مصرف مصالح زیاد سرعت ساخت در حد پایین ارتقای تکنولوژی کند می باشد که این محدودیت ها و اتلاف منابع با روح زمانه ما که بهره وری بالایی مطالبه می کند مغایرت دارد محکوم به زوال است در این رهگذر راهی جز اعمال مدیریت پیش روی دست اندرکاران قرا رندارد از این روی سیاستگزاران مسکن که وظیفه بستر سازی را به عهده دارند مجبور خواهند شد در جهت حفظ منابع ملی و هم پایی با روش های جهانی سیاستگذاری و بستر سازی تولید مسکن را برای پاسخ به نیاز زمان و نیازهای روز افزونی که در این زمینه درکشور وجود داردبرگزینند .

۱-۱-۱۱-۵-  دسترسی به منابع مالی

تولید مسکن تحت تاثیر سه مؤلفه

۱- تقاضای مسکن

۲- سرمایه یا منابع مالی

۳- نیروی کار و مدیریت قرارداد

بحث تقاضای مسکن در کشور ما موضوع شناخته شده ای است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد هر چند که تقاضا . به دلایل رکود و یا گرایش سرمایه ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و فعالیت های واسطی و ۰۰۰ ممکن است نهفته باقی بماند ولی با کوچکترین تلنگری واقعیت خود را نشان می دهد و موجب تشدید بحران مسکن می شود.

البته در این قسمت با کنارگذاشتن مبحث تقاضا به مؤلفه دیگر یعنی دسترسی به منابع مالی می پردازیم . اگر تخصیص منابع مالی برای ساخت انفرادی که در جهت عکس حفظ منافع ملی است به کنار گذاشته شود تامین منابع مالی از طریق جذب سرمایه های مؤثر در کنار تقاضای مسکن، با سرمایه های کوچک صاحبان تقاضا، از طریق بانک های اختصاصی، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های تعاونی مسکن امکان پذیر است البته اقتضای تامین منابع مالی در حین ساخت، انبوه سازی را می طلبد، تا بانک ها و یا سرمایه گذاران پس از تشخیص سود دهی و تایید توجیه فنی و اقتصادی باشند به این ترتیب سرمایه گذاری بانک ها و سرمایه گذاران به مثابه سرمایه گذاری تجاری و خدماتی به صورت کوتاه مدت و با انگیزه بیشتری تحقق می پذیرد و سرمایه گذاری در تامین وام مسکن که ساز و کار دیگر و مدت زمانی طولانی تر را می طلبد بر عهده بانک های اختصاصی و شرکت های سرمایه گذاری مسکن محول می شود که در قالب برنامه های دراز مدت اجتماعی می توانند از کمک های دولت و مؤسسات مربوطه برخوردار باشند .

۲-۱-۱۱-۵- صرفه جویی در مصرف مصالح :

یکی از ویژگیهای تولید انبوه در هر زمینه ای صرفه جویی در مصالح است مثلا ساخت یک واحد مسکونی به ابعاد ۱۰×۱۰ متر مسلتزم دیوارهایی محیطی به طول ۴۰ متر خواهد بود که در صورت ادغام با واحد مشابه، یعنی دو واحد مسکونی در کنار هم به ازای ۸۰ متر دیوارهای محیطی فقط ۶۰ متر دیوار خواهیم کشید اگر بتوانیم چهار واحد را کنار هم قرار دهیم به ازای ۱۶۰ متر دیوار محیطی ۸۰ متر دیوار می کشیم یعنی معادل ۵۰ درصد صرفه جویی خواهیم کرد بدیهی است که در صورت گسترش واحدها در بعد سوم صرفه جویی هایی در جهت حذف سقف و یا کف های مشترک خواهیم کرد و در کنار آنها مشترکاتی نظیر لوله کشی و مانند آن به صرفه جویی های بیشتری خواهد انجامید .

۳-۱-۱۱-۵- سرعت در فرآیند ساخت

از ویژگیهای دیگر تولید انبوه سرعت در فرآیند ساخت است مدت معینی که برای ایجاد استحکام در ساخت یک واحد مسکونی در موارد اجرایی مانند بتن، گچ و خاک سیمان کاری و ۰۰۰ سپری می شود در بیشتر موارد به تعداد آن بستگی ندارد د رصورت اعمال برنامه ریزی و مدیریت دقیق می تواند معادل و یا صد واحد باشد . بنابراین اگر برای ساخت یک واحد مثلا مدت یکسال وقت لازم باشد . در تولید انبوه برای صد واحد به ازای ده سال حداکثر دو تا سه سال وقت لازم است اتخاذ روش های جدید مدیریت به ویژه اتخاذ روش های پیش ساخت صرفه جویی در وقت و سرعت عملی را به نحو چشم گیری افزایش می دهد .

۴-۱-۱۱-۵- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت :

بدیهی است که هر چه میزان تولید انبوه افزایش یابد، امکان بهر گیری از تخصیص ها و اعمال مدیریت صحیح افزایش خواهد یافت چون مدیریت را افراد متخصص انجام می دهند به فرا خور تعصب و تعهد مهندسان و متخصصان در رعایت مقررات فنی ساختمان یقینا ایمنی شهروندان تامین می شود وبا افزایش طول عمر ساختمان گام مؤثرتری در تامین منافع ملی برداشته  خواهد شد .

۵-۱-۱۱-۵-دسترسی به تسهیلات عمومی :

در طراحی ساختمانهای انبوه یا آپارتمانها می توان امکان دسترسی به تسهیلات عمومی و تفریحی را پیش بینی کرد و تسهیلاتی چون کتابخانه، مخابرات، دفاتر پست، امکانات ورزشی و تفریحی، فضای سبز، امکانات پزشکی و ۰۰۰ را فراهم نمود.ساخت انبوه امکان استفاده از مهندسان شهرساز، معمار، سازه و تاسیسات را در قالب مدیریتی هماهنگ و منجسم فراهم خواهد کرد ولی ادامه ساخت انفرادی حاصلی جز دخالت افراد غیر متخصص در امور و مقررات کاهش عمر مفید ساختمان عدم امنیت ساکنان و در نهایت وارد آمدن خسارات در سح ملی در هنگام بروز بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی نخواهد داشت .

۲-۱۱-۵-نقاط ضعف :

دنیای صنعتی سال هاست که عصر تولید انبوه را از سرگذارنده است . اساسا بشر از ابتدای قرن بیستم که با انفجار جمعیت مواجعه شد برای پاسخ گویی به نیاز عظیم عمومی گریزی جز گرایش به تولید انبوه نداشته است .

بشر تولید انبوه مسکن و به این ترتیب انبوه سازی مسکن یا آپارتمان سازی را که از پیامدهای انقلاب صنعتی به شمار می آید، به عنوان پاسخ به نیاز سازندگی های پس از جنگ دید که روند تکوینی خود را کماکان طی می کند البته آپارتمان سازی همان قدر که دارای نقاط قوت است دارای نقاط ضعف نیز می باشد که در این قسمت به نقاط ضعف مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان خواهیم پرداخت مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان پس از ساخت و بهره برداری دچار مشکلاتی گردید که این مشکلات به صورت نقاط ضعف در نظر گرفته می شود البته نگارنده در این قسمت سعی کرده تا توسط عکس هایی که تهیه نموده است نقاط ضعف و مشکلات این آپارتمانها را نشان می دهد .

۱-۲-۱۱-۵-کمبود امکانات خدماتی و رفاهی

در اکثر مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان امکانات خدماتی و رفاهی متناسب با جمعیت ساکن در مجتمع ها دیده نمی شود به طور ی که تمامی ساکنین برای خرید روزمره زندگی خود مجبور می شوند به نقاط دیگر شهر و یا به مرکز شهر مراجعه کنند  همچنین در گاهی اوقات ساکنین مجتمع ها مجبور می شوند مایحتاج خود را از فروشندگان دورگرد تهیه کنند .

۲-۲-۱۱-۵-مشکلات سیستم جمع آوری زباله :

از مشکلات مهم بعضی از مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان مخصوصا مجتمع هایی که ساکنین آن از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در وضعیت پایینی هستند، کمبود سیستمی جهت جمع آوری زباله ساکنان آن می باشند انباشته شدن زباله ها یا سوزاندن آنهاسبب بروز مشکلات وبیماریهای گوناگون می گردد .

و همچنین در جمع آوری این زباله ها شهردار ی هیچ گونه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .

 

۳-۲-۱۱-۵- کمبود پارکینگ

در برخی از مجتمع های آپارتمان شهر زاهدان فاقد پارکینگ می باشند که مشکلات زیادی را برای ساکنان فراهم می آورد و در بعضی از مجتمع ها محل پارکینگ و محل بازی کودکان از یکدیگر قابل تفکیک نمی باشد و این وضع خطرات جانی برای کودکان به وجود می آورد .

 

۴-۲-۱۱-۵- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان

در مجتمع های آپارتمان شهر زاهدان فضای کافی برای بازی کودکان در نظر گرفته نشده است و در بعضی مجتمع ها فضای بازی کودکان درمیان ساختمانها احداث شده است و این خود باعث عدم آسایش ساکنین می باشد .

 از جمله ضعفهای مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان می توان به کمبود فضای سبز و کمبود مراکز آموزشی خدماتی و فرهنگی اشاره کرد و همچنین یکی از مشکلات عمده مجتمع های اپارتمانی شهر زاهدان مشکل ترافیک می باشد از آنجائی که بیش از ۷۵% مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان در غرب و جنوب غرب زاهدان واقع شده اند به دلیل نبود شبکه های دسترسی مناسب ترافیک سنگینی را در ساعات اولیه روز و در ظهر ایجاد می نماید .

۱۲-۵-عوارض زیست محیطی در مجتمع‌های آپارتمانی 

اگر چه از نظر طبیعی و به نسبت داده‌های طبیعت، یکی از مهمترین روشها عدم تمرکز در شرایط زیست و بهره‌وری متعادل از فرآورده‌های طبیعی و زندگی صلح جویانه در کنار طبیعت است، ولی به همراه بسیاری از نابسامانی‌هایی که در عرصه محیط زیست رابطه بین انسان و محیط را بر هم زده است، زندگی در ساختمانهای چند طبقه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.مجتمع‌های آپارتمانی از نظر زیست محیطی عوارض روانی واجتماعی و طبیعی فراوانی را به دنبال داشته است. از آن نظر که ایجاد واحدهای مسکونی مرتفع در طول چند ساله اخیر در ایران و بویژه در تهران روبه گسترش نهاده است، (شیعه؛ ۱۳۷۸، ص۳۹)

۱-۱۲-۵-موقعیت و قطعه بندی زمین

ساختمانهای بلند، به طور عمده، برخلاف آئین‌نامه‌ها و مقررات نحوه استفاده از زمین (LAND USE) منظر سازی (land space) و طراحی شهری (Urban Design) در نقاطی شکل می‌گیرد که از نظر شبکه ارتباطی، کاربری زمین و سیمای شهری، مناسبت چندانی ندارد. ذیلاً عوارض ناشی از آنها برشمرده می‌شود:

۱-۱-۱۲-۵-موقعیت ساختمانها

ـ جلوگیری از چشم انداز مناسب به فضاهای باز، عمومی و طبیعی اطراف.

ـ اشراف به محیط‌های خصوصی که از نظر فرهنگی و روانی قابل تامل می‌باشد.

ـ آلودگی صدا و هوای ناشی از عبور و مرور وسائط نقلیه در طبقات بالای ساختمانها بیش از طبقات پایین اثر می‌گذارد.

ـ هزینه‌های مقابله با آلودگی صدا (با ایجاد دیواره‌های عایق صدا در کنار راهها و بزرگراهها و چند جداره ساخته شدن پنجره‌ها) و هوا و بو بسته شدن پنجره‌ها و پرده‌ها و در نتیجه استفاده از مصرف بیشتر سوخت برای روشنایی مصنوعی در روز و عدم دسترسی به هوای سالم بیشتر می‌باشد.

ـ تأثیر بر شبکه‌های رفت و آمدی شهر به دلیل تراکم بیشتر جمعیت در ساختمان.

ـ تداخل بین انواع فعالیتهای شهری معمولاً ساختمانهای مرتفع در موقعیتی از اراضی شهری قرار می‌گیرد که از نظر شبکه‌های آمد و شد(Traffic) در نقطه نامناسبی قرار دارد. همین عامل تداخل بین واحدهای مختلف تجاری و اداری را با واحدهای مسکونی دامن می‌زند و فضا را از حالتی مسکونی به سوی یک فضای ناآرام زیستی سوق می‌دهد.

ـ بعضی از ساختمانها به دلایلی چون کمبود زمین یا گرانی آن، در اراضی کم ارتفاع توسعه یافته و در هنگام بروز سیل جمعیت بیشتری را تحت مخاطره قرار می‌دهد.

۲-۱-۱۲-۵-قطعه‌بندی زمین

ـ نزدیک ساخته شده قطعات ساختمانی در کنار هم و در نتیجه اشراف بیشتر بر یکدیگر و بروز مشکلات اجتماعی و روانی.

ـ جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به طبقات ساختمانها در اثر وجود ساختمانهای همجوار یا روبروی هم.

ـ فقدان فضای باز و سبز کافی در مجموعه‌ها در اثر کوچک بودن قطعات مسکونی.

ـ تاثیر بر روی شبکه‌های مختلف تاسیسات شهری مانند شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن و نیازمندیهای عمومی و نیاز به تغییر ظرفیت مداوم آنها.

ـ فقدان فضاهای بازی و حرکت کافی برای کودکان و نوجوانان.

ـ مزاحمت برای همسایگان و تاثیر بر روی شبکه‌های ارتباطی در اثر تراکم ساختمانها از نظر حجم، طبقات و رفت و آمد.

ـ بروز عوارض اجتماعی در اثر نزدیک تر شدن زندگی در کنار هم و در جریان مسایل خصوصی دیگران بودن در داخل مجموعه‌های ساختمانی.

 ۲-۱۲-۵-عوارض طبیعی

یکی از مهمترین عارضه‌های ناشی از زندگی در ساختمانهای مرتفع، با بروز ناهنجارهای طبیعی جلوه می‌کند. این مورد تنها بر روی ساکنان مجموعه‌ها تاثیر ندارد، بلکه دامنه آن معمولاً جامعه شهری و زیست طبیعی در شهرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد :

۱-۲-۱۲-۵-عوامل مربوط به خاک و زمین

ـ افزایش وزن ساختمان بر خاک، موجب افزایش هزینه ایستایی آن می‌شود.

ـ بسیاری از ساختمانهای بلند در هنگام وقوع زلزله بسیار آسیب‌پذیر از دیگر ساختمانها می‌باشد.

در مناطق زلزله‌خیز، نزدیکی ساختمان با گسل‌ها خطرات ناشی از فرو ریزی آنها را چند برابر می‌کند.

ـ فشار ناشی از وزن ساختمان‌ها، باعث شکسته شدن لایه‌های خاک شده و شبکه‌های فاضلاب را با منافع آب زیرزمینی متداخل می‌‌سازد. این مورد در شهرهایی که آب آشامیدنی آنها از آب زیرزمینی تامین می‌شود، قابل توجه است.

ـ ساختمان‌های با نمای شیشه‌ای در هنگام وقوع زلزله تلفات بیشتری دارد.

۲-۲-۱۲-۵-هوا

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.